Навигация
 
Главная  - Инвестиции  - Книги  - Аналіз інвестиційних проектів - Щукін Б.М.
Аналіз інвестиційних проектів - Щукін Б.М.
<< Содержание < Предыдущая

ТЕМА 5. АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНИХ АСПЕКТІВ ПРОЕКТУ

Проект реального інвестування орієнтований насамперед на фінансові результати. Але він здійснюється за участю людей і так чи інакше впливає на тих, хто безпосередньо працює над проектом; тих, хто користується продукцією чи послугами проекту; тих, хто живе в регіоні, де реалізується проект. Позитивна оцінка соціального аспекту проекту означає, що проект може мати сприятливе зовнішнє середовище для своєї реалізації.

Завдання соціального аналізу проекту полягає у визначенні його узгодженості з інтересами груп населення, які так чи інакше відчуватимуть вплив проекту: працюють на підприємстві, де реалізується проект; споживатимуть його продукцію; живуть у зоні проекту. Соціально прийнятною вважається така стратегія проекту, що не суперечить інтересам зазначених груп населення і сприяє додатковому якісному задоволенню соціально-культурних потреб населення регіону і країни (при відповідному масштабі проекту).

Завдання розробників проекту в соціальному плані полягають у визначенні найважливіших потреб населення в зоні впливу проекту й оцінці можливостей задоволення їх у разі реалізації проекту. Рівень життя - це доходи населення, рівень і структура споживання матеріальних благ, побутових і культурних послуг. Якість життя оцінюють через умови для праці (і охорону праці), для здобуття освіти, житлові умови, стан екології, можливості для відпочинку та виховання дітей.

Найкращою формою відображення соціального впливу проекту слід вважати наявність у проекті спеціального плану (розділу) і запланованих витрат, спрямованих на розв'язання проблем забезпечення регіональних соціально-культурних потреб. Проект має не лише не погіршувати соціальне середовище свого розміщення, а й сприяти його поліпшенню (благоустрій території, поліпшення інженерної та транспортної інфраструктури, додаткові робочі місця, зростання доходів населення, яке живе в зоні проекту, істотна соціальна значущість продукції проекту, поліпшення екології регіону за рахунок заходів, здійснених у межах проекту). З урахуванням важливості соціальних факторів у житті людей можна вважати аксіомою, що додаткові витрати проекту на формування сприятливого соціального середовища ефективніші, аніж додаткові витрати на врегулювання зовнішніх конфліктів проекту з населенням, що виникли через неврахування соціального впливу проекту на навколишнє середовище. Теза про те, що легше (дешевше) запобігти негативному впливу, аніж потім долати його наслідки, застосовна й до соціальних проявів проекту.

У процесі соціального аналізу проекту досліджують такі аспекти:

o наявність у регіоні трудових ресурсів належної кваліфікації та якості для задоволення потреб проекту;

o культурні, демографічні, національні, соціальні, професійні й економічні (за доходами) характеристики образу життя населення в зоні впливу проекту;

o відповідність проекту місцевому культурному і професійному рівню населення, його здатність сприяти позитивним зрушенням у рівні життя і професійному статусі людей;

o позитивний (природний чи спеціально сформований) інтерес до проекту місцевого населення, місцевих органів влади, громадських організацій і дирекцій підприємств, що працюють у регіоні;

o рівень профспілкового руху в галузі та його очікувані організаційні форми на підприємстві при реалізації проекту; можливий вплив виробничого колективу на процес управління проектом. Іноді конфлікт дирекції проекту і виробничого колективу може негативно вплинути на проект і створити проблеми як для інвестора, так і для робочого колективу, який втрачає робочі місця в разі збитковості проекту;

o екологічний образ проекту в очах місцевого населення, його реальний екологічний вплив і суспільна думка з цього приводу.

Загальну послідовність дослідження соціального впливу проекту наведено на рис. 5.1.

Особливо актуальним є аналіз опрацювання соціальних питань всередині проекту, тобто з огляду на персонал, його професійну

Соціальний аналіз проекту

Рис. 5.1. Соціальний аналіз проекту

структуру, співвідношення виробничого й інженерно-технічного персоналу, кількість нових робочих місць, рівень оплати праці, заплановану систему стимулювання й мотивації праці, організацію взаємодії дирекції і персоналу, рівень їхнього співробітництва чи можливої конфліктності, ділові якості менеджерів проекту і базового підприємства тощо.

Окремо в аналізі варто розглянути технічні аспекти місця людини у проекті: заплановані умови праці, режим роботи, коефіцієнт змінності роботи персоналу, дотримання правил техніки безпеки, можливий травматизм. Сюди ж належать питання майбутнього розподілу поточного прибутку з проекту і орієнтований відсоток виділення коштів на соціально-культурні заходи.

Аналізувати вплив проекту на загальний рівень життя місцевого населення можна за такими показниками: демографічні процеси в регіоні; зміна рівня зайнятості; житлові умови; стан охорони здоров'я; соціальна структура населення (за рівнем освіти, майновим станом, галузевим розподілом); кримінальні прояви (злочинність, алкоголізм, наркоманія).

Здійснюючи соціальний аналіз проекту, необхідно враховувати, що для більшості проектів основним є аналіз впливу проекту на рівень життя залученого персоналу і оцінка його екологічної безпеки. На підвищення рівня життя населення країни реально здатні вплинути лише масштабні, стратегічні проекти.

Питання для самоконтролю

1. Соціальні прояви проекту.

2. Що означає поняття "соціальні результати проекту"?

3. Зовнішній і внутрішній соціальний вплив проекту.

4. Узгодженість проекту із зовнішнім соціальним середовищем.

5. Складові соціального середовища проекту.

6. Чи належать екологічні наслідки проекту до його соціальних аспектів?

7. Як розрахувати ефективність додаткових витрат проекту на соціальні цілі?

8. Чи треба у проекті висвітлювати майбутні положення колективного договору між дирекцією проекту (підприємства) і трудовим колективом?

9. Складові соціального аналізу проекту.

10. Яка система оплати праці та стимулювання персоналу виробничого проекту вважається ефективною або соціально орієнтованою?

11. Система мотивації персоналу, зайнятого реалізацією проекту.

12. Структура опису соціальної характеристики регіону, де реалізовуватиметься проект.

13. З якими іншими розділами проекту пов'язаний соціальний план проекту?

14. Чи є спеціальні показники соціальної ефективності проекту?

15. Можливі кількісні показники соціального аналізу проекту.

16. Місце соціального аналізу серед інших аспектів проекту.

17. Чи слід інвесторові, який реалізує виробничий проект у сучасних економічних умовах України і надає населенню додаткові робочі місця, глибоко аналізувати соціальні наслідки проекту?

18. Чи можуть в умовах України соціальні фактори стати основною причиною невдачі проекту?

Література [3, с. 121-126, 347-349] 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим