Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік у галузях економіки - Захожай В.Б.
Бухгалтерський облік у галузях економіки - Захожай В.Б.
<< Содержание < Предыдущая

 

4.2. Облік наявності та руху основних засобів

Порядок формування у бухгалтерському обліку інформації про основні засоби та інші необоротні матеріальні активи визначений П(С)БО 7 "Основні засоби".

Підприємства можуть самостійно встановлювати вартісні критерії предметів, що входять до складу малоцінних НМА (п. 5 П(С)БО 7 "Основні засоби"). Однак незалежно від вартості до складу основних засобів включають дорослу робочу і продуктивну худобу. Крім того, до основних засобів відносять капітальні витрати з поліпшення земель, не пов'язані зі створенням споруд.

Капітальні вкладення у багаторічні насадження, поліпшення земель включають до складу основних засобів щорічно у сумі затрат, що відносяться до прийнятих в експлуатацію площ, незалежно від строку закінчення всього комплексу робіт.

Згідно з П(С)БО 7 "Основні засоби" якщо один об'єкт основних засобів складається з окремих частин, у яких різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися у бухгалтерському обліку як окремий об'єкт. Строк експлуатації об'єкта — це очікуваний період часу, протягом якого необоротні активи будуть використовуватися підприємством або з їх використанням буде вироблено (виконано) очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт, послуг).

У бухгалтерському обліку та звітності інформація про основні засоби відображаються на рахунку 10 "Основні засоби", який призначений для обліку та узагальнення інформації про наявність і рух власних або одержаних на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, віднесених до складу основних засобів.

Приклад. ТОВ "Врожай" придбало трактор МТЗ-82 за 54000 грн (включаючи ПДВ); вартість послуг автотранспортного підприємства (АТП) з транспортування трактора склала 660 грн (включаючи ПДВ); вартість палива, використаного для обкатки — 90 грн; оплата праці (з відрахуваннями) тракториста, який обкатував трактор, — 85 грн; сума затрат з відрядження головного інженера при транспортуванні трактора на підприємство — 40 грн.

Кореспонденція рахунків з оприбуткування купівлі основного засобу — трактора, наведено у табл. 4.2.

Особливості оприбуткування (введення в дію) багаторічних насаджень. Процес приймання-передачі багаторічних насаджень має свої особливості, які враховуються при складанні Акта приймання багаторічних насаджень та передачі їх в експлуатацію (ф-54). Цей Акт складається двічі. Перший акт складають після

Таблиця 4.2

Відображення в обліку придбання основного засобу

№ п/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

 

 

Д-т

К-т

 

Відображено вартість трактора МТЗ-82

1

Відображено вартість придбаного основного засобу

сума податкового кредиту

152

641

631

631

45000

9000

2

Відображено суму ПДВ (кредит)

641

631

10000

 

Відображено вартість послуг сторонньої організації з транспортування трактора на підприємство:

• сума без ПДВ

• сума податкового кредиту

152

641

685

685

550

110

3

Списано затрати з обкатки трактора:

• вартість палива

• заробітна плата (включаючи відрахування на соціальні заходи) трактористові, який виконав обкатку трактора

152

152

203

661,65

90

85

4

Відображено витрати на відрядження, пов'язані з придбанням трактора

152

372

40

5

Введено в експлуатацію трактор МТЗ-82

104

152

45765

закінчення садівничих робіт, а другий — після досягнення молодими насадженнями експлуатаційного віку. Тобто капітальні інвестиції в багаторічні насадження включаються до складу ОЗ як молоді насадження і щорічно у сумі щорічних затрат, зазнаних на ці об'єкти за весь період з початку закладки. Після закінчення всього комплексу робіт молоді насадження беруть на облік як дорослі й оцінюють виходячи із сум затрат на ці об'єкти за весь період з початку закладки.

Приклад. Підприємством на закладку саду понесені затрати на: придбання саджанців — 18450 грн, нарахування заробітної плати з відрахуваннями — 12430 грн, списання послуг власного вантажного автотранспорту — 3050 грн, використання малоцінних і швидкозношуваних предметів — 540 грн, списання палива на роботу тракторів, які виконували польові роботи — 850 грн.

У наступні 6 років затрати з утримання молодого саду склали відповідно 1640, 1380, 1250, 1250, 1250 і 960 грн. За 6 років вирощування від молодих насаджень одержано продукції на суму 980 грн, затрати на збір плодів склали 240 грн. Наказом про облікову політику в ТОВ "Нива" для обліку закладки та вирощування багаторічних насаджень введено субрахунок 156 "Багаторічні насадження".

Порядок оприбуткування багаторічних насаджень у бухгалтерському обліку наведено у табл. 4.3.

Таблиця 4.3

Облік операцій із закладки та вирощування багаторічних насаджень

№ п/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Д-т

К-т

1

2

3

4

5

1

Списано вартість саджанців, витрачених на закладку сливового саду

156

208

18450

2

Нараховано зарплату (з відрахуваннями) працівникам за виконання робіт із закладки саду

156

661, 65

12430

3

Списано послуги вантажного автотранспорту з доставки саджанців на поле

156

23

3050

4

Списано малоцінні та швидкозношувані предмети

156

22

540

5

Списано паливо на роботу тракторів при виконанні польових робіт

156

203

850

6

Оприбутковано до складу ОЗ по закінченні робіт із закладки молоді насадження сливового саду

1081*

156

35320

7

Списано щорічні витрати з утримання молодого саду:

а) перший рік

156

1081

208, 22, 23, 661

156

1640

1640

Закінчення табл. 4.3

1

2

3

4

5

 

б) другий рік

в) протягом наступних трьох років по 1250 грн щорічно (1250 грн +

+ 1250 грн + 1250 грн)

156

1081

 

156

1081

208, 22, 23, 661

156

208, 22, 23, 661

156

1380 1380

 

3750 3750

8

Списано витрати протягом останнього року вирощування, включаючи нараховану оплату праці при збиранні продукції від молодого саду

156

208, 22, 23, 661,

65

1200

Оприбутковано фрукти та на їх вартість зменшено затрати на вирощування насаджень

27

156

980

Дооцінено молодий сад

1081

156

220

9

Передано в експлуатацію молодий фруктовий сад

1082**

1081

42310

* 1081 — "Молоді насадження".

** 1082 — "Багаторічні насадження в експлуатації".

Після передачі молодих багаторічних насаджень в експлуатацію затрати з догляду за діючими багаторічними насадженнями обліковують на субрахунку "Рослинництво" рахунка 23 "Виробництво".

Капітальні інвестиції у земельні ділянки, надра, лісові та водні угіддя (меліоративні та іригаційні роботи, заходи щодо осушення і зрошення, роботи з розкорчування території для розширення площ орних земель тощо) включають до складу ОЗ щорічно у сумі фактичних затрат.

Облік придбання тварин розглянемо на прикладі. ТОВ "Нива" придбало у липні тварин у племінному товаристві "Колос" для поповнення основного стада корів:

• купівельна вартість тварин — 5088 грн (включаючи ПДВ);

• послуги власного автотранспорту з доставки тварин у господарство — 450 грн;

• нараховано заробітну плату працівникові (з відрахуваннями) за доставку тварин — 80 грн;

• затрати на відрядження водія і зоотехніка — 75 грн;

• крім того, переведено до основного стада 5 голів великої рогатої худоби після отелення, вирощених у своєму підприємстві, загальною вагою 20 ц за плановою собівартістю 560 грн за 1 ц живої ваги. У кінці року проведено розрахунок фактичної собівартості живої ваги тварин, переведених до основного стада, яка становить 640 грн за 1 ц (див. табл. 4.4).Таблиця 4.4

Облік операцій з формування основного стада

№ п/п

Найменування операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Д-т

К-т

1

Оприбутковано куплених тварин

155

641

631

631

4240 848

2

Відображено послуги власного автотранспорту з доставки тварин на підприємство

155

23

450

3

Нараховано зарплату (з відрахуваннями) водієві за доставку тварин

155

661, 65

80

4

Списано затрати на відрядження водія та зоотехніка, пов'язані з придбанням худоби

155

372

75

5

Оприбутковано до складу ОЗ придбані тварини

107

155

4845

6

Переведені до основного стада телиці, вирощені на підприємстві

155

107

211

155

11200 11200

7

У кінці року списано калькуляційні розбіжності із закінчених операцій щодо формування основного стада

155

107

211

155

1600 1600 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим