Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.
Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.
<< Содержание < Предыдущая

Тести і задачі

Тести

Тест 1. До основних цілей здійснення довгострокових фінансових інвестицій підприємств належать…

одержання прибутку;

створення концернів;

ліквідація конкурента;

створення ліквідних резервів;

формування стратегічних запасів сировини.

Тест 2. До цілей поточного фінансового інвестування підприємств належать…

диверсифікація діяльності;

створення холдингів;

створення ліквідних резервів;

рефінансування дебіторської заборгованості;

формування стратегічних запасів сировини.

Тест 3. У разі оцінки доцільності фінансових інвестицій за методом дисконтування Сash-flow використовуються такі показники:

інвестиційний Сash-flow емітента;

операційний Сash-flow емітента;

чистий грошовий потік (Сash-flow) від здійснення інвестиції;

собівартість інвестиції;

ставка дисконтування.

Тест 4. Ефективна ставка процента за фінансовими інвестиціями характеризує…

реальну ставку дохідності інвестиційних вкладень за визначений період;

рентабельність підприємства-емітента;

ставку дисконтування;

виключно суму дисконту за фінансовими інвестиціями;

ринковий курс акцій.

Тест 5. До статичних фінансових показників, які можуть розраховуватися у процесі фундаментального аналізу акцій, можна віднести такі:

теперішня вартість прогнозних дивідендів;

чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію;

ставка дисконтування;

відношення ринкового курсу до чистого прибутку на однуакцію;

відношення ринкового курсу акцій до показника Cash-flow на одну акцію.

Тест 6. За методом участі в капіталі доцільно оцінювати такі види фінансових інвестицій:

інвестиції, що поступово амортизуються інвестором;

фінансові інвестиції в асоційовані підприємства;

фінансові інвестиції, утримувані підприємством до їх погашення;

фінансові інвестиції в дочірні підприємства;

інвестиції, вартість яких достовірно визначити досить легко.

Тест 7. Метод ефективної ставки процента доцільно застосовувати при оцінці таких інвестицій:

інвестиції, що поступово амортизуються інвестором;

фінансові інвестиції в асоційовані підприємства;

фінансових інвестицій, утримуваних підприємством до їх погашення;

фінансові інвестиції в дочірні підприємства;

інвестиції, вартість яких достовірно визначити досить легко.

Тест 8. Метод оцінки фінансових інвестицій за справедливою вартістю застосовується до таких видів інвестицій:

інвестиції, що поступово амортизуються інвестором;

фінансові інвестиції в асоційовані підприємства;

фінансові інвестиції, утримувані підприємством до їх погашення;

фінансові інвестиції в дочірні підприємства;

інвестиції, вартість яких достовірно визначити досить легко.

Тест 9. Фінансові інвестиції при їх придбанні оцінюються за…

справедливою вартістю;

методом ефективної ставки процента;

методом участі в капітал;

собівартістю;

їх номінальною вартістю.

Тест 10. Показник дюрації може використовуватися для оцінки…

ризику зміни процентних ставок на ринку капіталів;

ризиковості вкладень в облігації з фіксованою ставкою процента;

дохідності облігацій;

ефективної ставки процента;

ризику падіння курсової вартості звичайних акцій.

Задачі

Задача 1. Підприємство планує здійснити фінансові вкладення в облігації зі строком погашення 4 роки. Облігації можна придбати з дисконтом у 20 %, фіксована ставка процента за облігаціями — 16 % річних до номіналу (нарахування процентів здійснюється за кожне півріччя). Обсяг фінансових інвестицій — 90 000 тис. грн; комісійна винагорода фінансового посередника за придбання та зберігання облігацій — 1 % їх номінальної вартості (сплачується одночасно з придбанням облігацій). Ринкова процентна ставка за аналогічними вкладеннями дорівнює 20 %. Провести оцінку доцільності інвестиційних вкладень у ці облігації, застосувавши при цьому всі можливі динамічні методи оцінки.

Задача 2. Підприємство А в січні звітного року придбало частку в 30 % у статутному капіталі підприємства Б за розрахунковим балансовим курсом корпоративних прав. Статутний капітал підприємства Б на момент придбання частки становив 1 млн грн, додатковий капітал — 200 тис. грн, резервний капітал — 250 тис. грн, нерозподілений прибуток — 150 тис. грн. За звітний рік власний капітал інвестованого підприємства зріс у цілому на 10 %, а статутний капітал не змінився. Використовуючи метод участі в капіталі, обчислити вартість фінансової інвестиції на початок року, наступного за звітним.

Задача 3. Підприємство придбало на фондовій біржі 1000 акцій за ринковим курсом 140 %; номінальна вартість однієї акції становить 10 грн. Витрати, пов’язані з оформленням операції (оплата реєстратору, брокеру тощо), дорівнювали 100 грн (без ПДВ). Розрахувати вартість фінансової інвестиції, яка буде відображена в балансі. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування