Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік у галузях економіки - Захожай В.Б.
Бухгалтерський облік у галузях економіки - Захожай В.Б.

Бухгалтерський облік у галузях економіки: Підруч. для Б94 студ. вищ. навч. закл. / В. Б. Захожай, М. Ф. Базась, М. М. Матюха, В. М. Базась; За ред. В. Б. Захожая, М. Ф. Ба-зася. — К.: МАУП, 2005. — 968 с.: іл. — Бібліогр.: с. 639-644.

ISBN 966-608-372-8

У підручнику на основі чинного законодавства України, національних стандартів бухгалтерського обліку висвітлено вперше роль обліку в умовах ринкової економіки в різних галузях економіки. Викладено особливості методики побудови бухгалтерського обліку в галузях економіки, форми й організацію ведення та методологічні засади побудови бухгалтерського обліку в галузях економіки і напрями їх удосконалення відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в умовах комп'ютеризації 1С "Бухгалтерія".

Для студентів вищих навчальних закладів, бухгалтерів-практиків, керівників підприємств, викладачів.



ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА
Розділ І ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПОБУДОВУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
1.1. Основні визначення бухгалтерського обліку
1.2. Основні принципи побудови бухгалтерського обліку
1.3. Форми бухгалтерського обліку
1.4. Облікова політика підприємства
1.5. Використання Плану рахунків на підприємствах (організаціях, установах)
1.6. Загальні поняття звітності
Розділ ІІ.БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БУАІВЕЛЬНИХ ГАЛУЗЯХ
2.1. Особливості господарської діяльності будівельних галузей та їх вплив на побудову бухгалтерського обліку
2.2. Облік будівництва господарським способом
2.3. Облік будівництва, яке виконується підрядним способом
2.4. Облік доходів, витрат, визначення собівартості будівельно-монтажних робіт і фінансового результату
Розділ ІІІ.ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТРАНСПОРТУ
3.1. Особливості виробничої діяльності підприємств транспорту та їх вплив на організацію бухгалтерського обліку
3.2. Особливості документування перевезень на автотранспортних підприємствах
3.3. Облік паливно-мастильних матеріалів (ПММ)
3.4. Облік витрат, пов'язаних з технічним обслуговуванням і ремонтом автотранспорту
3.5. Особливості обліку використання шин і акумуляторів
3.6. Особливості обліку вогнегасників і автомобільної аптечки
3.7. Особливості обліку податку з власників транспортних засобів
3.8. Особливості порядку нарахування і сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища
3.9. Особливості обліку витрат, пов'язаних із забезпеченням місць для стоянки і зберігання автотранспорту
3.10. Формування собівартості перевезень
3.11. Облік операцій з перевезення вантажів
3.12. Облік пасажирських перевезень
Розділ IV. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПіДПРИЄМСТВАХ
4.1. Особливості сільськогосподарського виробництва та їх вплив на організацію та ведення бухгалтерського обліку
4.2. Облік наявності та руху основних засобів
4.3. Нарахування та облік зносу (амортизації) тварин
4.4. Склад і класифікація витрат сільськогосподарських підприємств
4.5. Облік та порядок калькулювання собівартості продукції рослинництва
4.6. Облік і калькулювання собівартості продукції тваринництва
4.7. Калькулювання собівартості продукції підсобних (промислових) виробництв
4.8. Облік готової продукції та особливості її реалізації
4.9. Особливості проведення інвентаризації та відображення її результатів в обліку
4.10. Особливості використання реєстрів бухгалтерського обліку в сільськогосподарських підприємствах
4.11. Оподаткування сільськогосподарських підприємств
Розділ V. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ
5.1. Загальні положення
5.2. Особливості та завдання обліку торгової діяльності
5.3. Облік на підприємствах оптової торгівлі
5.4. Облік на підприємствах роздрібної торгівлі
5.5. Облік інших операцій в торгівлі
5.6. Здійснення й облік переоцінки та інвентаризації товарних запасів
Розділ VI. БУХГАЛТЕРСЬКА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
6.1. Основи побудови і складання фінансової звітності
6.2. Бухгалтерський баланс
6.3. Звіт про фінансові результати
6.4. Звіт про рух грошових коштів
6.5. Звіт про власний капітал
6.6. Зміст Приміток до фінансових звітів
6.7. Перевірка зіставлення показників форм фінансової звітності
6.8. Особливості складання звітності у сільськогосподарських підприємствах
Розділ VII. ОСОБЛИВОСТІ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКОВОЇ РОБОТИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ НАРООНОГО ГОСПООАРСТВА
7.1. Загальні питання автоматизації обліку
7.2. Автоматизація обліку необоротних активів
7.3. Автоматизація обліку витрат на виробництво
7.4. Автоматизація обліку готової продукції та її реалізації (АОГПР)
7.5. Особливості автоматизації товарних операцій
7.6. Автоматизація зведеного обліку і складання звітності
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим