Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.
Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Тести і задачі

Тести

Тест 1. Власний капітал підприємства — це…

підсумок першого розділу пасиву балансу;

капітал, у межах якого власники підприємства несуть відповідальність перед його кредиторами;

капітал, поділений на частки рівної номінальної вартості;

те саме, що і статутний капітал;

капітал, основними складовими якого є статутний капітал, додатковий капітал, резервні фонди та прибуток.

Тест 2. Додатковий капітал:

це сума приросту майна підприємства, яка виникає в результаті переоцінки (індексації) безоплатно одержаних матеріальних цінностей та від емісійного доходу;

це капітал, у межах якого власники підприємства несуть відповідальність перед його кредиторами;

може бути лише в акціонерних товариств;

може бути спрямований на покриття збитків підприємства;

це один з видів доходів підприємства, які можуть бути поділені між власниками корпоративних прав.

Тест 3. Санаційний прибуток — це…

прогнозований прибуток, який підприємство планує одержати після успішного завершення санації;

різниця між затратами на проведення санації та одержаною виручкою після фінансового оздоровлення;

різниця між прибутком підприємства після його санації та прибутком (збитком) до проведення санаційних заходів;

емісійний дохід у вигляді дизажіо;

прибуток, який підприємство одержує в результаті списання частини кредиторської заборгованості.

Тест 4. У процесі санації балансу…

підвищується розрахунковий і ринковий курси корпоративних прав;

поліпшується платоспроможність підприємства;

покриваються відображені в балансі збитки;

залучаються фінансові ресурси для проведення санаційних заходів виробничого характеру;

збільшується статутний капітал підприємства.

Тест 5. Акціонерне товариство може викупити акції власного випуску для…

наступного перепродажу;

наступного анулювання;

одержання дивідендів під час розподілу прибутку;

розповсюдження серед своїх працівників;

здійснення акціями власного випуску внесків у статутний капітал інших підприємств.

Тест 6. Основними цілями зменшення статутного капіталу є…

одержання санаційного прибутку;

підвищення платоспроможності підприємства;

збільшення номінальної вартості корпоративних прав;

підвищення ринкової вартості корпоративних прав;

санація балансу.

Тест 7. Конверсія акцій…

це об’єднання кількох акцій в одну;

це зменшення номінальної вартості акцій;

передбачає обмін за встановленим співвідношенням однієї кількості акцій на іншу;

передбачає викуп акцій з метою їх анулювання;

передбачає обмін конверсійних облігацій на звичайні акції.

Тест 8. Викуп корпоративних прав у санаційних цілях доцільно здійснювати, якщо…

викуп проводиться за ціною, вищою за номінал;

в підприємства дуже високий рівень капіталізації;

викуп проводиться за номіналом;

викуп здійснюється за ціною, нижчою за номінальну вартість;

за даними корпоративними правами підприємство зможе отримати високі дивіденди.

Тест 9. Преференції, які надаються власникам привілейованих акцій, можуть полягати у такому:

одержання певних переваг при розподілі прибутку та виплаті дивідендів;

додаткові права при розміщенні нових акцій;

автоматичне обрання в наглядову раду;

повернення внесків у статутний капітал без урахування заперечень кредиторів;

переваги при розподілі ліквідаційної виручки.

Тест 10. Резервний капітал може використовуватися на такі основні цілі:

покриття збитків суб’єкта господарювання;

виплату заробітної плати персоналу;

викуп власних корпоративних прав;

на виплату дивідендів (якщо величина резервів перевищує мінімально допустимий рівень);

сплату податків на прибуток.

Тест 11. Додатковий вкладений капітал та інший додатковий капітал можна використовувати за такими основними напрямами:

на покриття балансових збитків, за умови, що на ці цілі використані всі інші джерела;

на формування забезпечень наступних витрат і платежів;

на збільшення статутного капіталу;

на виплату дивідендів власникам;

на покриття різниці між фактичною собівартістю вилученого капіталу, який анулюється, та його номіналом.

Тест 12. Статутний капітал акціонерного товариства становить 4 млн грн (номінальна вартість однієї акції 50 грн); сума збільшення капіталу дорівнює 1 млн грн; біржовий курс старих акцій — 100 грн; курс емісії нових акцій — 60 грн. Середній курс акцій після емісії дорівнюватиме:

90 грн;

68 грн;

92 грн;

88 грн;

75 грн.

Тест 13. Статутний капітал було збільшено до 15 млн грн; для цього був використаний додатковий капітал у розмірі 5 млн грн; балансовий (розрахунковий) курс акцій перед збільшенням становив 200 %. Після збільшення статутного капіталу балансовий курс акцій дорівнюватиме:

133,3 %;

150,0 %;

200,0 %;

175,0 %;

166,6%.

Тест 14. До основних витрат на проведення емісії цінних паперів належать такі:

Тест 15. Переважне право на придбання акцій (часток) дає можливість колишнім власникам…

отримати додаткові доходи у разі збільшення статутного капіталу;

зберегти свою частку (у процентному співвідношенні) в статутному капіталі;

попередити «розмивання» вартості своєї частки в статутному капіталі внаслідок емісії акцій за низьким курсом;

зберегти свою частку голосів на загальних зборах власників;

придбати нові акції за ціною, нижчою за номінальну вартість.

Тест 16. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства здійснюється шляхом…

емісії нових акцій;

збільшення номінальної вартості акцій;

обміну облігацій на акції;

емісії конвертованих облігацій;

придбання основних фондів.

Задачі

Задача 1

Фінансову діяльність підприємства протягом звітного року характеризують такі дані:

здійснено розміщення корпоративних прав за курсом 120 %;

номінальна вартість емісії — 100 тис. грн;

чистий прибуток підприємства — 50 тис. грн;

60 % чистого прибутку спрямовано на виплату дивідендів;

20 % чистого прибутку використано на поповнення резервного капіталу;

підприємство отримало на безоплатній основі необоротні активи первісною вартістю 30 тис. грн.

Розрахувати приріст власного капіталу підприємства за звітний період у розрізі окремих статей.

Задача 2

Використовуючи дані, наведені в балансі, розрахувати балансовий і капіталізований курси акцій підприємства, якщо середньорічна сума прибутку становить 50 тис. грн, а ставка капіталізації — 10 %. Зробити висновки.

тис. грн

Актив

Пасив

1. Необоротні активи

500

1. Статутний капітал

200

2. Оборотні активи

200

2. Додатковий вкладений капітал

100

 

 

3. Інший додатковий капітал

70

 

 

4. Нерозподілений прибуток

60

 

 

5. Вилучений капітал

(30)

 

 

6. Зобов’язання

300

Баланс

700

Баланс

700

Задача 3

Загальні збори акціонерного товариства «Металург» прийняли рішення про збільшення статутного капіталу підприємства з 40 млн грн до 50 млн грн шляхом додаткової емісії акцій. На кожні чотири старі акції було вирішено випустити одну нову. Перед збільшенням статутного капіталу біржовий курс однієї акції номінальною вартістю 100 грн становив 150 грн. Курс емісії нових акцій — 125 %.

Визначити емісійний дохід емітента та середній біржовий курс акцій після емісії, якщо на зміну курсу вплинув лише факт збільшення капіталу, інші фактори впливу на курс залишилися без змін. Як при цьому зміниться майновий стан акціонера, який володів чотирма акціями до нової емісії, якщо він використав переважне право на купівлю нових акцій?

Аналітична вправа

Акціонерне товариство вирішило реалізувати інвестиційний проект. На загальних зборах акціонерів було узгоджено концепцію залучення фінансових ресурсів на фінансування проекту, яка базується на використанні коштів власників, інвесторів та мобілізації прихованих резервів. Баланс підприємства напередодні реалізації інвестиційного проекту мав такий вигляд:

АКТИВ (МАЙНО)

тис. грн

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи

93

Основні засоби

1092

Довгострокові фінансові інвестиції

80

Довгострокова дебіторська заборгованість

360

ІІ. Оборотні активи

Запаси

1480

Векселі одержані

250

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

375

Дебіторська заборгованість за розрахунками

625

Поточні фінансові інвестиції

20

Грошові кошти та їх еквіваленти

10

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

3

Баланс

4388

Закінчення балансу

ПАСИВ (КАПІТАЛ)

тис. грн

І. Власний капітал

Статутний капітал

400

Додатковий вкладений капітал

20

Інший додатковий капітал

32

Резервний капітал

12

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (–)

(150)

Вилучений капітал (–)

 

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

5

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

500

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

180

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1740

Поточні зобов’язання за розрахунками

1640

V. Доходи майбутніх періодів

9

Баланс

4388

Операції, які проводилися в ході мобілізації фінансових ресурсів, характеризуються такими даними:

1. Зменшення статутного капіталу (здійснювалося за двома методами):

а) на основі викупу акціонерним товариством акцій власної емісії за курсом 50 % до номіналу з метою подальшого їх анулювання. На це були використані грошові кошти в сумі 25 тис грн;

б) шляхом об’єднання акцій у співвідношенні 7 : 4; як альтернатива до зменшення кількості акцій акціонерам була запропонована доплата з розрахунку 2,5 грн за кожну акцію номінальною вартістю 5 грн. 4/5 акціонерів віддали перевагу об’єднанню своїх акцій, решта здійснили доплати.

2. Продаж окремих об’єктів основних засобів, зокрема устаткування балансовою вартістю 500 тис. грн. Виручка від реалізації за вирахуванням ПДВ становила 650 тис. грн.

3. Накладні витрати, які виникли в процесі зменшення статутного капіталу, дорівнювали 15 тис. грн, причому 5 тис. грн підприємство сплатило одразу, а на 10 тис. грн виписало вексель.

4. Розподіл доходів, які підприємство отримало в результаті попередніх операцій, здійснювався за такими основними напрямами:

а) покриття балансових збитків;

б) покриття збитків у сумі 20 000 грн, які виникли в результаті переоцінки фінансових вкладень;

в) покриття збитків у сумі 31 000 грн від переоцінки запасів;

г) покриття збитків від переоцінки морально застарілого устаткування (47 000 грн);

д) поповнення резервного капіталу.

5. Збори акціонерів прийняли рішення про збільшення статутного капіталу шляхом додаткової емісії акцій у співвідношенні 2 : 1. Курс емісії відповідав поточному розрахунковому курсу корпоративних прав з урахуванням операцій 1—4. Витрати, пов’язані з емісією, становили 10 тис. грн.

6. Підприємство отримало дивіденди від володіння корпоративними правами інших підприємств в обсязі 5 тис. грн.

Знайти: величину статутного та резервного капіталу підприємства після проведених операцій, а також суму грошових коштів, яку підприємство може спрямувати на реалізацію інвестиційного проекту, за умови, що всі операції було завершено і розрахунки виконані в повному обсязі. За результатами розрахунків скласти баланс підприємства. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування