Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.
Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.
<< Содержание < Предыдущая

Тести і задачі

Тести

Тест 1. До основних мотивів реорганізації підприємства можна віднести такі:

Тест 2. Основний зміст реорганізації полягає в…

повній або частковій зміні власника статутного капіталу юридичної особи;

перереєстрації підприємства;

зміні організаційно-правової форми організації бізнесу;

зміні розміру статутного капіталу;

зміні складу засновників.

Тест 3. Які з наведених характеристик передатного балансу є правильними?

Це баланс підприємства, що реорганізується шляхом злиття чи приєднання, на день припинення його діяльності.

Це баланс підприємства, що реорганізується шляхом виділення чи поділу, на день припинення його діяльності.

Баланс, який складається під час операції аквізиції.

Баланс складається за правилами, передбаченими стандартами бухгалтерського обліку.

Баланс може мати силу акта приймання-передачі.

Тест 4. За базу для встановлення пропорцій обміну корпоративних прав підприємств, що реорганізуються, на акції або частки в статутному капіталі підприємства-правонаступника доцільно використовувати…

розмір статутного капіталу підприємств, що реорганізуються;

величину заборгованості підприємств, що реорганізуються;

ринковий курс корпоративних прав підприємств, що реорганізуються;

величину необоротних активів підприємств;

оціночну ринкову вартість підприємств.

Тест 5. Необхідність перереєстрації підприємства виникає, якщо реструктуризація підприємства приводить до змін…

організаційно-правової форми;

місцезнаходження підприємства;

форми власності;

розмірів статутного капіталу;

назви юридичної особи.

Тест 6. У разі реорганізації боржника шляхом злиття або приєднання його до іншого, стабільнішого підприємства…

бухгалтерські баланси обох підприємств консолідуються;

заборгованість підприємства-боржника покривається колишніми власниками його корпоративних прав;

підприємство-боржник виключається з державного реєстру та втрачає свій юридичний статус;

борги боржника визнаються безнадійними;

усі майнові права та обов’язки обох підприємств переходять до юридичної особи, яка виникла в результаті злиття (приєднання).

Тест 7. Вимоги щодо умов переведення боргу у разі реорганізації підприємства зводяться до такого:

переведення боржником свого боргу на іншу особу допускається лише за згодою кредитора;

переведення боргу на іншу особу допускається без згоди кредитора;

новий боржник вправі висувати проти вимог кредитора всі заперечення, засновані на відносинах між кредитором і первісним боржником;

порука і встановлена третьою особою застава припиняються з переведенням боргу, якщо поручитель або заставодавець не виявив згоди відповідати за нового боржника;

уступка вимоги і переведення боргу, основані на угоді, укладеній у письмовій формі, повинні бути вчинені в простій письмовій формі.

Тест 8. Які з наведених висловлювань правильні?

У разі злиття всі майнові права та обов’язки кількох юридичних осіб концентруються на балансі одного новоствореного підприємства.

При приєднанні майно обох підприємств концентрується на балансі вже функціонуючого на момент прийняття рішення про приєднання, підприємства.

При злитті баланси обох підприємств консолідуються без створення нової юридичної особи.

При приєднанні в обов’язковому порядку створюється нова юридична особа.

При приєднанні підприємство-правонаступник може змінювати форму організації бізнесу (перетворення).

Тест 9. Під час реорганізації шляхом виділення…

частина активів і пасивів підприємства, що реорганізується, передається правонаступникові або кільком правонаступникам, які створюються внаслідок реорганізації;

підприємство, що реорганізується, продовжує свою фінансово-господарську діяльність;

підприємство, що реорганізується, не втрачає статусу юридичної особи, а лише вносить зміни до установчих документів згідно з чинним законодавством;

підприємство, що реорганізується, продовжує свою господарську діяльність, однак втрачає юридичний статус;

реорганізоване підприємство повинно перереєструватися.

Тест 10. Збереження статусу юридичної особи підприємства та складу його власників і зміна організаційно-правової форми ведення бізнесу передбачаються таким способом реорганізації:

злиття;

аквізиція;

перетворення;

приєднання;

виділення.

Задачі

Задача 1

Збори учасників ТОВ «Х» прийняли рішення про його поділ на два товариства у співвідношенні 70 : 30. Баланс ТОВ «Х» до реорганізації має такий вигляд, тис. грн:

Актив

Пасив

1. Основні засоби

500

1. Статутний капітал

420

2. Запаси і витрати

150

2. Додатковий капітал

60

3. Дебіторська заборгованість

130

3. Резервний капітал

70

4. Грошові кошти

20

4. Зобов’язання

250

Баланс

800

Баланс

800

Скласти роздільний баланс підприємства за умови, що в процесі реорганізації була проведена переоцінка основних засобів на 20 %, а також була списана безнадійна дебіторська заборгованість обсягом 30 тис. грн.

Задача 2

Прийнято рішення про реорганізацію АТ «Х» шляхом приєднання його до акціонерного товариства «Y». Співвідношення, з яким робиться обмін корпоративних прав при приєднанні, становить 5 : 3, тобто 5 акцій АТ «Х» обмінюються на 3 акції АТ «Y». Кількість акцій АТ «Х», які перебувають у обігу, дорівнює 10 тис. шт. (номінал акцій 50 грн); АТ «Y» — 16 тис. шт. (номінал 50 грн). Розрахувати суму збільшення статутного капіталу АТ «Y» для того, щоб наділити корпоративними правами акціонерів АТ «Х» згідно із заданими пропорціями. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування