Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Гроші та кредит - Пахомов В. І.
Гроші та кредит - Пахомов В. І.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Тема 7. Місце кредиту в ринковій економіці

Насамперед слід з'ясувати сутність кредиту та необхідність виникнення кредитних відносин.

Кредитні відносини виникають у зв'язку з перерозподілом вартості між економічними суб'єктами на засадах повернення. Сутність кредиту розкривається через принципи кредитування: платність, поверне-ність, строковість, цільове призначення позички, забезпеченість.

Необхідність виникнення кредиту пов'язана з наявністю вільних коштів у одних економічних суб'єктів та потребою в них інших суб'єктів.

Потрібно звернути увагу на умови кредиту, стадії та закономірності руху.

Немає однозначної відповіді стосовно функцій кредиту. Взагалі поняття "функція" означає дію, яку виконує кредит. Найчастіше зустрічаються такі функції кредиту: перерозподільча, контрольна, стимулююча, емісійна, капіталізації вільних грошових коштів.

Суть перерозподільчої функції полягає у перерозподілі вільних коштів між економічними суб'єктами шляхом передачі їх у тимчасове користування без зміни прав власності.

Суть контрольної функції полягає в тому, що у процесі дії кредитної угоди кредитор здійснює контроль за фінансовим станом позичальника, що, в свою чергу, є стимулюванням діяльності позичальника. Таким чином кредит здійснює і стимулюючу функцію. В літературі зустрічається й контрольно-стимулююча функція.

Емісійна функція кредиту полягає в тому, що завдяки кредитуванню комерційними банками створюються гроші через дію грошово-кредитного мультиплікатора.

Функція капіталізації вільних грошових коштів полягає в тому, що гроші завдяки кредиту перетворюються на вартість, яка дає дохід. Будь-яка маса грошей, що надається в позику, дає її власникові дохід.

Важливим є питання щодо форм, видів кредиту. В різних джерелах наводиться різна кількість його видів.

Розглядаючи види кредиту, необхідно засвоїти призначення державного, банківського, споживчого та комерційного кредитів.

Державним кредитом називається кредит, одним із учасників якого є держава. Його призначення полягає у вирішуванні загальнодержавних питань.

Комерційний кредит виникає, коли одне підприємство продає іншому товари з відстрочкою платежу за умови повернення боргу грошима. Завдяки комерційному кредиту прискорюється реалізація товарів.

Споживчий кредит — це кредит, який надається на споживчі потреби. Він спрямовується на задоволення потреб населення (побутових, нагальних та житлових). Споживчий кредит вирішує соціальні питання, а також впливає на розвиток економіки шляхом збільшення платоспроможного попиту.

Банківським кредитом є кредит, коли однією із сторін є банк. В нашій країні провідна роль належить саме такому кредитові.

Банківський кредит залежно від різних ознак, покладених в основу класифікації, поділяється на багато видів. Наприклад, за об'єктами кредитування кредит поділяється на основний капітал, оборотний капітал, капітал на споживчі потреби.

За терміном використання кредит поділяється на короткостроковий, середньостроковий та довгостроковий.

Залежно від забезпечення кредит поділяється на забезпечений та незабезпечений (бланковий).

За строками повернення є кредити строкові, до запитання, відстрочені.

Залежно від ставки відсотка розрізняють кредити з фіксованою та плаваючою відсотковою ставками. За ступенем ризику кредити бувають стандартні та нестандартні, тобто з підвищеним ризиком.

При вивченні цієї теми необхідно зупинитись на питанні про природу позичкового відсотка. В основному його вважають вартістю капіталу, який передається у кредит.

Треба розглянути види відсоткових ставок. Серед них розрізняють облігаційну відсоткову ставку, банківську, депозитну, позичкову. Облігаційний відсоток виплачується по облігаціях. Банківська відсоткова ставка — це узагальнена назва. Вона буває депозитна, тобто відсоток, який сплачується за депозит. Позичковий відсоток — це плата за користування позиченими коштами. Є ще міжбанківська відсоткова ставка — це ціна грошей при їх купівлі-продажу між двома банками. Розміри названих ставок відсотка різні. Найнижчою є депозитна ставка. Це необхідно для того, щоб за рахунок різниці між позичковою і депозитною ставками відсотка позичальник міг отримати дохід.

Облігаційний відсоток має бути вищим, ніж депозитний, щоб зацікавити економічних суб'єктів вкладати кошти в менш ліквідні активи.

На розміри відсоткових ставок впливають різні чинники. При вивченні цієї теми особливу увагу слід звернути на позичкову відсоткову ставку та уяснити фактори впливу на неї.

Треба також усвідомити роль, яку відіграє кредит в розвитку економіки країни. При цьому необхідно ознайомитись з натуралістичною та капіталотворчою теоріями кредиту.

Література: 1; 3; 6; 8; 14; 26; 40; 47.

Основні поняття теми

Кредит; кредитні відносини; суб'єкти кредиту; кредитор; позичальник; принципи кредитування; облікова ставка; позичковий відсоток; етапи руху кредиту; функції кредиту; форми кредиту; види кредиту; кредитоспроможність; комерційний кредит; міжгосподарський кредит; міжнародний кредит; банківський кредит; фіксована відсоткова ставка; плаваюча відсоткова ставка; позичковий капітал; забезпечення; застава; лізинг.

Запитання та тести для самоконтролю

1.Розкрийте суть кредиту.

2. У чому полягає необхідність виникнення кредиту?

3. Назвіть передумови виникнення кредиту. Які існують етапи його руху? Назвіть джерела формування кредитних ресурсів.

4. Назвіть основні ознаки кредитних відносин.

5. Які суб'єкти беруть участь у кредитних відносинах?

6. Які існують форми кредиту і як вони між собою пов'язані?

7. За укрупненими об'єктами кредитування банківський кредит поділяється на:

а) середньостроковий і довгостроковий?

б) платіжний, розрахунковий?

в) лізинговий, факторинговий?

г) кредитування в основний капітал, в оборотний капітал, на споживчі потреби?

8. Назвіть основні ознаки кредитних відносин, які відрізняють їх від інших видів економічних відносин.

9. Як погашається товарний кредит:

а) лише грошима?

б) грошима та товарами?

в) тільки товарами?

10. Що є об'єктом кредитування?

11. Споживчим є кредит, який надається:

а) населенню на виплату заборгованості за комунальні послуги і придбання житла?

б) торговим організаціям для створення запасів споживчих товарів?

в) торговим організаціям, які продають товари населенню в розстрочку?

г) населенню на споживчі потреби?

12. Який кредит називається державним:

а) коли держава є кредитором і позичальником?

б) коли держава є тільки кредитором?

в) коли держава є тільки позичальником?

г) коли держава надає кредит іншій країні? ґ) коли держава отримує кредит від іншої країни?

13. Який кредит називається іпотечним?

14. Який кредит називається комерційним?

15. На які види поділяється кредит залежно від:

а) об'єкта кредитування?

б) суб'єктів кредитування?

в) забезпечення?

г) за строками повернення?

16. На які види поділяється міжнародний кредит залежно від кредитора?

17. Чи є дискусійним поняття щодо кількості функцій кредиту?

18. Назвіть і схарактеризуйте функції кредиту.

19. Назвіть принципи кредитування та поясніть, у чому полягає їх зміст і значення.

20. Яка відсоткова ставка називається обліковою?

21. Хто встановлює розмір відсоткової ставки банкам:

а) НБУ?

б) сам банк?

в) банки домовляються між собою?

г) ринок?

ґ) асоціація банків?

д) Міністерство фінансів?

22. Які чинники обумовлюють розмір позичкового відсотка?

23. Облікова відсоткова ставка встановлюється:

а) НБУ?

б) Міністерством фінансів?

в) Кабінетом Міністрів України?

г) асоціацією банків?

ґ) комерційними банками?

24. Маржа — це:

а) ціна грошей?

б) дохід, який отримує банк від кредитних операцій?

в) банківська операція, пов'язана з кредитуванням?

г) банківська послуга кредитного характеру?

ґ) перевищення відсоткової ставки за кредит над депозитною процентною ставкою?

д) різниця між облігаційною і депозитною процентними ставками?

25. Назвіть форми забезпечення повернення кредиту.

26. Яким повинно бути забезпечення кредиту?

27. Поясніть суть поняття "кредитний ризик".

28. Назвіть способи захисту та зниження кредитного ризику. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим