Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Гроші та кредит - Пахомов В. І.
Гроші та кредит - Пахомов В. І.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Методичні вказівки по вивчення дисципліни Гроші та кредит

Тема 1. Походження, сутність і функції грошей

Для з'ясування сутності грошей необхідно насамперед розглянути питання походження грошей. Існує дві концепції походження грошей: раціоналістична та еволюційна. Згідно з раціоналістичною концепцією гроші з'явилися в результаті домовленості між людьми для зручності товарного обміну. Еволюційна концепція розглядає появу грошей як наслідок розвитку товарного виробництва і необхідності товарного обміну.

Звернімо увагу на роль держави у творенні грошей. Держава визначає їхню форму, зовнішній вигляд, прилаштовує їх до конкретної економічної ситуації. їй також належить регулююча роль щодо маси грошей в обігу. Таким чином, при впровадженні кожної нової форми грошей роль раціонального чинника має місце поряд з еволюційним характером її виникнення.

Слід зупинитися на вивченні еволюції грошей і грошових відносин, з'ясувати, що спричинило зміну одних форм грошей іншими і як зміна форм грошей впливає на зміну організації грошових відносин. Спочатку замість товарних грошей в обігу з'явилися повноцінні металеві гроші, вартість яких дорівнювала вартості металу, з якого вони виготовлені. На наступному етапі в обігу з'явились неповноцінні металеві гроші. Потім з'явились паперові гроші, які не мають власної субстанціональної вартості. Формами сучасних неповноцінних (символічних) грошей є паперові гроші, безготівкові (депозитні) та електронні гроші. Вони функціонують завдяки авторитету держави та довірі економічних суб'єктів до них, тому їх називають декретивними, або кредитними. Необхідно приділити увагу причинам демонезації золота, тобто заміни золотих грошей на паперові.

Виникнення паперових грошей було пов'язане з великими темпами виробництва і збільшенням у зв'язку з цим потреби у грошах. Золоті гроші не могли задовольнити зростаючого попиту, оскільки, по-перше, кількість золота в природі обмежена, по-друге, собівартість видобутку золота була велика.

Розглянемо питання сутності грошей. Слід відмітити, що поки немає однозначної відповіді на це питання. Більшись вчених у своїх судженнях виходять із функціонального призначення грошей. Наприклад: "Все, що виконує функції грошей, є гроші", "Гроші є загальним еквівалентом вартості, на який можна обміняти будь-який товар".

Залежно від цілей використання розглядають гроші як гроші і гроші як капітал. На відміну від перших, гроші як капітал використовують з метою отримання додаткової вартості, вони стають носієм капіталу.

Важливим є питання вартості грошей. Неповноцінні гроші набувають вартості у процесі їх обміну на матеріальні блага.

Вартість грошей дорівнює їх купівельній спроможності, тобто кількості товарів і послуг, які можна придбати на одну грошову одиницю. Вивчаючи вартість грошей, необхідно порівняти вартість повноцінних і неповноцінних грошей. Крім вартості, сучасні гроші можуть мати і ціну. Ціною грошей є процентна ставка, розміри якої визначаються на грошовому ринку залежно від співвідношення між попитом та пропозицією на них.

У процесі суспільного відтворення гроші здійснюють певні дії щодо обслуговування руху вартості, які називаються функціями грошей. Питання кількості функцій грошей, визначення сутності окремих функцій є дискусійним. Представники марксистської теорії грошей визначають п'ять функцій: міра вартості, засіб обігу, засіб платежу, засіб нагромадження, світові гроші.

Здійснюючи функцію міри вартості, гроші надають кількісного виразу економічним процесам та товарам у вигляді ціни.

В умовах функціонування повноцінних грошей при здійсненні ними функції міри вартості застосовувався масштаб цін, тобто вагова кількість благородного металу, що її містить грошова одиниця. За сучасних умов масштаб цін не застосовується. Функцію міри вартості гроші виконують ідеально тому, що при визначенні ціни на товари та послуги, а також при визначенні вартісних економічних показників наявність грошей не потрібна.

Вивчаючи функції грошей як засобу обігу і засобу платежу, необхідно звернути увагу на їхні основні ознаки. Здійснюючи функцію засобу обігу, гроші є посередником в обміні товарів. Як функція засобу платежу гроші також є посередником у процесі купівлі-продажу, але оплата здійснюється не відразу, а протягом певного часу. Гроші як засіб платежу мають більшу сферу використання. Вони обслуговують не тільки товарообмін, а й погашення інших боргових зобов'язань.

Здійснюючи функцію засобу нагромадження, гроші обслуговують нагромадження вартості у процесі розширеного відтворення. Під час вивчення цієї функції грошей необхідно засвоїти її ознаки, звернути увагу на форми нагромаджень. Потрібно визначити цілі нагромадження вартості, а саме: збереження вартості, створення резерву платіжних засобів, можливість отримання додаткового доходу.

Виконуючи функцію світових грошей, гроші обслуговують рух вартості в міжнародному економічному обігу та забезпечують реалізацію відносин між державами. Слід зазначити, що ця функція поєднує всі функції грошей, які вони здійснюють на внутрішньому ринку.

Проте функцію світових грошей виконують не всі національні валюти, а тільки гроші певних розвинених країн та колективні валюти.

Маса грошей в обігу — це сукупність грошей, які мають економічні суб'єкти в певний момент часу. Залежно від ступеня ліквідності грошову масу поділяють на грошові агрегати: М0, М1 , М2 , М3.

До агрегату М0 включають готівку, що перебуває поза банківською системою, тобто в касах підприємств та в населення.

Агрегат М1 відображає кошти агрегату М0 та кошти на рахунках до запитання.

Агрегат М2 містить гроші агрегату М1 та кошти на всіх видах строкових рахунків.

Агрегат М3 включає гроші агрегату М2 та кошти на вкладах за трастовими операціями банків.

Для потреб аналізу та регулювання, крім грошових агрегатів, використовують показник грошової бази. Він включає всю готівку поза банківською системою і в касах банків та суму резервів банків на їх кореспондентських рахунках у національному банку.

Основні поняття теми

Раціоналістична концепція; еволюційна концепція; повноцінні гроші; неповноцінні гроші; кредитні гроші; паперові гроші; банківські гроші; вексель; банкнота; класична банкнота; електронні гроші; депозитні гроші; гроші як гроші; гроші як капітал; квазігроші; вартість грошей; купівельна спроможність; ціна грошей; масштаб цін; білонна монета; біметалізм; монометалізм; золотозлитковий стандарт; золотомонетний стандарт; золотодевізний стандарт; бартер; демонетизація золота; грошова база; грошовий агрегат.

Запитання та тести для самоконтролю

1. Дайте визначення грошей.

2. Поясніть виникнення грошей внаслідок розвитку товарного обміну.

3. Назвіть концепції походження грошей.

4. Поясніть сутність раціоналістичної концепції.

5. Висвітліть специфіку споживчої та мінової вартості грошей.

6. У чому полягає відмінність між грошима як грошима і грошима як капіталом?

7. Коли використовують гроші як капітал?

8. Назвіть форми грошей.

9. Перелічіть і схарактеризуйте властивості грошей.

10. Назвіть причини демонетизації золота.

11. Яку функцію гроші виконують ідеально і чому?

12. Яка різниця між функцією грошей як засобу обігу і функцією грошей як засобу платежу?

13. Сфера використання грошей як засобу обігу.

14. В якій функції гроші найбільше потерпають від інфляції?

15. Які функції здійснюють світові гроші?

16. Чи всі національні грошові одиниці здійснюють функцію світових грошей?

17. Які гроші належать до кредитних?

18. Яка різниця між кредитними і паперовими грошима?

19. Поясніть зв'язок між вартістю сучасних грошей і купівельною спроможністю.

20. У чому полягає суть ціни грошей?

21. Поясніть поняття "гроші дешевшають" і "гроші знецінюються".

22. Яка різниця між повноцінними й неповноцінними грошима?

23. Які гроші входять до грошової бази?

24. До якого грошового агрегату належить готівка в касах банків?

25. Дайте визначення поняттю "грошовий агрегат". 2б.Як розраховується показник "грошова база"?

27. Які гроші не є кредитними:

а) казначейські білети?

б) банківські білети?

в) кредитна картка?

г) електронні гроші? ґ) чек?

д) вексель?

28. Яку назву мають готівкові грошові знаки, що випускаються емісійними банками:

а) векселі?

б) чеки?

в) казначейські білети?

г) банківські білети?

29. Яку функцію виконують гроші, обслуговуючи процес ціноутворення і чому:

а) як засіб обігу?

б) як засіб платежу?

в) як міра вартості?

г) як засіб нагромадження? ґ) як світові гроші?

30. Які гроші належать до паперових:

а) грошові знаки, виготовлені з паперу?

б) будь-які гроші, номінальна вартість яких не збігається з вартістю застосованого при їх виробленні матеріалу?

в) знаки вартості, що випускаються державою для покриття державних витрат?

31. На чому базується довіра суб'єктів до знаків вартості як до повноцінних грошей?

32. У чому полягає відмінність між паперовими грошима і банківськими білетами?

33. Яку функцію виконують гроші:

а) при купівлі в магазині телевізора за готівку?

б) при визначенні собівартості продукції?

в) при розміщенні на строковому депозиті в банку?

г) при купівлі холодильника в розстрочку? ґ) при оплаті комунальних послуг?

д) при сплаті підприємством податків у бюджет?

34. У чому полягає суть закону Грешима — Коперника і з якою якісною властивістю грошей це пов'язано?

35. Як використовується масштаб цін за умови функціонування дійсних грошей і в сучасних умовах?

36. Поясніть роль держави у творенні грошей.

37. Який з грошових агрегатів виражає запас найліквідніших грошей? 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим