Навигация
 
Главная - Экономика - Книги - Управління витратами - Грещак М.Г.
Управління витратами - Грещак М.Г.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

7.2. Практичні завдання і методичні вказівки до їх виконання

Підприємство спеціалізується на виробництві окулярів. Виробнича потужність його — 500 000 окулярів на рік — використовується на 90 %. Для виробництва окулярів потрібні лінзи. Ціна однієї лінзи — 4 грн. Витрати на оформлення і поставку однієї партії лінз (оформлення документації, транспортні витрати, поїздки агентів з постачання тощо) — 450 грн. Витрати підприємства на зберігання запасу лінз (на капітал у запасах, утримання складу тощо) становлять 15 % від їх вартості.

Визначити оптимальну партію поставки лінз на підприємство.

Установити періодичність постачання лінз протягом року.

Вказівка. Оптимальна партія поставки лінз обчислюється за наведеною вище формулою. При цьому розрахункова її величина округлюється з огляду на зручність планування та організації доставки. Критеріями такої зручності є ціле число кількості поставок у розрахунковому періоді, відповідність інтервалу поставок звичному календарному періоду (місяць, тиждень, день) і т. п.

Відповідь:

1. Мп = 36 743 шт., округлюється до 37 500 шт.;

2. tп = 0,5 місяця, тобто 24 партії на рік.

Передбачається протягом III кварталу планового року відпустити у виробництво 400 т матеріалів. Прогнозні дані про рух матеріалів на складі підприємства та їх ціни наведено у табл. 7.1.

Визначити собівартість матеріалів, відпущених у виробництво протягом кварталу, із застосуванням одного з наведених методів оцінювання вибуття запасів:

а) середньозваженої вартості;

б) «перший—перший» (FIFO);

в) «останній—перший» (LIFO).

Розрахувати вартість залишків матеріалів на складі за кожним з названих методів.

Таблиця 7.1

РУХ МАТЕРІАЛІВ НА СКЛАДІ ТА ЇХ ЦІНИ

Рух матеріалів

Кількість матеріалів, m

Ціна, грн

Залишок на початок періоду

70

30

Придбано:17.07.

150

31

13.08.

200

29

20.09.

50

33

Вказівка. Обчислення рекомендується виконувати у табличній формі, наведеній у [4, розд. 11]. Там же даються відповідні пояснення до розв’язання задачі.

Відповідь:

1. Са = 12 085, Сб = 11 970, Св = 12 100 (грн);

2. Сза = 2115, Сзб = 2230, Сзв = 2100 (грн).

Підприємство виробляє продукцію за допомогою двох машин одного функціонального призначення. Експлуатаційні витрати на одиницю продукції на цих машинах різні і визначаються такими функціями (функції «витрати—результат»):

С1 = 0,04 – 1,6 + 27;

С2 = 0,01 – 0,5 + 14;

0 30;

0 40,

де , — інтенсивність роботи першої і другої машин.

Максимальний час роботи машин (t) — 8 годин. За пуску машин постійні витрати відсутні.

1. Сформулювати функції витрат С (N) обох агрегатів у разі оптимальної адаптації за часом та інтенсивністю.

2. Вивести функції граничних витрат С΄ (N) у разі адаптації за часом та інтенсивністю.

3. Скласти комбінований процес адаптації, що забезпечує мінімальні витрати за умов зростаючого обсягу виробництва.

Вказівка. Для формулювання функцій витрат слід спочатку визначити оптимальну інтенсивність роботи машин. Для цього перші похідні наведених функцій прирівнюються до нуля й обчислюються оптимальні інтенсивності та . Функції граничних витрат визначаються диференціюванням функцій витрат агрегатів. Вони необхідні для процесу адаптації, який здійснюється поступово до максимально можливого обсягу виробництва:

Nmax = 30 × 8 + 40 × 8 = 560 (шт.).

Методику розв’язання цієї задачі наведено у [9, с. 447—450]. На с. 449 цього джерела процес адаптації узагальнено у спеціальній таблиці та показано оптимальні його форми для різних обсягів виробництва.

У зв’язку з організацією виробництва меблів треба придбати комплект технологічного устаткування вартістю 50 000 грн. Підприємство таких грошей не має. Потрібне устаткування можна взяти за лізингом або купити за рахунок кредиту. Кредит на 3 роки банк надає за плату в 15 % річних. Лізингова компанія може поставити устаткування за договором фінансового лізингу на 4 роки з наступним викупом за залишковою вартістю. Річна орендна плата в сумі 16 000 грн, у тому числі 7000 грн — амортизаційні відрахування, вноситься на початку року. Кредит з відсотками за залишок суми боргу повертається в кінці року. По роках основний борг погашується так: І рік — 15 000 грн, ІІ рік — 15 000 грн, ІІІ рік — 20 000 грн. Дисконтна ставка — 20 %.

1. Обчислити витрати на лізинг і викуп устаткування у поточній вартості.

2. Обчислити витрати на купівлю устаткування за рахунок кредиту у поточній вартості.

3. Зробити висновок щодо економічно доцільної форми придбання устаткування за критерієм витрат.

Вказівка: Оскільки орендна плата вноситься на початку року, за перший рік її сума не дисконтується. Витрати на купівлю устаткування за рахунок кредиту в даному випадку доцільно обчислювати за схемою, наведеною в табл. 7.2.

Таблиця 7.2

ОБЧИСЛЕННЯ ПЛАТЕЖІВ ЗА БОРГОМ

Рік

Погашення кредиту, грн

Борг, грн

Виплата відсотків, грн

Загальна сума платежу, грн

І

15 000

50 000

7500

 

ІІ

15 000

35 000

і т. д.

 

ІІІ

20 000

20 000

 

 

Разом

50 000

 

 

Після цього витрати дисконтуються у звичайному порядку.

Відповідь:

1. Сл = 60 313,3 грн;

2. Ск = 46 122,7 грн;

3. За даних умов вигідніша купівля за кредит.

Для технічного переобладнання і розширення виробництва потрібно придбати устаткування вартістю 100 000 грн. Розглядаються три варіанти фінансування інвестицій на зазначену суму — за рахунок власних коштів, кредиту і фінансового лізингу. Умови фінансового забезпечення придбання устаткування такі: термін договору лізингу — 4 роки; за цей період рівномірні (однакові по роках) лізингові платежі повністю відшкодовують вартість устаткування з виплатою лізингового доходу на рівні 12 % річних. Кредит надається на 3 роки за сплату 15 % річних і повертається рівними сумами в кінці кожного року. Дисконтна ставка — 20 %.

1. Обчислити річну орендну плату і загальну суму лізингових платежів у поточній вартості.

2. Обчислити річні платежі і загальну їх суму у поточній вартості у разі купівлі устаткування за кредит.

3. Визначити витрати у поточній вартості у разі купівлі устаткування за власні кошти.

4. Вибрати оптимальний варіант придбання устаткування за критерієм витрат.

Вказівка. Особливості цієї ситуації в тому, що лізингові платежі (орендна плата) і повернення кредиту з відсотками здійснюються однаковими сумами по роках (ануїтетні суми). За цих умов обчислення річних платежів і загальної суми дисконтованих витрат істотно спрощується за допомогою коефіцієнтів ануїтету поточної вартості. Таблиці таких коефіцієнтів містяться у спеціальній літературі з фінансів, інвестицій та проектного аналізу. Річні ануїтетні платежі обчислюються на основі формули

загальна поточна вартість кредиту,

де К — загальна поточна вартість кредиту (придбання устаткування), грн;

Кр річні платежі з відсотками (доходом), грн;

— коефіцієнт ануїтету поточної вартості за n років платежів і річної процентної ставки р.

Звідси

.

Після цього річні платежі дисконтуються і визначається загальна сума витрат у поточній вартості. Для цього знову можна застосувати формулу поточної вартості ануїтетних платежів.

Відповідь:

1. Лр = 32 927,2; Сл = 85 248,5 (грн);

2. Бр = 43 802; Ск = 92 247 (грн);

3. К = 100 000 (грн);

4. Придбання устаткування за лізингом потребує найменших витрат (85 248,5 грн), тому цей варіант є оптимальним.

Запитання

 • Для чого на підприємстві створюються запаси матеріалів?
 • У чому полягає сутність системи управління запасами?
 • Як визначається оптимальна величина запасу?
 • Які витрати виникають у процесі заготівлі та зберігання запасів?
 • У чому полягає сутність системи управління запасами «точно за часом»?
 • Які є методи оцінювання запасів?
 • За яких умов доцільно застосовувати метод «перший—перший» (FIFO)? У чому його специфіка?
 • Поясність сутність методу «останній—перший» (LIFO).
 • У чому особливості методу оцінювання вибуття матеріалів за середньозваженою собівартістю?
 • У чому полягає сутність адаптації операційної системи і для чого вона здійснюється?
 • Назвіть параметри і форми адаптації.
 • В якій послідовності здійснюється адаптація устаткування?
 • Поясніть процедуру адаптації устаткування за допомогою функцій граничних витрат.
 • Які є форми придбання устаткування, в чому їх особливості, переваги і вади?
 • Що входить до складу лізингових платежів (орендної плати)?
 • Наведіть формулу обчислення загальних витрат на лізинг і викуп устаткування в поточній вартості.
 • Наведіть формулу обчислення загальних витрат на купівлю обладнання за рахунок кредиту в поточній вартості.
 • Як визначаються річні та загальні платежі за допомогою коефіцієнтів ануїтету поточної вартості?

Тести

З наведених нижче відповідей виберіть правильну:

1. Оптимальною партією поставок матеріалів, які регулярно витрачаються у виробництві, є така, що потребує:

а) мінімальних витрат на придбання і зберігання;

б) мінімальної складської площі;

в) мінімальної кількості транспортних засобів;

г) мінімальних витрат на придбання;

д) мінімальних витрат на зберігання.

2. Для оцінювання вибуття виробничих запасів підприємство може застосовувати протягом року:

а) один з методів оцінювання за кожним видом (групою) виробничих запасів;

б) один з двох визначених на початок року методів оцінювання запасів;

в) різні методи оцінювання для окремих видів (груп) виробничих запасів;

г) лише метод «останній—перший» (LIFO);

д) лише метод «перший—перший» (FIFO).

3. За умов інфляції для оцінювання вибуття запасів доцільно застосовувати метод:

а) «перший—перший» (FIFO);

б) «останній—перший» (LIFO);

в) середньозваженої собівартості;

г) нормативних витрат;

д) ідентифікованої собівартості.

4. Оцінювання вибуття із запасів оригінальних матеріалів здійснюється за методом:

а) «перший—перший» (FIFO);

б) «останній—перший» (LIFO);

в) середньозваженої ціни;

г) нормативної собівартості;

д) ідентифікованої собівартості.

5. Адаптація устаткування до зміни обсягу виробництва здійснюється для:

а) збільшення обсягу виробництва;

б) підвищення продуктивності праці;

в) мінімізації експлуатаційних витрат;

г) збільшення завантаження устаткування;

д) скорочення простоїв устаткування.

6. До основних параметрів адаптації устаткування належать:

а) кількість устаткування, потужність його двигунів і час роботи;

б) кількість устаткування, час та інтенсивність (продуктивність) його роботи;

в) потужність двигунів і час роботи устаткування;

г) пропускна спроможність устаткування в машино-годинах;

д) кількість устаткування і потужність його двигунів.

7. Оптимальною є така інтенсивність роботи устаткування, за якої:

а) продуктивність устаткування максимальна;

б) максимально використовується потужність двигунів верстата;

в) час машинної роботи максимальний;

г) витрати на одиницю роботи (продукції) мінімальні;

д) витрати на одиницю часу роботи (машино-годину) мінімальні.

8. За зростання інтенсивності роботи устаткування витрати на одиницю продукції (функція «витрати—результат»):

а) зростають на всьому діапазоні інтенсивностей;

б) спочатку знижуються, а потім зростають, тобто функція витрат має -подібну форму;

в) спочатку зростають, а потім знижуються, тобто функція витрат має -подібну форму;

г) залишаються незмінними;

д) знижуються на всьому діапазоні інтенсивностей.

9. Розподіл роботи між однотипними машинами з різними функціями «витрати—результат» у процесі адаптації операційної системи здійснюється в такій послідовності:

а) від більш продуктивних до менш продуктивних машин;

б) у порядку спадної продуктивності машин;

в) від машини з меншими граничними витратами за адаптації її за інтенсивністю до досягнення нею рівня витрат наступної машини за адаптації її за часом;

г) від машини з меншими граничними витратами без урахування їх зміни в процесі адаптації;

д) послідовність розподілу роботи не впливає на загальну величину витрат, тому може бути довільною.

10. Основними складовими лізингових платежів (орендної плати) є:

а) амортизаційні відрахування та лізинговий дохід (дохід на капітал);

б) амортизаційні відрахування та експлуатаційні витрати;

в) амортизаційні відрахування та витрати на ремонт;

г) витрати на страхування майна та ремонт;

д) витрати на страхування майна та лізинговий дохід.

11. Машина поставляється за договором лізингу на 2 роки з наступним викупом. Орендна плата за рік становить 2880 грн, ціна викупу за залишковою вартістю — 2160 грн. Дисконтна ставка — 20 %. Загальні витрати на лізинг у теперішній вартості становлять (грн):

а) 7920;

б) 5760;

в) 4400;

г) 6560;

д) 5900.

12. За порівняння альтернативних варіантів придбання устаткування (лізинг, купівля за кредит) економічно вигіднішим вважається той, який забезпечує:

а) мінімальні річні платежі;

б) мінімальний відсоток річного доходу (орендний дохід, відсоток за кредит);

в) лінійну амортизацію;

г) мінімальні загальні витрати у теперішній вартості;

д) максимальний термін оплати вартості устаткування.

13. Ануїтетними вважаються платежі, які протягом певної кількості років:

а) поступово зменшуються;

б) поступово зростають;

в) однакові;

г) спочатку зростають, а потім зменшуються;

д) спочатку зменшуються, а потім зростають. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим