Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Гроші та кредит - Пахомов В. І.
Гроші та кредит - Пахомов В. І.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Тема 8. Кредитна система

Вивчаючи тему, потрібно засвоїти сутність поняття "кредитна система" в широкому та вузькому розумінні, звернути увагу на передумови формування та схему побудови кредитної системи. До її складу входять центральний банк, комерційні банки та небанківські фінансово-кредитні установи. Центральний та комерційні банки формують банківську систему, а небанківські фінансово-кредитні установи становлять парабанківську систему.

Основною ланкою кредитної системи є банки. Вони є головними посередниками на грошовому ринку.

Банк — це установа, яка виконує три базові операції: акумулює тимчасово вільні кошти, здійснює розрахунки між суб'єктами економічної діяльності, надає кредити.

Побудова банківської системи в нашій країні дворівнева. На першому рівні стоїть Національний банк, на другому — комерційні банки.

Головним призначенням центрального банку є здійснення грошово-кредитної політики з метою забезпечення сталості національної грошової одиниці.

Ценральний банк здійснює ряд функцій: емісійну; банк банків; орган банківського регулювання та нагляду; банкір і фінансовий агент уряду; провідник грошово-кредитної політики.

Вивчаючи тему, необхідно розглянути походження центральних банків та їхній розвиток, а також становлення Національного банку в Україні.

Стосовно банків другого рівня слід зазначити, що, крім базових, вони можуть виконувати ряд інших операцій залежно від сектора ринку і потреб клієнтів, на яких банк орієнтує свою діяльність.

За видами операцій банки поділяють на універсальні і спеціалізовані. Універсальні банки виконують широкий набір операцій, обслуговують різні галузі господарства.

Спеціалізовані банки орієнтуються на обслуговування певної галузі чи сектора ринку.

Залежно від форми власності банки поділяють на державні, приватні, колективні.

За розмірами капіталу розрізняють малі, середні та великі банки.

Залежно від організаціййної форми банки поділяють на товариства з обмеженою відповідальністю, акціонерні товариства, державні.

У процесі вивчення теми зверніть увагу на функції, які виконує банківська система, а саме: трансформаційну, емісійну та стабілізаційну. Засвойте сутність кожної з них.

Особливо треба зупинитись на проблемі стійкості банківської системи, шляхах її забезпечення. Необхідно виокремити показники, які характеризують фінансову стійкість банку та інші економічні нормативи.

Слід звернути увагу на особливості становлення і розвиток комерційних банків в Україні.

Окрім банків, посередниками на грошовому ринку є небанківські фінансово-кредитні установи. При вивченні цього питання необхідно усвідомити відмінності між ними та банками. Діяльність небанківських фінансово-кредитних установ не пов'язана з використанням трьох базових операцій банків, залучення коштів цими установами не є депозитним. У зв'язку з цим діяльність цих установ не впливає на пропозицію грошей і на них не поширюються вимоги щодо обов'язкового резервування.

При вивченні теми необхідно звернути увагу на склад парабан-ківської системи, на характеристику та функції її установ, усвідомити механізм посередницького функціонування основних видів небанківських фінансово-кредитних установ.

Література: 1; 3; 6; 8; 15; 26; 30; 40; 47; 56.

Основні поняття теми

Кредитна система; банківська система; парабанківська система; банк; небанківські фінансово-кредитні установи; банки першого рівня; банки другого рівня; спеціалізований банк; стійкість банківської системи; фінансова компанія; страхова компанія; ломбард; функції банківської системи.

Запитання та тести для самоконтролю

1. Дайте визначення поняття "кредитна система".

2. Схарактеризуйте складові елементи кредитної системи.

3. Які функції виконує кредитна система?

4. Розкрийте суть банківської та парабанківської систем.

5. Будова банківської системи в Україні.

6. Які інституції належать до банків?

7. Які базові операції повинні виконувати банки?

8. Які функції виконує банківська система?

9. Які ланки кредитної системи беруть участь у поповненні маси грошей в обігу:

а) небанківські кредитні установи та банки?

б) комерційні банки?

в) НБУ?

г) НБУ та комерційні банки?

ґ) банки першого рівня та банки другого рівня?

10. Які інституції займаються акумулюванням і постачанням довгострокових капіталів:

а) фінансові компанії?

б) центральний і комерційні банки?

в) пенсійні фонди?

г) страхові компанії? ґ) центральний банк?

д) комерційні банки?

11. Які фінансово-кредитні установи спеціалізуються на кредитуванні продажу споживчих товарів:

а) пенсійні фонди?

б) трастові компанії?

в) фінансові компанії?

г) страхові компанії?

ґ) усі комерційні банки?

д) ощадні банки?

12. Які установи займаються акумуляцією заощаджень своїх членів та взаємним кредитуванням:

а) спеціалізовані банки?

б) усі фінансово-кредитні установи?

в) універсальні банки?

г) ощадні банки? ґ) кредитні спілки?

д) фінансові компанії?

е) страхові і пенсійні товариства?

13. Назвіть види спеціалізованих фінансово-кредитних установ.

14. Назвіть специфічні риси банківської системи.

15. Які банки виникли раніше — центральні чи комерційні?

16. У чому полягає головне призначення центрального банку?

17. Які функції здійснює центральний банк?

18. Кому належить право монопольної емісії банкнотів:

а) Міністерству фінансів і НБУ?

б) Міністерству фінансів?

в) НБУ?

г) НБУ і комерційним банкам?

ґ) Міністерству фінансів, НБУ і комерційним банкам?

19. Який банк є емісійним?

20. Який статус центрального банку є найбільш доцільним і чому?

21. Які банки належать до універсальних?

22.3а якими ознаками здійснюється класифікація комерційних банків? Назвіть їх види.

23. Які установи належать до спеціалізованих банків:

а) діяльність яких контролюється спеціальними державними органами?

б) які належать до парабанківської системи?

в) які займаються залученням коштів населення?

г) діяльність яких сконцентрована на обслуговуванні певних сфер економіки чи виконанні певних видів операцій?

24. Коли встановлюється норма обов'язкового резервування і як вона впливає на величину вільних резервів?

25. Поясніть походження центральних банків.

26. Розкрийте суть поштово-ощадних установ та поясніть їх призначення.

27. Які операції виконують комерційні банки?

28. Які послуги надають комерційні банки економічним суб'єктам?

29. Яка різниця між запозиченими і залученими коштами?

30. Яким чином забезпечується стійкість банківської системи?

31. Поясніть суть поняття "стійкість банківської системи". 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим