Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Міжнародна торгівля - Дахно І.І.
Міжнародна торгівля - Дахно І.І.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

R...

Rate of exchange - валютний курс - див.: Exhange rate.

Red label - червона етикетка

Етикетка на товарі, якою позначають легкозаймисті матеріали.

Reference - референція

Характеристика, що дається фізичній та (або) юридичній особі особою, організацією, акціонерним товариством, банком, що користуються довірою в ділових колах.

Re-export - реекспорт

Вивезення з країни товарів, які раніше були ввезені до неї, без їх переробки.

Remission - ремісія

Знижка, яку постачальник робить платникові для округлення суми платежу; звільнення від штрафу, податку. Remittance - римеса

Платіжний документ (тратта, чек, грошовий переказ) в іноземній валюті, який купується боржником за національну валюту в третьої особи і пересилається його іноземному кредиторові для погашення заборгованості.

Renting - рентинг

Короткотермінова оренда обладнання та машин без права їх подальшого придбання.

Reserve currency - резервна валюта

Міжнародно визнана валюта, що використовується багатьма країнами світу для виконання фінансових зобов'язань перед іншими країнами.

Restrained exporter - обмежений імпортер

Країна, уряд якої добровільно (точніше, "вимушено добровільно") обмежує експорт своїх товарів до іншої країни або групи країн.

Restrictive business practice - обмежувальна ділова практика

Дії суб'єктів господарювання, спрямовані на обмеження вступу до ринку інших суб'єктів господарювання.

Retroactive bonification - зворотна боніфікація

Знижка з ціни постаченого товару, якщо фактична його якість нижча за передбачену договором.

Reverse - реверс

Письмове зобов'язання однієї особи, в якому вона гарантує щось іншій особі, наприклад, зобов'язання викупити заставлений вексель.

Reversion - реверсія

Повернення майна колишньому власникові.

Royalty - роялті

Періодичні відрахування продавцеві, які згідно з ліцензійною угодою сплачує ліцензіат ліцензіару за право користування предметом ліцензійної угоди - об'єктом інтелектуальної власності.

S

Safeguards - запобіжні заходи

Дії урядів країн світу, які запроваджуються у сфері міжнародної торгівлі в односторонньому порядку, якщо імпорт товарів завдає значної шкоди відповідним галузям національної промисловості.

Sanitary and phytosanitary regulations - санітарні та фітосанітарні правила

Державні стандарти та інші нормативні критерії, які встановлюють для захисту життя і здоров'я людей, збереження флори і фауни.

Sectoral trade agreement - галузева торговельна угода

Двостороння або багатостороння міжнародна угода, що стосується певної галузі економіки.

Sliding scale tariff - тариф із змінною шкалою

Митний тариф, ставки якого змінюються залежно від ціни певного товару.

Short-form bill of lading - короткий коносамент

Коносамент, який на відміну від звичайного не містить детального викладу умов перевезення, а лише посилається на них.

Soft currency - м'яка валюта

Валюта, яка через встановлений за нею контроль має обмежені можливості для конвертації в інші валюти.

Sole source award - безконкурентний контракт

Контракт, що укладається у результаті прямих переговорів з однією фірмою.

Sorting - бракераж

Огляд товарів офіційними товарознавцями з метою визначення їх якості, сортності, придатності для застосування тощо.

Special Drawing Rights - спеціальні права запозичення

Міжнародна розрахункова одиниця, створена з метою уникнути залежності грошової маси на міжнародному ринку від дефіциту платіжного балансу США та видобутку золота у світі. Вперше запроваджені Міжнародним валютним фондом після конференції в Ріо-де-Жанейро 1967 р. Відомі як "паперове золото".

Sporadic dumping - випадковий демпінг

Вивезення з країни і продаж за кордон тимчасових надлишків товарів. Відбувається не на постійній основі.

Spot - спот

Різновид угоди щодо купівлі-продажу наявного товару з негайною оплатою та постачанням. Застосовується в біржовій торгівлі, а також для реалізації готівкової валюти, зокрема на валютній біржі.

Subsidiary - дочірнє підприємство

Підприємство, що контролюється материнською компанією.

Subsidy - субсидія

Вид допомоги з боку уряду переважно у грошовій формі, а також у вигляді податкових пільг, що надається національним виробникам. Опосередковано це викликає дискримінацію імпортерів, яким субсидії не надаються.

Swap - своп

Валютна операція щодо продажу певної валюти з умовою викупу тієї самої суми назад через визначений час за курсом, зафіксованим на момент укладення угоди, а також тимчасова закупівля товарів, боргових зобов'язань, валюти тощо з гарантією їх подальшого продажу.

T

Tariff wall -тарифна стіна

Податковий бар'єр, що створюється і використовується урядом, який здійснює протекціоністську торговельну політику з метою захисту національної економіки від зарубіжної конкуренції.

Tax haven - податкова гавань

Встановлення низьких податків (або повне звільнення від них) на прибутки іноземних компаній.

Technical barrier to trade - технічний бар'єр у торгівлі

Різноманітні санітарні, фітосанітарні, адміністративні, інженерні та інші норми (стандарти, правила тощо), які заважають безперервному руху товарів через державні (митні) кордони. Бар'єри можуть бути егоїстично протекціоністськими, а також обґрунтованими турботою про життя і здоров'я людей, тварин, збереження чистоти довкілля тощо.

Tender - тендер

В економічній сфері особлива форма надання замовлень на постачання товарів і підрядів на виконання робіт, яка передбачає залучення пропозицій кількох постачальників (підрядників) з метою забезпечення найвигідніших комерційних та інших умов угоди для замовника.

Terms of trade - умови торгівлі

Співвідношення між цінами експортованих та імпортованих певною країною товарів.

Time-charter - тайм-чартер

Договір про оренду судна на певний термін.

Trade deficit - торговельний дефіцит

Переважання вартості імпорту над вартістю експорту у певній країні упродовж року.

Trade gap - торговельний розрив

Різниця вартостей експорту та імпорту певної країни.

Trade preferences - торговельні преференції

Особливі пільги, що надаються однією державою іншій або одним суб'єктом господарювання іншому у торгівлі, наприклад, зниження митних тарифів.

Trading company - торговельна компанія

У сфері міжнародної торгівлі фірма, що виконує імпортно-експортні операції.

Tramp steamer - блукаюче судно

Судно, що виконує випадкові, а не регулярні перевезення.

Tranche - транш

Випуск, серія, частина облігаційної позики, розрахованої на поліпшення ринкової кон'юнктури найближчим майбутнім або призначеної для розміщення на позичкових ринках різних країн. При цьому умови позики однакові для всіх траншів.

Transfer price - трансфертна ціна

Ціна, що використовується у міжнародній торгівлі підприємствами транснаціональних корпорацій.

V

Valorization - валоризація

Цілеспрямоване підвищення ціни товару, курсу цінних паперів тощо, здійснюване за допомогою спеціальних державних заходів.

Visible items of trade - видимі статті торгівлі

Торгівля матеріальними товарами.

Voluntary export quota - добровільна експортна квота

Кількісні обмеження експорту відповідного товару, що встановлюються країною добровільно.

Voyage charter - рейсовий чартер

Вид фрахтування, що стосується перевезення вантажу між зазначеними портами протягом одного рейсу.

W

Warehouse receipt - складська квитанція

Квитанція, що видається на товари, які зберігаються на складі до моменту їх реалізації споживачам.

Warrant - варант

Свідоцтво про прийняття товару на зберігання, яке дає право його власникові одержувати позику під заставу цього товару; вид цінних паперів, що дає право власникові облігацій або привілейованих акцій купувати звичайні акції за наперед визначену ціну.

Warranty contract - гарантійний контракт

Документ, який передбачає відповідальність підрядника за експлуатаційні якості поставленої продукції, її ремонт та заміну.

World price - світова ціна

Ціна, за якою певний товар реалізується у міжнародній торгівлі.

X

Xenophobia - ксенофобія

Вороже, нетолерантне ставлення до всього чужого, іноземного. У сфері міжнародної торгівлі означає дискримінацію товарів і послуг іноземного походження. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим