Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Фінансовий менеджмент банку - Примостка Л.О.
Фінансовий менеджмент банку - Примостка Л.О.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ВСТУП

Функціонування сучасної економіки будь-якої країни неможливо уявити без ефективної банківської системи. Банки різних рівнів глибоко проникають у сферу виробництва і активно впливають на економічні та соціальні процеси, тому з ними постійно стикаються всі члени суспільства.

Банківська справа є однією з тих сфер суспільного життя, щодо якої мало хто може дозволити собі повну непоінформованість. Адже, спосіб і рівень життя населення кожної країни істотно залежать від діяльності банків, їх надійності, здатності збільшувати обсяги кредитів, депозитів та інших видів послуг, що пропонуються як фізичним особам, так і підприємствам. Постійна увага та інтерес до проблем розвитку банківської справи зумовлені значною роллю, яку відіграють банки у процесах формування міжнародних фінансових ринків — валютного, фондового, ринку деривативів, а також у системі світового господарства в цілому.

Нині банківська справа є однією з найдинамічніших сфер економіки. Відійшли в минуле часи, коли банківський бізнес був порівняно простим та безпечним, а жорстке регулювання обмежувало можливості менеджерів щодо прийняття управлінських рішень. Технологічна революція, стрімка інфляція, посилення конкурентної боротьби та процеси дерегулювання банківської діяльності зумовили формування значно агресивніших стратегій у банківському менеджменті, які супроводжуються підвищеною ризиковістю. Через те, що враховувати фактори ризику та керувати ними стає значно складніше, погіршується структура активів, знижується ефективність операцій, а зрештою може виникнути кризова ситуація. Тому пошук і дослідження адекватних методів виявлення та управління ризиками перетворюється на складну проблему, яку необхідно вирішувати керівництву кожного банку. Перед менеджментом постає завдання мінімізувати ризики, забезпечуючи достатні прибутки для збереження коштів вкладників та підтримки життєдіяльності банку.

Вітчизняна банківська система за темпами розвитку та просування в напрямку інтеграції в міжнародну банківську справу значно випереджає виробничу сферу. Це підтверджується хоча б і тим, що з 01.01.98 українські банки перейшли на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та звітності. Докорінна зміна принципів та методів обліку, запровадження ряду нових операцій, таких як форвардні, ф’ючерсні, опціонні, розширення можливостей банків завдяки організації біржової торгівлі, використання високотехнологічних засобів комунікацій — усе це потребує підготовки кваліфікованих фахівців, які досконало володіють сучасною методологією управління фінансами банку. Підходи до розв’язання цього завдання розглянуто у пропонованому навчальному посібнику.

Посібник складається з восьми розділів, в яких описано інструментарій та методи управління фінансами комерційного банку. Перші п’ять розділів присвячено розгляду методів управління традиційними сферами фінансової банківської діяльності, такими як прибутковість, капітал, зобов’язання, кредитний портфель, портфель цінних паперів і ліквідність банку. У наступних трьох розділах викладено відносно нові підходи до управління фінансами банку, а саме: концепція збалансованого управління активами і пасивами банку, основні положення геп-менеджменту, інструментарій процесу хеджування ризиків, методи хеджування відсоткового та валютного ризиків, менеджмент валютних операцій банку. Необхідність вивчення зазначених методів зумовлена як бурхливим розвитком міжнародних фінансових ринків, котрі надають банкам широкі можливості проведення різноманітних операцій, так і значними змінами в економіці України, що сталися протягом останнього десятиріччя.

Особливість цього посібника полягає в тому, що він поєднує міжнародний досвід управління фінансами з вітчизняною практикою регулювання та ведення банківського бізнесу. Значна увага приділена систематизації методів управління банком, особливостям функціонування нових для вітчизняної практики похідних фінансових інструментів (форвардні та ф’ючерсні угоди, опціони, своп-контракти і т. ін.), методології хеджування цінових ризиків. Виклад базових положень фінансового менеджменту банку доповнюють приклади й додатки, які містять окремі нормативні матеріали, а також кількісні дані з розглянутих питань.

Навчальний посібник призначено для підготовки фахівців магістерського рівня, які вже знайомі з основами фінансів та банківської справи. Може бути рекомендований студентам, аспірантам та викладачам економічних спеціальностей, банкірам, менеджерам. Буде корисний усім, хто цікавиться проблемами сучасних фінансових ринків, менеджменту, банківської справи, ризикології та методології хеджування.

Примостка Л.О.Фінансовий менеджмент в банку.

Навчальний посібник.

У навчальному посібнику розглянуто інструментарій та сучасні методи управління фінансами комерційного банку. Подано систематизований виклад методів управління капіталом, зобов’язаннями, кредитним портфелем, портфелем цінних паперів та ліквідністю банку. Особливу увагу приділено концепції збалансованого управління активами і пасивами банку, методології хеджування відсоткового та валютного ризиків, механізмам функціонування похідних фінансових інструментів (деривативів), таких як форварди, ф’ючерси, опціони, своп-контракти.

Матеріал викладено з урахуванням міжнародного досвіду та вітчизняної практики ведення банківського бізнесу. Розгляд базових положень фінансового менеджменту банку супроводжується значною кількістю прикладів, графіками, додатками.

Призначений для підготовки фахівців магістерського рівня, які вже знайомі з основами фінансів та банківської справи. Може бути рекомендований студентам, аспірантам та викладачам економічних спеціальностей, банкірам, менеджерам. Буде корисний усім, хто цікавиться проблемами сучасних фінансових ринків, менеджменту, банківської справи, ризикології та методології хеджування.

  
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим