Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Гроші та кредит - Пахомов В. І.
Гроші та кредит - Пахомов В. І.
<< Содержание < Предыдущая

Список використаної та рекомендованої літератури

1. Закон України "Про банки та банківську діяльність"; Затв. постановою ВРУ № 2121-14 від 7.12.2000 // ВВР України. — 2001. — № 5-6. — С. 30.

2. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів"; Затв. постановою ВРУ № 475/96-ВР від 30.10.96 // ВВР України. — 1996. — №51. — С. 292.

3. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу"; Затв. постановою ВРУ № 1202/12 від 18.06.91 // ВВР України. — 1991. — № 38. — С. 508.

4.Декрет КМУ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" зі змінами та допов. № 932-ХІУ від 14.07.99 // Голос України. —

1999. — 11 серп.

5. Положення НБУ "Про кредитування"; Затв. постановою Правління НБУ № 246 від 28.09.95 // Дод. до Вісн. НБУ. — 1995. — № 10. — С. 23.

6. Закон України "Про Національний банк України"; Затв. постановою ВРУ № 679-14 від 20.05.99 // ВВР України. — 1999. — № 29. — С. 238.

7. Положення НБУ "Про порядок створення та реєстрації комерційних банків"; Затв. постановою Правління НБУ № 77 від 27.03.96 // Дод. до Вісн. НБУ. — 1996. — № 5. — С. 3.

8. Інструкція про безготівкові розрахунки в України в національній валюті; Затв. постановою Правління НБУ № 135 від 29.03.01 // Дод. до Вісн.

НБУ. — 2001. — № 4. — С. 3.

9. Інструкція НБУ "Про порядок регулювання та діяльності банків в Україні"; Затв. постановою Правління НБУ № 368 від 28.08.2001 // Дод. до Вісн. НБУ. — 2001. — № 9. — С. 3.

10. Інструкції про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України; Затв. постановою Правління НБУ № 69 від 19.02.01 // Дод. до Вісн. НБУ. — 2001. — № 3. — С. 3.

11. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні; Затв. постановою Правління НБУ № 72 від 19.02.01 // Дод. до Вісн. НБУ. — 2001. — № 3. — С. 29.

12. Антонов Н., Пессель М. Денежное обращение, кредит и банки. — М., 1995. — 270 с.

13. Ачкасов А. И. Международные валютно-кредитные отношения: два пути развития. — М., 1998. — 176 с.

14. Банки и банковские операции / Под ред. Е. Жукова. — М., 1997. — 471 с.

15. Банківська енциклопедія / За ред. А. Мороза. — К., 1993. — 328 с.

16. Банковская энциклопедия / Под ред. С. Лукаш. — Днепропетровск,

1994. — 249 с.

17. Банковское дело / Под ред. О. Лаврушина. —М., 1992. — 428 с.

18. Банковское дело: Учебник / Под ред. С. Колесникова. — М., 1995. — 480 с.

19. Бровкова Е., Продиус И. Финансово-кредитная система государства. — К., 1997. — 224 с.

20. Валютне регулювання в Україні: Довідник / Упоряд. С. Колтун, Т. Па-нінська. — К., 1996. — 200 с.

21. Вступ до банківської справи: Навч. посіб. / Відп. ред. М. Савлук. — К., 1998. — 344 с.

22.Еальчинський А. Сучасна валютна система. — К., 1993. — 189 с.

23. Еальчинський А. Теорія грошей: Навч. посіб. — К., 1996. — 413 с.

24. Еолуб А., Семенюк А., Смовженко Т. Гроші. Кредит. Банки. — Львів, 1997. — 206 с.

25. Ериценко О. Гроші та грошово-кредитна політика: Навч. посіб. — К., 1996. — 180 с.

26. Ероші та кредит / За ред. М. Савлука. — К., 2001. — 614 с.

27. Ероші та кредит: Підручник / За ред. Б. Івасіва. — Тернопіль, 2000. —

702 с.

28.Демківський А. Сучасний вексельний обіг. — К., 1996. — 138 с. 29.Деньги / Сост. А. Чухно. — К., 1997. — 509 с.

30. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. Кравцовой. — М., 1994. — 411 с.

31. Долан Э. Дж. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Пер. с англ. В. Лукашевича и др. — СПб., 1994. — 496 с.

32. Жуков А. Услуги коммерческих банков: зарубежный опыт и практика. — М., 1995. — 69 с.

33. Калина А., Кащеев А. Работа современного коммерческого банка: Учеб.-метод. пособ. — К., 1997. — 224 с.

34. Красавина Л. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник. — М., 1994. — 592 с.

35. Круглов В. Основы международных валютно-кредитных и финансовых отношений: Учеб. для вузов. — М., 1998. — 432 с.

36.Лазутін В. Гроші та грошовий обіг. — К., 1998. — 168 с.

37. Лисенков Ю., Фетюхина Ю. Ринок цінних паперів: основні поняття і терміни. — К., 1996. — 168 с.

38.Луців Б. Лізинг і факторинг як альтернативне джерело кредитування та інструмент збуту: Навч. посіб. — К., 1993. — 72 с.

39. Лысенко Ю., Ляшко В. Вексель в хозяйственном обороте. — К., 1994. — 156 с.

40. Львов Ю. Банки и финансовый рынок. — СПб., 1995. — 528 с.

41.Ляшенко В. Фондовые индексы и рейтинги. — Донецк, 1998. — 320 с.

42. Макконел К., Брю С. Экономикс. Принципы, проблемы и политика. — М., 1992. — 400 с.

43. Маркова О., Сахарова Л., Сидоров В. Коммерческие банки и их операции. — М., 1995. — 287 с.

44. Мендрул О., Шевчук І. Ринок цінних паперів: Навч. посіб. — К., 1998. — 152 с.

45. Мишкін Ф. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків. — К., 1998. — 963 с.

46. Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини. — К., 1992. — 145 с.

47. Національний банк та грошово-кредитна політика / За ред. Ю. Мороза, М. Пуховкіної. — К., 1999. — 368 с.

48. Общая теория денег и кредита: Учебник / Под ред. Е. Жукова. — М., 1995. — 473 с.

49. Основы банковского дела / Под ред. А. Мороза. — К., 1994. — 330 с.

50.Поляков, Московкина А. Основы денежного обращения: Учеб. пособ. — М., 1995. — 351 с.

51. Пятенко С. Кредитно-денежная политика в США. — М., 1993. — 220 с.

52. Сакс Д., Ларрен Ф. Макроэкономика: глобальный подход. — М., 1996. —

847 с.

53. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учеб. для вузов / Под ред. Дро-бозиной. — М., 1997. — 386 с.

54. Філіпенко А. Міжнародні валютно-фінансові відносини. — К., 1997. — 246 с.

55. Фондовый рынок: Терминол. слов.-справ. / Под ред. Ю. Лисенкова. — К., 1997. — 266 с.

56. Гетьман В. Банківська система України: діяльність і проблеми // Банківська справа. — 1995. — № 1.

57. Геєць В. Питання теорії і практики макроекономічної стабілізації в аспекті переходу від економічної кризи до зростання // Вісник НБУ. — 1997. — № 9.

58. Мусієнко Т. Проблеми міжнародних розрахунків країн СНД та перспективи їх розв'язання // Банківська справа. — 1995. — № 1.

59. Никитин С. Теории инфляции и их эволюция // Деньги и кредит. —

1995. — № 1.

60. Савлук М. Грошово-кредитна політика як фактор економічної стабілізації в Україні // Вісник НБУ. — 1997. — № 4.

61. Савлук М., Сугоняко О. Чи вистачає грошей в економіці України? //

Вісник НБУ. — 1997. — № 8.

62. Симановский А. О направлениях и инструментах денежной политики // Деньги и кредит. — 1992. — № 6.

63. Ющенко В. Проблеми ремонетизації економіки України // Вісник

НБУ. — 1997. — № 6.

64. Ющенко В. Монетарна політика України: результати і перспективи //

Вісник НБУ. — 1996. — № 4.

65. Ющенко В., Лисицький В. Курсоутворення в Україні та уроки інших країн із перехідною економікою // Вісник НБУ. — 1997. — № 7. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим