Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.
Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

12.9. Планування показників балансу

Координація та узгодження показників окремих бюджетів між собою та у розрізі дотримання стратегічних цільових установок підприємства відбувається у зведеному (інтегрованому) бюджеті. Роль такого бюджету можуть відігравати річні (квартальні, місячні) плани балансового звіту підприємства. В ньому відображаються наслідки впливу показників системи бюджетів на активи та пасиви. Позиції балансу плануються на основі плану інвестицій, бюджету ліквідності (оперативного фінансового плану), бюджету товарно-матеріальних запасів, бюджету прибутків і збитків, інших функціональних (часткових) бюджетів.

Плановий баланс складається на основі очікуваних показників поточного періоду та прогнозних змін в окремих статтях і розділах, які очікуються в плановому періоді. Розрахунок планових показників балансу здійснюється з використанням інформації, яка міситься в інших бюджетах, зокрема:

зміни у складі необоротних активів випливають з бюджету інвестицій та амортизаційних відрахувань;

прогнозні показники окремих статей оборотних активів розраховуються з використанням бюджету товарно-матеріальних запасів, бюджету виробництва, графіків грошових надходжень від реалізації продукції та інкасації дебіторської заборгованості тощо;

планові показники власного капіталу розраховуються,виходячи з даних бюджету ліквідності, бюджету інвестицій,бюджету фінансових результатів і нормативів розподілу прибутку;

зміни у складі позичкового капіталу визначаються на основі графіків погашення банківських кредитів, бюджету інвестицій, планів матеріально-технічного постачання, бюджету ліквідності тощо.

Зміни (динаміка) у складі активів та пасивів (приріст чи зменшення), які очікуються в плановому періоді, відображаються в так званому динамічному (рухомому) балансі. В такому балансі висвітлюються не окремі статті активів та пасивів, а сумарні зміни в цих статтях, які прогнозуються протягом планового періоду. В активній стороні динамічного балансу слід відображати зміни у використанні фінансових ресурсів, а в пасиві — зміни у джерелах фінансування активів. У загальному вигляді структура динамічного балансу наведена в табл. 12.8.

Таблиця 12.8

Структура динамічного (рухомого) балансу

Використання фінансових ресурсів

Залучення фінансових ресурсів

І. Приріст активів

1. Необоротні активи

придбання нематеріальних активів

придбання основних засобів

довгострокові фінансові інвестиції

2.Оборотні активи

збільшення запасів

дебіторська заборгованість

поточні фінансові інвестиції

грошові кошти та їх еквіваленти

І. Збільшення пасивів

1. Власний капітал

збільшення статутного капіталу

збільшення резервного капіталу

нерозподілений прибуток

2. Позичковий капітал

залучення банківських кредитів

залучення комерційних позичок

забезпечення наступних витрат і платежів

ІІ. Зменшення пасивів

погашення заборгованості

виплата дивідендів

повернення внесків власників

ІІ. Зменшення активів (дезінвестиції)

реалізація запасів

реалізація необоротних активів

нарахування амортизації

ІІІ. Сума

ІІІ. Сума

Побудова такого балансу дає можливість виявити зміни показників балансу, що прогнозуються в окремих періодах, а також проаналізувати причини цих змін (наприклад, зменшення обсягів реалізації, підвищення рівня затрат, зростання вартості капіталу тощо). Як бачимо, будь-яке збільшення активів чи зменшення пасивів пов’язане з використанням фінансових ресурсів. З іншого боку, зменшення активів чи збільшення пасивів вказує на залучення додаткових ресурсів.

Для забезпечення фінансової рівноваги сума приросту пасивів та зменшення активів повинна дорівнювати величині приросту активів та зменшення пасивів. Плануючи показники балансу, слід перевіряти їх на предмет узгодження з обраною фінансовою стратегією та дотримання правил фінансування, зокрема визначеного рівня структури капіталу, показника покриття необоротних активів за рахунок довгострокових пасивів тощо.

Динамічний баланс можна розглядати, з одного боку, як інструмент планування ліквідності підприємства, з іншого — як метод аналізу ліквідності. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування