Навигация
 
Главная  - Инвестиции  - Книги  - Інвестування - Щукін Б. М.
Інвестування - Щукін Б. М.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Тести для самоконтролю

1. Вибрати більш точне визначення поняття "оперативне керування проектом":

1. Усі дії менеджерів або самого інвестора спрямовані на реалізацію проекту.

2. Комплекс дій керуючого проектом по забезпеченню запланованого прибутку від використання вкладених коштів.

3. Сукупність щоденних дій з виконання плану використання коштів для отримання поточного прибутку не нижче запланованого.

2. Продовжити перелік функцій оперативного керування проектом: деталізоване планування робіт; організація виконання кожної запланованої роботи; моніторинг ходу реалізації проекту та прийняття рішень щодо відхилень від запланованих показників;

3. Дати стисле визначення терміна "інвестиційна стратегія":

4. Чи можна вважати інвестиційну стратегію підприємства його довгостроковим планом розвитку?

Так. Ні.

Дати стисле пояснення: _

5. Продовжити перелік ключових аспектів розвитку інвестиційної діяльності, які варто врахувати у складі стратегії інвестування: очікувані макроекономічні умови; прогноз інвестиційного середовища; критерій прибутковості інвестицій; пріоритетні сфери й галузі для інвестування; обсяги інвестування; джерела коштів;

6. Назвати три з показників, що використовуються для оцінки інвестиційного проекту:

7. Чи можна вважати, що порівняння результатів інвестування і витрат на реалізацію проекту є загальним принципом оцінки ефективності проекту?

Так. Ні. Частково.

8. Вибрати визначення економічного змісту показника чистої приведеної вартості проекту:

1. Сумарний поточний прибуток за проектом.

2. Усі прибутки від реалізації проекту, скориговані на розмір інфляції.

3. Сумарна за всіма роками життя проекту приведена до поточного періоду різниця між прибутками і витратами за проектом.

9. Дати стисле визначення економічної суті показника "термін окупності проекту":_

10. Дати стисле визначення економічної суті показника внутрішньої норми прибутковості:_

11. Якій кількісній мірі має відповідати показник чистої приведеної вартості проекту для його позитивної оцінки інвестором?

Менше 1. Більше 0. Від 1до 5. Від 5до10 %.

12. Якій кількісній мірі має відповідати показник терміну окупності для позитивної оцінки інвестором проекту?

Менше 2 років. Від 2 до 4 років.

Менше загального терміну життя проекту.

13. З яким показником порівнює інвестор внутрішню норму прибутковості проекту при ухваленні рішення щодо проекту?

З фондовіддачею.

Із середньоринковою дохідністю.

З очікуваною рентабельністю інвестицій.

14. З якою метою застосовується дисконтування при обґрунтуванні проекту?

Для врахування ризику. Для врахування інфляції.

Для приведення в порівнянні умови за чинником часу.

15. Чи варто враховувати фактор інфляції при приведенні майбутніх грошових потоків при інвестуванні до поточних?

Так. Ні. На розсуд інвестора.

16. Пояснити відмінність між поточними витратами за проектом і інвестиційними витратами.__

17. Чи відповідають елементи поточних витрат за інвестиційним проектом переліку елементів витрат на виробництво (сировина, матеріали, паливо, зарплата, амортизація тощо)?

Так. Ні. Частково.

18. Перелічити основні складові інвестиційних витрат за проектом: _

19. Продовжити перелік аспектів оцінки інвестиційної привабливості галузі:

попит на продукцію і основні споживачі; технічна база галузі, капіталомісткість;

рівень конкуренції на ринку галузі; продукція галузі;

20. Визначити верхню межу поточної ціни векселя, за яким через три роки має бути виплачено 100 тис. грн

(ставку дисконтування врахувати на рівні 20 %). 57,8 тис. грн. 63 тис. грн. 52 тис. грн.

21. Визначити верхню межу поточної ціни облігації номіналом 100 грн, за якою передбачено щорічні виплати 5 %, і погашення через чотири роки. (Поточна середньоринкова прибутковість фінансових інвестицій - 23 %.)

45.6 грн.

53.7 грн. 74 грн.

22. Визначити верхню межу поточної ціни акції, за якою прогнозується щорічна виплата дивідендів у розмірі 10 грн. (При розрахунку ставку дисконтування врахувати на рівні 20 %.)

5 грн. 50 грн. 12 грн.

24. Визначити верхню межу поточної вартості цінного папера, за який протягом двох років передбачається щорічний прибуток 100 грн із наступним продажем цінного папера в третьому році за 1000 грн (ставка дисконтування 15%).

780 грн. 820 грн. 870 грн.

910 грн.

25. Дати стисле визначення процесу інвестування:_

26. Проставити часові діапазони для:

короткострокового інвестування_ років

середньострокового інвестування_років

довгострокового інвестування_років

27. Чи визначається віднесення проекту до реального або фінансового інвестування за джерелом засобів для інвестування?

Так. Ні. Частково.

28. Чи одне і те саме суб'єкт інвестиційної діяльності і учасник інвестиційного проекту?

Так. Ні. Частково.

29. Продовжити перелік форм, у яких можуть виступати інвестиції: рухоме і нерухоме майно;

права власності; права користування;

30. Дати стисле визначення об'єкта інвестування:_

31. Чи можна доповнити наведений нижче перелік складових інвестиційного комплексу країни:

підприємства машинобудування; підприємства будіндустрії; проектні організації; банківська система; фінансові посередники; інфраструктура фондового ринку. Так. Ні.

32. Чи знаєте ви інші періоди життя проекту, крім зазначених нижче: підготовчий період;

період безпосереднього створення інвестиційного об'єкта; період окупності проекту (повернення інвестованих коштів); період отримання чистого прибутку за проектом (понад вкладені кошти).

33. Дати стисле визначення фінансового інвестування:_

34. Чи буде придбання 30 %-го пакету акцій акціонерного товариства портфельною інвестицією?

Так. Ні. Залежить від інших умов.

35. Дати стисле визначення "реального інвестування":_

36. Чи всі інституціональні інвестори фінансового ринку перелічені нижче:

інвестиційні фонди; інвестиційні банки; пенсійні фонди; страхові фірми; довірчі товариства.

Так. Ні.

37. Чи є учасниками проекту всі юридичні особи, які регулярно здійснюють договірні господарські, фінансові стосунки, пов'язані з реалізацією інвестицій?

Так. Ні. Частково.

38. Що можна вважати метою інвестування:

1. Виробництво необхідних суспільству товарів або послуг.

2. Розвиток пріоритетних галузей.

3. Створення нових робочих місць.

4. Отримання поточного прибутку від господарської діяльності.

5. Соціальний ефект.

6. Збільшення капіталу.

7. Повернення вкладених у проект коштів і подальше їх нарощування.

39. У який спосіб приватизація виробничого підприємства сприяє інвестиційному процесу в країні:

1. Створює умови для фінансової відповідальності дирекції за ро-

боту підприємства і використання коштів.

2. Дає трудовому колективу прямі стимули для ефективної роботи.

3. Дає підприємству "ефективного власника".

4. Ніяк не впливає на інвестиційну діяльність.

5.____

40. Чи згодні ви з твердженням, що річна прибутковість інвестицій визначається відношенням приросту капіталу інвестора за рік до розміру капіталу на початку року?

Так. Ні.

41. Активи інвестора на початок року становили 400 000 грн, на кінець - 500 000 грн. Чому дорівнює річна прибутковість?

20 %. 25 %. 125 %. 50 %.

42. При визначенні прибутковості інвестицій вартість активів інвестора варто визначати за:

1. Бухгалтерським балансом підприємства інвестора.

2. Ліквідною ціною активів інвестора.

3. Відновною вартістю основних фондів і товарно-матеріальних цінностей інвестора.

4. Середньоринковою ціною активів проекту.

43. Інвестиційний портфель інвестора складається з трьох форм інвестицій із питомою вагою на початку року в 20, 30 і 50 %. Протягом року ринкова вартість кожної складової портфеля зросла відповідно на 15, 18 і 20 %. Визначити середньорічну дохідність портфеля: 18, 18,4, 17,6 %.

44. Розраховуючи на середньорічну дохідність у 10 %, інвестор на початку року придбав нерухомість на 100 000 грн і цінні папери на 200 000 грн. Протягом року було отримано дивіденди на цінні папери у 40 000 грн, а ринкова ціна ЦП під кінець року зменшилася до 180 000 грн. Нерухомість зросла за рік на 5000 грн. Чи задоволений інвестор?

Так. Ні.

45. Номінальна і реальна оцінка прибутковості інвестування різняться:

1. Рівнем ризику.

2. Рівнем інфляції.

3. Ставкою дисконту.

4. Обліковою ставкою Нацбанку.

46. Чи можна вважати, що реальний темп зростання інвестованого капіталу є результатом ділення номінального темпу зростання капіталу на індекс зміни цін за той самий період?

Так. Ні.

47. Якщо 100 тис. дол. інвестуються з прибутковістю в 20 % при прогнозованій інфляції в 10 %, то капітал на кінець року має зрости до:

120 тис. дол. 132 тис. дол. 140 тис. дол.

48. Чи обов'язково розраховувати показники інвестиційного проекту з неодмінним урахуванням зміни цін протягом періоду реалізації проекту?

Так. Ні. На розсуд інвестора.

49. Чи враховується інфляція при приведенні грошових потоків від інвестування в порівнянні умови за часом?

Так. Ні. На розсуд інвестора.

50. Інвестиційний рейтинг емітента цінних паперів є спеціальною, побудованою за певним стандартом, комплексною оцінкою надійності й інвестиційної привабливості об'єкта інвестування. Інвестиційний рейтинг присвоюється після всебічного аналізу поточного стану і перспектив розвитку корпорації, що його проводять:

1. Державний орган з регулювання ринку цінних паперів.

2. Незалежні рейтингові агентства.

3. Фондова біржа.

4. Інвестиційні компанії.

51. Зазначити діапазон градацій (рейтингових рівнів) інвестиційної привабливості емітента цінних паперів, зазвичай застосовуваний рейтинговими агентствами:

1. До 10 рівнів. 2. 10-20 рівнів. 3. Більше 20 рівнів.

52. Кон'юнктура фондового ринку характеризується динамікою спеціальних індексів, що будуються як усереднений розмір котировок цінних паперів за спеціально дібраною сукупністю корпорацій. Який із перелічених нижче методів розрахунку застосовується при побудові індексів стану фондового ринку:

1) середньоарифметична ціна акцій;

2) середньозважена ціна акцій;

3) середньогеометричний темп зміни ціни;

4) середньоарифметичний темп приросту (зниження) ціни;

5) усі перелічені вище методи усереднення.

53. Дати стисле визначення терміна "вихід з інвестиційного проекту": _

54. Із наведених нижче форм виходу з проекту вибрати дві найважливіші:

1. Продаж інвестиційного об'єкта як незавершеного будівництва або вже діючого підприємства.

2. Продаж інвестиційного об'єкта частинами.

3. Відмова від реалізації проекту після підготовчого етапу з втратою коштів, витрачених на проектування.

4. Залучення до проекту нових партнерів із втратою частини прав на керування проектом.

55. Чи можна вважати, що вихід з інвестиційного проекту був організований задовільно, якщо незавершений інвестиційний об'єкт вдалося продати протягом 3 місяців з втратою 15 % вкладених у нього коштів?

1. Так.

2. Ні.

3. Залежить від інших обставин.

56. Які втрати інвестованого в проект капіталу можна вважати припустимими у разі термінового (протягом 3 місяців) продажу проекту?

1. Без втрат.

2. Втрата до 10 %.

3. Втрата до 20 %.

4. Втрата до 30 %.

57. Розмістити за значущістю (проставити порядковий номер) можливі причини припинення реалізації інвестиційного проекту:

прогноз збитковості проекту;

очікуване зниження показника прибутковості інвестованого капіталу нижче запланованого рівня;

поява інших більш прибуткових варіантів використання капіталу; поява інших менш ризикованих альтернатив інвестування коштів; зміна зовнішніх умов реалізації проекту; зміни у фінансово-економічному стані інвестора.

58. Вибрати графічну форму, що характеризує залежність між часом продажу (відкладають по горизонтальній осі) невдалого інвестиційного проекту і розміром фінансових втрат при продажу (відкладають по вертикальній осі).

59. Дати стисле визначення "ліквідності інвестицій":

60. Чи можна вважати, що високоліквідними є інвестиційні активи, що можуть бути трансформовані в грошові кошти протягом місяця?

Так. Ні. Залежить від розміру втрат.

61. Чи можна вважати, що середньоліквідними є такі інвестиційні активи, що можуть бути трансформовані в кошти протягом трьох місяців?

Так. Ні. Залежить від розміру втрат.

62. Слаболіквідними є інвестиційні активи, що важко трансформуються в кошти (можуть бути продані). Період їх продажу може становити :

1. До півроку.

2. Понад 6 місяців.

3. Понад 9 місяців.

63. Якою має бути залежність між рівнем ліквідності інвестиційного проекту і його очікуваною прибутковістю?

1. Прямо пропорційною.

2. Обернено-пропорційною.

3. Змінною залежно від інших умов.

64. Визначити рівень непевності (за коефіцієнтом варіації) інвестування 100 тис. грн у прості акції виробничого підприємства, якщо в попередні роки по цих акціях виплачувалися дивіденди в 5, 7, 3, 8 і 2 % від номіналу.

22 %. 46 %. 31 %.

65. Розрахувати прибутковість інвестування, при якому 260 тис. грн були інвестовані в цінні папери, ринкова ціна яких за рік зросла на 10 %, а 100 тис. грн - у виробничі активи, що дали за рік поточний прибуток 50 тис. грн, а розмір амортизації становив 12 %.

30 %. 48 %.

18 %.

66. Визначити рівень ризику за проектом (у формі коефіцієнта варіації), якщо розрахунки дали три варіанти можливого прибутку: 60, 80 і 90 тис. грн.

19 %. 16 %.

27 %.

67. Чи доцільний проект (за показником чистої приведеної вартості), що при вкладенні 200 тис. грн. передбачає протягом трьох років поточний прибуток у 100 тис. грн. і ліквідаційну вартість активів в кінці проекту у 50 тис. грн? (Рекомендована ставка дисконтування для розрахунку 20 %.)

Так. Ні.

68. Визначити внутрішню норму прибутковості проекту, що при вкладенні 200 тис. грн. передбачає протягом трьох років поточний прибуток у 100 тис. грн. і ліквідаційну вартість активів в кінці проекту у 50 тис. грн?

Менше 20%.

20 - 30%. Більше 35%.

69. Визначити для інвестора, що сподівається отримати середню прибутковість свого капіталу на рівні не менше 40 %, поточну інвестиційну вартість векселя в 100 тис. грн із терміном погашення через 3 роки.

140 тис. грн.

71 тис. грн.

36 тис. грн.

70. Визначити прибутковість власного капіталу інвестора в 500 тис. грн, якщо при загальному досягнутому рівні річного прибутку 30 коп. на кожну гривню вкладень він користувався позиковим капіталом у 300 тис. грн. під 20 % річних.

30 %.

36 %.

10 %.

25 %.

71. Визначити доцільність проекту за критерієм внутрішньої норми прибутковості, якщо інвестор сподівається мати річну прибутковість не нижче 20 %. Проект потребує близько 130 тис. грн у перший рік, припускає щорічний поточний прибуток у 50 тис. грн протягом 5 років і можливий продаж устаткування наприкінці проекту за 40 тис. грн.

1. Проект доцільний. 2. Проект недоцільний.

72. Визначити термін окупності шестирічного проекту, за яким передбачено інвестування в перший рік 180 тис. грн, обсяг реалізації продукції 140 тис. грн щорічно, витрати на виробництво 80 тис. грн щорічно. Ставку дисконтування взяти на рівні 10 %.

До 3 років. 3-4 роки. Більше 4 років.

73. Вибрати проект із меншим ризиком. За першим проектом передбачено чотири варіанти прогнозу чистої приведеної вартості (100, 120, 93, 107 тис. грн), за другим - три варіанти (50, 61, 43 тис. грн).

1. Менш ризикований перший проект.

2. Менш ризикований другий проект .

74. Визначити мінімально необхідний прибуток за проектом на місяць для того, щоб окупити інвестиції в 200 тис. грн за 25 місяців, якщо прогнозована ціна одиниці продукції становить 10 грн, змінні витрати на одиницю продукції - 4 грн, умовно-постійні поточні щомісячні витрати за проектом в цілому - 100 тис. грн.

1 тис. одиниць.

3 тис. одиниць.

5 тис. одиниць.

75. Визначити вартість 20 %-го пакета акцій виробничого підприємства, якщо протягом найближчих 10 років прогнозується щорічний прибуток у 200 тис. грн і спрямування не менше 40 % від нього на виплату дивідендів. (Ставку приведення використати в розрахунках на рівні 20%.)

160 тис. грн. 196 тис. грн. 98 тис. грн.

76. Визначити, чи була досягнута мета інвестування у вигляді 30 % прибутковості, якщо за рік активи інвестора зросли на 120 тис. грн і під кінець року становили 700 тис. грн.

Так. Ні.

77. Для визначення кількісної оцінки рівня ризику по проекту розрахуйте середньоквадратичне відхилення можливих варіантів поточного прибутку від його середнього розміру. Прогнозні розрахунки показали однакову ймовірність варіантів отримання прибутку в 60, 80 і 90 тис. грн.

10 тис. грн. 12,5 тис. грн. 15 тис. грн.

78. Визначити для інвестора, що сподівається мати номінальну середню прибутковість свого капіталу на рівні не менше 30 %, доцільність придбання за 70 тис. грн векселя в 100 тис. грн з терміном погашення через 3 роки.

Так. Ні.

79. Визначити, чи варто інвестору, що сподівається мати прибутковість від інвестування на рівні вище 30 %, використовувати проект, за яким чиста приведена вартість при ставці дисконтування у 10 % становить 100 тис. грн (прибуток), а при ставці 50 % - мінус 30 тис. грн (збиток)?

Так. Ні.

80. Визначити точку беззбитковості проекту (мінімально необхідний обсяг виробництва продукції за місяць), якщо прогнозована ціна одиниці продукції 10 грн, змінні витрати на одиницю продукції - 4 грн, умовно-постійні поточні щомісячні витрати за проектом в цілому - 60 тис. грн.

10 тис. одиниць 20 тис. одиниць 30 тис. одиниць

81. Визначити, який проект вигідніше, якщо обидва проекти, розраховані на 3 роки, потребують однакових інвестицій у перші півроку і припускають такі поточні прибутки:

1-й рік2-й рік3-й рік Проект А 100 тис. грн. 200 250

Проект Б 150 200 200

1. Вигідніше проект А.

2. Вигідніше проект Б.

82. Вибрати формулу для приведення прогнозованих грошових потоків до поточного періоду:

де Р - поточний еквівалент майбутніх грошових доходів;

F- прогнозовані грошові доходи;

І- індекс інфляції;

r - ставка дисконтування;

t - порядковий номер періоду.

83. Вибрати рисунок, що відбиває форму залежності чистої приведеної вартості проекту від ставки дисконтування:

84. Рівень ризику інвестування визначається за:

1) можливим відхиленням від прогнозованих результатів проекту;

2) імовірністю недосягнення очікуваних результатів проекту;

3) невизначеністю розвитку подій при реалізації проекту;

4) величиною можливих збитків.

85. Рівень ризику і прибутковість інвестування пов'язані:

1) прямою залежністю;

2) оберненою залежністю;

3) у різних проектах по-різному.

86. "Крива дохідності" виражає залежність прибутковості цінного папера з фіксованим прибутком від часу, що залишився до її погашення. У зв'язку з цим, чи може бути така залежність:

1) зростаючою;

2) спадною;

1) постійною;

2) прямо пропорційною;

3) обернено пропорційною.

87. Навести власну оцінку ймовірності того, що в поточному році в макроекономіці України відбуватимуться різко негативні події, пов'язані із загальноринковим (систематичним) ризиком:

до 10 %; до 20 %; до 30 %.

88. Визначити коефіцієнт співвідношення приведених прибутків і витрат за проектом, якщо:

Проект розрахований на 4 роки.

Інвестиції здійснюються протягом першого року в розмірі 500 тис. грн.

Поточні річні витрати становитимуть 100 тис. грн. Поточні річні обсяги продажу - 300 тис. грн.

Ставку дисконтування слід використати в розрахунках на рівні 20 %.

1,15. 1,20. 1,40.

89. Зазначити сферу інвестування з великим впливом систематичного (загальноринкового ) ризику:

1. Реальні інвестиції.

2. Фінансові інвестиції.

3. Бюджетні капітальні вкладення.

4. Виробничі проекти.

90. Вибрати більш правильне, з вашої точки зору, визначення інвестиційного проекту:

1. Спеціально підготовлена документація, що містить опис і обґрунтування майбутнього інвестування.

2. Увесь комплекс дій інвестора щодо нарощування свого капіталу.

3. Планова документація і комплекс реальних дій інвестора з її реалізації.

4. Бізнес-план використання капіталу.

5. Технічна документація та кошториси витрат.

91. Продовжити перелік складових інвестиційного проекту: бізнес-план;

технічна документація;

технологічна документація;

договори, укладені для реалізації проекту;

експертні висновки, що підтверджують окремі аспекти проекту.

92. Перелічити основні розділи бізнес-плану інвестиційного проекту: 1._

93. Вибрати вашу оцінку розміру систематичного ризику інвестування для поточного року:

1. Дуже низький ( імовірність до 5 %).

2. Низький (імовірність до 10 %).

3. Середній (імовірність до 20 %).

4. Високий ( до 30 %).

5. Дуже високий (до 40 %).

6.?

94. Дати вашу оцінку рівня прибутковості інвестицій, достатню для ухвалення рішення про інвестування в сучасних умовах України:

10 %. 20 %. 30 %. 40 %. Більше 50 %.

95. Дати вашу оцінку ймовірності (для наступних трьох років) події в економічному житті України, що може різко погіршити умови для інвестицій:

10 %. 20 %. 30 %. 40 %. Більша 50 %.

96. Вибрати ставку дисконту, яку б ви використали для проведення розрахунків з приведення майбутніх прибутків від інвестування до поточних умов:

10 %. 20 %. 30 %. 40 %. Більше 50 %.

97. Для сучасних умов України при виборі інструмента для фінансових інвестицій варто застосовувати методи:

1. Технічного аналізу.

2. Фундаментального аналізу.

3. Технічного і фундаментального аналізу.

4. Спеціального аналітичного апарата, що відбиває специфіку України.

98. Продовжити перелік макроекономічних аспектів, що складають зовнішні умови інвестування:

стабільність фінансової системи країни; стан кредитної системи і вартість кредитів; наявність економічного росту в країні; амортизаційна політика;

податкова система_

99. Із зростанням доходів сектора домашніх господарств обсяг інвестицій у країні :

1) зростає;

2) зменшується;

3) залежить від інших економічних умов.

100. Із зростанням доходів підприємств нефінансового сектора обсяг інвестицій:

1) зростає;

2) зменшується;

3) залежить від інших економічних умов.

101. Зі збільшенням вартості кредитних ресурсів у країні обсяг інвестицій:

1) зростає;

2) зменшується;

3) залежить від інших економічних умов.

102. При прискореній девальвації національної валюти обсяг інвестицій у країні :

1) зростає;

2) зменшується;

3) залежить від інших економічних умов.103. Вибрати сферу інвестування для найбільш доцільного використання капіталу в сучасних економічних умовах України:

галузі, що мають державні пріоритети; галузі зі швидким оборотом капіталу; сфера послуг; фінансові операції; приватизація підприємств;

104. Акції підприємств яких галузей можна вважати недооціненими в ході приватизації:

машинобудування; харчова промисловість;

автотранспорт, індустрія, комунальні послуги; хімічна промисловість; легка промисловість;

105. Назвати три напрями (інструменти) фінансового інвестування, найпривабливіші, з вашої точки зору, в сучасних умовах України:

106. Назвати два основних, на ваш погляд, аспекти, що визначають успішність інвестиційного проекту:

107. Вибрати із наведених нижче характеристик дві основні, які варто використовувати в першу чергу при виборі інвестиційного проекту:

відповідність проекту державним пріоритетам;

конкурентоспроможність продукції проекту;

досвід роботи інвестора у сфері запропонованого бізнесу;

прогнозована прибутковість проекту;

рівень ризику;

відповідність коштам інвестора.

108. Чи враховується прогнозована інфляція при розрахунку показників ефективності проекту?

Так. Ні. Залежить від інвестора.

109. Вибрати із наведених нижче формул правильну формулу зв'язку реальної (Dr) і номінальної (Dn) прибутковості проекту:

де і - індекс інфляції.

110. Яку галузеву структуру інвестиційного портфеля обсягом 800 тис. грн ви оберете з наведених нижче:

1-й варіант: машинобудування - 400 тис. грн; легка промисловість - 400 тис. грн;

2-й варіант: торгівля - 400 тис. грн;

громадське харчування - 200;

цінні папери - 200; 3-й варіант: будівництво - 200 тис. грн;

транспорт - 200 тис. грн;

харчова промисловість - 200 тис. грн;

банківський депозит - 200 тис. грн; 4-й варіант (ваші пропозиції за структурою інвестування 800 тис. грн):

111. Якими методами оцінки інвестиційної вартості будівельних споруд варто скористатися при розгляді інвестування в нерухомість:

1) за вартістю зведення аналогічної нової споруди;

2) за вартістю земельної ділянки;

3) за розміром можливих доходів від передачі подібної споруди в оренду;

4) за балансовою вартістю;

5) за експертним висновком спеціальної фірми-оцінювача;

6) за прогнозованими прибутками від володіння спорудою відповідно до бізнес-плану її використання.

112. Назвати припустимі варіанти продажу інвестиційного об'єкта, що дозволяють вважати його ліквідним:

1. Продаж за три місяці з втратою 15 % вкладених в об'єкт коштів.

2. Продаж за два місяці з втратою 25 % вкладених в об'єкт коштів.

3. Продаж за п'ять місяців із втратою 5 % вкладених в об'єкт коштів.

113. Вибрати основну цільову настанову серед нижченаведеного переліку можливих цілей інвестування:

1) відновлення основних фондів;

2) оберігання капіталу від інфляції;

3) виробництво товарів і послуг;

4) отримання поточного прибутку;

5) збільшення вкладеного капіталу.

114. Розмістити (поставити порядковий номер) перелічені нижче зовнішні умови інвестування за важливістю для інвесторів: фінансова стабільність у країні; загальне зростання економіки; ліберальна податкова система;

законодавче гарантування майнових прав інвестора; пільги.

115. Вибрати більш правильний, з вашої точки зору, спосіб визначення вартості проектних робіт:

1) у відсотках від загального розміру інвестиційних витрат;

2) на основі досвіду розробки аналогічних проектів у минулому;

3) відповідно до кошторису вартості проектних робіт;

4) на основі розрахунків трудомісткості робіт і планового обсягу прибутку.

116. У чому відмінність реальної динаміки показників проекту і їх номінальної динаміки:

1) у врахуванні ставки дисконтування;

2) у врахуванні інфляції;

3) у врахуванні чинника часу;

4) у врахуванні середньоринкової дохідності.

117. Дати стисле визначення терміна "спільне інвестування"

118. Чи досить для розширеного відтворення частки нагромадження основного капіталу у валовому внутрішньому продукті на рівні 15-18 %.

Так. Ні.

119. Чи є банківська система країни частиною її інвестиційного комплексу?

Так. Ні.

120. Чи є приватизація інвестиційним процесом?

Так. Ні. Залежить від форми приватизації.

121. Чи є машинобудування інвестиційно орієнтованою галуззю? Так. Ні. У більшій частині.

122. Має бути інвестиційна стратегія підприємства затверджена: засновниками підприємства;

дирекцією;

зборами акціонерів;

зборами трудового колективу;

відповідним центральним органом влади.

123. Чи є обов'язковими податкові пільги для стимулювання іноземних інвестицій?

Так. Ні. Залежить від інших умов.

124. Назвати два джерела власних інвестиційних ресурсів підприємства:

125. Інвестиційна стратегія є довгостроковою концепцією поводження інвестора з метою досягнення обраних на перспективу цілей. Чи потрібно інвестору розробляти стратегію у випадку, якщо він орієнтований на короткострокові вкладення капіталу?

Так. Ні.

126. Інвестиційна стратегія формується з метою досягнення при заданому обсязі коштів найкращих результатів за обраний довгостроковий період часу. Чи варто постійно коригувати розроблену і прийняту до роботи інвестиційну стратегію?

Так. Ні.

127. На який період ви рекомендуєте розробляти інвестиційну стратегію в поточних економічних умовах України:

на 2 роки; до 4 років; до 5 років;

128. Як часто варто переглядати інвестиційну стратегію: раз на рік;

раз на два роки;

у разі значних змін в інвестиційному середовищі; у разі появи більш вигідних інвестиційних проектів.

129. До якої сфери інвестування можна зарахувати нижченаведе-ний перелік функцій інвестиційного менеджменту (прогнозування макроекономічних умов, розробка інвестиційної стратегії, добір проектів, управління портфелем, оперативне управління проектом, моніторинг реалізації інвестиційної програми, коригування стратегії):

1. Реальне інвестування.

2. Фінансове інвестування.

3. Виробниче інвестування.

4. Бюджетне інвестування.

5. Будівельна індустрія.

6. До всіх сфер інвестування разом.

130. Вибрати із наведених нижче визначень найточніше визначення мети керування інвестуванням.

1. Досягнення цілей, що відповідають розробленій інвестиційній стратегії.

2. Досягнення максимально можливих темпів приросту капіталу.

3. Досягнення максимальної прибутковості при заданому рівні ризику.

4. Постійний аналіз і коригування інвестиційної програми з метою досягнення стабільних темпів зростання капіталу.

131. Розмістити наведені нижче критерії добору інвестиційних проектів за рівнем значущості (проставити порядкові номери).

Екологічна безпека.

Відповідність державним пріоритетам.

Відповідність фінансовим можливостям інвестора.

Прибутковість.

Ризикованість.

Відповідність періоду часу, на який розраховує інвестор для реалізації проекту.

Соціальний ефект від реалізації проекту.

132. Чи потрібна інвестиційна програма:

1. Постійно коригувати.

2. Коригувати у випадку особливих подій у зовнішньому економічному середовищі або в проектах, що реалізуються.

3. Бути стабільною протягом заданого часу.

4. Коригуватися з наперед визначеною регулярністю.

133. При реальному інвестуванні проект як документ розробляється для інвестора, кредитуючої організації, підприємства-партнера. Чи розробляється інвестиційний проект при фінансовому інвестуванні?

Так. Ні. Залежить від інших причин.

134. Відзначити в нижченаведеному переліку два найважливіших аспекти аналізу інвестиційного проекту:

1. Достовірність використаної інформації.

2. Якість і повнота поданих обґрунтувань і розрахунків.

3. Відповідність загальноекономічним умовам для інвестицій у країні.

4. Відповідність поточним критеріям прибутковості й ризику.

5. Внутрішня узгодженість проекту.

135. Вибрати із наведених визначень найточніше визначення мети експертизи інвестиційного проекту:

1. Визначення реальності досягнення інвестором своїх цілей.

2. Пошук слабких місць і помилок проекту.

3. Перевірка відповідності проекту набору стандартних вимог до проектів.

4. Оцінка потенційної ліквідності проекту.

5. Перевірка потенційної прибутковості проекту.

6. Перевірка потенційної можливості реалізувати проект.

136. Продовжити фразу: Фінансове інвестування - це

137. Продовжити перелік можливих цілей придбання цінних паперів:

1. Наступний продаж цінного папера за вищою ціною.

2. Отримання права на частину прибутку емітента цінного папера.

3. Кредитування емітента цінного папера (придбання боргового зобов'язання).

4. Отримання права на участь у керуванні підприємством-емі-тентом.

5. ?

138. Чи знаєте ви відносно безризикові фінансові інструменти на українському ринку.

1. Так.

2. Ні.

3. Є тільки інструменти менш ризиковані порівняно з іншими.

139. Назвати відносно безризиковий, з вашої точки зору, об'єкт інвестицій на фінансовому ринку України:

140. Назвати найризикованішу, з вашої точки зору, сферу інвестування на фінансовому ринку України:_

141. Назвати найбільш інвестиційно привабливий, з вашої точки зору, інструмент інвестування на фінансовому ринку України:

142. Назвати найдохідніший інструмент фінансового інвестування в Україні, який ви знаєте:_

143. Дати вашу оцінку середньоринкової для України прибутковості фінансових інвестицій у поточному році:

до 20 %;

близько 30 %;

до 40 %; до 50 %;

до 100 %; понад 100 %.

144. Дати вашу оцінку максимально можливої в умовах України прибутковості фінансових інвестицій у поточному році:

до 20 %; близько 30 %;

до 40 %; до 50 %;

до 100 %; понад 100 %.

145. Яку ймовірність неотримання запланованого прибутку за проектом (як міру рівня ризику) ви вважаєте припустимою при операціях купівлі цінних паперів в умовах поточного стану ринку України:

менше 5 %; до 10 %;

до 30 %;

залежно від прибутковості проекту;

залежно від прогнозу прибутковості, але не більше 20 %; залежно від структури всього портфеля.

146. Зазначити з числа перелічених найважливіші форми аналізу при обґрунтуванні фінансових інвестицій у поточних економічних умовах України:

1. Аналіз фінансового стану емітента цінних паперів.

2. Прогноз фінансово-економічних перспектив емітента цінних паперів.

3. Умови перереєстрації прав власності на цінні папери.

4. Надійність продавця цінних паперів.

5. Оцінка можливого перерозподілу пакетів акцій (прав власності) серед великих акціонерів.

6. Аналіз динаміки ринкового курсу цінних паперів.

7. Оцінка потенційного попиту і пропозиції на цінні папери.

147. Обсяг валових інвестицій відрізняється від обсягу чистих інвестицій розміром:

1) амортизаційного фонду;

2) виплачених податків;

3) зміни цін;

4) використаних в інвестиціях позикових коштів.

148. Яка ціна з перелічених нижче є найближчою до істинної вартості акції:

1) номінальна;

2) балансова;

3) курсова;

4) заставна;

5) ліквідна;

6) ринкова.

149. Чи впливає дивідендна політика акціонерного підприємства на вартість його акцій.

1. Так.

2. Ні.

3. Залежить від інших чинників.

150. Чи правильним буде твердження, що чиста приведена вартість купівлі цінного папера дорівнює різниці між сумою приведених розміру прогнозованих прибутків від володіння цінним папером і ціною його купівлі.

Так. Ні.

151. Чи можна вважати, що мірою інвестиційного ризику є невизначеність результату проекту.

Так. Ні.

152. Систематичний ризик пов'язаний із:

1) загальною економічною ситуацією в країні;

2) можливістю під час реалізації проекту критичних подій;

3) станом фінансового ринку;

4) системою спеціальних макропоказників.

153. Несистематичний ризик пов'язаний із:

1) економічною ситуацією в країні;

2) можливістю у ході реалізації проекту помилок менеджерів;

3) поточним станом фінансового ринку;

4) настанням критичної події для даного проекту.

154. Дати визначення технічному ризику при інвестуванні:

155. Дати визначення маркетинговому ризику при інвестуванні:

156. Дати визначення фінансовому ризику при інвестуванні:

157. Дати визначення ризику учасників проекту:

158. Середньоквадратичне відхилення можливих варіантів результативності проекту від їх середнього розміру характеризує непевність проекту. Чи можна за цими показниками порівнювати проекти і вибирати проект із меншим рівнем ризику?

Так. Ні.

159. Продовжити фразу. Інвестиційний ризик - це

160. Чи правильним буде поділ інвестиційного ризику при інвестуванні на три рівні за розміром можливих втрат: можливість втрати прибутку, можливість втрати доходу, можливість втрати всіх активів проекту?

Так. Ні.

161. Інвестиційний ризик і всі потенційні чинники ризику проекту мають бути максимально повно описані в спеціальному розділі проекту. Записати три основних правила організації інвестування, що знижують рівень ризику:

162. Чи можна зменшити систематичний ризик за рахунок диверсифікації портфеля?

Так. Ні.

163. Чи можна зменшити несистематичний ризик за рахунок диверсифікації портфеля?

Так. Ні.

164. Дати визначення терміну "диверсифікація інвестиційного портфеля"

165. Скільки фінансових інструментів має бути в портфелі, щоб вважати його досить диверсифікованим?

1. Не менше 5.

2. Від 5 до 10.

3. Від 10 до 15.

4. Від 8 до 20.

5. Понад 20.

166. Скільки проектів має бути у складі інвестиційної програми реального інвестора, щоб вважати її досить диверсифікованою?

1. Не менше 5.

2. До 10.

3. Від 10 до 15.

4. Від 8 до 20.

5. Понад 20.

167. Чи варто вважати монополізм інвестора на ринку продукції майбутнього проекту його негативною якістю?

Так. Ні.

168. Чи можна вважати вимогу ретельного добору персоналу і фірм-партнерів для реалізації проекту способом зниження ризику?

Так. Ні.

169. Чи можна вважати вимогу ретельного відпрацьовування договорів із підприємствами, що беруть участь у реалізації проекту, способом зниження ризику?

Так. Ні.

170. Записати три основні, на ваш погляд, рекомендації інвестору, що дають змогу знизити ризик інвестування:

171. Зазначити в наведеному нижче переліку методи, що дають змогу досліджувати інвестиційний ризик за проектом:

1. Аналіз чутливості проекту.

2. Аналіз сценаріїв реалізації проекту.

3. Імітаційне моделювання ходу реалізації проекту.

4. Визначення точки беззбитковості проекту.

172. У якому випадку доцільно використовувати в проекті позиковий капітал:

1) якщо обсяг інвестування перевищує обсяг наявних власних коштів інвестора;

2) якщо прибутковість інвестування перевищує ціну позиченого капіталу;

3) якщо частка позиченого капіталу не перевищує частки власного капіталу інвестора;

4) якщо використання кредиту дає змогу збалансувати фінансові потоки за проектом.

173. Точка беззбитковості проекту визначає:

1) мінімально необхідний обсяг фінансування проекту;

2) мінімально необхідний обсяг позикових коштів;

3) припустимий рівень збитків за проектом;

4) мінімально необхідний обсяг виробництва, потрібний для покриття поточних витрат за проектом.

174. При аналізі фінансових інструментів коефіцієнт b виражає рівень ризику за окремими цінними паперами як об'єктами інвестування. Якщо b = 1, ризик інвестування в такі цінні папери:

1) дорівнює середньоринковому;

2) допустимий;

3) максимальний;

4) нижче від ринкового.

175. Коефіцієнт b виражає рівень ризику за окремим цінним папером як об'єктом фінансового інвестування. Якщо b < 1, то ризик інвестування в дані цінні папери:

1) нижче від середньоринкового;

2) припустимий;

3) менший від припустимого рівня.

176. Коефіцієнт b виражає рівень ризику за інструментами фінансового інвестування. Якщо b > 1, то ризик інвестування у фінансовий інструмент:

1) перевищує середньоринковий;

2) надмірний;

3) неприпустимий;

4) перевищує припустиму межу.

177. Чи припускають портфельні інвестиції участь інвестора в керуванні об'єктом інвестування (підприємством, акціонерним товариством)?

Так. Ні. Частково.

178. Чи може вважатися портфельним інвестування в реальний проект?

Так. Ні. Частково.

179. Чи можна вважати придбання пакета цінних паперів з метою їх наступного перепродажу за вищою ціною портфельною інвестицією?

Так. Ні. Частково.

180. Вибрати із наведеного переліку тезу, що виражає базове положення технічного аналізу цінних паперів:

1. Уся інформація про цінний папір може бути отримана з попередньої динаміки її курсу й обсягу угод.

2. Про майбутню ціну акції можна судити за її зміною в минулому періоді.

3. При виборі цінного папера для інвестування варто аналізувати фінансово-економічні характеристики її емітента.

181. Які з наведених тез будуть правильними:

1. Фундаментальний аналіз припускає комплексний аналіз обраного фінансового інструмента для інвестування.

2. Фундаментальний аналіз побудований на основі оцінки внутрішніх можливостей емітента цінних паперів, що досліджуються інвестором.

3. Фундаментальний аналіз дає рекомендації для інвестування в цінні папери виходячи з фінансово-економічних перспектив їх емітента.

4. Фундаментальний аналіз дає рекомендації для інвестування в цінні папери виходячи з перспектив емітента на ринку.

182. Термін "перемогти ринок" означає:

1. Отримати прибутковість проведеного інвестування, яка б перевищувала середньоринкову.

2. Здійснити вдале інвестування при несприятливій кон'юнктурі ринку.

3. Компенсувати збитки за однією угодою за рахунок інших операцій.

4. Захистити капітал від інфляції.

183. Чи є правильним твердження, що фундаментальний аналіз цінних паперів ґрунтується на вивченні майбутніх закономірностей, а технічний - на вивченні минулих тенденцій?

Так. Ні. Частково.

184. Чи є правильним твердження, що технічний аналіз цінних паперів вказує на те, "коли купувати", а фундаментальний - "що купувати"?

Так. Ні. Частково.

185. Дати визначення інвестиційного проекту:

186. Зазначити два аспекти інвестиційного проекту, якість розробки яких у першу чергу визначає комерційну реальність проекту інвестування:

187 У якому разі при розрахунку показників ефективності проекту фінансові потоки мають бути приведені до одного періоду часу?

1. При прогнозі річної інфляції, що перевищує 20 % .

2. При значному рівні ризику.

3. У будь-якому разі.

188. Дати визначення терміна "інвестиційна привабливість об'єкта":

189. Чи є перелічені нижче ознаки характеристикою інвестиційної привабливості галузі:

соціальна значущість галузі (кількість робочих місць, середня зарплата, соціальна орієнтація продукції тощо);

рівень державного регулювання в галузі; рівень профспілкового руху в галузі; рівень технології в галузі; конкурентність галузевого ринку. Так. Ні. Частково.

190. Навести додаткові три аспекти аналізу виробничого підприємства перед інвестуванням:

продукція, її конкурентоспроможність, становище на ринку; організація керування підприємством і його якість; організація збуту продукції;

персонал і соціальні аспекти роботи підприємства;

191. Чи можна вважати всебічний аналіз фінансово-економічного стану емітента цінних паперів достатньою інформаційною базою для ухвалення рішення для інвестування в них?

Так. Ні.

192. Доповнити перелік ознак інвестиційної привабливості галузі: організація і стан ринку продукції галузі;

основні види продукції галузі та її споживачі;

виробничий апарат галузі й рівень застосовуваних технологій;

зовнішньоекономічні зв'язки галузі;

193. Як визначити інвестиційну вартість об'єкта:

1) за середньоринковою ціною подібних об'єктів;

2) за витратами на створення аналогічного об'єкта з урахуванням його зносу;

3) за прибутком, що його можна отримати від володіння об'єктом;

4) за дисконтованим розміром прибутку від використання об'єкта.

194. Вибрати формулу для визначення вартості об'єкта, якщо володіння ним протягом наступних 5 років дає щорічно 50 тис. грн поточного прибутку (ставка дисконтування - 10%).

195. Якщо ви оцінюєте інвестиційну вартість активів виробничого підприємства, то вам належить:

1) провести повну інвентаризацію фінансових і матеріальних цінностей;

2) скористатися даними останнього звітного бухгалтерського балансу підприємства;

3) розробити бізнес-план роботи підприємства в майбутньому періоді й визначити загальний приведений прибуток за прогнозний період;

4) визначити загальну ринкову ціну ліквідних активів підприємства.

196. Чи перевищуватиме інвестиційна вартість об'єкта його заставну ціну?

Так. Ні. Залежить від інших умов.

197. Продовжити фразу. Інвестиційна вартість об'єкта - це

198. Чи всі форми фінансування проекту перелічені нижче: власні кошти підприємства; позики;

залучені кошти (акціонування, паї, орендні форми використання майна).

Так. Ні.

199. Назвати бажану частку власних коштів інвестора у фінансуванні проекту:

1) до 30 %;

2) до 50 %;

3) не менше 50 %;

4) не менше 70 %.

200. З яких розділів може складатися фінансовий план проекту:

201. Вибрати два основних принципи розробки фінансового плану проекту:

1) деталізація з точністю до дня, тижня, декади;

2) відповідність доходів і витрат проекту для кожного періоду часу;

3) обґрунтування витрат детальними кошторисами;

4) планування фінансових резервів для кожного періоду часу;

5) диференціація проекту за об'єктами або частинам проекту;

6) диференціація за роботами щодо реалізації проекту;

202. Чи має бути план фінансування проекту розроблений з точністю:

1) до дня;

2) до тижня;

3) помісячно.

203. У який спосіб політика "дешевих грошей" зумовлює зростання обсягу інвестицій в країні. Дати стислу відповідь.

204. Вибрати термін для характеристики монетарної політики в Україні за останні два роки:

1. М'яка.

2. Жорстка.

3. Нестабільна.

4. Емісійна.

205. Через які канали економіка отримує додаткові кошти у вигляді фінансових ресурсів для інвестицій:

1) продаж Національним банком кредитних ресурсів банківській системі;

2) фінансування бюджету (Уряду) і його видаткова частина;

3) централізовані капітальні вкладення.

4) ?

206. Якщо загальний річний обсяг капітальних вкладень в економіці країні менший від загального обсягу амортизації основних фондів, чи можна говорити про розширене відтворення в економіці?

Так. Ні. Залежить від інших умов.

207. Приведена вартість прогнозованих у майбутньому прибутків від інвестування перевищує їх номінальний прогноз за рахунок:

1) непевності майбутнього;

2) впливу інфляції;

3) наявності альтернативних проектів використання інвестованого капіталу;

4) наявності на фінансовому ринку інших безризикових інструментів збільшення капіталу.

208. Чи обирає більш обережний інвестор при розрахунку ефективності проекту вищий рівень ставки дисконтування?

Так. Ні. Не завжди.

209. При приведенні до єдиного еквіваленту інвестицій і прибутку від проекту з метою їх порівняння інвестор обирає ставку дисконтування:

1) на рівні середньоринкової прибутковості фінансового ринку;

2) на рівні депозитного відсотка в банківській системі;

3) з урахуванням рівня ризику;

4) на основі оцінки зміни вартості грошей у часі.

210. Якщо ставку дисконтування взято 10 %, то для приведення до поточних умов прибуток другого року реалізації проекту потрібно поділити на:

1,15; 1,33; 1,11; 1,21.

211. Чи правильно вважати, що при нижчій ставці дисконтування той самий проект має кращі показники приведеної прибутковості?

Так. Ні. Не завжди.

212. Чи варто при плануванні інвестицій оцінювати майбутні грошові прибутки за проектом нижче (дешевше), ніж кошти, якими нині розпоряджається інвестор.

Так. Ні. Не завжди.

213. Перерахунок прогнозованих майбутніх грошових доходів у поточні умови називається:

1) дисконтуванням;

2) компаундуванням;

3) приведенням до єдиного еквівалента;

4) перерахуванням у порівнянні умови.

214. Агресивний інвестор проводить розрахунок ефективності проекту за нижчою ставкою дисконтування?

Так. Ні. Не завжди.

215. Визначити коефіцієнт приведення прибутків майбутнього року до умов поточного року при ставці дисконтування 25 %:

1,0; 0,8; 1,25; 1,15.

216. Пояснити економічний зміст коефіцієнта приведення прибутків майбутнього року до умов поточного року при ставці дисконтування 20 %.

217. Оперативне керування проектом передбачає: розробку календарних планів робіт з реалізації проекту; розробку капітального бюджету проекту;

розробку поточного бюджету проекту; організацію моніторингу реалізації проекту; добір менеджерів і організацію їх роботи; прийняття рішень щодо коригування проекту; процедуру прийняття рішення щодо виходу з проекту.

Чи можете ви продовжити цей перелік? Так. Ні.

218. Продовжити фразу. Капітальний бюджет проекту - це_

219. Вибрати з наведеного нижче переліку три найважливіших, з вашої точки зору, принципи оперативного керування інвестиційним проектом:

детальність календарних планів проведення робіт; узгодженість робіт у часі; своєчасне планування резервів часу і ресурсів; постійний моніторинг;

узгодженість планів доходів і витрат у часі;

розбивка проекту на частини і поступовий запуск проекту за

етапами;

розробка детальних кошторисів витрат поточних і інвестиційних;

контроль реалізації проекту за часом і коштами.

220. У якому разі розробляється бюджет поточних прибутків і витрат проекту:

1) після початку експлуатації об'єкта інвестування;

2) при розробці проекту реального інвестування;

3) у разі потреби контролю прибутковості проекту;

4) у разі потреби відновлення прибутковості проекту;

221. Система моніторингу реалізації проекту - це:

1) форма організації керування проектом;

2) механізм спостереження за реалізацією проекту за його основними результатами;

3) форма банківського супроводження кредиту;

4) форма контролю за персоналом;

5) форма контролю за дирекцією проекту.

222. Чи є дії щодо відновлення прибутковості проекту частиною оперативного керування проектом?

Так. Ні.

223. Чи всі функції моніторингу реалізації проекту перелічено нижче:

побудова системи сигнальних показників;

організація регулярного надходження інформації щодо рівня

сигнальних показників;

встановлення причин відхилення від планового ходу реалізації проекту;

прийняття рішень щодо відновлення планового ходу реалізації проекту;

коригування проекту. Так. Ні. Частково.

224. Привести прогнозований прибуток третього року реалізації проекту в розмірі 100 тис. грн до умов першого року при ставці дисконтування 10 %.

107 тис. грн. 91 тис. грн. 83 тис. грн.

225.Визначити дохідність інвестування, якщо активи інвестора на початку року оцінювались у 120 тис. грн, а наприкінці року могли бути продані за 150 тис. грн.

20 % 25 % 80 % 30 тис. грн.

226. Визначити середньорічну дохідність інвестування, якщо за три роки капітал інвестора зріс на 56 %.

19 %. 16 %. 116 %. 39 %.

227. Визначити середньорічну дохідність інвестування, якщо активи інвестора на початку року оцінювались у 120 тис. грн., а за два наступних роки в результаті їх інвестування у фінансовий проект вони зросли на 50 тис. грн.

42 %. 19 %. 25 тис. грн. 1,41

228. Визначити дохідність інвестування, якщо на початку року інвестор вклав 200 тис. грн у нерухомість, за 160 тис. грн купив вексель номіналом 210 тис. грн з умовою погашення його наприкінці року, купив 10 000 акцій за 20 грн за акцію, вклав 250 тис. грн в оптову торгівлю будматеріалами з оборотом капіталу за 3 місяці й дохідністю кожного обороту в 15 %. За рік було продано акції за ціною 18 грн за кожну, нерухомість подешевшала на 20 % . Операції з векселем і будматеріалами дали очікувані прибутки.

25 %. 22 %. 177 тис. грн.

229. Визначити за результатами першого року дохідність інвестування 100 тис. дол. у виробничий проект, якщо на 80 тис. дол. придбано нове обладнання, за 10 тис. дол. розроблено технічну документацію на продукцію, 10 тис. дол. витрачено на оборотні кошти. Прибуток за рік становив 40 тис. дол., фактичний фізичний та моральний знос основних фондів за рік досяг 30 % вартості придбання, встановлена офіційна норма амортизації - 10 %.

14 %. 20 %. 26 %. 38 %. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування