Навигация
 
Главная  - Инвестиции  - Книги  - Аналіз інвестиційних проектів - Щукін Б.М.
Аналіз інвестиційних проектів - Щукін Б.М.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ЗАВДАННЯ ЛАЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Дайте власну відповідь на питання або виберіть один з наведених варіантів відповіді.

1. Оперативне керування проектом - це: дії менеджерів чи інвестора щодо реалізації проекту;

комплекс дій керівника проекту щодо забезпечення запланованого прибутку від використання вкладених коштів;

система планування та щоденного контролю за реалізацією проекту;

сукупність щоденних конкретних дій щодо виконання плану використання засобів для одержання поточного прибутку не нижче запланованого;

система моніторингу та організації впливу на процес використання інвестованих коштів.

2. Навести коротке визначення поняття "інвестиційна стратегія".

3. Продовжити перелік ключових аспектів розвитку інвестиційної діяльності, які слід ураховувати при розробці інвестиційної стратегії:

очікувані макроекономічні умови; прогноз інвестиційного середовища; критерій прибутковості інвестицій; пріоритетні сфери й галузі для інвестування; обсяги інвестицій і їх джерела.

4. Навести показники, які використовують для оцінки інвестиційного проекту.

5. Чи можна вважати, що порівняння результатів інвестування і витрат на реалізацію проекту є загальним методологічним принципом оцінки ефективності проекту?

6. Чиста приведена вартість проекту - це: загальний поточний прибуток за проектом;

сукупні доходи від реалізації проекту, скориговані на розмір інфляції;

загальна за всіма роками життя проекту приведена до поточного періоду різниця між доходами і витратами за проектом.

7. Навести коротке визначення поняття "термін окупності проекту".

8. Навести коротке визначення поняття "внутрішня норма прибутковості проекту".

9. Для позитивної оцінки інвестором проекту чиста приведена вартість проекту повинна бути:

меншою від 1; більшою від 0;

в інтервалі від 1-5 або від 5-10 %.

10. Визначити, якому кількісному рівню повинен відповідати показник терміну окупності для позитивної оцінки інвестором проекту:

до 2 років; 2-4 роки;

менше від загального терміну життя проекту.

11. Визначити, з яким показником порівнює інвестор внутрішню норму прибутковості проекту, приймаючи рішення щодо проекту:

фондовіддачею; середньоринковою дохідністю; очікуваною інвестором дохідністю капіталу; банківською депозитною ставкою.

12. Визначити, з якою метою застосовується дисконтування при розрахунках показників ефективності проекту:

для врахування інфляції; для врахування ризику;

для врахування дохідності фінансового ринку;

для врахування альтернативних варіантів інвестування;

для приведення в однакові умови за фактором часу.

13. Чи варто враховувати фактор інфляції при приведенні майбутніх грошових потоків за проектом до поточних умов?

14. Пояснити відмінність між поточними витратами за проектом та інвестиційними витратами.

15. Перелічити основні складові інвестиційних витрат за проектом.

16. Проставити часові діапазони для інвестування:

короткотермінового__років;

середньотермінового_років;

довготермінового__років.

17. Продовжити перелік форм інвестицій: рухоме і нерухоме майно;

права власності; права користування; грошові кошти; інтелектуальна власність.

18. Дати коротке визначення об'єкта інвестування.

19. Чи знаєте Ви інші періоди життя проекту, крім наведених далі: підготовчий період;

період безпосереднього створення інвестиційного об'єкта; період окупності проекту (повернення інвестованих коштів); період одержання чистого прибутку понад вкладені кошти.

20. Дати коротке визначення поняття "реальне інвестування".

21. Чи є учасниками проекту всі юридичні особи, які регулярно здійснюють договірні господарські чи фінансові відносини, пов'язані з реалізацією інвестицій?

22. Метою інвестування можна вважати: виробництво необхідних суспільству товарів та послуг; розвиток пріоритетних галузей;

створення нових робочих місць;

одержання поточного прибутку від господарської діяльності;

соціальний ефект;

збільшення інвестованого капіталу;

повернення вкладених у проект коштів і подальше їх нарощування.

23. Чи згодні Ви з твердженням, що прибутковість інвестицій визначається відношенням приросту капіталу інвестора за рік до величини капіталу на початок року?

24. Активи інвестора на початок року становили 400 тис. грн, на кінець року - 500 тис. грн. Вибрати річну дохідність використання капіталу: 20 %, 25 %, 125 %, 50 %.

25. При розрахунках прибутковості інвестицій вартість активів проекту може визначатися:

за бухгалтерським балансом підприємства;

за ліквідною ціною активів;

за поточною ринковою ціною майна;

за відновною вартістю основних фондів і товарно-матеріальних цінностей проекта.

Дати свій варіант відповіді.

26. Номінальна і реальна оцінки прибутковості інвестування відрізняються:

рівнем ризику; рівнем інфляції; урахуванням альтернатив; дисконтною ставкою.

27. Чи різняться змістом терміни "реальне інвестування", "капітальні вкладення", "виробничий проект"?

28. Чи можна вважати, що реальний темп зростання інвестованого капіталу дорівнює частці від ділення номінального темпу зростання на індекс зміни цін?

29. Якщо 100 тис. дол. інвестуються з прибутковістю 20 % при прогнозованій інфляції 10 %, то капітал наприкінці року має збільшитись:

до 120 тис. дол.; до 132 тис. дол.; до 140 тис. дол.

30. Чи слід розраховувати показники інвестиційного проекту з обов'язковим урахуванням зміни цін протягом усього періоду реалізації проекту?

31. Дати коротке визначення поняття "вихід з інвестиційного проекту".

32. Вибрати з наведених дві найважливіші форми виходу з проекту: продаж інвестиційного об'єкта як незавершеного будівництва; продаж діючого підприємства;

продаж активів проекту частинами;

відмовлення від реалізації проекту після підготовчого етапу з втратою витрат на проектування;

залучення до проекту нових партнерів із втратою частини прав на проект.

33. Чи можна вважати, що вихід з інвестиційного проекту був організований задовільно, якщо інвестиційний об'єкт вдалося продати протягом трьох місяців, втративши 15 % вкладених у нього коштів?

34. Розставити за важливістю (проставити порядковий номер) можливі причини прийняття рішення щодо припинення реалізації інвестиційного проекту:

прогноз збитковості проекту;

очікуване зниження показника прибутковості інвестованого капіталу нижче запланованого рівня;

поява інших більш прибуткових варіантів використання капіталу; поява інших менш ризикованих альтернатив інвестування; зміна зовнішніх умов реалізації проекту; зміни у фінансово-економічному стані інвестора.

35. Визначити рівень ризику за проектом (у вигляді коефіцієнта варіації), якщо розрахунки дали три варіанти можливого прибутку:

60, 80 і 90 тис. грн.

36. Чи доцільний проект (за показником чистої приведеної вартості), за яким при інвестуванні 200 тис. грн передбачений протягом трьох років поточний прибуток становить 100 тис. грн і ліквідаційна вартість активів - 50 тис. грн (рекомендована дисконтна ставка -

20 %)?

37. Визначити внутрішню норму прибутковості проекту, який при інвестуванні 200 тис. грн передбачає протягом трьох років поточний прибуток 100 тис. грн і ліквідаційну вартість обладнання 50 тис. грн.

38. Вибрати термін окупності шестирічного проекту, за яким передбачено інвестування в першому році 180 тис. грн, щорічний обсяг реалізації продукції - 140 тис. грн і щорічні витрати на виробництво - 80 тис. грн. (дисконтну ставку взяти на рівні 10 %):

3 роки;

4 роки;

5 років.

39. Вибрати проект з меншим ризиком: за першим проектом передбачено чотири варіанти прогнозу чистої приведеної вартості (100; 120; 93; 107 тис. грн), за другим проектом - три варіанти (50; 61; 43 тис. грн).

40. Визначити мінімальний необхідний обсяг місячного прибутку за проектом для того, щоб окупити інвестиції в розмірі 200 тис. грн за 25 місяців, якщо прогнозована ціна одиниці продукції становить 10 грн, змінні витрати на одиницю продукції - 4 грн, умовно-постійні поточні щомісячні витрати за проектом - 10 тис. грн.:

800 од. продукції;

3 тис. од. продукції;

6 тис. од. продукції.

41. Для визначення кількісної оцінки рівня ризику за проектом розрахувати середньоквадратичне відхилення можливих варіантів прибутку від його середнього значення (прогнозні розрахунки показали такі рівноочікувані варіанти одержання прибутку: 60, 80 і 70 тис. грн.):

5 тис. грн.; 8 тис. грн.; 60 тис. грн.

42. Визначити термін окупності проекту, що при інвестуванні 200 тис. грн передбачає протягом трьох років поточний прибуток 100 тис. грн і ліквідаційну вартість активів проекту 50 тис. грн (дисконтна ставка - 20 %):

2 роки;

3 роки;

проект не окупається.

43. Визначити, чи варто інвестору, який очікує дохідність інвестування понад 30 %, використовувати проект, за яким чиста приведена вартість при дисконтній ставці 10 % становить 100 тис. грн, а при ставці 50 % - мінус 30 тис. грн.

44. Визначити, який з двох проектів вигідніший, якщо обидва проекти розраховані на три роки, потребують однакових інвестицій у перші півроку і передбачають такі поточні доходи, тис. грн.:

 

1-й рік

2-й рік

3-й рік

Проект А

100

200

250

Проект Б

150

200

200

45. Вибрати формулу для приведення прогнозованих грошових потоків до поточного періоду:

де Р - поточний еквівалент майбутніх грошових доходів; F - прогнозовані грошові доходи; I - індекс інфляції; r - дисконтна ставка; t - індекс, що визначає період часу.

46. Вибрати рисунок, що відтворює форму залежності чистої приведеної вартості проекту (NРV) від норми дисконтування (r).

47. Рівень ризику проекту визначається через:

можливі відхилення від прогнозованих результатів проекту; імовірність недосягнення запланованих результатів проекту; невизначеність розвитку подій при реалізації проекту; імовірність критичних проблем при реалізації проекту.

48. Визначити коефіцієнт співвідношення приведених доходів і витрат за проектом, якщо:

проект розрахований на чотири роки;

протягом першого року інвестиції вносяться в розмірі 500 тис. грн; поточні річні витрати становлять близько 100 тис. грн; поточні річні обсяги продажу товарів та послуг - 300 тис. грн. Для розрахунку норма дисконтування може дорівнювати 20 %.

49. Вибрати правильне визначення проекту. Проект - це: спеціально підготовлена документація щодо опису та обгрунтування плану використання капіталу;

комплекс дій інвестора з метою нарощування своїх активів; дії інвестора щодо оптимального використання ресурсів; план досягнення запланованої мети при мінімальних витратах ресурсів.

50. Продовжити перелік можливих складових інвестиційного проекту як планової документації:

бізнес-план;

технічна документація;

технологічна документація...

51. Перелічити основні аспекти економічного опису та обгрунтування інвестиційного проекту.

52. Оцінити рівень прибутковості інвестицій, достатній у поточних умовах України для ухвалення рішення про інвестування:

10 %;

20 %; 30 %; 40 %;

понад 50 %.

53. Оцінити ймовірність настання протягом наступних трьох років подій в економічному житті України, що можуть різко погіршити умови для інвестицій:

10 %;

20 %; 30 %; 40 %;

понад 50 %.

54. Вибрати для умов поточного року дисконтну ставку для розрахунків щодо приведення майбутніх доходів від інвестування до поточних умов:

10 %;

20 %; 30 %; 40 %;

понад 50 %.

55. Продовжити перелік макроекономічних аспектів, що є зовнішніми умовами проекту:

стабільність фінансової системи країни; стан кредитної системи і вартість кредитів; наявність економічного розвитку у країні; амортизаційна політика; податкова система.

56. Вибрати сферу інвестування для найдоцільнішого вкладання капіталу в сучасних економічних умовах України:

галузі, що мають державні пріоритети; галузі зі швидким обігом капіталу; сфера послуг; фінансові операції; приватизація підприємств.

57. Назвати два основних аспекти, що визначають, на Вашу думку, ефективність інвестиційного проекту.

58. Вибрати з наведених характеристик дві основні, які варто використовувати в першу чергу при виборі інвестиційного проекту:

відповідність проекту державним пріоритетам; конкурентоспроможність продукції проекту; досвід роботи інвестора у сфері вибраного бізнесу; прогнозована прибутковість проекту; рівень ризику;

відповідність коштам інвестора.

59. Вибрати з наведених правильну формулу зв'язку реальної Dr ) і номінальної (Dn ) прибутковості проекту (і - індекс інфляції):

Dr = (1 + Dп + і) - 1;

Dr = Dп / (1 + і);

Dr = Dп- 1

60. Визначити, які методи оцінки інвестиційної вартості будівельних споруд доцільно застосовувати при розгляді інвестування в нерухомість:

за вартістю зведення аналогічних нових споруд; за вартістю земельної ділянки;

за розміром можливої орендної плати при здаванні споруд в

оренду;

за балансовою вартістю;

за експертним висновком спеціальної фірми-оцінювача; за прогнозованим доходом від володіння спорудою відповідно до бізнес-плану її використання.

61. Назвати припустимі варіанти продажу інвестиційного об'єкта, що дають змогу вважати його ліквідним:

за 3 місяці з втратою 15 % вкладених в об' єкт коштів; за 2 місяці з втратою 25 % вкладених в об' єкт коштів; за 5 місяців із втратою 5 % вкладених в об' єкт коштів.

62. Вибрати правильний спосіб визначення вартості проектних робіт:

у відсотках загального розміру інвестиційних витрат; на основі досвіду розробки аналогічних проектів у минулому; згідно з кошторисом вартості проектних робіт; на основі розрахунків трудомісткості робіт і планового обсягу прибутку.

63. Чи є машинобудування інвестиційно орієнтованою галуззю?

64. Визначити, чи має бути інвестиційна стратегія підприємства затверджена:

засновниками підприємства; дирекцією;

акціонерними зборами; зборами трудового колективу.

65. Назвати два джерела власних інвестиційних ресурсів підприємства.

66. Інвестиційна стратегія є довгостроковою концепцією поводження інвестора з метою досягнення вибраних на перспективу цілей. Чи варто інвестору розробляти стратегію, якщо він орієнтований на короткострокові вкладення капіталу?

67. Вибрати найточніше визначення мети керування проектом: досягнення цілей, що відповідають розробленій інвестиційній

стратегії;

досягнення максимально можливих темпів приросту капіталу; досягнення максимальної прибутковості при заданому рівні ризику;

постійний аналіз і коригування інвестиційної програми з метою досягнення стабільних темпів зростання капіталу.

68. Розставити наведені критерії добору інвестиційних проектів за рівнем значущості (проставити номери):

екологічна безпека;

відповідність державним пріоритетам;

відповідність фінансовим можливостям інвестора;

прибутковість;

ризикованість;

відповідність періоду часу, який має інвестор для реалізації проекту; соціальний ефект від реалізації проекту.

69. При реальному інвестуванні проект як документ розроблюють: 1) для інвестора; 2) для того, хто кредитує проект; 3) для підприєм-ств-партнерів. Чи розроблюють інвестиційний проект при фінансовому інвестуванні?

70. Вибрати з переліку аспектів аналізу інвестиційного проекту два найважливіших:

достовірність використаної інформації;

якість і повнота поданих обгрунтувань і розрахунків; відповідність загальноекономічним умовам для інвестицій у країні;

відповідність поточним критеріям прибутковості й ризику;

внутрішня узгодженість проекту;

відповідність зовнішньому середовищу проекту.

71. Вибрати найточніше визначення завдання експертизи інвестиційного проекту:

визначення реальності досягнення інвестором своїх цілей; пошук слабких місць і помилок проекту;

перевірка відповідності проекту набору стандартних вимог до проектів;

оцінка потенційної ліквідності проекту; перевірка потенційної прибутковості проекту; перевірка потенційної можливості реалізації проекту.

72. Визначити припустиму ймовірність неотримання запланованого прибутку за проектом (як міру рівня ризику) в умовах поточного стану економіки України:

до 5 %; до 10 %; до 30 %;

залежно від прибутковості проекту;

залежно від прогнозу прибутковості, але щонайбільше 20 %; залежно від структури портфелю проектів інвестора.

73. Систематичний ризик за проектом пов'язаний: із загальною економічною ситуацією у країні;

з настанням під час реалізації проекту кризових подій; із станом фінансового ринку;

з критичним рівнем спеціальних макропоказників.

74. Несистематичний ризик за проектом пов'язаний: з проблемами фінансування проекту;

з проблемами в інвестора;

з проблемами збуту продукції;

з настанням критичних для проекту подій;

з можливістю погіршення зовнішніх умов для реалізації проекту.

75. Дати визначення технічного ризику проекту.

76. Дати визначення маркетингового ризику проекту.

77. Дати визначення фінансового ризику проекту.

78. Дати визначення ризику учасників проекту.

79. Дати визначення інвестиційного ризику.

80. Чи правильним буде поділ інвестиційного ризику за проектом на три рівні за величиною можливих втрат:

можливість втрати прибутку; можливість втрати доходів; можливість втрати всіх активів проекту.

81. Інвестиційний ризик і всі потенційні фактори ризику проекту мають бути максимально повно описані у спеціальному розділі проекту. Навести три основних правила організації інвестування, що знижують рівень ризику проекту.

82. Чи може систематичний ризик знизитись за рахунок диверси-фікованості інвестиційної програми підприємства?

83. Чи є очікуваний монополізм інвестора на ринку продукції майбутнього проекту його негативною ознакою?

84. Чи можна вважати вимогу ретельного добору персоналу і фірм-партнерів для реалізації проекту засобом зниження ризику? Які ще дії інвестора можуть зменшити ризик проекту?

85. Зазначити методи, за допомогою яких можна досліджувати інвестиційний ризик проекту:

аналіз чутливості проекту; аналіз сценаріїв розвитку проекту; імітаційне моделювання результатів проекту; визначення обсягів продажів для забезпечення беззбитковості проекту.

86. Визначити, в якому випадку використання у проекті позик є обгрунтованим:

якщо обсяг інвестування перевищує власні кошти інвестора; якщо прибутковість інвестицій перевищує ціну позиченого капіталу;

якщо відсоток використання позики нижчий від очікуваної прибутковості проекту;

якщо використання кредиту дає змогу збалансувати фінансові потоки за проектом.

87. Аналіз беззбитковості проекту визначає: мінімально необхідний обсяг фінансування проекту; мінімально необхідний обсяг позики; припустимий рівень збитків за проектом;

мінімально необхідний обсяг виробництва для покриття поточних витрат за проектом.

88. Дати визначення інвестиційного проекту.

89. До складових інвестиційного проекту належать: бізнес-план;

технічна документація; технологічна документація;

контракти між майбутніми учасниками проекту; експертні висновки щодо окремих аспектів проекту. Чи повний наведений перелік складових проекту?

90. Перелічити основні розділи інвестиційного бізнес-плану.

91. Зазначити два аспекти інвестиційного проекту, якість розробки яких у першу чергу визначає комерційну реальність проекту.

92. Дати визначення поняття "інвестиційна привабливість об'єкта".

93. Визначити, які з перелічених ознак є характеристиками інвестиційної привабливості галузі:

соціальна значущість галузі (кількість робочих місць, середня заробітна плата, соціальна орієнтація продукції тощо); рівень державного регулювання в галузі; рівень профспілкового руху в галузі; умови виходу на ринки галузі.

94. Навести ще три аспекти аналізу виробничого підприємства перед інвестуванням:

продукція, її конкурентоспроможність, місце на ринку; організація керування підприємством і його якість; організація збуту продукції;

персонал і соціальні аспекти роботи підприємства.

95. Доповнити наведений перелік ознак інвестиційної привабливості галузі:

організація і стан ринку продукції галузі; основні види продукції галузі і їх споживачів; виробничий апарат галузі і рівень технологій; зовнішньоекономічні зв'язки галузі.

96. Інвестиційну вартість об'єкта визначають:

за середньоринковою ціною аналогічних об'єктів;

за розміром витрат на створення аналогічного об'єкта (з урахуванням його зношеності);

за розміром прибутку, який можна одержати від володіння об'єктом;

за дисконтованим розміром прибутку від володіння об'єктом.

97. При оцінюванні інвестиційної вартості активів виробничого підприємства необхідно:

здійснити повну інвентаризацію фінансових і матеріальних цінностей підприємства;

скористатися даними останнього звітного бухгалтерського балансу підприємства;

розробити бізнес-план роботи підприємства в майбутньому періоді й визначити загальний очікуваний приведений прибуток від діяльності підприємства;

визначити загальну ринкову ціну ліквідних активів підприємства.

98. Визначити, чи всі форми фінансування проекту перелічені: власні кошти підприємства;

позика;

залучені кошти (акціонування, паї, орендні форми використання майна).

99. Назвати частку власних коштів інвестора у фінансуванні проекту, що рекомендується для більшої безпеки:

до 20 %; до 30 %;

щонайбільше 50 %; щонайбільше 70 %.

100. З яких розділів може складатися фінансовий план проекту?

101. Вибрати два основних принципи розробки фінансового плану проекту:

деталізація з точністю до дня, тижня, декади; відповідність доходів і витрат проекту для кожного періоду; обгрунтування витрат детальними кошторисами витрат; виділення фінансових резервів для кожного періоду; диференціація за об'єктами або частинами проекту; розподіл за окремими етапами чи роботами.

102. Визначити, чи потрібно план фінансування проекту розробляти з точністю:

до дня; до тижня; до місяця.

103. Проставити порядкові номери (за важливістю для інвестора) наведених параметрів інвестиційного середовища для проекту:

макроекономічна стабільність;

ліберальна податкова система;

ціна кредитних ресурсів;

податкові чи інші пільги інвесторам;

конкурентність на товарних ринках;

сприяння місцевої влади;

екологічні вимоги до виробничих технологій.

104. Приведена вартість прогнозованих у майбутньому доходів від інвестицій менша від їх номінального прогнозу у зв'язку:

з невизначеністю майбутнього; з впливом інфляції;

з наявністю альтернативних проектів використання капіталу; з наявністю на фінансовому ринку альтернативних безризикових інструментів збільшення капіталу.

105. При розрахунку прибутковості проекту інвестор вибирає дисконтну ставку:

на рівні середньоринкової прибутковості;

на рівні депозитного відсотка в банківській системі;

з урахуванням рівня ризику за проектом;

на основі власної оцінки щодо зміни вартості грошей у часі.

106. Якщо дисконтна ставка становить 10 %, то для приведення до поточних умов прибуток другого року реалізації проекту варто поділити:

на 1,15; на 1,33; на 1,11; на 1,21.

107. Чи правильно вважати, що при вищій дисконтній ставці один і той самий проект має гірші показники приведеної прибутковості?

108. Чи слід при плануванні інвестицій майбутні грошові доходи за проектом оцінювати нижче (дешевше) за кошти, що їх зараз має інвестор?

109. Перерахунок прогнозованих майбутніх грошових доходів за проектом у поточні умови називається:

приведенням до єдиного еквівалента; перерахуванням у порівняні умови; дисконтуванням; компаундуванням.

110. Чи розраховує агресивний інвестор ефективність проекту за нижчою дисконтною ставкою?

111. Вибрати дисконтну ставку для приведення доходів майбутнього періоду до умов поточного року з урахуванням поточної економічної ситуації в Україні:

10 %; 20 %;

30 % ; 40 %.

112. Визначити коефіцієнт приведення доходів майбутнього року до умов поточного року при дисконтній ставці 25 %:

1,0; 0,8; 1,25; 1,15.

113. Пояснити економічний зміст коефіцієнта приведення доходів майбутнього року до умов поточного року при дисконтній ставці

20 %.

114. Оперативне керування проектом передбачає: розробку календарних планів роботи з реалізації проекту; розробку капітального бюджету проекту;

розробку поточного бюджету проекту; організацію моніторингу реалізації проекту; добір менеджерів і організацію їхньої роботи; прийняття рішень з коригування проекту; прийняття рішення про вихід з проекту. Чи можна продовжити цей перелік?

115. Дати визначення поняття капітального бюджету проекту.

116. Вибрати з наведеного переліку три найважливіших принципи оперативного управління інвестиційним проектом:

детальність календарних планів виконання робіт; узгодженість робіт у часі;

планування резервів часу і ресурсів;

постійний моніторинг;

узгодженість планів доходів і витрат у часі;

поділ проекту на частини й етапи і поступова реалізація проекту; розробка детальних кошторисів поточних та інвестиційних витрат;

контроль реалізації проекту за часом і вартістю.

117. Система моніторингу реалізації проекту - це: форма організації керування проектом;

механізм спостереження за реалізацією проекту щодо його основних результатів;

форма контролю за персоналом; форма контролю за дирекцією проекту.

118. Визначити, чи всі функції моніторингу реалізації проекту перелічені:

побудова системи сигнальних показників;

організація регулярного надходження інформації щодо сигнальних показників;

встановлення причин відхилення від планового процесу реалізації проекту;

прийняття рішення про відновлення планового процесу реалізації проекту;

коригування проекту. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим