Навигация
 
Главная - Финансы - Книги - Фінансовий менеджмент банку - Примостка Л.О.
Фінансовий менеджмент банку - Примостка Л.О.
<< Содержание < Предыдущая

 

ДОДАТКИ

Додаток 1

Балансовий звіт комерційного банку

Активи

Пасиви

Валюта, монети та банківські метали

Кореспондентські рахунки

банків

Дорожні чеки

Депозити та кредити банків

Кошти на коррахунках НБУ

Кредити, отримані від НБУ

Інші кошти в НБУ

Кошти до запитання клієнтів

Кошти на коррахунках в інших банках

Строкові депозити клієнтів

Депозити та кредити в інших банках

Цінні папери власного боргу

Резерв під депозити та кредити в інших банках

Кредити, отримані від міжнародних фінансових організацій

Нетто: депозитів та кредитів в інших банках

Субординована заборгованість

Цінні папери в портфелі банку

Інші зобов’язання

Цінні папери в портфелі банку на продаж

Сукупні зобов’язання

Резерв під знецінення ЦП на продаж

Статутний капітал

 

У тому числі:

Нетто: ЦП в портфелі банку на продаж

сплачений статутний капітал банку;

Цінні папери в портфелі банку на інвестиції

несплачений статутний капітал банку

Резерв під знецінення ЦП на інвестиції

Недорозподілені прибутки та резерви

Нетто : ЦП на інвестиції

Сукупний капітал

Кредити та фінансовий лізинг, надані клієнтам

 

Резерв під кредити та фінансовий лізинг клієнтам

 

Нетто: кредитів та фінансового лізингу клієнтам

 

Інвестиції капіталу в асоційовані компанії

 

Інвестиції капіталу в дочірні компанії

 

Нематеріальні активи

 

Зношення нематеріальних активів

 

Нетто: нематеріальних активів

 

Матеріальні активи

 

Зношення матеріальних активів

 

 

 

Активи

Пасиви

Нетто: матеріальних активів

 

Інші активи

 

Резерв під можливі втрати за сумнівною дебіторською заборгованістю банку

 

Нетто: інші активи

 

Сукупні активи

Сукупні зобов’язання і капітал

 

Додаток 2

Активи банку

№ п/п

Активи

Сума,

тис. грн

Коефі-

цієнт

ризику

Активи,

зважені за

ризиком

1

Банкноти та монети в касі

83,4

0

-

2

Дорожні чеки

16,9

0

-

3

Кошти в НБУ

259,6

0

-

4

Боргові цінні папери центральних органів

державного управління

20187

0

-

5

Боргові цінні папери місцевих органів влади

29,5

20

5,9

6

Кошти в інших банках

3545

50

1772,5

7

Кредити, надані центральним органам

державного управління

4125

10

412,5

8

Кредити, надані іншим клієнтам

45108

100

45108

9

Векселі

1201

100

1201

10

Основні фонди

5823

100

5823

11

Гарантії, акредитиви, надані банком

4307

100

4307

12

Зобов’язання з кредитування

2000

50

1000

 

Всього

86685,4

 

59629,9

 

Додаток 3

Система визначення категорії банку за розміром капіталу

До 1-ї категорії належать банки, які мають такі характеристики:

 • порушують нормативи Н1, Н2 починаючи з 01.04.98;
 • порушили протягом кварталу хоча б один з нормативів Н3, Н4 (за середньозваженою);
 • не додержують порядку і строків формування загального та спеціального резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків (постанова Правління НБУ від 27.03. 98 №122).

До 2-ї категоріїналежать банки, які не порушують нормативів капіталу, визначених у попередній категорії, але мають від’ємну різницю між сумою доходів та витрат у поточному кварталі (від’ємне значення технічного рахунку 5 999).

До 3-ї категорії належать банки, які не віднесені до 1-ї та 2-ї категорій.

Категорія банку за капіталом визначається щокварталу. Національний банк України рекомендує комерційним банкам певні обмеження залежно від установленої категорії капіталу.

Банкам 1-ї категорії не рекомендується в будь-якій формі здійснювати виплату дивідендів (крім виплати дивідендів власними акціями) та викуповувати власні акції (частини учасників у статутному капіталі). Банкам 2 категорії виплати дивідендів не повинні перевищувати 50% понад нормативного капіталу (крім виплати дивідендів власними акціями). Банкам 3-ї категорії виплату дивідендів можна здійснювати в межах понаднормативного капіталу. При цьому банкам 2-ї та 3-ї категорій рекомендується здійснювати викуп власних акцій ( часток учасників у статутному капіталі) лише в межах зазначеного ліміту і тільки в тому разі, якщо такий викуп не призведе до порушення банком мінімального розміру статутного капіталу та нормативів платоспроможності (Н№) і достатності капіталу (Н4). Про викуп власних акцій або часток всі комерційні банки зобов’язані повідомляти НБУ, а саме: про кожний факт проведення викупу — протягом трьох днів після прийняття відповідного рішення, а про виплату дивідендів або доходів від володіння частками статутного капіталу — за 30 днів та після 30 днів від дати проведення річних зборів акціонерів. У повідомленні комерційний банк має показати розподіл одержаного прибутку, схвалений у встановленому порядку.

 

Додаток 4.

 

Додаток 5.

Системи страхування банківських депозитів.

Країна

Орган страхування

Розмір гарантій

Великобританія

Фонд захисту вкладників (федеральний)

75% від суми вкладу, але не більше 20000ф. ст. на одного вкладника

Германія

Федеральна асоціація німецьких банків (недержавна)

30% від суми вкладу

Канада

Канадська корпорація страхування депозитів

60000 кан. дол. на одного вкладника

США

Федеральна корпорація страхування депозитів

100000 дол. на одного вкладника

Франція

Асоціація французьких банків (недержавна)

400000 фр. франків на вкладника, але не більше 200млн. франків на один банк

Швейцарія

Швейцарська банківська асоціація (недержавна)

30000 швейц. франків на одного вкладника

Японія

Корпорація страхування депозитів (федеральна)

10млн. йєн на одного вкладника

ДОДАТОК 6

Динаміка облікової ставки НБУ

Динаміка облікової ставки НБУ

 

Додаток 8.

Рейтинги агенцій та наближені значення кредитного спреду.

Moody's

Standard & Poors

Кредитний спред (%)

Ааа

AAA

0 - 0,1

Ааа1

AA+

0,25 - 0,4

Ааа2

AA

 

Ааа3

AA-

 

 

 

 

А1

A+

0,5 - 0,75

А2

A

 

А3

A-

 

 

 

 

Ваа1

BBB+

0,8 - 1,25

Ваа2

BBB

 

Ваа3

BBB-

 

Ва1

BB+

1,5 - 2,0

Ва2

BB

 

Ва3

BB-

 

 

 

 

Са1

В+

5,0

Са2

В

 

Са3

В-

 

 

 

 

D

CCС

6,0 - 12,0

 

C

 

 

D

 

 

Додаток 9.

КРЕДИТНА ПОЛІТИКА БАНКУ.

1. Мета, виходячи з якої формується кредитна політика банку.

2. Опис повноважень, якими наділений Кредитний комітет, Комітет кредитного нагляду та кожен кредитний працівник.

3. Порядок подання кредитної заявки, перевірки, оцінки та прийняття рішень по кредитним заявкам.

4. Перелік необхідної документації, що додається до кожної кредитної заявки, а також документів, які повинні зберігатися в кредитній справі.

5. Права та обов’язки співробітників банку, відповідальних за зберігання та перевірку кредитних справ.

6. Правила прийому, оцінки та організації контролю за станом кредитного забезпечення, порядок реалізації застави.

7. Опис методів та практики встановлення відсоткових ставок та комісійних за кредитними операціями.

8. Права та обов’язки структурних підрозділів по наданню інформації в рамках кредитного управління та за зовнішніми запитами.

9. Опис стандартів якості, яким повинні відповідати кредити банку.

10. Перелік кредитів, які банк вирішив не видавати, а також найбільш привабливих кредитів.

11. Фіксація максимального розміру кредитів та лімітів по окремих видах кредитних операцій.

12. Правила диверсифікації кредитного портфелю по видах позичальників, географічних територіях та галузях.

13. Характеристика регіону, який обслуговується банком та в який повинна вкладатися основна частина кредитних ресурсів.

14. Опис методів та практики виявлення і роботи з проблемними кредитами.

 

Додаток 10.

ЕКОНОМІЧНІ НОРМАТИВИ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ (станом на 1.03.98)

1. В зв’язку з об’єктивною необхідністю нарощування капітальної бази українських банків НБУ встановлено процедуру поетапного збільшення розмірів капіталу. Для діючих банків, які були зареєстровані до 1.01.97 р., мінімальні вимоги до розміру капіталу визначені у сумі:

 1. еквівалентній 2 млн. ЕКЮ на 1.04.98 р.;
 2. еквівалентній 3 млн. ЕКЮ на 1.04.99 р.
 3. У разі заміни ЕКЮ на іншу грошову одиницю – ЄВРО, яку планується здійснити у 1999 році, відповідні нормативні еквіваленти перераховуються в нову одиницю за офіційним курсом, що визначається уповноваженими органами Європейського Союзу. В подальшому при розрахунках економічних нормативів використовуватиметься офіційний курс гривні до нової грошової одиниці, встановлений НБУ.
 4. Даний показник називається нормативом капіталу банку Н1 і є обов’язковим для вітчизняних комерційних банків. Для банків, які були зареєстровані після 1.01.97 р., та для новостворених банків норматив капіталу Н1 стає обов’язковим до виконання після одного календарного року з початку діяльності.
 5. При визначенні нормативу Н1 капітал банку розраховується як сума основного та додаткового капіталу за мінусом відвернень з урахуванням основних засобів. Склад основного та додаткового капіталу, а також відвернень визначається НБУ. При розрахунках розмір додаткового капіталу не повинен перевищувати розмір основного капіталу, як це визначено міжнародними стандартами.
 6. НБУ розроблено механізм нарощування капітальної бази для комерційних банків, які не виконують норматив Н1 у зазначені строки. Програма капіталізації для таких банків складається із наступних заходів:
 7. фактична сума капіталу станом на 1.04.98 р. та на 1.04.99 р. фіксується і не може бути зменшена;
 8. кожен банк не пізніше 1.07.98 р. та 1.07. 99 р. розроблює план розвитку своєї капітальної бази та звітує про його виконання;
 9. до банків, які підпадають під програму капіталізації за порушення нормативу Н1, заходи впливу до 1.04.98 р. та 1.04.2000 р. не застосовуються (крім можливого відкликання ліцензій на здійснення окремих банківських операцій).
 10. 2. Крім величини сукупного капіталу банку регулюванню підлягає також розмір статутного капіталу, як його основної складової частини. Для встановлення мінімального розміру статутного капіталу призначений економічний норматив Н2. Статутний капітал діючих комерційних банків на 1.01.98 р. мав становити не менше суми, еквівалентної 1 млн. ЕКЮ. Якщо розмір внесеного статутного капіталу за станом на 31 березня кожного наступного року становитиме менше мінімальної суми в 1 млн. ЕКЮ, то НБУ скасовує дозвіл на створення банку та відкликає всі ліцензії на виконання банківських операцій.
 11. Для реєстрації комерційного банку встановлено мінімальний розмір статутного капіталу у сумі, еквівалентній 1 млн. ЕКЮ. Для новостворених банків за участю іноземного капіталу мінімальні вимоги до розміру статутного капіталу відрізняються, а саме:
 12. - якщо частка іноземного капіталу у статутному капіталі менше 50%, то мінімальний розмір статутного капіталу має бути не менше суми, еквівалентної 5 млн. ЕКЮ на день підписання установчого договору за офіційним курсом НБУ;

- якщо частка іноземного капіталу становить 50% і вище, то вимоги подвоюються і мінімальний розмір статутного капіталу повинен скласти в еквіваленті відповідно не менше 10 млн. ЕКЮ.

Норматив капіталу комерційного банку Н1 і норматив мінімального розміру статутного капіталу Н2 регулюють абсолютну величину капітальної бази. Але такі показники не можуть розглядатися як достатні, оскільки не враховують співвідношення капіталу та активів банку, а також рівень ризиковості його активних операцій. Для регулювання даного аспекту банківської діяльності НБУ встановлено норматив платоспроможності Н3 і норматив достатності капіталу Н4.

3. Норматив платоспроможності банку Н3 визначається як відношення капіталу (К) до активів (Ар), зважених за ступенем ризику за допомогою відповідних коефіцієнтів. Норматив Н3 розраховується за формулою:

 1. Нормативне значення Н3 не повинно бути нижчим ніж 8%.

4. Норматив достатності капіталу Н4 визначається як відношення сукупного капіталу банку до загальних активів банку (ЗА), зменшених на створені відповідні резерви , і розраховується за формулою:

Нормативне значення Н4 має бути не нижче за 4%.

 1. 5. Норматив миттєвої ліквідності Н5 розраховується як співвідношення суми коштів на кореспондентському рахунку (Ккр) та в касі (Ка) до розрахункових (Рп) і поточних зобов’язань (Пр) за формулою:
 2. Нормативне значення Н5 має бути не менше ніж 15%, а починаючи з 1.01.99 – не менше 20%.
 3. 6. Норматив загальної ліквідності Н6 розраховується як співвідношення загальних активів (А) до загальних зобов’язань банку (З) за формулою:
 4. Нормативне значення Н6 має бути не менше 100%.
 5. 7. Норматив співвідношення високоліквідних активів до робочих активів – Н7 показує питому вагу високоліквідних активів (Ва) в робочих активах (Ра) і розраховується за формулою:
 6. Нормативне значення Н7 має бути не менше ніж 15%, а з 1.01.99 р. – не менше 20%.
 7. 8. Максимальний розмір ризику на одного позичальника Н8 розраховується як відношення сукупної заборгованості за позичками, міжбанківськими кредитами та врахованими векселями одного позичальника та 100% суми позабалансових зобов’язань щодо цього позичальника до капіталу банку, виражене у відсотках. Норматив розраховується за формулою:
 8. де Зс - сукупна заборгованість за позичками, міжбанківськими кредитами та врахованими векселями одного позичальника та 100 відсотків суми позабалансових зобов'язань, виданих стосовно щодо цього позичальника.
 9. Нормативне значення не повинно перевищувати 25%.
 10. 9. Максимальний розмір великих кредитних ризиків Н9 розраховується як відношення сукупного розміру великих кредитів до капіталу банку.
 11. До великих кредитів відносяться такі, сукупний розмір яких з урахуванням векселів та 100% суми позабалансових вимог щодо одного позичальника або групи споріднених позичальників, перевищує 10% капіталу банку. Норматив розраховується за формулою:

де Ск - сукупний розмір великих кредитів, наданих комерційним банком з урахуванням 100% позабалансових зобов'язань банку.

Максимальне значення показника не повинно перевищувати 8-кратного розміру капіталу.

 1. 10. Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру Н10, розраховується як відношення сукупного розміру позик інсайдеру до капіталу банку, виражене у відсотках. Норматив розраховується за формулою:

де Рк1 - сукупний розмір наданих банком позик ( у т.ч. і міжбанківських), поручительств, врахованих векселів та 100% суми позабалансових зобов'язань щодо одного інсайдара комерційного банку.

Значення нормативу не повинно перевищувати 5%.

11. Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам Н11, розраховується як відношення сукупного розміру позик усім інсайдерам до капіталу банку у відсотках. Норматив розраховується за формулою:

де РК - сукупний розмір наданих банком позик ( у т.ч. і міжбанківських), поручительств, врахованих векселів та 100% суми позабалансових зобов'язань щодо всіх інсайдарів комерційного банку.

Максимальне значення нормативу – 40%.

12. Норматив максимального розміру наданих міжбанківських позик Н12 розраховується як відношення суми усіх позик до капіталу банку, виражене у відсотках. Норматив розраховується за формулою:

де МБн- загальна сума наданих комерційним банком міжбанківських позик.

Максимальне значення нормативу не повинно перевищувати 200%.

 1. Норматив максимального розміру отриманих міжбанківських позик Н13 розраховується за формулою:

де МБо - загальна сума отриманих комерційним банком міжбанківських позик;

ЦК - загальна сума залучених централізованих коштів.

Значення нормативу не повинно перевищувати 300%.

 1. Норматив інвестування встановлюється у формі відсоткового співвідношення між розміром коштів, які інвестуються, та загальною сумою капіталу банку і розраховується за формулою:

де Кін - кошти комерційного банку, які інвестуються на придбання часток (акцій, цінних паперів) акціонерних товариств, підприємств, недержавних боргових зобов'язань;

ЦП - цінні папери у портфелі банку на інвестиції;

Ва - вкладення в асоційовані компанії.

15. Норматив загальної відкритої валютної позиції банку Н15 розраховується як відношення величини загальної відкритої валютної позиції банку Вп до капіталу К:

Величина загальної відкритої валютної позиції Вп в цілому по банку визначається як сума абсолютних величин всіх довгих та всіх коротких відкритих валютних позицій у гривневому еквіваленті за всіма іноземними валютами.

Нормативне значення Н15 спочатку було встановлено на рівні, що не перевищує 40%, а починаючи з 01.07.98 - не більше 30%, і з 01.10.98 - не більше 20%.

16. Норматив довгої (короткої) відкритої валютної позиції у вільно конвертованій валюті Н16 розраховується як відношення довгої (короткої) відкритої валютної позиції у вільно конвертованій валюті у гривневому еквіваленті Він до капіталу банку К:

Норматив Н16 визначається за кожною вільно конвертованою валютою, що знаходиться у мультивалютному портфелі банку, незалежно від того, довгу чи коротку позицію за даною валютою займає банк.

Нормативне значення Н16 у першому півріччі 1998 мало бути не більше 20%, а з 01.07.98 - не більше 15%, і починаючи з 01.10.98 - не перевищувати 10%.

17. Норматив довгої (короткої) відкритої валютної позиції в неконвертованій валюті Н17 розраховується як відношення довгої (короткої) відкритої валютної позиції в неконвертованій валюті у гривневому еквіваленті Вн до капіталу К:

Норматив Н17 визначається за кожною неконвертованою валютою і нормативне значення в першому півріччі 1998 р. мало бути не більше 10%, а починаючи з 01.07.98 - не більше 5%.

18. Норматив довгої (короткої) відкритої валютної позиції у всіх банківських металах визначається співвідношенням довгої (короткої) відкритої валютної позиції у всіх банківських металах у гривневому еквіваленті Вм і капіталу банку К:

Нормативне значення Н18 має бути не більше 10%.

 

Додаток 11.

 • ФОРМА ПОДАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЗА КРЕДИТОМ.
 • 1. Назва підприємства.
 • 2. Вид діяльності (продукція, послуги).
 • 3. Сума та мета одержання кредиту ( за заявкою позичальника).
 • 4. Результати аналізу діяльності підприємства:
 • менеджмент (досвід, репутація, моральні якості керівництва);
 • капітал;
 • позиції на ринку, конкуренція, постачальники, споживачі, взаємозв'язки;
 • короткий огляд результатів минулої діяльності;
 • проектування грошових потоків: реалістичні та песимістичні прогнози;
 • аналіз фінансових коефіцієнтів;
 • розрахунок точки беззбитковості

5. Інша важлива інформація про позичальника ( зв'язки з банком у минулому, рекомендації тощо).

6. Рекомендації щодо надання позики та їх обгрунтування:

 1. сильні та слабкі сторони позичальника і кредиту;
 2. ключові ризики в даному кредиті та визначення загальної категорії ризику;
 3. первинні та вторинні джерела повернення кредиту (грошові потоки, забезпечення, застава).

7. Рішення про надання кредиту ( так або ні).

8. Результати структурування позики ( сума, термін, відсоткова ставка, умови видачі, умови повернення, забезпечення, додаткові умови).

 

Додаток 12.

Країна

Мінімальні норми обов'язкових резервів, встановлені центральними банками

Канада

10% від суми депозитів до запитання, 3% від всіх інших депозитів

Франція

5% від суми депозитів до запитання, 1% від суми ощадних вкладів

Італія

25% від суми депозитів ( з виплатою відсотків на суму надлишку)

Японія

За строковими вкладами: 0,125% при сумі 50-500 млрд. йєн, 1,75% при сумі 500-2500 млрд. йєн

Люксембург

Резервні вимоги відсутні

Швейцарія

2% за ощадними вкладами, 9% за строковими вкладами, 12 % за вкладами до запитання ( в даний час норми не застосовуються)

Великобританія

0,45% за депозитами

Німеччина

За депозитами до запитання: 6,6% - до 10 млн. марок, 9,9% - від 10 до 100 млн. марок, 12,1 % - більше 100 млн. марок, за ощадними вкладами - 4,14%, за строковими вкладами до 4 років - 4,95%

США

3% за рахунками до запитання та іншими трансакційни-ми рахунками сумою до 42,2 млн. дол., 10% - за рахунками з більшою сумою коштів, 3% за неособовими строковими рахунками строком до 1,5 років 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування