Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік у галузях економіки - Захожай В.Б.
Бухгалтерський облік у галузях економіки - Захожай В.Б.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

 

7.5. Особливості автоматизації товарних операцій

Оскільки найбільші проблеми виникають у процесі ведення бухгалтерського і податкового обліку товарних операцій, розглянемо можливості програми "1С: Бухгалтерія" у цьому напрямі.

Товарні операції є одними з найпоширеніших у господарській практиці. Типова конфігурація "1С: Бухгалтерія" дозволяє автоматизувати облік надходження, переміщення, продажу товарів на підприємстві, проводити облік доходів від їх реалізації відповідно до вимог національних стандартів бухгалтерського обліку. Паралельно ведеться і податковий облік цих операцій.

Для відображення в обліку руху товарів призначений рахунок 28 "Товари" із субрахунками: для обліку товарів і склотари призначений субрахунок 281, 282; комісійних товарів — 283; для обліку зворотної тари — 284. Також застосовується контрак-тивний субрахунок 285 "Торгова націнка" для відображення різниці між купівельною ціною (первісною вартістю товарів без ПДВ) та ціною продажу.

Важлива умова правильної організації обліку — єдність оцінки товарів (купівельна вартість або продажна) під час їх оприбуткування та під час їх списання. На всіх рахунках (крім рахунка 285 "Торгова націнка") облік руху товарів можна організувати в кількісному вираженні. Аналітичний облік організований у розрізі аналітичних рахунків, які в програмі названі як субконто. До рахунка 28 в програмі передбачено субконто: 1) номенклатури (субконто ТМЦ), 2) партій і 3) місць зберігання (складів і матеріально відповідальних осіб). Серед складів розрізняють оптові склади (на яких ведеться кількісно-сумарний облік у купівельних цінах) і роздрібні склади або магазини, де ведеться облік у цінах продажу.

Програма дозволяє організувати на роздрібних складах (магазинах) сумарний або кількісно-сумарний облік руху товарів. На практиці для обліку роздрібного продажу ведуть сумарний облік. Для організації кількісно-сумарного обліку необхідно щодня вносити дані за повним асортиментом і кількістю реалізованих товарів. Це великий обсяг даних, тому зручніше вести такий облік у спеціалізованій торговій програмі — "1С: Торгівля і склад для України". Дана конфігурація має зв'язок безпосередньо з технічними засобами, приладами з реалізації товарів (електронно-контрольні касові апарати, торгові сканери).

В програмі формування проведень ґрунтується на базі документів, які формуються на різних етапах руху товарів. Товари надходять на оптовий склад підприємства від постачальників або з власного виробництва. При цьому формується їх первісна вартість, до якої при необхідності відносять методом прямого включення додаткові витрати на перевезення, на природний убуток у дорозі. Потім з оптового складу товари переміщаються в магазин (складів і магазинів може бути кілька, але прийнято, що безпосередньо від постачальників товари в магазини не надходять). При переміщенні формується торгова націнка, після цього товари продаються покупцям. У магазині можлива зміна торгової націнки. При поверненні товару роздрібним покупцем рух відбувається в зворотному порядку — через роздрібний магазин, оптовий склад, при цьому виконують сторнувальні проведення. Ця схема обігу товарів є підставою для формування документів в електронному вигляді (табл. 7.3).

Таблиця 7.3

Відповідність електронних документів обліку товарних операцій програми "1С: Бухгалтерія" типовим формам первинного бухгалтерського обліку

Типові форми первинного бухгалтерського обліку

Електронні документи системи "1С: Бухгалтерія"

Назва документа

Призначення

Назва документа

Призначення

1

2

3

4

Прибутковий ордер (ф. М-4); Товарно-транспортна накладна

(ф. 1-ТН)

- оприбуткування запасів;

- облік поставок запасів;

- проведення розрахунків за перевезення

Прибуткова накладна

- оприбуткування товарів, отриманих від постачальника за плату;

- відображення сум валових витрат, пов'язаних з придбанням товарів;

- проведення розрахунків за перевезення

Продовження табл. 7.3

1

2

3

4

Накладна

на внутрішнє переміщення; Особовий рахунок; Товарний звіт;

Розрахунок

бухгалтерії

- разовий відпуск

запасів всередині

підприємства;

- розрахунок

торгової націнки

відповідно

до П(С)БО 9

"Запаси"

Переміщення

- відображення переміщення товарів із

оптових складів

до магазинів;

- формування проведень з нарахування

торгової націнки;

- нарахування сум

ПДВ, що розраховуються залежно від облікової ціни товару; - при поверненні із магазину на оптовий склад проводяться сторнувальні проведення за сумами ПДВ і торговій націнці та проведення за обліковими цінами

Звіт касира; Товарні

служать для відображення операцій

Роздрібна

накладна

- відображає факт реалізації товару через

звіти матеріально відповідальних

осіб; Книга

обліку розрахункових

операцій

(КОРО)

у реєстрах синтетичного і аналітичного обліку

 

роздрібну мережу;

- відображає проведення за доходами,

сумах ПДВ, списання торгової націнки,

списання собівартості реалізованих

товарів;

- відображає валові доходи, отримані від реалізації товарів;

- використовується механізм розрахунку сум від ціни з ПДВ

Інвентаризаційний

акт

- служить для записів і формування

проведень при зміні ціни

Переоцінка

ТМЦ

- зміна торгової націнки товарів;

- встановлення нової роздрібної ціни;

- зміна облікової ціни товарів на оптових складах

Закінчення табл. 7.3

1

2

3

4

Розрахункова квитанція; звіти

- повернення коштів покупцеві;

- формування записів у бухгалтерському обліку

Повернення їх роздріб

- повернення товару покупцем;

- сторнування собівартості товарів;

- відновлення торгової націнки;

- сторнування валових доходів

Особовий рахунок; Розрахунок бухгалтерії

- відображення торгової націнки за реалізовані товари

Визначення торгівель-ної націнки

- розрахунок реалізованої торгової націнки;

- списання собівартості реалізованих товарів;

- використовується механізм розрахунку ціни продажу відповідно до П(С)БО 9 "Запаси"

Книга обліку придбання товарів

визначає порядок віднесення сум ПДВ, сплачених постачальникові до податкового кредиту по ПДВ

Запис у книгу придбання

- для реєстрації податкових накладних

з ПДВ, отриманих від постачальників;

- формування листків Книги обліку товарів (робіт, послуг)

Книга обліку реалізації товарів

- визначає порядок обліку операцій

з реалізації товарів;

- визначає підставу для можливого віднесення до податкових зобов'язань сум ПДВ

Запис у книгу продажів

- для оформлення податкових накладних з ПДВ, що виписуються покупцям;

- формування листів Книги обліку продажу товарів (робіт, послуг)

Слід врахувати, що заповнення "вхідних" електронних документів відбувається на підставі паперових форм, а формування документів, що передаються покупцеві або формуються для внутрішніх потреб, можуть бути роздруковані за допомогою комп'ютерних технічних засобів. Це дає змогу, по-перше, об'єднувати

процеси складання первинних документів і ведення синтетичного, аналітичного і податкового обліку; по-друге, прискорити складання реєстрів бухгалтерського обліку, фінансової і податкової звітності шляхом можливостей програми.

В комп'ютерних програмах автоматизації обліку втілюються дві моделі ведення обліку для підприємств різних галузей народного господарства. Перша передбачає уніфікацію документів та їх представлення в системі подвійного запису. Первинні документи розглядаються як доповнення до господарських операцій, характерних для різних підприємств, при цьому найголовніша складова інформаційної бази системи обробки облікових даних — масив господарської інформації у вигляді господарських операцій.

Друга модель передбачає комплексне використання даних автоматизованого обліку з метою управління, планування роботи підприємства, багаторазове складання і на будь-яку дату аналітичних звітів.

Автоматизований облік дав обліковим працівникам і керівникам великі можливості щодо оперативності та якості складання звітності. При комп'ютерному способі обробки даних звітність формується як у регламентному режимі, так і в режимі запитів до бази даних, а не складається один раз для використання протягом тривалого часу.

  
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування