Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
<< Содержание < Предыдущая

 

1.2. Бухгалтерський баланс

У бухгалтерському балансі бюджетних установ реалізується принцип двосторонності, який полягає в тому, що господарські засоби установи відбиваються у двох аспектах: за їхнім речовим складом (основні засоби, грошові кошти, матеріали тощо) та за джерелами їх формування, які можуть бути власними й залученими.

Усі бюджетні установи незалежно від їхнього профілю складають бухгалтерський баланс за формою № 1 згідно з Інструкцією «Про порядок складання у 2002 році квартальної фінансової звітності» установами й організаціями, що утримують кошти з державного та місцевого бюджетів, затвердженою Наказом Державного казначейства України від 29.03.2002 № 59.

Бухгалтерський баланс — це звіт про фінансовий стан установи, що відображає її активи, пасиви та капітал у синтезованому вигляді на певну дату. У загальному вигляді баланс бюджетної установи подано на рис. 1.4.

Структура балансу бюджетної установи

Рис. 1.4. Структура балансу бюджетної установи

За складом статей і побудовою баланс бюджетної установи відрізняється від балансів госпрозрахункових підприємств і має на меті не розкриття інформації для інвесторів, а забезпечення контролю та аналізу використання бюджетних коштів (табл. 1.1).

Склад статей активу характеризує належність бюджетних установ до галузей невиробничої сфери, а склад статей пасиву вказує, що бюджетні установи — це установи державної чи комунальної форми власності, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів.

Необоротні активи (розділ І балансу) відбиваються за статтями «Нематеріальні активи», «Основні засоби», «Інші необоротні матеріальні активи». При цьому нематеріальні активи й основні засоби до підсумку балансу включаються за залишковою вартістю, тобто баланс складається за принципом «баланс-нетто».

Оборотні активи (розділ ІІ балансу) відбиваються за статтями «Виробничі запаси», «Дебіторська заборгованість», «Рахунки в банках», «Рахунки в казначействі», «Каса», «Інші кошти».

Таблиця 1.1

БАЛАНС

на 1 січня 200_ р.

Форма № 1

 

 

Коди

Установа Орган виконавчої влади

за ЄДРПОУ

 

Код відомчої класифікації видатків 865

за СПОДУ

 

Періодичність: річна, 1 квітня, 1 липня, 1 жовтня

 

 

Одиниця виміру ____________________________

 

 

АКТИВ

Код рядка

На початок року

На кінець кварталу

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

 

 

 

залишкова вартість

010

81 384

122 069

знос

011

17 708

35 291

первісна вартість

012

99 092

157 360

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

120

181 163

235 468

знос

121

707 068

695 109

первісна вартість

122

888 231

930 577

Інші необоротні матеріальні активи:

 

 

 

залишкова вартість

130

7255

21 275

знос

131

1280

6910

первісна вартість

132

8535

28 185

ІІ. Оборотні активи

Матеріали і продукти харчування

140

6891

9702

Малоцінні та швидкозношувані предмети

150

62 996

55 738

Інші запаси

160

 

 

Дебіторська заборгованість

170

1 431 529

1 690 903

Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи й надані послуги

171

 

 

Продовження табл. 1.1

АКТИВ

Код рядка

На початок року

На кінець кварталу

Розрахунки з податків та платежів

172

68 749

49 178

Розрахунки зі страхування

173

1437

224

Розрахунки з відшкодування завданих збитків

174

14 785

14 785

Розрахунки за спеціальними видами платежів

175

26 026

35 118

Розрахунки за іншими операціями

176

1 320 532

1 571 598

Короткострокові векселі одержані

180

 

 

Інші кошти

190

512 704

512 674

Грошові кошти в дорозі

200

 

 

Рахунки в банках

210

 

 

Рахунки загального фонду

211

 

 

Рахунки спеціального фонду

212

 

 

Рахунки в іноземній валюті

213

 

 

Інші поточні рахунки

214

 

 

Рахунки в казначействі загального фонду

220

1 203 956

2 779 347

Рахунки в казначействі спеціального фонду

230

1 086 159

1 206 413

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги

231

201 964

74 451

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

232

 

 

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду

233

 

 

Інші рахунки в казначействі

240

 

 

Каса

250

82

22

ІІІ. Витрати

Видатки загального фонду

260

 

 

Продовження табл. 1.1

АКТИВ

Код рядка

На початок року

На кінець кварталу

Видатки державного бюджету

261

 

 

Видатки місцевого бюджету

262

 

 

Видатки спеціального фонду

270

 

 

Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги

271

 

 

Видатки за іншими джерелами власних надходжень

272

 

 

Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду

273

 

 

Виробничі витрати

280

 

 

Баланс

290

3 689 924

5 481 649


ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

І. Власний капітал

Фонд у необоротних активах

300

269 802

378 812

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

310

62 996

55 738

Фінансовий результат

 

 

 

Результат виконання кошторису за загальним фондом

320

429

–2103

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

330

2 261 324

2 609 613

Результати переоцінок

340

512 704

512 674

ІІ. Зобов’язання

Довгострокові зобов’язання

350

 

 

Короткострокові позики

360

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

370

 

 

Короткострокові векселі видані

380

 

 

Кредиторська заборгованість

390

582 669

1 926 915

Продовження табл. 1.1


ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Розрахунки з постачальниками, підрядчиками та замовниками за виконані роботи й надані послуги

391

 

 

Розрахунки за спеціальними видами платежів

392

65 956

28 302

Розрахунки з податків та платежів

393

23 667

26 675

Розрахунки зі страхування

394

8376

4907

Розрахунки з заробітної плати

395

13 575

8845

Розрахунки зі стипендіатами

396

 

 

Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями

397

1077

 

Розрахунки за депозитними сумами

398

117 797

1 590 025

Розрахунки за іншими операціями

399

352 221

268 071

ІІІ. Доходи

Доходи загального фонду

400

 

 

Доходи державного бюджету

401

 

 

Доходи місцевого бюджету

402

 

 

Доходи спеціального фонду

410

 

 

Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги

411

 

 

Доходи за іншими джерелами власних надходжень

412

 

 

Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду

413

 

 

Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду

414

 

 

Доходи за витратами майбутніх періодів

415

 

 

Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт

420

 

 

Баланс

430

3 689 924

5 481 649

Продовження табл. 1.1

ДОВІДКА ДО РАХУНКА 70 «ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ»

Дебет

Код рядка

Сума за кошторисом видатків

Кредит

Код рядка

Сума за кошторисом видатків

1

2

3

4

5

6

Віднесено на рахунки 641, 642

440

 

Залишок на початок року

530

429

Списано безнадійних боргів

450

 

Надійшли асигнування за загальним фондом протягом року

540

357 837

Зокрема:

 

 

з державного бюджету

541

257 837

з місцевого бюджету

542

 

Списано нестач, матеріалів, прийнятих на рахунок установи

460

 

Оприбутковано залишків матеріалів

550

 

 

470

260 369

Виплати, здійснені в централізованому порядку розпорядником коштів вищого рівня за рахунок кошторису даної установи

560

 

 

480

 

 

490

 

 

570

 

 

500

 

 

580

 

 

590

 

 

600

 

 

510

 

Разом

610

258 266

Разом

520

260 369

Залишок за рахунком на кінець кварталу

620

–2103

Закінчення табл. 1.1

ДОВІДКА ДО РАХУНКА 71 «ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ» (у частині інших надходжень)

Дебет

Код рядка

Сума за кошто- рисом видатків

Кредит

Код рядка

Сума за кошто- рисом видатків

1

2

3

4

5

6

Списано за субвенціями

 

112 115

Залишок на початок року

630

429

Надійшло асигнувань за іншими надходженнями спеціального фонду (одержаними за розподілами)

640

3 333 737

Списано видатки за спецфондом

 

2 873 333

Надійшло асигнувань безпосередньо на ім’я установи, за іншими надходженнями спеціального фонду (одержаними без розподілів)

650

 

 

 

 

Разом

660

5 595 661

Разом

 

2 955 448

Залишок за рахунком на кінець кварталу

670

2 609 613

Керівник

Головний бухгалтер

«___» _________________ 200__ р.

Витрати (розділ ІІІ балансу) характеризуються такими статтями: «Видатки загального фонду», «Видатки спеціального фонду», «Виробничі витрати».

Активи й витрати бюджетних установ не оцінюються щодо їхньої здатності трансформуватися у грошові кошти, а тому й розділи активу балансу не розміщуються за ознаками зростаючої ліквідності, як це прийнято в балансі госпрозрахункових підприємств.

Статті пасиву балансу об’єднано також у три розділи. Власний капітал (розділ І пасиву балансу) містить такі статті: «Фонд у необоротних активах», «Фонд у малоцінних і швидкозношуваних предметах», «Фінансовий результат».

Сума власного капіталу бюджетної установиє абстрактною величиною. Водночас власний капітал (фонд у необоротних активах і фонд у малоцінних і швидкозношуваних предметах) є основою для започатковування та подальшого здійснення фінансово-господарської діяльності бюджетної установи, одним із найважливіших її показників.

Розділ ІІ «Зобов’язання» містить статті, на яких відображається заборгованість установи за довгостроковими і поточними зобов’язаннями, кредиторська заборгованість юридичних та фізичних осіб.

Доходи загального і спеціального фондів відображають у розділі ІІІ «Доходи».

Отже, статті активу й пасиву балансу згруповано у відповідні розділи з таким розрахунком, щоб якомога чіткіше проглядався взаємозв’язок між активами установи, її витратами і джерелами їх формування.

Важливою складовою балансу бюджетних установ є довідки про рух асигнувань загального та спеціального фондів, які дають змогу органам Державного казначейства і вищим органам контролювати надходження та використання бюджетних коштів. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування