Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.
Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

10.1. Компетенції фінансових служб у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Одним з важливих напрямів діяльності фінансових служб є оптимізація фінансових відносин підприємства при здійсненні зовнішньоекономічних операцій. Зовнішньоекономічна діяльність — діяльність господарюючих суб’єктів України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами. Таким чином, зовнішньоекономічні відносини охоплюють усі операції, пов’язані з оборотом товарів, робіт, послуг, капіталів. Ця діяльність може бути фінансовою, інвестиційною чи операційною.

Зовнішньоекономічні операції в рамках фінансової та інвестиційної діяльності розглядалися в попередніх підрозділах, зокрема був висвітлений порядок залучення внесків іноземних інвесторів у статутний капітал, умови одержання позичок в іноземній валюті, механізм репатріації прибутку тощо. У пропонованому розділі увага акцентується на фінансовому забезпеченні зовнішньоекономічних відносин у рамках операційної діяльності підприємств, пов’язаних насамперед із зовнішньою торгівлею (експорт, імпорт), виробничою кооперацією, лізингом тощо.

До експортних операцій підприємств належать продаж товарів іноземним суб’єктам господарської діяльності з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт товарів. Реекспорт товарів означає продаж іноземним суб’єктам господарської діяльності та вивезення за межі України товарів, що були раніше імпортовані на територію України.

Імпорт товарів — це купівля (у т. ч. з оплатою в негрошовій формі) українськими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в іноземних суб’єктів господарської діяльності товарів із ввезенням або без ввезення цих товарів на територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для власного споживання установами та організаціями України, розташованими за її межами.

Зовнішньоекономічна діяльність може бути побудована на формах зустрічної торгівлі між резидентами та нерезидентами: бартерні операції, кліринг, паралельні угоди, попередні та зворотні закупки, промислова кооперація.

Найпоширенішою формою зустрічної торгівлі є товарообмінні (бартерні) операції. Вони оформлюються бартерним договором або договором зі змішаною формою оплати, яким часткова оплата експортних (імпортних) поставок передбачена в натуральній формі, між резидентом України та іноземним суб’єктом господарської діяльності, що передбачає збалансований за вартістю обмін товарами, роботами, послугами у будь-якому поєднанні, не опосередкований рухом коштів у готівковій або безготівковій формі.

Операції резидентів, які здійснюються в рамках виконання договорів виробничої кооперації, включають значні за обсягами операції з поставки сировини, матеріалів, вузлів, деталей, запасних частин, заготовок напівфабрикатів, комплектуючих та інших виробів галузевого і міжгалузевого призначення, що технологічно взаємозв’язані і необхідні для спільного виготовлення кінцевої продукції, а також операції з виконання послуг з проектних і ремонтних робіт, технічного обслуговування та здійснення технологічних операцій.

До операцій резидентів, які здійснюються під час виконання договорів консигнації, належать операції з реалізації товарів, відповідно до яких одна сторона (консигнатор) зобов’язується за дорученням іншої сторони (консигнанта) протягом визначеного часу (терміну угоди консигнації) за обумовлену винагороду продати з консигнаційного складу від свого імені товари, які належать консигнанту. При цьому до моменту передачі товарів третій особі їх власником залишається консигнант.

До основних завдань фінансиста в процесі здійснення підприємством зовнішньоекономічних операцій належать:

вибір найприйнятнішої форми розрахунків та їх органі-зація;

здійснення операцій з придбання та продажу валюти на валютних аукціонах, валютних біржах та міжбанківському валютному ринку;

оптимізація фінансових відносин з посередниками (брокерами, агентами, консигнаторами тощо), страховиками та транспортно-експедиційними організаціями при здійсненні зовнішньоекономічних операцій;

фінансове забезпечення імпортних та експортних опе-рацій;

визначення умов здійснення товарообмінних операцій, іншої діяльності, побудованої на формах зустрічної торгівлі між підприємством та іноземними суб’єктами господарської діяльності;

податкове планування при здійсненні зовнішньоекономічних операцій;

оптимізація фінансових відносин з державними органами, відповідальними за регулювання та контроль зовнішньоекономічних операцій;

управління ризиками у сфері зовнішньоекономічних відносин.

Особлива увага фінансових служб повинна концентруватися на оцінці та нейтралізації зовнішньоекономічних ризиків. Ці ризики можна класифікувати таким чином:

транспортні та складські ризики (ризик втрати чи ушкодження товару під час його транспортування);

ризик зміни курсів валют, в яких здійснюються розрахунки (ризик виникнення збитків у вигляді курсових різниць);

платіжні ризики;

політичні ризики (заборона конвертації та переказу валюти з країни; мораторій чи заборона на виконання боргових зобов’язань суб’єктами господарювання; ризик ембарго; ризик антидемпінгових розслідувань тощо).

У розпорядженні фінансистів є широкий арсенал інстру-ментів щодо нейтралізації зазначених ризиків. До основних із таких інструментів належать страхування ризиків за допо-могою страхових компаній (транспортні та складські ризики); хеджування валютних ризиків; валютні кредити; використан-ня спеціальних форм розрахунків, валютно-цінові застере-ження.

Рівень ризиків суттєво знижується за правильно складеного зовнішньоекономічного контракту. Вітчизняним суб’єктам господарювання рекомендується дотримуватися вимог, установлених Положенням про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затвердженим наказом МЗЕЗторгу України від 05.10.95.

При укладанні суб’єктами підприємницької діяльності України всіх форм власності зовнішньоекономічних договорів (контрактів), предметом яких є товари, застосовуються Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів, підготовлені Міжнародною торговою палатою у 1953 р. (Правила ІНКОТЕРМС)*1. Сьогодні діють правила ІНКОТЕРМС у редакції 1990 р., якими передбачено 13 умов поставки, що умовно розбиті на чотири групи (E, F, C, D).

*1: {Див.: Указ Президента України «Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів» від 04.10.94 № 567/94.}

У систематизованому вигляді параметри окремих груп умов поставки можна охарактеризувати таким чином:

група Е: витрати і ризики переходять до покупця відразу після передачі продавцем товару в розпорядження покупця на своєму підприємстві (складі);

група F: витрати і ризики переходять до покупця після передачі товарів перевізнику чи в порту відвантаження (покупець несе витрати з перевезення);

група С: продавець несе витрати до пункту призначення, однак ризики переходять до покупця після передачі товару перевізнику;

група D: продавець повинен нести всі витрати та ризики доти, доки товар не буде доставлено в країну чи узгоджене місце призначення.

Узгодження умов поставки є важливою складовою управління ризиками при здісненні зовнішньоекономічних операцій.

Правила

Параметри / Умови поставки

Місце поставки

Перехід ризиків

Група Е

EXW Франко-завод (місце зазначено)

Підприємство продавця

Підприємствопродавця

Група F

FCA Франко-перевізник

Місце передачі перевізнику

Місце передачі перевізнику

FAS Франко вздовж борту судна(порт доставки зазначено)

Вздовж борту судна (у зазначеному порту)

Вздовж борту судна (у зазначеному порту)

FOB Франко-борт (порт відвантаження зазначено)

Судно в узгодженому порту

Поручні судна в погодженому порту

Група С

CFR Вартість і фрахт (порт призначення зазначено)

Судно в узгодженому порту

Поручні судна в погодженому порту

CIF Вартість, страхування і фрахт (...порт призначення зазначено)

Судно в узгодженому порту

Поручні судна в погодженому порту

CPT Перевезення оплачено до (...місце призначення зазначено)

Місце передачі товару на зберігання перевізнику

Момент передачі товару на зберігання перевізнику

CIP Перевезення і страхування оплачені до (...місце призначення зазначено)

Місце передачі товару на зберігання перевізнику

Момент передачі товару на зберігання перевізнику

Група D

DAF Поставка до кордону (...місце зазначено)

Узгоджений пункт і місце на кордоні

Узгоджений пункт і місце на кордоні

DES Доставлено франко-строп судно (...порт призначення зазначено)

Судно в порту призначення

Судно в порту призначення

DEQ Доставлено франко-набережна (мито сплачене, порт призначення зазначено)

Набережна (товарна пристань) у погодженому порту призначення

Набережна (товарна пристань) у погодженому порту призначення

DDU Доставлено, мито не сплачене

Погоджене місце призначення

Погоджене місце призначення

DDP Доставлено, мито сплачене

Погоджене місце призначення

Погоджене місце призначення


Таблиця 10.1

Інкотермс

Перехід витрат

Договір перевезення

Митна очистка (експорт)

Митна очистка (імпорт)

Група Е

Підприємство продавця

Покупець

Покупець

Покупець

Група F

Місце передачі перевізнику

Покупець

Продавець

Покупець

Вздовж борту судна (у зазначеному порту)

Покупець

Покупець

Покупець

Поручні судна в погодженому порту

Покупець

Продавець

Покупець

Група C

Порт призначення

Продавець

Продавець

Покупець

Порт призначення, морське страхування за рахунок продавця

Продавець

Продавець

Покупець

Місце призначення

Продавець

Продавець

Покупець

Місце призначення, страхування перевезення за рахунок продавця

Продавець

Продавець

Покупець

Група D

Узгоджений пункт і місце на кордоні

Продавець

Продавець

Покупець

Судно в порту призначення

Продавець

Продавець

Покупець

Набережна (товарна пристань) у погодженому порту призначення

Продавець

Продавець

Продавець

Погоджене місце призначення

Продавець

Продавець

Покупець

Погоджене місце призначення

Продавець

Продавець

Продавець 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим