Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік у галузях економіки - Захожай В.Б.
Бухгалтерський облік у галузях економіки - Захожай В.Б.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

6.5. Звіт про власний капітал

Зміст і форма звіту про власний капітал і загальні вимоги до розкриття його статей визначаються П(С)БО 5 (табл. 5.25). Метою складання зазначеного звіту є розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу протягом звітного періоду, тобто року.

Зміни можуть бути як до збільшення власного капіталу, так і до його зменшення.

У тому випадку, коли показники призводять до зменшення залишку відповідного елемента власного капіталу, дані у графах 3-11 наводяться у дужках (п. 17 П(С)БО 5).

"Шапка" форми № 4 з графи 3 по графу 11 — це не що інше, як розташовані по горизонталі статті розділу 1 "Власний капітал" Пасиву Балансу, які в самому Балансі розташовані по вертикалі. Статті "Скоригований залишок на початок року" (ряд. 050) і "Залишок на кінець року" (ряд. 300) відповідають даним графи 3 "На початок звітного періоду" і графи 4 "На кінець звітного періоду" форми 1 "Баланс" за відповідними показниками.

Таким чином, якщо розділ 1 Пасиву Балансу відображає тільки початковий і кінцевий результат звітного року з власного капіталу, то форма № 4 розшифровує події або операції, які визначили цей кінцевий результат. Іншими словами, можна сказати, що у формі № 4 відображаються причини зміни (джерела збільшення чи причини зменшення) власного капіталу підприємства.

Джерелами власного капіталу є:

• внесений капітал (гр. 3, 4, 5);

• капітал, отриманий підприємством у результаті діяльності (гр. 6, 7, 8).

Власний капітал може зменшуватися на суму неоплаченого (гр. 9) і вилученого (гр. 10) капіталу.

Вертикально у формі № 4 у вигляді статей якраз і виписані причини, з яких власний капітал підприємства чи то збільшується, чи то зменшується.

Розглянемо їх детальніше.

Коригування. У цьому розділі три статті безпосередньо коригують залишок власного капіталу на початок року, а четверта "Скоригований залишок на початок року" (ряд. 050) показує його скориговану величину.

Стаття "Зміна облікової політики" (ряд. 020) напряму "пов'язана" з нормами П(С)БО 6. Пунктом 12 П(С)БО 6 визначено, що вплив змін облікової політики на події та операції минулих періодів відображається шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок року. У зв'язку із цим рядок 020 може "кореспондувати" (звичайно, умовно) тільки з графою 8 "Нерозподілений прибуток".

Стаття "Виправлення помилок" (ряд. 030) призначена для коригування власного капіталу на величину помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх періодах. Згідно з пунктом 4 П(С)БО 6 виправлення таких помилок здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року. Таким чином, і за цією статтею коригування робиться за графою 8.

Переоцінка активів. Переоцінка основних засобів передбачена П(С)БО 7 "Основні засоби", переоцінка нематеріальних активів — П(С)БО 8 "Нематеріальні активи".

Що стосується переоцінки незавершеного будівництва, то, з одного боку, П(С)БО 7 "Основні засоби" поширюється на всі необоротні активи (див. "Загальні положення" цього стандарту), але, з іншого боку, коли справа стосується переоцінки, в Положенні (стандарті) чітко написано "основних засобів", перелік яких, у свою чергу, визначений пунктом 5 П(С)БО 7 "Основні засоби": незавершеного будівництва у цьому переліку немає.

На сьогодні питання, пов'язане з переоцінкою незавершеного будівництва, до кінця не врегульоване. Але оскільки у формі № 4 передбачені статті для відображення такої операції, то в них і слід відображати результат переоцінки незавершеного будівництва.

Що стосується інших статей розділу, який розглядається, то:

• "Дооцінка основних засобів" (ряд. 060), "Дооцінка нематеріальних активів" (ряд. 100) збільшує величину додаткового капіталу, а отже, відображається за графою 6. При цьому у бухгалтерському обліку операція дооцінки відображається проведенням Д-т 10, 11, 12, 15 — К-т 423, тому за графою 6 буде відображений кредитовий оборот за субрахунком 423 у частині основних засобів, нематеріальних активів і незавершеного будівництва.

• "Уцінка основних засобів" (ряд. 070), "Уцінка нематеріальних активів" (ряд. 110) зменшує величину додаткового капіталу, тому також відображається за графою 6, але у дужках. Слід відобразити дебетовий оборот за субрахунком 423 у частині основних засобів і нематеріальних активів і незавершеного будівництва.

Стаття "Чистий прибуток (збиток) за звітний період" (ряд. 130) заповнюється на підставі даних форми № 2: переносяться показники рядків 220 і 225, які відображаються за графою 8.

Розподіл прибутку

Три статті (чотири рядки) становлять зазначений розділ.

Стаття "Виплати власникам (дивіденди)" (ряд. 140) зменшує власний капітал підприємства. Оскільки дивіденди можуть виплачуватися як за рахунок прибутку підприємства, так і за рахунок резервного капіталу, то відповідні суми відображаються за графами 7-8.

Статті "Направлення прибутку до статутного капіталу" (ряд. 150) та "Відрахування до резервного капіталу" (ряд. 160) не зменшують власний капітал, бо на скільки поменшає показник за графою 8, на стільки ж збільшиться показник за графою 3 або(та) 7 (відповідно). Тобто власний капітал перерозподіляється відповідно до рішення учасників (засновників).

Внески учасників

Стаття "Внески в капітал" (ряд. 180) показує збільшення статутного (гр. 3), пайового (гр. 4), додатково вкладеного (гр. 5) капіталу за рахунок внесків учасників.

Стаття "Погашення заборгованості з капіталу" (ряд. 190)показує зменшення заборгованості учасників із внесків до статутного, пайового, додатково вкладеного капіталу, сума якої відображається за графою 9.

Вилучення капіталу

Стаття "Викуп акцій (часток)" (ряд. 210) заповнюється у тому випадку, якщо залишилися на кінець звітного року викуплені протягом цього року акції власної емісії. Вартість таких акцій відображається за графою 10, збільшуючи вилучений капітал, що, у свою чергу, зменшує власний капітал підприємства.

Стаття "Перепродаж викуплених акцій (часток)" (ряд. 220) заповнюється у тому випадку, якщо протягом року перепродувалися викуплені акції. Вартість викупу при цьому відображається за графою 10, зменшуючи вилучений капітал, а власний капітал — збільшуючи або зменшуючи на різницю між вартістю перепродажу і номінальною вартістю.

Стаття "Анулювання викуплених акцій" (ряд. 230) заповнюється у тому випадку, якщо протягом звітного року викуплені акції анулювалися, у результаті чого у графі 10 відображається зменшення вилученого капіталу, але одночасно відбувається і зменшення статутного капіталу.

Стаття "Вилучення частки в капіталі" (ряд. 240) заповнюється у тому випадку, якщо учасникові, який виходить з товариства, повертається його внесок. При цьому розмір внеску зменшує статутний або пайовий капітал, а отже, відображається за графою 3 або 4. При цьому одночасно збільшується вилучений капітал, який відображається за графою 10.

Стаття "Зменшення номінальної вартості акцій" (ряд. 250) заповнюється у результаті проведення операції зменшення номінальної вартості. При цьому зменшується власний капітал підприємства шляхом зменшення статутного капіталу за графою 3. Крім того, цю різницю відображають за графою 10.

Інші зміни у капіталі

У статті "Списання невідшкодованих збитків" (ряд. 260) підприємства відображають суму таких збитків за рахунок джерел їх погашення. Такими джерелами можуть бути (передусім) резервний капітал (гр. 7) і нерозподілений прибуток (гр. 8).

У статті "Безплатно отримані активи" (ряд. 270) відображається вартість безплатно отриманих активів (основних засобів, незавершеного будівництва, нематеріальних активів), які збільшують інший додатковий капітал підприємства, — значить, ця вартість відображається за графою 6.

Стаття "Разом змін у капіталі" (ряд. 290) визначається арифметично як сума рядків 060 та 280 за графами 3-11.

Приклад

Підприємство має такі (умовні) показники у розділі 1 "Власний капітал" Пасиву форми № 1 "Баланс" за станом на 01.01.01.

Статутний капітал (рах. 40) — 5181 тис. грн; додатковий вкладений капітал (рах. 42) — 1779 тис. грн, інший додатковий капітал — 450 тис. грн; резервний капітал — 1320 тис. грн; нерозподілений прибуток — 150 тис. грн неоплачений капітал — 600 тис. грн. Протягом 2001 р. підприємство: дооцінило основні засоби на суму 40 тис. грн.

Таблиця 6.26ЗВІТ про власний капітал за_20_р.

Форма ? 4_Код за ДКУД 180100б

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток, тис.

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

б

6

?

8

9

10

11

Залишок

на початок року

010

90000

 

534

 

60000

17400

 

 

15744

Коригування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміна облікової політики

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виправлення помилок

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни

040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скоригований залишок на початок року

0б0

90000

 

534

 

б0000

17400

 

 

157441

Переоцінка активів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка основних засобів

060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уцінка основних засобів

070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка незавершеного будівництва

080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уцінка незавершеного будівництва

090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка нематеріальних активів

100

 

 

 

0,9

 

 

 

 

 

Уцінка нематеріальних активів

110

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

 

 

 

 

 

19899,3

 

 

19809,3

Розподіл прибутку:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплати власникам

(дивіденди)

140

 

 

 

 

 

(1870)

 

 

(1870)

Спрямування прибутку в статутний капітал

150

1800

 

 

 

 

(1800)

 

 

 

Закінчення табл. 6.25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Відрахування до резервного капіталу

160

170

 

 

17

 

3

(3)

(17)

 

 

 

Внески учасників:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внески в капітал

180

55880

 

 

 

 

 

(55880)

 

 

Погашення заборгованості з капіталу

190

200

 

 

 

 

 

 

54140

 

54140

Вилучення капіталу:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викуп акцій (часток)

210

 

 

 

 

 

165

 

7430

7430

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анулювання викуплених акцій (часток)

230

(7430)

 

 

 

 

 

 

7430

 

Вилучення частки в капіталі

240

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Зменшення номінальної вартості

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни в капіталі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списання невідшкодованих збитків

260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безкоштовно отримані активи

270

280

 

 

12000

2450

 

 

 

 

2450 12000

Разом змін у капіталі

290

50250

 

12000

2450

 

16139,3

(1740)

 

79099,3

Залишок на кінець року

300

140250

 

12000

2450

50000

33679,3

(1740)

 

236539,3

Керівник_____________

Головний бухгалтер

  
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим