Навигация
 
Главная  - Инвестиции  - Книги  - Аналіз інвестиційних проектів - Щукін Б.М.
Аналіз інвестиційних проектів - Щукін Б.М.
<< Содержание < Предыдущая

ТЕМА 2. РОЗРОБКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ, ЙОГО СКЛАДОВІ

Інвестиційний проект є первинною організаційною ланкою інвестиційної діяльності. Розглянемо технологію розробки проекту як документованого плану дій інвестора, що містить максимально повний опис і обгрунтування запланованого використання коштів з метою їх нарощування. Послідовність розробки проекту показано на рис. 2.1.

Проект слід розглядати як сукупність таких складових:

o економічний опис - бізнес-план і матеріали для його обгрунтування;

o технічна документація;

o технологічна документація;

o контрактне супроводження - набір укладених або підготовлених контрактів (договорів) або інших форм закріплення майбутніх відносин між учасниками проекту;

o експертне супроводження - набір експертних висновків, оцінок або інших форм подання думок фахівців (фізичних або юридичних осіб), компетентних в оцінці процесів і явищ, з якими буде пов'язана реалізація проекту;

o інші документи, їх копії або аналітичні матеріали, що характеризують учасників проекту, ситуацію на ринку, установчі документи підприємств, копії звітів підприємств щодо фінансово-господарської діяльності, прогнози, свідоцтва про право власності на майно, нормативно-законодавчі акти державного та місцевого рівня, що впливають на проект.

Проект як план інвестування відіграє важливу роль на етапі прийняття рішення про початок його реалізації. Рівень конкретності та розробки проекту залежить від бажання і можливостей інвестора, особливостей сфери інвестування та прийнятих у країні обмежень.

Послідовність розробки проекту

Рис. 2.1. Продовження

Рис. 2.1. Закінчення

Проект потрібен безпосередньо інвесторові. У проекті відбиваються наміри інвестора, про які мають знати всі зацікавлені особи: партнери, банки, майбутні споживачі, преса, громадськість, трудовий колектив, органи влади, акціонери та ін.

Економічний аспект проекту у вигляді бізнес-плану має загальноприйняту структуру розділів, хоча вона може змінюватися залежно від галузевих і регіональних особливостей проекту. Як правило, бізнес-план інвестиційного проекту складається з 10-50 сторінок описів, коментарів, розрахунків, обгрунтувань.

Розглянемо можливий склад розділів і орієнтовні форми табличних матеріалів розрахункової частини інвестиційного бізнес-плану [9; 10].

Основні положення проекту

У першому розділі інвестиційного проекту стисло викладають суть проекту: мету, обсяг інвестиційних витрат, технологію виробництва, доходи, окупність, ефективність, характер продукції, реальність збуту, можливих учасників, очікувані результати. Завдання цього розділу - на кількох сторінках подати основну інформацію, зацікавити партнерів і довести переваги проекту.

В наступних розділах грунтовно і послідовно розкривають зміст проекту за основними аспектами і заплановані дії щодо його реалізації.

Маркетинговий план проекту

o Опис продукції (послуг), що має вироблятися за проектом; її відмінність від типової продукції, що є на ринку.

o Характеристика якості продукції, обгрунтування її переваг і загальної конкурентоспроможності.

o особливі (виняткові) якості продукції проекту.

o Умови післяпродажного технічного супроводження під час експлуатації продукції покупцем та її гарантійного технічного обслуговування.

o Умови (патенти, авторські права) технічної та інтелектуальної захищеності продукції.

o Обгрунтування прогнозованої ціни продукції чи послуг.

o Прогнозовані обсяги можливої реалізації продукції.

o Рівень конкуренції на ринку продукції проекту.

o Потенційні споживачі продукції (юридичні та фізичні особи).

o Порівняння з продукцією конкурентів на ринку (переваги та можливі слабкі місця).

o Аналіз конкурентного середовища (фірми-виробники, якість їх продукції, ціни, потенційний обсяг ринку).

o Стратегія маркетингової діяльності (заходи просування продукції, організація торговельної мережі, організація реклами, витрати на рекламу, ціноутворення, можливості стимулювання продажу, формування іміджу продукції та фірми).

Організаційно-виробничий план

o Номенклатура продукції та послуг, що вироблятимуться за проектом.

o Обсяг виробництва за видами продукції (або за кожною номенклатурною позицією) та періодами часу.

o Календарний план виробництва на наступні два-три роки (табл. 2.1), який розроблюють щомісяця або щотижня.

o Забезпеченість виробництва матеріально-технічними ресурсами (номенклатура, кількість, ціна, загальні витрати, постачальники, можливість отримання, договори на постачання).

o Календарні (щомісячні) плани забезпечення виробництва матеріально-технічними ресурсами (табл. 2.2).

o Система контролю якості продукції.

o Місця і умови зберігання матеріально-технічних ресурсів.

o Умови і календарні графіки зберігання готової продукції на складах.

o Вплив виробництва на зовнішнє середовище, засоби утилізації відходів, витрати на дотримання вимог щодо впливу виробництва на зовнішнє середовище.

Соціальні аспекти проекту

o Організаційна схема управління підприємством, перелік підрозділів і характер взаємодії між ними (технологічної або інформаційно-функціональної).

o Керівники, їхня службова характеристика, ділові якості та об' єктивні дані.

o Штатний розпис, посадові обов'язки, вимоги до кваліфікації, спеціальності працівників, розподіл відповідальності між менеджерами.

o Посадові оклади або прогнозовані рівні заробітної плати (табл. 2.3), середній рівень оплати праці на одного працюючого за проектом.

o Потреба в навчанні персоналу, періодичність та обсяги витрат, пов'язаних з підвищенням кваліфікації працівників.

o Система мотивації та умови стимулювання праці, особливо керівних працівників усіх рівнів.

o Умови праці, заходи з охорони праці та запобігання травматизму.

o Витрати на соціально-культурні заходи для персоналу.

o Вплив проекту на соціальне середовище в зоні реалізації проекту (залежно від обсягів проекту).

План інвестування

o Обсяги та напрямки інвестиційних витрат (табл. 2.4).

o Кошторис інвестиційних витрат.

o Використання місцевої інженерної інфраструктури (шляхи, енер -го-, водопостачання, каналізаційна мережа, очисні споруди).

o Технічна база підприємства (технологія, обладнання, машини, вимоги до приміщень, будівельні споруди).

o Інженерне обслуговування технічної бази проекту.

o Обсяги та джерела фінансування інвестицій.

o Обсяг і структура основних фондів (табл. 2.5).

o Юридична форма реалізації проекту, форма власності на основні фонди проекту та інші активи.

o Базове для проекту підприємство, розподіл повноважень і прав власності між інвестором і базовим підприємством. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування