Навигация
 
Главная - Экономика - Книги - Управління витратами - Грещак М.Г.
Управління витратами - Грещак М.Г.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

2.2. Практичні завдання і методичні вказівки до їх виконання

(Ситуація).З переходом до ринкових умов функціонування економіки, які характеризуються значною динамічністю і нестабільністю економічного середовища, керівництво металургійного комбінату зіткнулося з проблемою змін в управлінні економікою підприємства, зокрема в управлінні витратами. Оцінюючи ефективність наявної на підприємстві СУВ, фахівці підприємства дійшли висновку, що вона в нових умовах не забезпечує оптимальне управління витратами. Одну з основних причин цього вони вбачають у тому, що механізм управління за відхиленнями, покладений в основу СУВ, має певні обмеження. Управління за відхиленнями характеризується тим, що інформація про розбіжності в роботі об’єкта управління формується тоді, коли поведінка системи вже відхилилася від заданої. Певна інерційність поведінки економічних систем не дає змоги негайно усунути небажані відхилення, що посилює їх негативні наслідки. Більше того, не завжди можна ліквідувати небажані відхилення після того, як вони відбулися.

Фахівці підприємства запропонували вдосконалити СУВ, доповнивши управління за відхиленнями механізмом управління за збуреннями, яке передбачає компенсацію можливих відхилень.

Зрозуміло, що реалізація такої пропозиції потребує відповідних змін у СУВ підприємства.

1. З’ясувати, які функціональні підсистеми СУВ потребують змін; характер цих змін.

2. Докладніше визначити характер змін для якоїсь окремої функціональної підсистеми (планування, облік, аналіз), дати пропозиції щодо практичної реалізації їх.

3. Визначити найсуттєвіші проблеми за реалізації вказаної моделі управління.

Вказівка. У разі організації управління за збуреннями в органі управління формується інформація про розбіжності між фактичними та необхідними значеннями входу системи, що управляється. Управлінські рішення спрямовуються на те, щоб запобігти можливим відхиленням в об’єкті управління. Відповідно до концепції управління за збуреннями необхідні:

 • облік фактів виникнення причин, які викликають відхилення в системі;
 • оцінювання можливого впливу цих причин на функціонування системи;
 • прийняття за результатами аналізу збурень відповідних рішень та реалізація їх.

Управління за збуреннями потребує формування певних резервів в об’єкті управління.

Підприємство має три групи технологічного устаткування, які забезпечують виробництво продукції за різними технологіями. Кожна група устаткування включає два агрегати. За укладеними угодами необхідно виробити продукцію двох видів: А — 750 од. і Б — 420 од. Фонд корисного часу для всіх агрегатів однаковий і становить 180 машино-годин. Норми машино-годин на вироблення одиниці продукції, вартість однієї машино-години за агрегатами наведено в табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Показник

Норми машино-годин за одиницями ij устаткування (і — вид устаткування, і = 1, 2, 3; j — номер агрегату за устаткуванням певного виду, j = 1, 2)

Агрегат 1 1

Агрегат 1 2

Агрегат 2 1

Агрегат 2 2

Агрегат 3 1

Агрегат 3 2

Виріб А

0,25

0,30

0,30

0,40

0,30

0,40

Виріб Б

0,30

0,54

0,40

0,50

0,35

0,80

Вартість однієї машино-години, грн

7

5

6

4,5

6

4

За наведеними даними сформувати економіко-математичну модель задачі розподілу замовленої продукції між групами устаткування з мінімальними витратами.

Вказівка. Формалізована модель задачі в загальній постановці має такий вигляд:

забезпечити мінімальні витрати

за обмежень на корисний час роботи устаткування

і за виконання обсягу замовлень на виробництво продукції

,

де і — вид устаткування (технології; );

k — вид продукції ;

j — номер агрегату устаткування певного виду ;

bji — корисний час роботи j-го агрегату і-го виду устаткування;

Хki — обсяг продукції k-го виду, виробленої на і-му устаткуванні (за і-ю технологією);

— норма витрачання машинного часу j-го агрегату і-го виду устаткування на вироблення продукції k-го виду;

Сki — грошові витрати на виробництво k-ї продукції на і-му устаткуванні;

Nk — плановий обсяг випуску продукції k-го виду.

Підприємство*1 отримує від постачальників прутки сталевого прокату довжиною 600 см. Згідно із замовленнями споживачів потрібні заготовки трьох видів: завдовжки 250 см — 150 тис. шт.; завдовжки 190 см і 100 см — відповідно 140 тис. шт. і 48 тис. шт.

*1: {адачі з позначкою* взято з: Глухов В. В., Медняков М. Д., Коробко С. Б. Математические методы и модели для менеджмента. — СПб.: Лань, 2000. — С. 363—368.}

Можливі варіанти розкрою наведено в табл. 2.2.

Таблиця 2.2

Варіант

Кількість заготовок завдовжки

Відходи, см

250 см

190 см

100 см

1

2

1

2

1

1

1

60

3

3

30

4

2

2

20

5

1

4

10

6

6

Сформулювати економіко-математичну модель задачі розкрою наявних матеріалів з мінімальними відходами.

Вказівка. Формалізована модель задачі в загальній постановці має такий вигляд:

забезпечити мінімальні відходи виконати замовлення з мінімальними відходами

де — відходи при j-му варіанті розкрою;

і — вид продукції ;

j — варіант розкрою ;

Хj — кількість одиниць матеріалу, розкроєних за j-м варіантом;

аij — кількість продукції і-го виду, що виготовляється з одиниці матеріалу за j-м варіантом розкрою;

bi — плановий обсяг випуску продукції і-го виду.

Підприємство отримало від постачальників 100 листів фанери розміром 2,5 × 1,5 м, яку треба розкроїти на прямокутні заготовки А, В, С з розмірами: для А — 2 × 1 м, для В — 1 × 0,75 м, для С — 0,5 × 0,5 м, в асортименті 1 : 4 : 12.

Можливі варіанти розкрою наведено в табл. 2.3.

Таблиця 2.3

Варіант

Кількість заготовок

Відходи, м

А

В

С

1

1

0

7

0

2

0

4

3

0

3

0

3

5

0,5

4

0

0

15

0

 

Сформулювати економіко-математичну модель задачі розкрою наявних матеріалів з мінімальними відходами.

Вказівка. За формальної постановки задачі треба врахувати конкретні особливості умови (задається обсяг поставки матеріалу, який треба використати повністю; обсяг випуску продукції мусить мати певну структуру).

Металургійне підприємство отримало замовлення на виготовлення 1 т сплаву із вмістом: олова — 15 %, цинку — 55 %, свинцю — 30 %.

Дані про наявні на даному підприємстві сплави наведено в табл. 2.4.

Таблиця 2.4

ХАРАКТЕРИСТИКА СПЛАВІВ

Показник

Вихідний сплав

1

2

3

4

5

Вміст свинцю, %

40

30

25

15

35

Вміст цинку, %

40

60

45

65

60

Вміст олова, %

20

10

30

20

5

Собівартість 1 т, грн

150

120

210

150

90

За наведеною умовою сформулювати економіко-математичну модель задачі складу шихти для виплавлення сталі з мінімальними витратами.

Вказівка. Загальна постановка задачі має такий вигляд:

забезпечити мінімальні витрати

за додержання вимог щодо структури сплаву і запланованої кількості сплаву

;

де — кількість вихідного і-го сплаву;

j — вид вихідного сплаву ;

Сj — вартість одиниці вихідного j-го сплаву;

і — вид елемента сплаву ;

bi — кількість і-го елемента в сплаві (%);

аij — кількість і-го елемента (%) у вихідному j-му сплаві.

Підприємству, яке займається перевезенням вантажів, необхідно завантажити в автомашину вантажопідйомністю 3 т чотири види предметів масою 2, 5, 7, 10 кг і вартістю відповідно 12, 15, 14, 20 грн/шт. так, щоб їх сумарна вартість була максимальною. При цьому треба завантажити: не менше 100 шт. предметів першого виду, 50 шт. другого виду, 40 шт. третього виду, 20 шт. четвертого виду.

За наведеною умовою сформулювати економіко-математичну модель задачі завантаження обмеженого об’єму.

Вказівка. Формальна модель задачі має такий вигляд:

забезпечити максимальну вартість вантажу

за обмеження вантажопідйомності

і вимог до структури вантажу

Хj ³ Nj,

де j — вид предмета ;

Хj — кількість j-го предмета у вантажі;

Сj — вартість одиниці j-го предмета;

qj — маса j-го предмета;

Nj — мінімальна кількість j-го предмета у вантажі.

На малому підприємстві виробляють три види продукції: А, Б, В, дані про які наведено в табл. 2.5.

Таблиця 2.5

Вид виробу

Обсяг продажу за місяць, шт.

Виробничі витрати на реалізовану продукцію, грн

Ціна, грн

Розподілені загальновиробничі витрати

Прямі виробничі витрати (на одиницю продукції)

постійні (на весь обсяг)

змінні (на одиницю продукції)

А

9000

5400

0,6

4

7

Б

2000

2400

1,2

8

15

В

5000

4500

0,9

6

7,5

Адміністративні витрати і витрати на збут за місяць відповідно становлять 4000 і 5000 грн.

1. Обчислити прибуток від операційної діяльності підприємства за місяць: весь і за видами продукції.

2. Обчислити маржинальний прибуток підприємства за місяць за видами продукції.

3. Зробити висновок щодо доцільності подальшого виробництва продукції кожного виду.

Відповідь:

1. ОП = 14900,00, ОПА = 11855,17, ОПБ = 7131,03, ОПВ = – 4086,20;

2. МПА = 21 600, МПБ = 11 600, МПВ = 3000;

3. За критерієм маржинального прибутку доцільно виробляти продукцію всіх видів.

Підприємство виготовляє продукцію трьох видів: А, Б, В, інформацію про яку наведено в табл. 2.6.

Таблиця 2.6

ОБСЯГИ ПРОДАЖУ ПРОДУКЦІЇ ЗА МІСЯЦЬ, ЇЇ СОБІВАРТІСТЬ ТА ЦІНИ

Назва виробу

Обсяг продажу за місяць, шт.

Повна собівартість реалізованої продукції, грн, у т. ч. витрати

Ціна, грн

постійні витрати

змінні витрати

А

3 000

4 500

98 000

30

Б

4 500

8 775

195 000

52,5

В

7 500

10 300

200 000

38,5

1. Обчислити прибуток від операційної діяльності підприємства — весь та за видами продукції.

2. Обчислити маржинальний прибуток підприємства за місяць за видами продукції.

3. Зробити висновок щодо доцільності подальшого виробництва продукції кожного виду.

Відповідь:

1. ОП = 98 425, ОПА = – 12 500, ОПБ = 32 475, ПВ =  = 78 450;

2. МПА = – 8000, МПБ = 41 250, МПВ = 88 750;

3. За критерієм маржинального прибутку виробництво виробу А доцільно зупинити.

Запитання

 1. У чому полягає сутність діяльності з управління витратами підприємства?
 2. Назвіть об’єкти і суб’єкти управління витратами на підприємстві.
 3. У чому полягає сутність функціонального аспекту СУВ?
 4. Назвіть функціональні складові підсистеми контролю витрат. Яку роль відіграє контроль у СУВ на підприємстві?
 5. У чому полягає сутність управлінського і фінансового аспектів формування витрат підприємства?
 6. Які фактори впливають на організаційну побудову управління витратами?
 7. У чому полягає сутність організаційного аспекту СУВ?
 8. З’ясуйте сутність мотиваційного аспекту СУВ.
 9. Які особливості стимулювання працівників до економії ресурсів і зниження рівня їх витрачання?
 10. Назвіть основні класифікаційні ознаки СУВ.
 11. Які є варіанти побудови плану облікових рахунків?
 12. У чому полягає сутність групування витрат за замовленнями і за процесами при калькулюванні?
 13. У чому полягає сутність системи управління витратами «стандарт-кост»?
 14. Поясніть застосування показника маржинального прибутку при визначенні виробничої програми.
 15. Що є нижньою межею ціни на продукцію підприємства в короткому та в довгому періодах?

Тести

З наведених нижче відповідей виберіть правильну:

1. Функціональний аспект управління витратами включає блоки:

а) прогнозування та планування;

б) мотивації та організації;

в) обліку та аналізу;

г) організації;

д) правильними є відповіді а), в).

2. Управлінський аспект формування витрат пов’язаний із забезпеченням:

а) потреб податкових органів;

б) потреб самого підприємства;

в) потреб акціонерів;

г) правильними є відповіді б), в);

д) правильними є відповіді а), в).

3. Системи управління витратами на підприємстві розрізняють за такими ознаками:

а) виробничим профілем підприємства;

б) наявністю чи відсутністю нормативних витрат;

в) масштабом виробництва;

г) повнотою охоплення витрат за калькулювання;

д) правильними є відповіді б), г).

4. За підходом до структури плану рахунків розрізняють такі дві системи рахунків:

а) загальну та пов’язану;

б) синтетичну та аналітичну;

в) автономну та інтегровану;

г) інтегровану та пов’язану;

д) загальну та пов’язану.

5. Об’єктом управління витратами є:

а) функції обліку і аналізу витрат;

б) функції прогнозування і планування витрат;

в) господарська діяльність підприємства з погляду здійснення витрат;

г) функції мотивації та організації;

д) правильними є відповіді а), б).

6. Варіант методу «директ-костинг» може базуватися на врахуванні у собівартості продукції:

а) тільки прямих витрат;

б) усіх змінних витрат;

в) змінних витрат і продуктивної частини постійних витрат;

г) правильними є всі попередні відповіді;

д) правильними є відповіді а), б).

7. До основних методів розроблення норм і нормативів належать:

а) розрахунково-аналітичний метод;

б) факторний метод;

в) досвідно-статистичний метод;

г) динамічно-статистичний метод;

д) правильними є відповіді а), в).

8. До стабільних норм і нормативів належать:

а) норми витрачання праці, матеріалів;

б) норми амортизації;

в) ставки обов’язкових відрахувань, ставки оподаткування;

г) правильними є відповіді а), б);

д) правильними є відповіді б), в).

9. Функція обліку охоплює операції:

а) спостереження та ідентифікації;

б) регулювання;

в) вимірювання та реєстрації;

г) правильними є відповіді б), в);

д) правильними є відповіді а), в).

10. Нижньою межею ціни на продукцію підприємства може бути:

а) виробнича собівартість;

б) повна собівартість;

в) собівартість за змінними витратами;

г) собівартість за прямими витратами;

д) правильними є відповіді б), в).

11. Виробництво продукції певного виду в поточному (короткому) періоді є доцільним, якщо показник маржинального прибутку для неї:

а) перевищує постійні витрати;

б) рівний нулю;

в) набуває додатного значення;

г) перевищує змінні витрати;

д) правильними є відповіді а), в). 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим