Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Міжнародна торгівля - Дахно І.І.
Міжнародна торгівля - Дахно І.І.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

F ...

Factoring - факторинг

Метод фінансування експорту; придбання банком права вимоги щодо виплати за фінансовими зобов'язаннями, скупленими у різних осіб. Здебільшого банк купує дебіторські рахунки за поставлені товари або надані послуги.

Financial markets - фінансові ринки

Ринки валют і капіталів.

Flag of convenience - зручний прапор

Прапор реєстрації судна у країні, яка характеризується вигідним для судновласників податковим і трудовим законодавством. Відомий ще як "дешевий прапор". У міжнародному торговельному мореплавстві - це прапор країни реєстрації судна, в якій його власник не є резидентом.

Flexible exchange rate - гнучкий валютний курс

Відомий ще як плаваючий. Ситуація, за якої валютні курси різних світових валют вільно коливаються залежно від попиту і пропозиції цих валют.

Flight of capital - відплив капіталу

Міжнародний рух капіталу з однієї країни до іншої з метою уникнення втрат та (або) одержання прибутку від такої операції.

Floating currency - плаваюча валюта

Валюта, курс якої щодо певної іноземної валюти нестабільний і залежить від дії ринкового механізму.

Foreign currency - іноземна валюта

Валюта будь-якої іноземної держави, яка є в ній законним платіжним засобом.

Forfeiting - форфейтинг

Кредитування зовнішньоекономічної операції за допомогою придбання в експортера векселів, акцептованих імпортером. Явище, подібне факторингу.

Forward contract - форвардний контракт

Операції з купівлі-продажу іноземної валюти, цінних паперів за узгодженою ціною на певну дату в майбутньому.

Franchise - франшиза

У товарному мореплавстві умова страхування договору, що передбачає звільнення страховика від відшкодування збитків, якщо вони не перевищують певної суми.

Free trade - вільна торгівля

Політика державного невтручання у сферу міжнародної торгівлі (фритредерство). Вважається, що міжнародна торгівля має формуватися на основі вільної гри стихійних сил попиту і пропозиції на міжнародному ринку.

Free-trade area - зона вільної торгівлі

Форма регіональної економічної інтеграції, коли країни-члени скасовують взаємні торговельні бар'єри, водночас зберігаючи за собою право дотримуватися незалежної торговельної політики стосовно держав, які не належать до одного угруповання.

Freight - фрахт

Плата за перевезення вантажів водними шляхами або за використання суден протягом певного часу, а також вантаж, що перевозиться на зафрахтованому судні. Поняття не поширюється на багаж і пошту.

Freight house - вантажний двір

Товарна станція, що виконує функції приймання та відправлення вантажів.

Futures - ф'ючерси

Вид угод на фондовій або товарній біржі, що засвідчує зобов'язання придбати (продати) базовий актив у визначений час і на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін на момент укладення зобов'язань сторонами контракту.

G

GATS - ГАТС

Генеральна угода з торгівлі послугами (укладена у 1994 р.), є першою багатосторонньою угодою, мета якої - лібералізація міжнародної торгівлі послугами. GATT - ГАТТ

Генеральна угода з тарифів і торгівлі, є першою багатосторонньою економічною угодою (укладена у 1947 р.), що містить права і зобов'язання країн-учасниць щодо лібералізації світової торгівлі товарами.

General contractor - генеральний підрядник

Юридична особа, в тому числі іноземна, яка спроможна виконати замовлення, передбачене умовами торгів (тендерів). Генеральний підрядник відповідає за реалізацію проекту, виконуючи роботи власними силами або залучаючи субпідрядників.

General export license - генеральна експортна ліцензія

Ліцензія щодо тих експортних товарів, на які не поширюється спеціальна експортна ліцензія.

Global marketing - глобальний маркетинг

Реалізація стандартних товарів у глобальному масштабі. Такі товари потребують незначної адаптації до регіональних або місцевих умов.

General tariff - загальний тариф

Тарифна шкала, для якої характерна єдина ставка мита для конкретного товару незалежно від країни його походження.

Global quotas - загальні квоти

Вартісні або кількісні обсяги імпортованих (експортованих) певною країною товарів протягом визначеного періоду.

Gold bullion standard - золотозливковий стандарт

Валютний режим, який передбачає такі умови: золото зберігається державою у золотих зливках, а не у вигляді монет; золото у країні не перебуває в обігу; золото може використовуватися з промисловою метою та у міжнародних розрахунках.

Gold exchange standard - золотодевізний стандарт

Валютний режим, коли гроші окремих країн конвертуються в золото в інших країнах за фіксованою ціною.

Goods - товари

Матеріальні предмети, що мають споживну вартість. Gray market - сірий ринок

Ринок товарів, що імітують справжні. Поняття вживається і до

ринків, де дефіцитні товари можна швидко придбати за цінами,

що перевищують звичайні.

Green label - зелена етикетка

Етикетка, якою маркуються товари, що вважаються безпечними для навколишнього середовища.

Gross charter - валовий чартер

Вид фрахтування, за яким судновласник оплачує вантажно-розвантажувальні роботи.

Gross domestic product (GDP) - валовий внутрішній продукт

Річна вартість кінцевого продукту, створеного у певній країні.

Gross national debt - валовий національний борг

Сумарна заборгованість уряду. Gross national product (GNP) - валовий національний продукт

Ринкова вартість усіх товарів і послуг, вироблених (наданих) у певній країні впродовж року.

Guarantee - гарантія

Передбачене законом або певною угодою зобов'язання, за яким юридична особа відповідає перед кредиторами у разі невиконання боржником своїх зобов'язань.

H

Hard currency - тверда валюта

Будь-який міжнародно визнаний засіб обігу. Використання такої валюти не підпадає під державний контроль, її курс штучно не підтримується.

Harmonized Commodity Description and Coding System - гармонізована система опису і кодування товарів

Міжнародні правила класифікації та статистичної інформації щодо товарів, які надходять у міжнародну торгівлю. Розроблена у рамках Ради митного співробітництва. Містить 21 розділ, 96 глав, 5019 позицій. Hedging - хеджування

Продаж валюти, товару через укладення строкової та ф'ючерсної угод протилежного змісту. У результаті будь-якої зміни цін покупці та продавці за одним контрактом зазнають втрат, за іншим мають вигоду; завдяки цьому прийому продавці і покупці не зазнають збитків від підвищення (зниження) цін.

Hiring - хайринг

Середньотермінова оренда машин, обладнання, транспортних засобів тощо. Є засобом фінансування інвестицій та активізації збуту за умови збереження за орендодавцем права власності на товар.

Hot money - "гарячі" гроші

Міжнародний рух капіталів, передусім короткотермінового характеру, спричинений спекулятивними намірами їх власників (які враховують, наприклад, відмінність у відсоткових ставках у різних країнах).

House paper - домашній папір

Вексель, що виставляється й акцептується фірмами однієї групи, наприклад, у межах транснаціональної корпорації.

I

Import deposit - імпортний депозит

Задаток, що вносить імпортер на певний термін. Є інструментом обмеження імпорту та посилення державного контролю за ним.

Import duty - імпортне мито

Своєрідний податок, що запроваджується урядами на товари, які ввозяться до відповідних країн.

Import in bond - безмитне ввезення

Імпорт товарів, на які не накладається мито.

Import leasing - імпортний лізинг

Вид лізингу, за яким обладнання купується в іноземної фірми та надається в оренду вітчизняним підприємствам.

Import license - імпортна ліцензія

Дозвіл, що надається на визначений термін відповідним державним установам на право здійснення певних імпортних операцій у банківській, торговельній та інших сферах.

Import restrictions - імпортні обмеження

Заходи (наприклад, імпортні депозити, ліцензії, квоти), що застосовуються для скорочення або регулювання імпорту.

Import substitution - заміщення імпорту

Політика, спрямована на скорочення експорту товарів за рахунок розширення їх внутрішнього виробництва.

International commodity agreement - міжнародна товарна угода

Угода між виробниками певного товару (як правило, сировинно -го) про контроль за його експортом з метою стабілізації цін на відповідний товар.

International importation license - міжнародна імпортна ліцензія

Угода про імпорт товарів з певної країни у разі їх реекспорту до третьої країни.

Intervention currency - інтервенційна валюта

Іноземна валюта, яка використовується компетентними органами певної країни, щоб за допомогою офіційного обмінного механізму забезпечити коливання валютного курсу в допустимих межах.

Invisible trade balance - баланс невидимої торгівлі

Різниця між вартостями експорту й імпорту за невидимими статтями торгівлі, до яких, зокрема, належать вантажні і пасажирські перевезення, страхові, банківські та консалтингові послуги, продаж прав на об'єкти інтелектуальної власності тощо.

Invoice - рахунок-фактура

Документ, який продавець виписує на ім'я покупця для оплати куплених товарів, виконаної роботи або наданих послуг.

Islamic banking - ісламська банківська справа

Банківська діяльність, що не передбачає виплати відсотків за надані кредити.

J

Jobber - джобер

Біржовий клерк; дилер Лондонської фондової біржі, який, на відміну від дилерів більшості бірж, не має права виконувати функції брокера і безпосередньо здійснювати операції з клієнтами, які не є членами біржі.

Joint venture - спільне підприємство

Підприємство, учасником якого можуть бути дві або більше сторони з різних країн і яке може мати форму дочірнього підприємства, консорціуму або синдикату.

Jurisdictional clause - юрисдикційна стаття

Стаття зовнішньоекономічного контракту, в якій фіксується домовленість експортера та імпортера про вибір ними країни, законодавство якої поширюється на цей контракт. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим