Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.
Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

11.3. Оперативний фінансовий контролінг

Базовими складовими оперативного фінансового контролінгу є система річних бюджетів і бюджетний контроль. У разі необхідності бюджети можуть складатися з розбивкою по кварталах, місяцях, декадах і навіть днях.

Головною метою оперативного фінансового контролінгу є організація системи управління досягненням поточних (короткострокових) фінансових цілей підприємства. Такі цілі можуть знаходити свій вираз у показниках виручки від реалізації, прибутку, постійних і змінних витрат, рентабельності капіталу тощо. Цільові показники оперативного контролінгу повинні корелювати з монетарними та немонетарними цілями, визначеними в рамках стратегічного контролінгу. Приклад системи інтегрованих цільових показників монетарного характеру, які розраховуються в рамках оперативного фінансового контролінгу провідними західноєвропейськими підприємствами, наведено в табл. 11.2.

Цілком зрозуміло, що планування без дійового контролю за ходом виконання планів не має сенсу. З іншого боку, контроль без планування теж неможливий. Контроль — це невід’ємна складова та умова планування. Без синтезу планування і контролю існує велика ймовірність неправильної оцінки можливих фінансових ризиків і, як наслідок — помилкові, запізнілі або нескоординовані управлінські рішення і дії. Взаємозв’язок бюджетування та

Таблиця 11.2

Бюджет основних фінансово-економічних показників монетарного характеру

Квартал / Показники

І

ІІ

ІІІ

ІV

Обсяг реалізації, шт.

 

 

 

 

Залишок готової продукції на складі на початок періоду

 

 

 

 

Обсяг виробництва (виробнича собівартість)

 

 

 

 

Залишок готової продукції на складі на кінець періоду

 

 

 

 

Кількість зайнятих працівників, осіб

 

 

 

 

Чиста виручка від реалізації, тис. грн

 

 

 

 

Змінні витрати, тис. грн

 

 

 

 

Сума покриття, тис. грну % до чистої виручки

 

 

 

 

Постійні витрати, тис. грн

 

 

 

 

Інші операційні витрати, тис. грн

 

 

 

 

Фінансові результати від операційної діяльності, тис. грн

у % до чистої виручки

 

 

 

 

Фінансові доходи (збитки), тис. грн

 

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування, тис. грн

у % до чистої виручки

 

 

 

 

Чистий прибуток, тис. грну % до чистої виручки

 

 

 

 

Cash-flow від операційної діяльності, тис. грн

 

 

 

 

Cash-flow від інвестиційної діяльності, тис. грн

 

 

 

 

Free Cash-flow, тис. грн

 

 

 

 

Cash-flow від фінансової діяльності, тис. грн

 

 

 

 

Залишок грошових коштів на кінець періоду, тис. грн

 

 

 

 

Виробничі запаси, тис. грн

 

 

 

 

Дебіторська заборгованість, тис. грн

 

 

 

 

Частка власного капіталу, %

 

 

 

 

Показник покриття (Current Ratio)

 

 

 

 

ROI % (відношення чистого прибутку до інвестованого капіталу)

 

 

 

 

ROE % (відношення чистого прибутку до власного капіталу)

 

 

 

 

бюджетного контролю характеризує основний зміст оперативного контролінгу, який, власне, полягає в систематичному порівнянні фактичних показників діяльності підприємства із запланованими та подальшому аналізі відхилень.

Бюджетування, рапортування і контроль у системі оперативного контролінгу

Рис. 11.3. Бюджетування, рапортування і контроль у системі оперативного контролінгу

Коло завдань, які належать до компетенцій бюджетного контролю, включає управлінський облік, аналіз відхилень, а також рапортування. В оперативних звітах (рапортах) інтерпретуються результати виконання бюджетів, наводиться оцінка основних фінансових показників, а також формулюються пропозиції, які випливають з аналізу відхилень. Взаємозв’язок бюджетування, бюджетного контролю та рапортування у рамках оперативного фінансового контролінгу наведено на рис. 11.3.

Контроль складає базу для виявлення причин відхилень і визначення слабких місць на підприємстві.

Завдяки рапортуванню забезпечується зворотний інформаційний зв’язок (Feed-Back-Information) між контролінгом і відповідними носіями рішень. За нормальної господарської діяльності рапорти про результати бюджетного контролю подаються керівництву щомісяця. На основі вивчення отриманих рапортів менеджмент вживає оперативних заходів щодо коригування цільових і бюджетних показників, а також підвищення ефективності виконання діяльності. Важливим завданням контролінгу в цьому зв’язку є розробка системи мотиваційних стимулів для досягнення поточних цілей. Детальніше система бюджетування та бюджетного контролю на підприємстві описується в розд. 12.

Оперативний фінансовий контролінг (на відміну від стратегічного) спирається переважно на внутрішні джерела інформації, зокрема дані рахунків прибутків і збитків, руху грошових коштів тощо. Основна увага при цьому концентрується на дослідженні таких співвідношень, як «доходи—затрати» та «грошові надходження—грошові видатки», у той час як стратегічний контролінг зорієнтований на аналіз шансів і ризиків, сильних і слабких сторін.

Важливим елементом оперативного контролінгу є внутрішній консалтинг та методологічне забезпечення. Фінансового контролера досить часто називають також радником топ-менеджменту з фінансово-економічних питань та його інформаційним партнером. При виконанні цієї функції служби контролінгу здійснюють консультування менеджменту підприємства, керівників структурних підрозділів, окремих стратегічних одиниць з питань оптимізації досягнення поставлених цілей та вирішення поточних проблем. Консультаційні послуги можуть надаватися також під час проведення внутрішнього аудиту або у разі виявлення певних недоліків чи резервів. У рамках даного функціонального блоку контролінг займається розробкою внутрішніх інструкцій, методик, рекомендацій на замовлення менеджменту та окремих структурних підрозділів. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування