Навигация
 
Главная - Экономика - Книги - Управління витратами - Грещак М.Г.
Управління витратами - Грещак М.Г.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

3. Підсумковий контроль

Підсумковий (семестровий) контроль з дисципліни «Управління витратами» має форму заліку.

Для студентів денної і вечірньої форм навчання підставою для підсумкового заліку є поточна успішність за результатами всіх форм контролю. Підсумкове оцінювання виконання поточних завдань, як уже зазначалося, здійснюється за 100-бальною шкалою з інтервалом оцінок у 5 балів.

Теоретична можливість набрати кількість балів, більшу за 100, є певним компенсатором випадкових втрат балів протягом семестру.

Підсумковий залік виставляється студентам, які одержали за виконання всіх видів завдань не менше 50 балів.

Студенти денної і вечірньої форм навчання, поточна успішність яких оцінено менше як у 50 балів, але не менш як у 25 балів (50 % мінімальної кількості), та студенти заочної форми навчання виконують письмове підсумкове залікове завдання. Таке завдання містить 10 запитань, у тому числі задачі з розділу 3 цього посібника. Виконання кожного завдання оцінюється за 10-бальною шкалою (0, 5, 10) згідно з критеріями, наведеними вище. Мінімальна кількість балів, необхідна для одержання заліку, — 50. При цьому для студентів денної і вечірньої форм навчання враховуються також бали, одержані за поточну успішність, якщо їх кількість не менша 25.

Студенти, поточну успішність яких оцінено менше як у 25 балів, заліку не отримують як такі, що не виконали обов’язкових завдань навчальної програми дисципліни. У разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин (хвороба та ін.), студент має право за дозволом декана скласти їх індивідуально до останнього практичного заняття. Зміст і порядок такого контролю та оцінювання знань визначає викладач.

Приклади підсумкових залікових завдань

 • Охарактеризуйте сутність і практичне значення поділу витрат на змінні та постійні.
 • Поясніть методику обчислення прямих витрат за калькулювання.
 • За звітний період обсяг виробництва збільшився на 20 %, а сукупні витрати зросли з 400 000 грн до 460 000 грн. Розподіліть загальні витрати звітного періоду на змінні та постійні.
 • Визначте, що являє собою операційний ліверидж і як він обчислюється.
 • Поясніть сутність і практичне значення гнучкого кошторису.
 • Змінні витрати однопродуктового підприємства на виріб становлять 80 грн. Ціна виробу — 140 грн. Річні витрати на оренду приміщення — 50 000 грн, амортизація власного устаткування — 25 000 грн, витрати на управління та обслуговування — 65 000 грн. Обчисліть точку готівкової беззбитковості виробництва.
 • Коротко викладіть сутність параметрів і форм адаптації операційної системи.
 • Охарактеризуйте методи оцінювання вибуття запасів і його вплив на величину виробничих витрат.
 • Продуктово спеціалізований підрозділ підприємства виготовляє вироби А і Б. Прямі змінні витрати на ці вироби становлять відповідно 60 і 80 грн. Планові річні загальновиробничі витрати підрозділу — 2 000 000 грн. Завантаження парку технологічного устаткування річною виробничою програмою — 400 000 машино-годин. Обчисліть виробничу собівартість зазначених виробів.
 • Назвіть функціональні підсистеми системи управління витратами та охарактеризуйте їх взаємозв’язки.


 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим