Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.
Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.
<< Содержание < Предыдущая

Додатки до розділу

Додаток 1

Інформація внутрішньогосподарського (управлінського обліку), яка використовується для розрахунку Сash-flow прямим методом

Показник

Сума, тис. грн

1. Грошові видатки на придбання сировини та матеріалів у звітному періоді

600

2. Грошові видатки на виплату заробітної плати, в т. ч. нарахування на неї

400

3. Інші грошові видатки, пов’язані з операційною діяльністю

100

4. Амортизаційні відрахування

60

5. Нараховано процентів за користування позичками

20

6. Сплачено процентів за користування позичками

15

7. Сплачено дивіденди

36

8. Доходи, отримані підприємством від фінансових інвестицій

30

9. Грошові надходження від реалізації фінансових інвестицій

50

Додаток 2

Форма № 1 (П(С)БО 2)

БАЛАНС

станом на ________ 200__ р.

тис. грн

АКТИВ (МАЙНО)

1.01

31.12

І. Необоротні активи

 

 

Нематеріальні активи:— залишкова вартість— первісна вартість— знос

11012010

10512015

Незавершене будівництво

Основні засоби:— залишкова вартість— первісна вартість— знос

32037050

510615105

Довгострокові фінансові інвестиції

100

50

Довгострокова дебіторська заборгованість

Усього за розділом І

530

665

ІІ. Оборотні активи

 

 

Запаси

300

370

Векселі одержані

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

160

140

Дебіторська заборгованість за розрахунками:— з бюджетом— за виданими авансами

2515

4020

Поточні фінансові інвестиції

20

20

Грошові кошти та їх еквіваленти

60

100

Інші оборотні активи

 

 

Усього за розділом ІІ

580

690

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

10

10

Баланс

1120

1365

Закінчення дод. 2

ПАСИВ (КАПІТАЛ)

1.01

31.12

І. Власний капітал

 

 

Статутний капітал

400

500

Додатковий вкладений капітал

50

60

Інший додатковий капітал

5

5

Резервний капітал

150

180

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (–)

15

35

Неоплачений капітал (–)

Вилучений капітал (–)

Усього за розділом І

620

780

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

 

Забезпечення виплат персоналу

15

20

Інші забезпечення

5

10

Цільове фінансування

20

20

Усього за розділом ІІ

40

50

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

140

150

ІV. Поточні зобов’язання

 

 

Короткострокові кредити банків

120

180

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

110

120

Векселі видані

Поточні зобов’язання за розрахунками:— з одержаних авансів— з бюджетом— з оплати праці— з учасниками

—6030—

—5030—

Інші поточні зобов’язання

5

Усього за розділом IV

320

385

V. Доходи майбутніх періодів

Баланс

1120

1365

Додаток 3

Форма № 2 (П(С)БО 3)

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за ________ 200__ р.

тис. грн

Стаття

За звітний період

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1440

Податок на додану вартість

240

Акцизний збір

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

1200

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

910

Валовий:прибутокзбиток

290—

Інші операційні доходи

Адміністративні витрати

160

Витрати на збут

30

Інші операційні витрати

Фінансові результати від операційної діяльності:прибутокзбиток

100—

Дохід від участі в капіталі

Інші фінансові доходи (отримані дивіденди)

30

Інші доходи

Фінансові витрати (сплата процентів)

20

Втрати від участі в капіталі

Інші витрати

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:прибутокзбиток

110—

Податок на прибуток від звичайної діяльності

24

Закінчення дод. 3

Стаття

За звітний період

Фінансові результати від звичайної діяльності:прибутокзбиток

86—

Надзвичайні:доходивитрати

——

Податки з надзвичайного прибутку

Чистий:прибутокзбиток

86—

Дивіденди (довідково)

36

Додаток 4

Форма № 3 (П(С)БО 4)

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за ________ 200__ р.

тис. грн

Стаття

Надхо-дження

Видатки

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

110

 

Коригування на:— амортизацію необоротних активів— збільшення (зменшення) забезпечень— збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

6010—

х—30

Витрати на сплату процентів

20

х

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

170

 

Зменшення (збільшення): — оборотних активів— витрат майбутніх періодів

——

70—

Збільшення (зменшення): — поточних зобов’язань— доходів майбутніх періодів

——

——

Грошові кошти від операційної діяльності

100

Сплачені: — проценти— податки на прибуток

хх

1524

Чистий рух коштів від операційної діяльності

61

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація: — фінансових інвестицій— необоротних активів (майнових комплексів)

50—

хх

Отримані:— проценти— дивіденди

30—

хх

Інші надходження

х

Закінчення дод. 4

Стаття

Надхо-дження

Видатки

Придбання: — фінансових інвестицій— необоротних активів (майнових комплексів)

хх

—245

Інші платежі

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

 

165

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

110

х

Отримані позички

70

х

Інші надходження

х

Погашення позичок

х

Сплачені дивіденди

х

36

Інші платежі

х

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

144

 

Чистий рух коштів за звітний період

40

 

Залишок коштів на початок року

60

х

Залишок коштів на кінець року

100

х 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування