Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Гроші та кредит - Пахомов В. І.
Гроші та кредит - Пахомов В. І.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Тема 4. Фінансовий (грошовий) ринок

Вивчаючи тему, необхідно насамперед усвідомити, що грошовий ринок — це ринок, де продається і купується специфічний товар — гроші. На ринку формується їх попит і пропозиція. Від їх співвідношення залежить розмір відсоткової ставки як ціни грошей. Це свідчить про те, що закономірності функціонування грошового ринку такі ж, як будь-якого ринку.

Суб'єкти грошового ринку — юридичні та фізичні особи, які є кредиторами, позичальниками та посередниками.

Для розуміння сутності грошового ринку необхідно усвідомити інституційну модель, згідно з якою грошовий ринок поділяють на два сектори: сектор прямого фінансування та сектор опосередкованого фінансування.

У секторі прямого фінансування питання купівлі-продажу вирішують безпосередньо кредитор і позичальник. Цей сектор має два канали руху грошей: канал капітального фінансування та канал запозичень.

У секторі опосередкованого фінансування гроші реалізуються через посередників.

Важливе значення для розуміння функціонування грошового ринку має його структура.

За строками обігу фінансових інструментів фінансовий ринок поділяють на ринок грошей (до 1 року) та ринок капіталів (більше 1 року).

За видами інструментів фінансовий (грошовий) ринок поділяють на ринок позичкових зобов'язань, ринок цінних паперів, валютний ринок, страховий ринок та ринок золота.

Необхідно звернути особливу увагу на те , що кожний вид грошового ринку має свої фінансові інструменти.

Інструменти грошового ринку за своїм характером поділяють на боргові і неборгові.

Неборгові інструменти — це зобов'язання покупця грошей надати право участі в управлінні його діяльністю та в його доходах продавцеві грошей. До таких зобов'язань належать акції.

Боргові інструменти — це зобов'язання покупця грошей повернути їх у визначений час і сплатити відсоток за користування ними.

До таких інструментів належать депозитні сертифікати, кредити, облігації та інші позичкові зобов'язання.

Інструменти грошового ринку в процесі руху капіталу самі можуть стати об'єктом купівлі-продажу.

Вивчаючи тему, необхідно звернути особливу увагу на поняття вартості грошей.

Під вартістю грошей як засобу обігу розуміють їх купівельну спроможність, яка визначається індексом цін. Під вартістю грошей як капіталу розуміють проценти, які необхідно сплатити за користування ними, і її показником є ставка відсотка. Треба усвідомити, які чинники впливають на вартість грошей. Важливо уяснити залежність відсоткової ставки від попиту і пропозиції на капітал. Слід відзначити, що зміна попиту впливає прямо пропорційно на зміну відсоткової ставки, а зміна пропозиції — обернено пропорційно.

Вартість грошей як засіб обертання і вартість грошей як засіб накопичення і капітал взаємозалежні, цей взаємозв'язок виражається в існуванні реальної і номінальної ставки відсотка.

Номінальна ставка відсотка — це фактично встановлена ставка.

Реальна ставка відсотка визначається перерахуванням із номінальної на основі рівня інфляції.

І. Фішер розробив модель "співвідношення реальної і номінальної ставки відсотка"

реальна  ставка відсотка

де R — реальна ставка відсотка;

і — номінальна процентна ставка;

АР — темп інфляції (десятковий дріб).

Таким чином, на розмір номінальної ставки відсотка впливає рівень інфляції. Крім того, на розмір ставки відсотка по окремих операціях впливає фактор ризику. Чим вищий ризик, тим вища ставка відсотка.

Велике значення має співвідношення попиту і пропозиції на грошовому ринку. Досягнення рівноваги попиту і пропозиції є одним із завдань грошово-кредитної політики. Рівень відсоткової ставки, за якого попит на гроші дорівнює їх пропозиції, називається рівноважною ставкою відсотка, або ставкою рівноваги. Існують різні моделі встановлення рівноваги на фінансовому ринку залежно від типу грошово-кредитної політики (гнучка, жорстка).

Література: 12; 23; 26; 31; 40; 42; 46; 49; 55.

Основні поняття теми

Ерошовий ринок; інструменти грошового ринку; інституційна модель грошового ринку; опосередковане фінансування; пряме фінансування; фінансові посередники; канал капітального фінансування; канал запозичень; ринок грошей; ринок капіталів; ринок позичкових зобов'язань; ринок цінних паперів; валютний ринок; фондовий ринок; трансакційний мотив; мотив завбачливості; спекулятивний мотив попиту на гроші; альтернативна вартість зберігання грошей; ціна грошей; облікова ставка; позичковий відсоток; депозитний відсоток; банківський відсоток; попит на гроші; пропозиція грошей; графічна модель грошового ринку; рівновага на грошовому ринку; рівноважна ставка відсотка; вартість грошей; купівельна спроможність; поточна каса.

Запитання та тести для самоконтролю

1. Дайте визначення грошовому ринку.

2. Що є об'єктом купівлі-продажу на грошовому ринку?

3. У чому полягає сутність купівлі та продажу специфічного товару — грошей?

4. На які види поділяють інструменти грошового ринку?

5. Які зобов'язання належать до боргових?

6. Назвіть суб'єкти грошового ринку.

7. Які фінансові посередники діють на грошовому ринку?

8. На які два сектори можна поділити грошовий ринок за інститу-ційним критерієм?

9. На які дві складові поділяють ринок грошей залежно від економічного призначення коштів?

10. Як співвідносять ринок грошей і ринок капіталів?

11. Які кошти продаються на ринку грошей?

12. Що є об'єктом купівлі-продажу на ринку капіталів?

13. Схарактеризуйте пряме та опосередковане фінансування.

14. Що є спільного між грошовим і товарним ринками?

15. Поясніть погляди Кейнсіанської школи щодо важливості впливу спекулятивного мотиву на попит на гроші.

16. Коли має місце відхилення реальної відсоткової ставки від номінальної?

17. Коли настає рівновага на грошовому ринку?

18. Яка відсоткова ставка називається рівноважною ставкою відсотка?

19. Що є ціною грошей?

20. Назвіть види відсоткових ставок.

21. Які чинники обумовлюють зміну позичкового відсотка?

22. Схарактеризуйте кейнсіанські та монетаристські моделі рівноваги на грошовому ринку.

23. Як впливає зміна рівня відсоткової ставки на загальну масу грошей в обігу?

24. Що таке облікова ставка відсотка?

25. Як визначається вартість грошей?

26. Які чинники впливають на вартість грошей?

27. Яка різниця між вартістю і ціною грошей?

28. Поясніть суть поняття "купівельна спроможність".

29. Зобразіть графічну модель грошового ринку.

30. Побудуйте графік попиту на гроші. Як змінюватиметься цей графік при зміні номінального валового продукту?

31. Побудуйте графік кривої пропозиції грошей. Як зміниться цей графік за умови збільшення чи зменшення ціни грошей на грошовому ринку?

32. Як зміниться поточна каса при зміні ВВП?

33. Які чинники обумовлюють зміну обсягу поточної каси?

34. Які чинники впливають на пропозицію грошей на грошовому ринку? 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування