Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.
Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.
<< Содержание < Предыдущая

Тести і задачі

Тести

Тест 1. Оперативний фінансовий контролінг включає…

бюджетний контроль;

систему раннього попередження та реагування;

довгострокове планування;

складання бюджету реалізації;

визначення основних немонетарних фінансових цілей.

 

Тест 2. Система раннього попередження та реагування включає…

визначення індикаторів раннього попередження;

розрахунок граничних значень індикаторів і безпечних інтервалів їх зміни;

бенчмаркінг;

бюджетний контроль;

бюджетування.

 

Тест 3. Основні функції контролінгу — це…

залучення капіталу;

інформаційне забезпечення та планування;

контроль та координація;

управління кредиторською та дебіторською заборгованістю;

управління грошовими потоками.

 

Тест 4. Дискримінантний аналіз…

може бути однофакторним і багатофакторним;

є методом прогнозування фінансових результатів;

використовується в процесі прогнозування банкрутства;

використовується при розрахунку точки беззбитковості;

є складовою АВС-аналізу.

 

Тест 5. Головним завданням стратегічного планування є…

визначення стратегічних напрямків діяльності підприємства;

бюджетування;

розробка дерева цілей;

аналіз відхилень;

визначення горизонтів планування.

 

Тест 6. Система калькуляції затрат, яка ґрунтується на простому розрахунку показника покриття постійних затрат, називається…

системою стандарт-костинг;

системою обліку за нормативною собівартістю;

одноступінчастою системою директ-костинг;

калькуляцією за фактичною собівартістю;

багатоступінчастою системою директ-костинг.

 

Тест 7. Маржинальний прибуток — це…

те саме, що й звичайний прибуток підприємства до оподаткування;

показник, який характеризує частину чистої виручки, що спрямовується на покриття умовно змінних витрат;

прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування;

прибуток від інвестицій за безризиковою процентною ставкою;

показник, який характеризує частину виручки, що спрямовується на заміщення умовно постійних витрат і формування прибутку від реалізації.

 

Тест 8. Бенчмаркінг — це…

внутрішній аналіз і порівняння показників діяльності різних структурних підрозділів одного підприємства;

маркетинговий аналіз ринку;

порівняльний аналіз продуктивності виробничих процесів та інших параметрів даного підприємства з аналогічними характеристиками підприємств-конкурентів;

аналіз окремих процесів, функцій, методів і технологій порівняно з підприємствами, які не є конкурентами даного підприємства;

аналіз сильних і слабких місць на підприємстві.

 

Тест 9. АВС-аналіз застосовують при вирішенні таких основних завдань:

оптимізація товарно-матеріальних запасів;

розрахунок суми покриття;

прогнозування банкрутства;

виявлення резервів зниження затрат сировини, матеріалів;

забезпечення координації системи бюджетів на підприємстві.

 

Тест 10. До основних методів фінансового прогнозування на основі екстраполяції можна віднести…

метод Дельфі;

причинно-наслідковий аналіз;

метод визначення ковзної середньої;

стохастичне прогнозування;

експоненціальне згладжування.

Задачі

Задача 1

У таблиці наведено фактичні обсяги виручки від реалізації продукції підприємства протягом січня—травня. Зробити прогнозні розрахунки показника виручки від реалізації на червень методом експоненціального згладжування, якщо фактор згладжування становить 0,25.

Місяць

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Факт

15,0

16,0

17,5

17,0

18,0

 

Прогноз

14,0

 

 

 

 

 

Задача 2

Маржинальний прибуток на одиницю реалізованої продукції становить 5 грн; умовно змінні витрати на одиницю продукції дорівнюють 4 грн; умовно постійні витрати на виробництво товарної продукції — 600 тис. грн. Розрахувати величину виручки від реалізації та обсяг реалізації продукції в точці беззбитковості. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування