Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік у галузях економіки - Захожай В.Б.
Бухгалтерський облік у галузях економіки - Захожай В.Б.
<< Содержание < Предыдущая

 

4.10. Особливості використання реєстрів бухгалтерського обліку в сільськогосподарських підприємствах

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики України Про затвердження реєстрів і Методичних рекомендацій з організації та ведення бухгалтерського обліку за журнально-ордерною формою на підприємствах агропромислового комплексу від 07.03.01 № 49 сільськогосподарські підприємства використовують реєстри відповідно до такого переліку (табл. 4.13).

Таблиця 4.13

п/п

№ форми реєстру

Реєстри

Балансові рахунки, які включені в реєстр

синтетичного та аналітичного обліку

l

2

3

4

l

l с.-г.

Журнал-ордер та відомість

30 "Каса"

2

2 с.-г.

Журнал-ордер та відомість

31 "Рахунки в банках"

33 "Інші кошти"

3

3 с.-г.

Журнал-ордер та відомість

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

35 "Поточні фінансові інвестиції"

4

4 с.-г.

Журнал-ордер

50 "Довгострокові позики"

60 "Короткострокові позики"

5

6 с.-г.

Журнал-ордер

та відомість аналітичного

обліку

63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками"

6

6.l с.-г.

Реєстр операцій за розрахунками з постачальниками і підрядчиками

63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками"

7

7 с.-г.

Журнал-ордер

372 "Розрахунки

з підзвітними особами"

8

8 с.-г.

Журнал-ордер та відомість аналітичного обліку

16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"

34 "Короткострокові векселі одержані"

37 "Розрахунки

з різними дебіторами"

(крім субрахунка 372)

38 "Резерв сумнівних боргів"

51 "Довгострокові векселі видані"

Реєстри журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку

Продовження табл. 4.13

1

2

3

4

 

 

 

52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями"

53 "Довгострокові зобов'язання з оренди"

55 "Інші довгострокові зобов'язання"

61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями"

62 "Короткострокові векселі видані"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

65 "Розрахунки за страхуванням"

67 "Розрахунки з учасниками"

68 "Розрахунки

за іншими операціями"

69 "Доходи майбутніх періодів"

9

8а с.-г.

Відомість аналітичного обліку з рахунка 64

64 "Розрахунки за податками й платежами"

10

8б с.-г.

Відомість аналітичного обліку розрахунків з мешканцями квартир та гуртожитків

377 "Розрахунки

з різними дебіторами"

11

8в с.- г.

Відомість аналітичного

обліку розрахунків

з батьками за утримання

їх дітей у дитячих

установах

377 "Розрахунки

з різними дебіторами"

12

9 с.-г.

Журнал-ордер та відомість

21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі"

13

9а с.-г.

Оборотна відомість аналітичного обліку з рахунка 21

21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі"

Продовження табл. 4.13

1

2

3

4

14

10.1 с.-г.

Журнал-ордер та відомість

20 "Виробничі запаси"

22 "Малоцінні

та швидкозношувані

предмети"

25 "Напівфабрикати"

26 "Готова продукція"

27 "Продукція

сільськогосподарського

виробництва"

28 "Товари"

15

10.2 с.-г.

Журнал-ордер

13 "Знос необоротних активів"

47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"

471 "Забезпечення виплат відпусток"

65 "Розрахунки за страхуванням"

651 "За пенсійним забезпеченням"

652 "За соціальним страхуванням"

653 "За страхуванням на випадок безробіття"

66 "Розрахунки з оплати праці"

16

10.2.1 с.-г.

Зведена відомість нарахування та розподілу оплати праці та відрахувань від неї з об'єктів обліку

471 "Забезпечення виплат відпусток"

65 "Розрахунки за страхуванням"

651 "За пенсійним забезпеченням"

652 "За соціальним страхуванням"

Продовження табл. 4.13

1

2

3

4

 

 

 

653 "За страхуванням на випадок безробіття"

66 "Розрахунки з оплати праці"

17

10.2.2 с.-г.

Книга обліку розрахунків з депонентами

662 "Розрахунки з депонентами"

18

10.2.3 с.-г.

Зведена відомість за розрахунками з робітниками та службовцями

661 "Розрахунки з оплати праці"

19

10.2.4 с.-г.

Відомість аналітичного обліку з рахунка 65

65 "Розрахунки за страхуванням"

20

10.2.5 с.-г.

Розрахунок нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів за прямолінійним методом на початок

року

13 "Знос необоротних активів"

21

10.2.6 с.-г.

Відомість нарахування амортизації основних засобів, необоротних активів, які надішли або вибули

13 "Знос необоротних активів"

22

10.2.7 с.-г.

Відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів

13 "Знос необоротних активів"

23

10.2.8 с.-г.

Відомість нарахування амортизації основних засобів за методом, передбаченим податковим законодавством

13 "Знос необоротних активів"

24

10.3 с.-г.

Журнал-ордер

23 "Виробництво"

24 "Брак у виробництві"

39 "Витрати майбутніх періодів"

91 "Загальновиробничі витрати"

Продовження табл. 4.13

l

2

3

4

 

 

 

92 "Адміністративні витрати"

93 "Витрати на збут"

25

10.3а с.-г.

Виробничий звіт

Основне виробництво

26

10.3б с.-г.

Виробничий звіт

Інші виробництва

27

10.3в с.-г.

Виробничий звіт

Загальновиробничі витрати

28

10.3г с.-г.

Виробничий звіт

Адміністративні витрати

29

10.3д с.-г.

Зведена відомість до журналу-ордера

№ 10.3 с.-г.

23 "Виробництво"

24 "Брак у виробництві"

39 "Витрати майбутніх періодів"

91 "Загальновиробничі витрати"

30

10.3е с.-г.

Оборотна відомість за рахунками

Рахунки витрат на виробництво

3l

ll с.- г.

Журнал-ордер

36 "Розрахунки

з покупцями і замовниками"

70 "Дохід від реалізації"

71 "Інший операційний

дохід"

72 "Дохід від участі в капіталі"

73 "Інші фінансові доходи"

74 "Інші доходи"

75 "Надзвичайні доходи"

79 "Фінансові результати"

32

ll.l с.-г.

Реєстр документів з реалізації готової продукції за її собівартістю (безготівкові розрахунки)

701 "Дохід від реалізації готової продукції"

901 "Собівартість реалізованої готової продукції"

33

ll.2 с.-г.

Реєстр документів з реалізації товарів,

702 "Дохід від реалізації товарів"

Продовження табл. 4.13

1

2

3

4

 

 

робіт та послуг, виробничих запасів (безготівкові розрахунки)

703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

902 "Собівартість реалізованих товарів"

903 "Собівартість реалізованих робіт та послуг"

943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів"

34

11.3 с.-г.

Реєстр документів з реалізації продукції, матеріалів, робіт та послуг за готівку (за цінами реалізації)

701 "Дохід від реалізації готової продукції"

702 "Дохід від реалізації товарів"

703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

35

11.3а с.-г.

Реєстр документів

з реалізації продукції,

матеріалів, робіт та

послуг за готівку

(за обліковими цінами)

901 "Собівартість реалізованої готової продукції"

902 "Собівартість реалізованих товарів"

903 "Собівартість реалізованих робіт та послуг"

943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів"

36

11.4 с.-г.

Відомість аналітичного обліку реалізації продукції, матеріалів, робіт та послуг

90 "Собівартість реалізації"

943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів"

70 "Доходи від реалізації"

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

37

11.5 с.-г.

Книга аналітичного обліку реалізації продукції, матеріалів, робіт та послуг

 

Продовження табл. 4.13

l

2

3

4

38

ll.6 с.-г.

Оборотна відомість

 

39

ll.7 с.-г.

Відомість обліку продажу шляхом взаємних розрахунків

 

40

ll.8 с.-г.

Відомість аналітичного обліку з рахунка 36

36 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

4l

ll с.-г.

Аналітичні дані до рахунків 71, 72, 73, 74, 75

71 "Інший операційний

дохід"

72 "Дохід від участі в капіталі"

73 "Інші фінансові доходи"

74 "Інші доходи"

75 "Надзвичайні доходи"

42

l2 с.-г.

Журнал-ордер та аналітичні дані до рахунків

40 "Статутний капітал"

41 "Пайовий капітал"

42 "Додатковий капітал"

43 "Резервний капітал"

44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

45 "Вилучений капітал"

46 "Неоплачений капітал"

47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" (субрахунки: 472, 473, 474)

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

43

l3 с.-г.

Журнал-ордер Аналітичні дані до рахунків

10 "Основні засоби"

11 "Інші необоротні матеріальні активи"

12 "Нематеріальні активи"

15 "Капітальні інвестиції"

18 "Інші необоротні активи"

Закінчення табл. 4.13

1

2

3

4

44

15 с.-г.

Журнал-ордер Аналітичні дані до рахунків

17 "Відстрочені податкові активи"

54 "Відстрочені податкові зобов'язання"

90 "Собівартість реалізації"

94 "Інші витрати операційної діяльності"

95 "Фінансові витрати"

96 "Втрати від участі в капіталі"

97 "Інші витрати"

98 "Податки на прибуток"

99 "Надзвичайні витрати" 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим