Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.
Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.
<< Содержание < Предыдущая

Тести та аналітичні ситуації

Тести

Тест 1. Які з наведених принципів належать до принципів оцінки вартості підприємства?

Принцип корисності.

Принцип централізації.

Принцип очікування.

Принцип декомпозиції.

Принцип ефективного використання.

Тест 2. Згідно з концепцією WACC на середньозважену вартість капіталу безпосередньо впливають такі чинники:

структура капіталу;

ставка податку на прибуток підприємства;

величина необоротних активів;

показник абсолютної ліквідності;

Cash-flow від фінансової діяльності підприємства.

Тест 3. У рамках дохідного підходу до оцінки вартості підприємства розрізняють такі методи:

метод дисконтування грошових потоків;

метод порівняння транзакцій;

оцінка бізнесу за ринковою ціною акцій;

метод капіталізації доходів;

метод витрат.

Тест 4. При оцінці вартості підприємства за методом дисконтування грошових потоків враховуються такі основні позиції:

структура активів підприємства;

середньозважена вартість капіталу;

залишкова вартість підприємства у постпрогнозний період;

балансова вартість майнових активів;

ставка капіталізації.

Тест 5. Метод середньої оцінки вартості підприємства доцільно використовувати, якщо…

доходи та чистий грошовий потік підприємства є приблизно однаковими;

доходи та чистий грошовий потік підприємства змінюються зі стабільними темпами;

ставка капіталізації та ставка дисконту однакові;

вартість підприємства, розрахована методом капіталізації доходів, несуттєво відрізняється від показника вартості, розрахованого на основі майнового підходу;

вартість підприємства, розрахована методом капіталізації доходів, значною мірою відрізняється від показника вартості, розрахованого на основі майнового підходу.

Тест 6. Відновна вартість майна — це…

вартість окремих об’єктів основних засобів, за якою вони були зараховані на баланс підприємства;

вартість відтворення основних засобів на дату оцінки з урахуванням індексації та затрат, пов’язаних з їх поліпшенням;

вартість, яка визначається множенням первісної вартості активів на коефіцієнт індексації;

різниця між первісною вартістю майна та сумою зносу;

балансова вартість майна.

Тест 7. Метод порівняння продажів (транзакцій) ґрунтується на…

ринковій вартості підприємства;

балансовій вартості;

залишковій вартості;

капіталізованій вартості;

відновній вартості.

Тест 8. Які з наведених висловлювань, що стосуються методу капіталізації доходів, правильні?

Метод використовується при оцінці вартості підприємства як цілісного майнового комплексу та корпоративних прав підприємства.

Метод доцільно застосовувати за стабільних доходів підприємства чи за стабільних темпів їх зміни.

Метод базується на даних про залишкову вартість активів.

За методу капіталізованої вартості дані про вартість, склад і структуру активів безпосередньо не впливають на оцінку.

Капіталізована вартість доходів — це те саме, що і теперішня вартість Cash-flow.

Тест 9. Оцінка вартості корпоративних прав здійснюється в таких основних випадках:

при оцінці вартості довгострокових фінансових вкладень підприємства, майно якого оцінюється;

при оцінці вартості нематеріальних активів, які підлягають зносу;

при оцінці вартості підприємства в цілому;

у разі реорганізації при визначенні вартості майна, що пропонується як внесок до статутного капіталу новоствореного підприємства;

у разі видачі кредиту під заставу корпоративних прав.

Тест 10. Як мультиплікатори зіставлення при оцінці вартості підприємства можуть використовуватися такі показники:

відношення необоротних та оборотних активів;

відношення ціни (корпоративних прав чи підприємства) до чистої виручки від реалізації;

відношення ціни підприємства до операційного Cash-flow;

відношення ціни до залишків коштів на розрахунковому рахунку;

відношення ринкового курсу корпоративних прав до балансового.

Аналітичні ситуації

Ситуація 1

Оцінити вартість підприємства методом дисконтування Cash-flow, якщо ставка очікуваних доходів інвесторів за вкладення коштів у власний капітал становить 20 %, а кредитори готові надавати позички в середньому за ставкою 18 %. Ставка податку на прибуток — 30 %. Як зміниться вартість підприємства, якщо WACC зросте на 1 %? Для розрахунків використати інформацію, наведену в таблиці; тис. грн:

Прогнозний період (роки)

Показники

Факт

1

2

3

4

5

5+

Власний капітал

400

 

 

 

 

 

 

Позичковий капітал

500

 

 

 

 

 

 

Операційний Cash-flow

100

105

110

120

115

110

110

Інвестиційний Cash-flow

+10

–15

–10

+50

–20

+10

+10

Free Cash-flow

 

 

 

 

 

 

 

Залишкова вартість підприємства

 

Теперішня вартість FCF (1—5 років) та залишкова вартість підприємства

 

 

 

 

 

 

Сумарна теперішня вартість грошових потоків (Entity)

Оцінна ринкова вартість підприємства за методом DCF (Equity)

Ситуація 2

Перед фінансистом стоїть завдання всіма можливими методами оцінити ринкову вартість підприємства А, корпоративні права якого не мають обігу на ринку. В результаті вивчення опублікованої в ЗМІ інформації вдалося з’ясувати, що в минулому місяці на ринку було продано подібне за якісними і кількісними параметрами підприємство Б за 3 млн грн, яке веде свою діяльність у тому самому секторі ринку. Вибірка показників фінансової звітності обох підприємств наведена в таблиці.

Показники

Підприємство А

Підприємство Б

1. Статутний капітал, тис. грн

3000

2500

2. Власний капітал, тис. грн

4500

4000

3. Коефіцієнт заборгованості

2,7

2,85

4. Чистий прибуток, тис. грн

1200

1000

5. Операційний Cash-flow, тис. грн

1400

1200

6. Чиста виручка від реалізації, тис. грн

15 000

12 000

7. Відновна вартість активів, тис. грн

16 000

12 000

8. Капіталізована вартість доходів, тис. грн

4800

4000 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування