Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Управління витратами - Грещак М.Г.
Управління витратами - Грещак М.Г.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Тематичний план вивчення дисципліни «Управління витратами» студентами денної, вечірньої та заочної форм навчання наведено у табл. 1, 2 і 3.

Основними формами вивчення її є:

  • лекції;
  • практичні заняття;
  • індивідуальні заняття (для студентів денної форми навчання);
  • самостійна робота.

На лекціях розглядаються теми або окремі їх питання, які є досить складними за змістом, неповно та несистемно висвітлені в літературі, передусім навчальній. Слід мати на увазі, що управління витратами підприємства — це динамічна система, яка постійно розвивається на основі передового досвіду менеджменту. Особливо це стосується вітчизняних підприємств, які проходять складний процес реструктуризації та адаптації до ринкових умов. Ця обставина підвищує роль лекцій як форми навчального процесу, оскільки на них можна оперативно аналізувати напрями розвитку системи управління витратами.

На практичні заняття виносяться найсуттєвіші питання, насамперед методичні, які потребують обговорення і поглибленого з’ясування сутності. Плани практичних занять за кожною з тем наведено у розділі 3. Важливим завданням практичних занять є розгляд методики розв’язання задач та аналізу виробничих ситуацій на конкретних матеріалах. Кожний студент самостійно розв’язує задачі та аналізує конкретні ситуації, приходячи на заняття з поетапними і підсумковими результатами (у письмовій формі). На практичних заняттях перевіряються результати розрахунків, їх обґрунтованість, аналізуються варіанти та приймається остаточне рішення. В процесі практичних занять здійснюється поточний контроль рівня знань студентів.

Таблиця 1

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Тема

Кількість годин за формами навчального процесу

Усього

у тому числі

лекції

практичні заняття

індивідуальні заняття

самостійна робота

Тема 1. Загальна характеристика витрат

10

2

2

6

Тема 2. Система управління витратами

12

2

2

2

6

Тема 3. Формування витрат за місцями і центрами відповідальності

20

4

2

2

12

Тема 4. Методичні основи обчислення собівартості окремих виробів

20

4

2

2

12

Тема 5. Контроль витрат і стимулювання економії ресурсів

10

2

2

6

Тема 6. Аналіз системи «витрати—випуск—прибуток» як інструмент обґрунтування виробничо-маркетингових рішень

12

2

2

2

6

Тема 7. Оптимізація операційної системи підприємства за критерієм витрат

24

4

4

4

12

Разом

108

20

16

12

60

Таблиця 2

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВЕЧІРНЬОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Тема

Кількість годин за формами навчального процесу

Усього

у тому числі

лекції

практичні заняття

самостійна робота

Тема 1. Загальна характеристика витрат

10

2

2

6

Тема 2. Система управління витратами

12

2

2

8

Тема 3. Формування витрат за місцями і центрами відповідальності

20

4

2

14

Тема 4. Методичні основи обчислення собівартості окремих виробів

20

4

2

14

Тема 5. Контроль витрат і стимулювання економії ресурсів

10

2

2

6

Тема 6. Аналіз системи «витрати—випуск—прибуток» як інструмент обґрунтування виробничо-маркетингових рішень

12

2

2

8

Тема 7. Оптимізація операційної системи підприємства за критерієм витрат

24

4

4

16

 Разом

108

20

16

72

Таблиця 3

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Тема

Кількість годин за формами навчального процесу

Усього

у тому числі

лекції

практичні заняття

самостійна робота

Тема 1. Загальна характеристика витрат

10

1

9

Тема 2. Система управління витратами

12

2

10

Тема 3. Формування витрат за місцями і центрами відповідальності

20

2

1

17

Тема 4. Методичні основи обчислення собівартості окремих виробів

20

2

1

17

Тема 5. Контроль витрат і стимулювання економії ресурсів

10

1

9

Тема 6. Аналіз системи «витрати—випуск—прибуток» як інструмент обґрунтування виробничо-маркетингових рішень

12

2

1

9

Тема 7. Оптимізація операційної системи підприємства за критерієм витрат

24

2

1

21

Разом

108

12

4

92

Індивідуальні заняття проводяться з окремими студентами з метою підвищення рівня їх підготовки та розкриття індивідуальних творчих здібностей. Такі заняття тісно пов’язані із самостійною роботою студентів і здійснюються за спеціальним графіком кафедри.

Самостійна робота студента — основний засіб оволодівання матеріалом дисципліни, засвоювання необхідних вмінь і навичок у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Вона здійснюється за допомогою навчальної, спеціальної літератури, текстів лекцій. Специфічною формою самостійної роботи є виконання індивідуальних завдань — розв’язання задач, аналіз ситуацій, написання рефератів, аналітичних оглядів.

Нормативний час вивчення дисципліни за денної та вечірньої форм навчання — 108 годин (2,0 кредити). Ця кількість годин розподіляється між формами навчального процесу залежно від його режиму (форми навчання), тривалість окремих форм навчального процесу приблизно однакова (за винятком індивідуальних занять, передбачених лише для денного навчання). Для заочної форми навчання планом передбачено тільки лекції і практичні заняття (в досить обмеженій кількості); основна форма вивчення дисципліни — самостійна робота, обсяг якої за часом визначено орієнтовно. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим