Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Фінансова статистика - Шустіков А.А.
Фінансова статистика - Шустіков А.А.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД І ЗАВДАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАТИСТИКИ

1.1. Предмет фінансової статистики

Фінансова статистика є галуззю економічної статистики. Вона вивчає кількісну сторону масових явищ і процесів у фінансовій сфері (розподіл і кінцеве використання ВВП, утворення первинних і кінцевих доходів домашніх господарств, державних установ і громадських організацій, нагромадження основних фондів і матеріальних обігових коштів), займається реєстрацією, зведенням і групуванням фактів, виражає їх у вигляді статистичних показників, які потім аналізує.

Предметом фінансової статистики є кількісна характеристика обсягу, структури, динаміки і взаємозв’язків явищ та процесів, що відбуваються у фінансовій системі за конкретних умов, певний проміжок часу і простору. Пізнавальний процес закінчується формулюванням економічних законів, які регулюють розвиток конкретних економічних явищ. Фінансова статистика дозволяє за допомогою специфічних методів визначити сталість у масових процесах, вивчає закономірності, які виникають у співвідношенні первинних і кінцевих доходів населення, з одного боку, підприємств, установ і організацій, — з іншого; у складі і динаміці доходів і видатків державного бюджету, грошових доходів і витрат населення; у фінансовому стані страхових і кредитних установ, фінансових потоків, що утворюються всередині країни та виходять за її межі; у складі та русі грошової маси і позичкового фонду; при порівнянні грошових доходів населення та їх вкладів в ощадних установах.

Фінансова статистика як галузь економічної статистики при вивченні масових соціально-економічних явищ користується загальнонауковими законами й категоріями. На основі принципів і положень економічної теорії та вчення про гроші й кредит статистика забезпечує кількісну оцінку соціально-економічних явищ і процесів, властивих фінансовій сфері. Ці науки дозволяють правильно тлумачити закономірні зміни у грошовому обігу, кредитній та ощадній справі, у страхуванні, складі доходів і видатків державного бюджету тощо.

У своїх дослідженнях фінансова статистика спирається на принцип взаємного зв’язку і взаємної обумовленості усіх суспільних явищ.

Другий принцип — принцип розвитку, згідно з яким при вивченні суспільних явищ необхідно виходити з того, що вони перебувають у постійному русі, тобто у процесі виникнення, становлення, розвитку і зникнення. Цей принцип передбачає використання у дослідженні даних за тривалий проміжок часу, що дає можливість виявити динамічні тенденції і закономірності, прогресивні зміни у розвитку явищ.

При вивченні кількісної сторони явищ фінансова статистика керується законами філософії. Велике значення у дослідженнях мають такі загальнонаукові категорії, як аналіз і синтез, порівняння. Категорії аналізу передбачають уявне розкладення явища на складові, вивчення кожного елемента окремо, а потім — синтез, уявне поєднання цих часток і набуття на цій основі повного осмислення явища.

Крім того, у фінансовій статистиці досить поширений прийом порівняння, завдяки якому в однотипових явищах встановлюються загальні риси їх розвитку, а також відмінні, характерні сторони, визначаються загальні ознаки, притаманні різнорідним явищам. У процесі порівняння оцінюється рівень розвитку відносно будь-якої бази, що виступає критерієм. Так, можна порівнювати структуру бюджетів областей, ступінь задоволення платоспроможного попиту населення, регіонів, кредитоспроможність підприємств тощо.
Для правильного розуміння фінансово-економічних явищ необхідно спиратися також на поняття і категорії економічної теорії, грошового обігу, кредиту і фінансів.

Загальнонаукові принципи, закони та категорії, які застосовуються у статистиці, знаходять конкретний прояв у статистичних методах і прийомах, до яких необхідно віднести методи статистичного групування, класифікації, узагальнюючих показників (абсолютних, відносних і середніх величин, показників варіації), вибіркового спостереження, статистичні прийоми обробки даних динамічних рядів, індексний, кореляційний і регресійний методи аналізу, балансовий метод і специфічні методи аналізу, що використовуються при аналізі грошових потоків.

Крім того, фінансова статистика користується поняттями і категоріями фінансової теорії та теорії ймовірностей і математичної статистики. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим