Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.
Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Тести і задачі

Тести

Тест 1. В яких організаційно-правових формах може бути засновано підприємство з іноземними інвестиціями в Україні?

Акціонерне товариство.

Постійне представництво іноземної фірми.

Товариство з обмеженою відповідальністю.

Філія іноземної фірми.

Приватне підприємство.

Тест 2. До основних критеріїв прийняття рішення про вибір правової форми організації бізнесу слід віднести такі:

мінімальний обсяг статутного капіталу;

мінімізація дивідендних виплат;

законодавчі вимоги щодо виду діяльності;

мінімізація оподаткування;

рівень відповідальності власників.

Тест 3. Учасники товариства з додатковою відповідальністю відповідають за боргами товариства…

лише в межах їх вкладів у статутний капітал;

своїми внесками до статутного капіталу та частково належним їм приватним майном;

своїми внесками до статутного капіталу та всім своїм приватним майном;

своїми внесками до статутного та додаткового капіталу підприємства;

у межах їх вкладів до статутного капіталу та додатково придбаними облігаціями підприємства.

Тест 4. Акціонери ВАТ відповідають за зобов’язаннями товариства…

лише в межах належних їм акцій;

своїми внесками до статутного капіталу та частково належним їм приватним майном;

своїми внесками до статутного капіталу та всім своїм приватним майном;

своїми внесками до статутного та додаткового капіталу підприємства;

у межах їх вкладів до статутного капіталу та додатково придбаними облігаціями підприємства.

Тест 5. Учасники повного товариства відповідають за боргами товариства…

лише в межах їх вкладів у статутний капітал;

своїми внесками до статутного капіталу та частково належним їм приватним майном;

своїми внесками до статутного капіталу та всім своїм майном;

своїми внесками до статутного та додаткового капіталу підприємства;

у межах їх вкладів до статутного капіталу та додатково придбаними облігаціями підприємства.

Тест 6. Які з наведених характеристик приватного підприємця є правильними?

Приватний підприємець може відкривати розрахунковий рахунок у банку.

Суб’єкти підприємницької діяльності — фізичні особи повинні складати самостійний баланс.

Приватний підприємець відповідає за боргами суб’єкта господарювання, власником якого він є, всім своїм майном.

Приватним підприємцем може бути лише громадянин України.

Оподаткування доходів приватних підприємців регулюється законодавством про прибуткове оподаткування фізичних осіб.

Тест 7. Які з наведених характеристик приватного підприємства є правильними?

ПП може не мати статутного капіталу в момент реєстрації.

У приватного підприємства може бути лише один власник.

Власник ПП відповідає за боргами підприємства всім своїм майном.

ПП має самостійний баланс.

Засновниками ПП можуть бути лише резиденти.

Тест 8. Які з наведених характеристик стосуються ТОВ?

Товариство може емітувати облігації.

Корпоративні права співвласника товариства можуть бути придбані самим товариством.

Засновниками підприємства можуть бути лише фізичні особи.

До моменту реєстрації підприємства кожен з учасників повинен сплатити не менше 10 % зазначеного в установчих документах внеску.

Учасник товариства може уступити свою частку третім особам лише за згодою решти учасників.

Тест 9. Які з наведених характеристик стосуються АТ?

Товариство може емітувати облігації.

Корпоративні права співвласника товариства можуть бути придбані самим товариством.

Засновниками підприємства можуть бути лише юридичні особи.

Засновники зобов’язані бути держателями акцій на суму не менше 25 % статутного капіталу протягом усього періоду діяльності підприємства.

Акціонер може продати свої акції третім особам лише за згодою решти акціонерів.

Тест 10. Які з наведених характеристик державного підприємства є правильними?

Державні підприємства не можуть бути засновниками підприємств будь-яких суб’єктів підприємницької діяльності.

Рішення про збільшення статутного капіталу ДП приймається трудовим колективом.

Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію ДП приймаються міністерствами та іншими органами державної виконавчої влади.

Розподіл чистого прибутку ДП здійснюється за рішенням трудового колективу.

Керівникам, заступникам керівників ДП забороняється безпосередньо займатися підприємницькою діяльністю.

Тест 11. Казенні підприємства…

відповідають за своїми зобов’язаннями коштами та всім іншим майном;

при недостатності коштів та майна відповідальність за їх зобов’язаннями несе відповідний державний орган;

мають право вступати до асоціацій, консорціумів, концернів та інших об’єднань підприємств лише за погодженням з державними органами;

мають право купувати корпоративні права інших підприємств;

діє за фінансовим планом, затвердженим відповідним міністерством.

Тест 12. Нерезиденти при здійсненні фінансових інвестицій в Україну мають такі пільги…

не сплачують протягом 5 років податок на прибуток;

не сплачують митних платежів при здійсненні внесків у статутний капітал підприємства-резидента;

не сплачують податок на репатрійований прибуток;

не сплачують митних платежів при придбанні за межами України будь-якої сировини, матеріалів та комплектуючих, необхідних для діяльності підприємства з іноземними інвестиціями;

звільнені від сплати ПДВ при реалізації своєї продукції.

Задачі

Задача 1

У результаті ліквідації товариства з обмеженою відповідальністю обсяг виручки від реалізації ліквідаційної маси становив 800 тис. грн. Обсяг вимог кредиторів до підприємства — 1 млн грн. Статутний капітал підприємства дорівнює 100 тис. грн і сформований за рахунок вкладів чотирьох учасників товариства. Частка одного з учасників у статутному капіталі становить 70 %, а частки решти учасників є однаковими. Приватне майно найбільшого учасника — 200 тис. грн, у т. ч. йому належать облігації товариства, учасником якого він є, номінальною вартістю 50 тис. грн.

Визначити джерела погашення вимог кредиторів підприємства, якою мірою вони будуть задоволені.

Задача 2

Прийнято рішення про заснування відкритого акціонерного товариства. Засновниками була організована відкрита підписка на акції, результати якої характеризуються такими даними:

номінальна вартість акцій — 20 грн; курс емісії — 100 %;

кількість акцій, які підлягають розміщенню, — 10 000 шт.;

накладні затрати, пов’язані із заснуванням підприємства, — 10 000 грн;

на момент скликання установчих зборів АТ в цілому було сплачено 50 % номінальної вартості акцій.

Чи буде засноване АТ; який вигляд матиме перший розділ пасиву балансу АТ за умови його реєстрації ? Відповідь коротко обґрунтувати.

Задача 3

Прийнято рішення про заснування відкритого акціонерного товариства. Засновниками була організована відкрита підписка на акції, результати якої характеризуються такими даними:

номінальна вартість акцій — 20 грн; курс емісії — 110 %;

кількість акцій, які підлягають розміщенню, — 10 000 шт.;

накладні затрати, пов’язані із заснуванням підприємства, — 10 000 грн;

на момент скликання установчих зборів АТ всі акції були сплачені за ціною емісії.

Навести всі позиції першого розділу пасиву балансу наново створеного АТ.

Задача 4

Трьома фізичними особами (А, Б і В) прийнято рішення про заснування товариства з обмеженою відповідальністю. Формування стартового капіталу ТОВ характеризується такими даними:

зазначена в установчих документах відносна частка окремих учасників у статутному капіталі становить: А — 40 %; Б — 35 %; В — 25 %;

на момент реєстрації ТОВ учасник В вніс 44 тис. грн, що становить 110 % його частки в статутному капіталі; учасник А — 50 тис. грн, учасник Б — 60 тис. грн.

Навести всі позиції першого розділу пасиву балансу наново створеного ТОВ.

Задача 5

Трьома фізичними особами (А, Б і В) прийнято рішення про заснування товариства з обмеженою відповідальністю. Формування стартового капіталу ТОВ характеризується такими даними:

зазначена в установчих документах частка окремих учасників у статутному капіталі становить: А — 50 %; Б — 30 %; В — 20 %;

на момент реєстрації ТОВ учасник А вніс 20 тис. грн, що становить 40 % його частки в статутному капіталі; учасник Б — 50 тис. грн, а учасник В — 15 тис. грн.

Навести всі позиції першого розділу пасиву балансу наново створеного ТОВ.

Задача 6

Три підприємства А, Б і В уклали договір про ведення спільної діяльності без створення нової юридичної особи. До здійснення внесків згідно з договором про спільну діяльність активи А становили 1,5 млн грн, Б — 1 млн грн, В — 2 млн грн. Внесок А у фінансування спільної діяльності дорівнює 100 тис. грн, Б — 50 тис. грн, В — 200 тис. грн. Ведення спільних справ за договором покладено на підприємство А. Після завершення спільної діяльності та повної сплати всіх податків вартість спільно контрольованого майна зросла на 10 %.

Визначити, яким чином змінювалися активи та пасиви учасників спільної діяльності після здійснення внесків та розподілу спільного майна по завершенні спільної діяльності.

Задача 7

Резидент України та нерезидент уклали договір про спільну діяльність підприємств без створення юридичної особи. Ведення спільної діяльності покладено не резидента України. Частка резидента у спільній діяльності становить 60 %, частка нерезидента — 40 %. За результатами звітного періоду загальна сума доходів від спільної діяльності дорівнює 100 тис. грн.

 Обчислити суму чистого доходу, який отримають резидент і нерезидент після оподаткування, якщо доходи останнього були репатрійовані. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування