Навигация
 
Главная - Экономика - Книги - Управління витратами - Грещак М.Г.
Управління витратами - Грещак М.Г.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

5.2. Практичні завдання і методичні вказівки до їх виконання

За даними табл. 5.1 проаналізувати відхилення у виконанні плану з використанням гнучкого кошторису.

Таблиця 5.1

ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА МІСЯЦЬ

Показник

Фактично

За планом

Обсяг продажу, шт.

6500

8000

Виручка від реалізації, грн

435 500

536 000

Змінні витрати, грн у тому числі — виробничі — на збут

287 300 273 650 13 650

344 000 329 600 14 400

Постійні витрати, грн у тому числі — виробничі — на збут — адміністративні

114 600 68 400 25 200 21 000

115 100 69 300 24 800 21 000

Прибуток від операційної діяльності, грн

33 600

76 900

Вказівка. Для розв’язання задачі можна ознайомитися з прикладами аналізу відхилень з використанням гнучкого бюджету (кошторису), наведеними в [3, розд. 7.3]. Усі змінні витрати в цій та наступних двох задачах (2 і 3) вважати пропорційними.

За даними табл. 5.2 проаналізувати відхилення у виконанні плану з використанням гнучкого кошторису.

Таблиця 5.2

ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА КВАРТАЛ

Показник

Фактично

За планом

Обсяг продажу, шт.

32 500

31 000

Виручка від реалізації, грн

1 365 000

1 302 000

Виробнича собівартість реалізованої продукції, грн

у тому числі — змінні витрати — постійні витрати

942 500 801 125 141 375

905 200 770 325 134 875

Закінчення табл. 5.2

Показник

Фактично

За планом

Валовий прибуток, грн

422 500

396 800

Адміністративні витрати, грн

74 750

72 200

Витрати на збут, грн у тому числі — змінні — постійні

134 400 44 800 89 600

129 900 40 300 89 600

Операційний прибуток

213 350

194 700

 

За даними табл. 5.3:

 • перерахувати планові витрати на фактичний обсяг виробництва;
 • визначити результат діяльності підрозділу за показником витрат (економія, перевитрати).

Таблиця 5.3

ВИТРАТИ ЦЕХУ ЗА МІСЯЦЬ, грн

Стаття витрат

Планові витрати

Фактичні витрати

Прямі матеріальні витрати

48 000

50 400

Прямі витрати по заробітній платі

24 000

25 200

Інші прямі витрати

12 000

10 800

Загальновиробничі витрати у тому числі — змінні — постійні

36 000 12 000 24 000

37 200 13 440 23 760

Усього

120 000

123 600

План за обсягом виробництва цех виконав на 108%. Перевиконання плану було доцільним.

Відповідь:

1. 127,68 тис. грн;

2. Економія 4080 грн.

Підприємство виготовляє змійовики опалення для ванних кімнат. Норми прямих змінних витрат на один змійовик такі:

 • матеріали (труби) — 3 пог. м за ціною 4,5 грн за 1 пог. м;
 • трудомісткість — 1,2 людино-години, середня тарифна ставка згідно з установленими розрядами роботи — 4 грн за годину.

За місяць виготовлено 2500 шт. змійовиків, для чого було закуплено і використано 7725 пог. м труб, за які сплачено 33 990 грн. Фактично на виготовлення змійовиків витрачено 2940 людино-годин, сплачено пряму зарплату на суму 12 120 грн.

1. Визначити відповідність прямих витрат на матеріали встановленим нормам і цінам.

2. Визначити відповідність прямих витрат на заробітну плату встановленій трудомісткості за середньої тарифної ставки.

3. Обчислити загальне відхилення фактичних прямих витрат від планових (нормативних).

Вказівка. Загальне відхилення витрат за певним ресурсом обчислюється як різниця між фактичними і плановими витратами на фактичний обсяг виробництва. Відхилення за кількістю ресурсу (в даному випадку — матеріали і трудомісткість) та цінами на нього (ціни на матеріали і тарифні ставки) обчислюється за наведеними нижче формулами.

За кількістю ресурсу:

За цінами:

де Рф — фактична кількість витраченого ресурсу в натуральному вимірі;

Nф — фактичний обсяг виробництва у натуральному вимірі;

Н — норма витрат ресурсу;

Цф — фактична ціна одиниці ресурсу, грн ;

Вф — фактична вартість усього витраченого ресурсу, грн;

Цпл — планова ціна одиниці ресурсу, грн.

Відповідь:

1. Загальне відхилення — 240 грн, у тому числі: за кількістю матеріалів + 990 грн, за цінами – 750 грн;

2. Загальне відхилення — 120 грн, у тому числі: за трудомісткістю – 247,35 грн, за сереньогодинною оплатою + 367,35 грн.

3. Перевитрати — 360 грн.

Для бригади з чотирьох осіб використовується форма оплати праці за спільним кінцевим результатом. Розподіл загального заробітку здійснюється пропорційно кількості відпрацьованих днів і коефіцієнтів трудової участі (КТУ). За місяць бригаді нараховано 2722 грн зарплати, в тому числі: відрядний заробіток — 2067 грн, премія колективу бригади за додержання технологічної дисципліни — 500 грн, індивідуальні доплати — 155 грн. У табл. 5.4 наведено дані щодо членів бригади: про кількість відпрацьованих днів, коефіцієнти трудової участі, розміри індивідуальних доплат, а також форму для розподілу загального заробітку між членами бригади.

Таблиця 5.4

ОБЧИСЛЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЧЛЕНІВ БРИГАДИ

Члени бригади

КТУ за місяць

Відпрацьовано днів

Кількість КТУ-днів

Оплата за один КТУ-день, грн

Зарплата за відпрацьовані КТУ-дні, грн

Індивідуальні доплати, грн

Зарплата за місяць, грн

Петренко

1,2

20

 

 

 

60,0

 

Вакуленко

1,03

22

 

 

 

40,0

 

Зима

0,98

18

 

 

 

30,0

 

Ігнатенко

0,95

16

 

 

 

25,0

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

1. Розподілити загальний заробіток між членами бригади.

2. Визначити для кожного працівника бригади величину відрядної заробітної плати і премії.

Відповідь:

1. Петренко: ЗП = 834,94; Вакуленко: ЗП = 771,68; Зима: ЗП = = 599,58; Ігнатенко: ЗП = 515,80 (грн);

2. Петренко: ЗПв = 624,00; П = 150,94; Вакуленко: ЗПв = 589,16; П = 142,52; Зима: ЗПв = 458,64; П = 110,94; Ігнатенко: ЗПв = 395,20; П = 95,60 (грн).

Запитання

 • Назвіть основні завдання контролю витрат.
 • Які види обліку поєднує в собі система обліку витрат підприємства?
 • З’ясуйте сутність і сферу застосування оперативного обліку.
 • Назвіть специфічні риси бухгалтерського обліку. Які можливості надає аналітичний бухгалтерський облік за управління витратами?
 • У чому полягають управлінський та фінансовий аспекти бухгалтерського обліку?
 • Що таке статистичний облік? Його особливості.
 • Які види контролю розрізняють за частотою контрольних операцій; за часом здійснення контрольних операцій?
 • З’ясуйте співвідношення видів контролю за різними класифікаційними ознаками.
 • У чому полягає сутність механізму управління за відхиленнями?
 • Які є підходи до обґрунтування необхідності досліджень причин розбіжностей між фактичними і плановими значеннями показників, що контролюються?
 • Які переваги застосування статистичних методів за вивчення відхилень?
 • Яка особливість обчислення планових витрат на фактичний обсяг за даними кошторисів?
 • У чому полягає специфіка контролю витрат у СУВ «стандарт-кост»?
 • Які форми і джерела матеріального стимулювання зниження рівня витрат?
 • На яких принципах має базуватися розподіл премії за зниження витрат між учасниками даного заходу?
 • Наведіть варіант розподілу премії підрозділу підприємства за економію ресурсів між членами його колективу.

Тести

З наведених нижче відповідей виберіть правильну:

1. Оперативний облік:

а) спрямований на конкретні господарські операції;

б) дає змогу фіксувати небажані розбіжності до початку операції;

в) відображає характеристики операції, які не фіксуються за інших видів обліку;

г) спрямований на реєстрацію масових, якісно однорідних господарських явищ;

д) правильними є відповіді а), в).

2. До основних завдань контролю витрат належать:

а) відстежування динаміки факторів витрат;

б) здійснення регулювальних заходів;

в) аналіз відхилень у виконанні планових завдань;

г) правильними є всі попередні відповіді;

д) правильними є відповіді а), в).

3. Специфічними рисами бухгалтерського обліку є:

а) вибірковість;

б) безперервність;

в) системність;

г) епізодичність;

д) правильними є відповіді б), в).

4. Бухгалтерські рахунки можуть бути:

а) первинними;

б) синтетичними;

в) оперативними;

г) статистичними;

д) правильними є відповіді а), б).

5. У системі обліку витрат інформаційне ядро складають дані:

а) оперативного обліку;

б) статистичного обліку;

в) бухгалтерського обліку;

г) оперативно-статистичного обліку;

д) не можна однозначно визначити.

6. Чинний в Україні План рахунків дає змогу в його межах вести:

а) лише фінансовий облік;

б) лише управлінський облік;

в) окрім фінансового й управлінський облік;

г) оперативний облік;

д) усі відповіді є неправильними.

7. Статистичний облік використовує для своїх потреб:

а) дані бухгалтерського обліку;

б) дані оперативного обліку;

в) результати самостійних спостережень;

г) усі попередні відповіді є правильними;

д) правильними є відповіді а), в).

8. За частотою контрольних операцій контроль може бути:

а) разовим;

б) підсумковим;

в) поточним;

г) попереднім;

д) правильними є відповіді а), в).

9. Управління за відхиленнями базується на:

а) вивченні причин абсолютно всіх відхилень;

б) вибірковому вивченні відхилень на основі виключно експертних оцінок;

в) вибірковому вивченні відхилень на основі виключно статистичних оцінок;

г) нехтуванні відхиленнями;

д) жодна з відповідей не може бути визнана правильною.

10. Більшу об’єктивність і чутливість здатний надати:

а) експертний підхід;

б) статистичний метод;

в) метод суцільного контролю;

г) «правило великого пальця»;

д) не можна дати однозначну відповідь. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим