Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.
Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.

Терещенко О. О.

Т 35 Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 554 с.

ISBN 966-574-441-0

У пропонованому навчальному посібнику комплексно розкрито актуальні питання, пов’язані з організацією фінансової діяльності суб’єктів господарювання, фінансуванням, управлінням Cash-flow, дивідендною політикою, фінансовими інвестиціями, оцінкою вартості підприємств, фінансовим контролінгом та бюджетуванням.

Призначений для студентів, слухачів магістерських програм економічних вузів, бізнесменів, фінансових директорів, контролерів та аналітиків, менеджерів підприємств, працівників банків, консалтингових фірм і фінансових посередників. За допомогою посібника спеціалісти у фінансовій сфері мають можливість набути базової підготовки з питань організації фінансової діяльності підприємств і навчитись приймати кваліфіковані фінансові рішення.

ББК 52.290-93ЗМІСТ


Вступ
Розділ 1. Основи фінансової діяльності суб'єктів господарювання
1.1. Капітал підприємства та його економічна сутність
1.2. Зміст та основні завдання фінансової діяльності суб'єктів господарювання
1.3. Фінансова діяльність у системі функціональних завдань фінансового менеджменту підприємства
1.4. Організація фінансової діяльності підприємств
1.5. Форми фінансування підприємств
1.6. Критерії прийняття фінансових рішень
1.7. Теоретичні джерела фінансової діяльності підприємств
1.7.1. Класична теорія фінансування
1.7.2. Теорема іррелевантності
1.7.3. Теорія оптимізації портфеля інвестицій
1.7.4. Модель оцінки дохідності капітальних активів (САРМ)
1.7.5. Неоінституційна теорія фінансування
1.7.6. Концепція максимізації вартості капіталу власників (Shareholder-Value-Konzept)
Тести і задачі
Розділ 2. Особливості фінансової діяльності суб'єктів господарювання різних організаційно-правових форм
2.1. Критерії прийняття рішення про вибір правової форми організації бізнесу
2.2. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання без створення юридичної особи
2.3. Особливості фінансової діяльності приватних підприємств
2.4. Особливості фінансової діяльності товариствз обмеженою відповідальністю
2.5. Особливості фінансової діяльності акціонерних товариств
2.6. Особливості фінансової діяльності командитних і повних товариств
2.7. Фінансова діяльність кооперативів
2.8. Особливості фінансової діяльності підприємств з іноземними інвестиціями
2.9. Фінансова діяльність державних і казенних підприємств
2.10. Фінансування спільної діяльності підприємств на основі договорів кооперації
Тести і задачі
Розділ 3. Формування власного капіталу підприємств
3.1. Власний капітал, його функції та складові
3.2. Статутний капіталі корпоративні права підприємства
3.2.1. Номінальний капітал підприємства
3.2.2. Привілейовані акції
3.2.3. Балансовий і ринковий курси акцій
3.3. Резервний капітал підприємства, його види та джерела формування
3.4. Збільшення статутного капіталу підприємства
3.4.1. Основні цілі та передумови збільшення статутного капіталу
3.4.2. Збільшення статутного капіталу ТОВ
3.4.3. Методи та джерела збільшеннястатутного капіталу АТ
3.4.4. Переважне право власників на придбання акцій (часток)
3.4.5. Курс емісії корпоративних прав
3.4.6. Порядок збільшення статутного капіталу на основі додаткової емісії корпоративних прав
3.5. Зменшення статутного капіталу підприємств
3.5.1. Завдання та основні передумови зменшення статутного капіталу підприємств
3.5.2. Зменшення статутного капіталу ТОВ
3.5.3. Способи зменшення статутного капіталу АТ
3.5.4. Санація балансу
3.6. Звіт про власний капітал
Додатки до розділу
Тести і задачі
Розділ 4. Внутрішні джерела фінансування підприємств
4.1. Класифікація внутрішніх джерел фінансування підприємства
4.2. Самофінансування підприємств
4.2.1. Приховане самофінансування
4.2.2. Тезаврація прибутку
4.3. Збільшення статутного капіталу без залучення додаткових внесків
4.4. Забезпечення наступних витрат i платежів
4.5. Чистий грошовий потік (Cash-flow)
4.6. Показники Cash-flow
4.7. Звіт про рух грошових коштів
Додатки до розділу
Тести і задачі
Розділ 5. Дивідендна політика підприємств
5.1. Зміст, значення та основнізавдання дивідендної політики
5.2. Теорії в галузі дивідендної політики
5.3. Фактори дивідендної політики
5.4. Порядок нарахування дивідендів
5.5. Форми виплати дивідендів
5.6. Інструменти дивідендної політики
5.7. Методи нарахування дивідендів
5.8. Оподаткування дивідендів
5.8.1. Оподаткування дивідендів, які отримують нерезиденти
5.9. Ефективність дивідендної політики
Тести і задачі
Розділ 6. Фінансування підприємствза рахунок позичкового капіталу
6.1. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові
6.2. Фінансові кредити
6.2.1. Довгострокові та короткострокові банківські кредити
6.2.2. Практична робота із залучення банківських кредитів
6.2.3. Кредитоспроможність підприємства
6.2.4. Кредитне забезпечення
6.2.5. Кредит в іноземній валюті
6.3. Облігації підприємств
6.3.1. Види облігацій та їх параметри
6.3.2. Емісія облігацій
6.3.3. Погашення облігацій підприємств
6.3.4. Облігації з нульовим купоном (Zerobond)
6.3.5. Конвертовані облігації
6.3.6. Варанти
6.4. Комерційні кредити
6.5. Факторинг
Тести і задачі
Розділ 7. Фінансові аспекти реорганізації підприємств
7.1. Реорганізація як специфічний напрям фінансової діяльності підприємства
7.2. Загальні передумови реорганізації
7.3. Укрупнення підприємства
7.3.1. Сутність та основні завдання реорганізації, спрямованої на укрупнення підприємства
7.3.2. Злиття та приєднання
7.3.3. Поглинання (аквізиція)
7.4. Реорганізація підприємства, спрямована на його розукрупнення
Тести і задачі
Розділ 8. Фінансові інвестиції підприємств
8.1. Сутність і класифікація фінансових інвестицій підприємства
8.2. Довгострокові фінансові інвестиції
8.3. Поточні фінансові інвестиції
8.4. Оцінка доцільності фінансових інвестицій
8.4.1. Оцінка доцільності вкладень в інвестиції з фіксованою ставкою дохідності
Метод дисконтування Cash-flow
Метод ефективної ставки процента
Ризик зміни процентних ставок і дюрація
8.4.2. Оцінка доцільності фінансових інвестицій у корпоративні права
Фундаментальний аналіз акцій
Технічний аналіз акцій
8.5. Відображення вартості фінансових інвестицій у звітності
Тести і задачі
Розділ 9. Оцінка вартості підприємств
9.1. Необхідність, завдання і принципи експертної оцінки вартості підприємства
9.2. Вартість капіталу підприємства
9.3. Методичні підходи до оцінки вартості підприємства
9.3.1. Дохідний підхід в оцінці вартості підприємства
Метод дисконтування грошових потоків (Discounted Cash-flow = DCF)
Метод капіталізації доходів
9.3.2. Майновий (витратний) підхід
9.3.3. Оцінка вартості підприємства на основі ринкового підходу
9.4. Практична робота з оцінки вартості підприємства
Тести та аналітичні ситуації
Розділ 10. Фінансова діяльність підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин
10.1. Компетенції фінансових служб у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства
10.2. Регулювання розподілу виручки від зовнішньоекономічної діяльності в іноземній валюті
10.3. Розрахунки при здійсненні зовнішньоекономічних операцій
10.3.1. Правила щодо здійснення розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності
10.3.2. Типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
10.3.3. Форфейтинг
10.4. Митне оформлення та оподаткування зовнішньоторговельних операцій
Тести
Розділ 11. Фінансовий контролінг
11.1. Сутність, необхідність та основні завдання фінансового контролiнгу
11.2. Стратегічний фінансовий контролінг
11.3. Оперативний фінансовий контролінг
11.4. Координація як центральна функція контролінгу
11.5. Внутрішній аудит (ревізія) в системі функцій контролінгу
11.6. Система раннього попередження і реагування (СРПР)
11.6.1. Зміст, призначення та організація
11.6.2. Прогнозування банкрутства на основі дискримінантного аналізу
11.7. Методи контролінгу
11.7.1. Аналіз точки беззбитковості (Break-Even-Analyse)
11.7.2. Бенчмаркінг
11.7.3. Вартісний аналіз
11.7.4. Портфельний аналіз
11.7.5. АВС-аналіз
11.7.6. Аналіз сильних і слабких місць на підприємстві
11.8. Методи фінансового прогнозування
11.8.1. Експертне (суб'єктивне) прогнозування
11.8.2. Каузальне прогнозування
11.8.3. Методи екстраполяції
Тести і задачі
Розділ 12. Бюджетування на підприємстві
12.1. Бюджетування як функція фінансового контролінгу
12.2. Принципи бюджетування
12.3. Способи бюджетування
12.4. Система бюджетів на підприємстві
12.5. Визначення потреби підприємства в капіталі
12.5.1. Зміст та види потреби в капіталі
12.5.2. Потреба в капіталі для фінансування основних засобів і нематеріальних активів
12.5.3. Потреба в капіталі для фінансування оборотних активів
12.6. Правила фінансування підприємств
12.6.1. Золоте правило фінансування
12.6.2. Золоте правило балансу
12.6.3. Правило вертикальної структури капіталу
12.6.4. Ефект фінансового лівериджу
12.7. Планування прибутків і збитків
12.8. Планування ліквідності
12.9. Планування показників балансу
12.10. Прогноз руху грошових коштів (Cash-flow)
12.11. Бюджетний контроль та аналіз відхилень
Тести і задачі
Глосарій
Література
Додатки


 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим