Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.
Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.
<< Содержание < Предыдущая

Додатки до розділу

Додаток 1

Форма № 1 (П(С)БО 2)

БАЛАНС

станом на ________ 200__ р.

тис. грн

АКТИВ (МАЙНО)

1.01

31.12

І. Необоротні активи

 

 

Нематеріальні активи:— залишкова вартість— первісна вартість— знос

11012010

10512015

Незавершене будівництво

Основні засоби:— залишкова вартість— первісна вартість— знос

32037050

510615105

Довгострокові фінансові інвестиції

100

50

Довгострокова дебіторська заборгованість

Усього за розділом І

530

665

ІІ. Оборотні активи

 

 

Запаси

300

370

Векселі одержані

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

160

140

Дебіторська заборгованість за розрахунками:— з бюджетом— за виданими авансами

2515

4020

Поточні фінансові інвестиції

20

20

Грошові кошти та їх еквіваленти

60

100

Інші оборотні активи

 

 

Усього за розділом ІІ

580

690

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

10

10

Баланс

1120

1365

Закінчення дод. 1

ПАСИВ (КАПІТАЛ)

1.01

31.12

І. Власний капітал

 

 

Статутний капітал

400

500

Додатковий вкладений капітал

50

60

Інший додатковий капітал

5

5

Резервний капітал

150

180

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (–)

15

35

Неоплачений капітал (–)

Вилучений капітал (–)

Усього за розділом І

620

780

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

 

Забезпечення виплат персоналу

15

20

Інші забезпечення

5

10

Цільове фінансування

20

20

Усього за розділом ІІ

40

50

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

140

150

ІV. Поточні зобов’язання

 

 

Короткострокові кредити банків

120

180

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

110

120

Векселі видані

Поточні зобов’язання за розрахунками:— з одержаних авансів— з бюджетом— з оплати праці— з учасниками

—6030—

—5030—

Інші поточні зобов’язання

5

Усього за розділом IV

320

385

V. Доходи майбутніх періодів

Баланс

1120

1365

Додаток 2

Форма № 2 (П(С)БО 3)

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за ________ 200__ р.

тис. грн

Стаття

За звітний період

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1440

Податок на додану вартість

240

Акцизний збір

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

1200

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

910

Валовий:прибутокзбиток

290—

Інші операційні доходи

Адміністративні витрати

160

Витрати на збут

30

Інші операційні витрати

Фінансові результати від операційної діяльності:прибутокзбиток

100—

Дохід від участі в капіталі

Інші фінансові доходи (отримані дивіденди)

30

Інші доходи

Фінансові витрати (сплата процентів)

20

Втрати від участі в капіталі

Інші витрати

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:прибутокзбиток

110—

Податок на прибуток від звичайної діяльності

24

Закінчення дод. 2

Стаття

За звітний період

Фінансові результати від звичайної діяльності:прибутокзбиток

86—

Надзвичайні:доходивитрати

——

Податки з надзвичайного прибутку

Чистий:прибутокзбиток

86—

Дивіденди (довідково)

36

Додаток 3

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Стаття

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозпо-діленийприбуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

Залишок на початок року

400

50

5

150

15

620

Коригування

 

 

 

 

 

 

 

 

Скоригований залишок на п. р.

 

 

 

 

 

 

 

 

Переоцінка активів:

— дооцінка необоротних активів

— уцінка необоротних активів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток (збиток) за з. п.

 

 

 

 

 

86

 

 

86

Розподіл прибутку:

— виплати власникам (дивіденди)

— спрямування прибутку до статутного капіталу

— відрахування до резервного капіталу

 

 

 

 

 

 

30

 

(36)

(30)

 

 

 

(36)

Внески учасників:

— внески до капіталу

— погашення заборгованості з капіталу

 

100

 

 

10

 

 

 

 

 

 

110

Вилучення капіталу:

— викуп акцій (часток)

— перепродаж викуплених акцій

— анулювання викуплених акцій

— вилучення частки в капіталі

— зменшення номінальної вартості акцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни в капіталі

 

 

 

 

 

 

 

Разом зміни в капіталі

100

10

30

20

160

Залишок на кінець року

500

60

5

180

35

780 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування