Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.
Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.
<< Содержание < Предыдущая

Тести і задачі

Тести

Тест 1. Приховані резерви…

відображаються у статті балансу «Додатковий капітал»;

можуть формуватися в результаті поповнення забезпечень наступних витрат;

це частина капіталу підприємства, яка жодним чином не відображена в його балансі;

дорівнюють різниці між балансовою вартістю окремих майнових об’єктів підприємства та їх реальною (вищою) вартістю;

утворюються в результаті заниження реалізаційних цін на продукцію.

Тест 2. Тезаврація прибутку — це…

розподіл чистого прибутку між власниками підприємства;

спрямування чистого прибутку на формування власного капіталу підприємства;

приховання прибутку;

спрямування прибутку виключно на поповнення власних обігових коштів підприємства;

реструктуризація активів.

Тест 3. До внутрішніх джерел фінансування підприємств належать…

емісійний дохід;

кредиторська заборгованість за отриманими авансами;

чистий прибуток;

амортизаційні відрахування;

забезпечення наступних витрат і платежів.

Тест 4. Операційний Cash-flow характеризує…

величину чистих грошових потоків, які залишаються в розпорядженні підприємства в результаті основної діяльності;

величину чистого прибутку підприємства;

величину вхідних грошових потоків підприємства;

обсяг реалізації продукції;

величину чистого прибутку, амортизацію та приріст забезпечень.

Тест 5. Класичний показник Cash-flow характеризує…

здатність підприємства фінансувати інвестиції;

структуру капіталу підприємства;

можливості підприємства погашати фінансову заборгованість;

наявність у підприємства робочого капіталу;

наявність коштів для виплати дивідендів.

Тест 6. При розрахунку операційного Cash-flow прямим методом використовуються такі показники:

чистий дохід від реалізації продукції;

чистий прибуток від операційної діяльності;

приріст чи зменшення поточних зобов’язань, пов’язаних з операційною діяльністю;

приріст чи зменшення оборотних активів (крім грошових коштів, їх еквівалентів та поточних фінансових інвестицій);

витрати, не пов’язані з грошовими виплатами.

Тест 7. При розрахунку операційного Cash-flow непрямим методом слід враховувати такі показники:

чисті доходи від операційної діяльності, пов’язані з надходженням грошових коштів;

чистий прибуток від операційної діяльності;

грошові виплати постачальникам за сировину, матеріали, послуги тощо;

приріст чи зменшення оборотних активів (крім грошових коштів, їх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій);

витрати, не пов’язані з грошовими виплатами.

Тест 8. При розрахунку Free Cash-flow використовуються такі показники:

величина операційного Cash-flow;

надходження власного капіталу;

обсяг інвестицій у необоротні активи;

доходи (збитки) від фінансової діяльності;

доходи (збитки) від інвестиційної діяльності.

Тест 9. Які з наведених висловлювань, що характеризують Free Cash-flow, правильні?

Free Cash-flow показує залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства на кінець звітного періоду.

Негативний Free Cash-flow показує потребу підприємства у зовнішньому фінансуванні інвестиційної та операційної діяльності.

Залишок не реінвестованого Cash-flow може бути використаний для виплати дивідендів.

Free Cash-flow можна спрямувати на викуп власних корпоративних прав.

Free Cash-flow — це грошовий потік, який утворився у результаті дезінвестицій.

Тест 10. Які з наведених показників враховуються при визначенні чистого руху коштів (Cash-flow) від інвестиційної діяльності?

Чистий рух коштів від операційної діяльності.

Грошові надходження від реалізації фінансових інвестицій.

Отримані дивіденди.

Сплачені дивіденди.

Грошові виплати на придбання необоротних активів.

Тест 11. Які з наведених показників враховуються при визначенні чистого руху коштів (Cash-flow) від фінансової діяльності?

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності.

Грошові надходження від реалізації фінансових інвестицій.

Отримані дивіденди.

Сплачені дивіденди.

Грошові виплати на придбання основних засобів.

Тест 12. Показник тривалості погашення заборгованості (з використанням Cash-flow) розраховується…

відношенням Cash-flow (операційного) до обороту від реалізації продукції;

відношенням позичкового капіталу нетто до Cash-flow (операційний);

відношенням Cash-flow до заборгованості (нетто);

діленням Cash-flow на величину чистих інвестицій;

відношенням Cash-flow до власного капіталу.

Тест 13. До основних показників фінансового стану підприємства, які розраховуються з використанням показника Cash-flow, належать:

1)

2)

3)

4)

5)

Тест 14. Метою складання звіту про Cash-flow є надання користувачам фінансової звітності повної інформації про…

доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період;

зміни у складі активів і пасивів за звітний період;

фінансовий стан підприємства на певну дату;

рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності;

зміни у складі власного капіталу за звітний період.

Тест 15. Чистий рух коштів (Cash-flow) по підприємству за звітний період дорівнює…

залишку грошових коштів та їх еквівалентів на кінець періоду;

сумі Cash-flow від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності;

Free Cash-flow;

різниці між залишком грошових коштів на початок періоду та залишком грошових коштів на кінець періоду;

сумі вхідних грошових потоків по підприємству за звітнийперіод.

Задачі

Задача 1

Визначити Cash-flow від операційної діяльності підприємства за звітний період непрямим методом за таких даних:

Чистий прибуток від операційної діяльності — 100 тис. грн.

Надходження від емісії акцій становлять 250 тис. грн, у т. ч. на збільшення статутного капіталу було спрямовано 200 тис. грн.

Надходження від емісії облігацій — 50 тис. грн.

Підприємство нарахувало дивідендів на суму 40 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції — 800 тис. грн, у т. ч. амортизація нематеріальних активів — 20 тис. грн.

Сума збільшення операційних оборотних активів 15 тис. грн.

Задача 2

Визначити Cash-flow від операційної діяльності підприємства за звітний період прямим методом за таких даних:

Чиста виручка від реалізації продукції — 1000 тис. грн.

Надходження від емісії акцій становлять 250 тис. грн, у т. ч. на збільшення статутного капіталу було спрямовано 200 тис. грн.

Підприємство нарахувало дивідендів на суму 40 тис. грн.

Витрати на виробництво реалізованої продукції, пов’язані з виплатою грошових коштів, — 700 тис. грн.

Сплачено проценти за користування позичками 15 тис. грн.

Сплачено податок на прибуток від операційної діяльності — 90 тис. грн.

Амортизаційні відрахування — 10 тис. грн.

Задача 3

Визначити Cash-flow від фінансової діяльності підприємства за звітний період за таких даних:

Звичайний прибуток підприємства до оподаткування — 100 тис. грн.

Надходження від емісії акцій становлять 250 тис. грн, у т. ч. на збільшення статутного капіталу було спрямовано 200 тис. грн.

Надходження від емісії облігацій — 50 тис. грн.

Підприємство нарахувало дивідендів на суму 40 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції — 800 тис. грн, у т. ч. амортизація основних засобів — 20 тис. грн.

Задача 4

Визначити Cash-flow від інвестиційної діяльності підприємства за звітний період за таких даних:

Грошові надходження від продажу акцій інших підприємств — 50 тис. грн.

Надходження від емісії акцій становлять 250 тис. грн, у т. ч. на збільшення статутного капіталу було спрямовано 200 тис. грн.

Надходження від емісії облігацій — 60 тис. грн.

Підприємство нарахувало та виплатило дивідендів на суму40 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції — 800 тис. грн, у т. ч. амортизація основних засобів — 20 тис. грн.

Кошти, спрямовані на придбання основних засобів, — 70 тис. грн.

Задача 5.

Визначити Free Cash-flow (перед фінансуванням), використовуючи такі показники:

Величина операційного Cash-flow — 100 тис. грн.

Надходження від емісії облігацій — 60 тис. грн.

Підприємство нарахувало та виплатило дивідендів на суму 40 тис. грн.

Грошові надходження від продажу акцій інших підприємств — 50 тис. грн.

Кошти, спрямовані на придбання основних засобів, — 70 тис. грн.

Амортизаційні відрахування — 10 тис. грн.

Задача 6

Розрахувати, через скільки звітних періодів за умови збереження заданих тенденцій щодо руху грошових коштів підприємство зможе погасити свою заборгованість за рахунок операційної діяльності, якщо:

операційний Cash-flow за звітний період — 500 тис. грн;

довгострокові зобов’язання — 600 тис. грн;

поточні зобов’язання — 900 тис. грн;

поточні фінансові інвестиції на кінець звітного періоду —30 тис. грн;

грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду — 50 тис. грн;

резерв сумнівних боргів — 40 тис. грн;

дебіторська заборгованість — 200 тис. грн.

Аналітична вправа

Побудувати спрощений баланс підприємства на кінець року, виходячи з даних на початок року, звіту про рух грошових коштів та розшифровки до нього.

СПРОЩЕНИЙ БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА

АКТИВ (МАЙНО)

1.01

31.12

І. Необоротні активи

560

 

Нематеріальні активи

60

 

Основні засоби

400

 

Довгострокові фінансові інвестиції

100

 

ІІ. Оборотні активи

380

 

Запаси

200

 

Дебіторська заборгованість за товари

70

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками

30

 

Поточні фінансові інвестиції

30

 

Грошові кошти та їх еквіваленти

50

 

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

10

 

Баланс

950

 

ПАСИВ (КАПІТАЛ)

 

 

І. Власний капітал

450

 

Статутний капітал

300

 

Додатковий вкладений капітал

60

 

Інший додатковий капітал

 

Резервний капітал

70

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (–)

20

 

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

10

 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

130

 

ІV. Поточні зобов’язання

360

 

Короткострокові кредити банків

180

 

Кредиторська заборгованість за товари

120

 

Поточні зобов’язання за розрахунками з одержаних авансів

40

 

Інші поточні зобов’язання (проценти)

20

 

V. Доходи майбутніх періодів

 

Баланс

950

 


РОЗШИФРОВКА ДО ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Показники

Сума,тис. грн

1. Грошові видатки на придбання основних засобів

200

2. Грошові видатки на придбання нематеріальних активів

20

3. Приріст запасів

20

4. Приріст дебіторської заборгованості за товари

30

5. Приріст дебіторської заборгованості за операційними розрахунками

визначити

6. Приріст кредиторської заборгованості за товари

45

7. Амортизація нематеріальних активів

10

8. Амортизація основних засобів

40

9. На поповнення резервного капіталу спрямовано 10 % чистого прибутку

визначити

 

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за _________ 200__ р.

тис. грн

Стаття

Надхо-дження

Видатки

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

110

 

Коригування на:— амортизацію необоротних активів— збільшення (зменшення) забезпечень— збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

5010—

х—25

Витрати на сплату процентів

10

х

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

155

 

Зменшення (збільшення): — оборотних активів— витрат майбутніх періодів

——

60—

Збільшення (зменшення): — поточних зобов’язань— доходів майбутніх періодів

45—

——

Закінчення звіту

Стаття

Надхо-дження

Видатки

Грошові кошти від операційної діяльності

140

Сплачені: — проценти— податки на прибуток

хх

1530

Чистий рух коштів від операційної діяльності

95

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація: — фінансових інвестицій (довгострокових)— необоротних активів (майнових комплексів)

40—

хх

Отримані:— проценти— дивіденди

—25

хх

Інші надходження

х

Придбання: — фінансових інвестицій— необоротних активів (майнових комплексів)

хх

—?

Інші платежі

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

 

?

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

х

Отримані позички (довгострокові)

70

х

Інші надходження

х

Погашення позичок

х

Сплачені дивіденди

х

32

Інші платежі

х

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

38

 

Чистий рух коштів за звітний період

визначити

 

Залишок коштів на початок року

50

х

Залишок коштів на кінець року

визначити

х 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування