Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.
Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.
<< Содержание < Предыдущая

Тести і задачі

Тести

Тест 1. До основних характерних ознак бюджетування належать…

короткостроковість;

середньостроковість;

високий рівень конкретизації;

низький рівень конкретизації;

тісна інтеграція з контролем та аналізом відхилень.

Тест 2. Які з наведених характеристик можна віднести до нуль-базис-бюджетування?

Метод може використовуватись при визначенні потреби в капіталі у разі заснування нового підприємства.

В основі бюджетування лежать показники діяльності, зокрема показники потреби в капіталі та рівня витрат попередніх періодів.

Цей спосіб, як правило, використовується за відносно стабільних обсягів виробництва та реалізації продукції.

Інструментом бюджетування є фінансовий план.

Бюджетні показники за цим способом розраховуються на основі нового обрахунку потреби в капіталі.

Тест 3. До типових часткових бюджетів можна віднести:

плановий баланс;

бюджет фонду оплати праці та нарахувань на неї;

бюджет прибутків і збитків;

бюджет матеріальних витрат;

бюджет ліквідності.

Тест 4. До основних інструментів планування ліквідності належать:

план прибутків і збитків;

бюджет виробництва та реалізації продукції;

нуль-базис-бюджетування;

оперативний фінансовий план;

бюджет робочого капіталу.

Тест 5. Основою для визначення потреби в капіталі в плановому періоді є…

показники балансу звітного періоду;

показники звіту про рух грошових коштів у звітному періоді;

бюджет виробництва в плановому періоді;

прибуток звітного періоду;

обсяг власного капіталу підприємства.

Тест 6. На обсяги потреби підприємства в капіталі для фінансування інвестицій впливають такі фактори:

форми розрахунків за готову продукцію;

вартість модернізації існуючих основних засобів;

вартість сировини та матеріалів;

продуктивність обладнання;

вартість монтажу обладнання.

Тест 7. Потреба підприємства в капіталі для фінансування оборотних активів дорівнює…

величині витрат на виробництво та реалізацію продукції в плановому періоді;

добутку середньоденних витрат на тривалість операційного циклу;

сумі запасів на дату складання балансу;

сумі запасів і дебіторської заборгованості на дату складання балансу;

сумі оборотних активів на дату складання балансу.

Тест 8. Потреба в капіталі для фінансування виробничих запасів визначається такими чинниками:

первісною вартістю запасів сировини, матеріалів тощо;

вартістю зберігання сировини та матеріалів на складі;

кількістю днів зберігання запасів на складі;

строками оплати сировини та матеріалів;

строками оплати готової продукції.

Тест 9. Золоте правило балансу вимагає…

паралельності строків фінансування та інвестування;

дотримання певних співвідношень між окремими статтями пасивів та активів;

щоб основні засоби фінансувалися за рахунок власного капіталу та довгострокових позичок;

дотримання певних співвідношень між окремими статтями пасиву;

щоб довгострокові пасиви використовувалися не тільки дляфінансування основних фондів, а й для довгострокових оборотнихактивів.

Тест 10. Правило фінансування, яке вимагає, щоб строки, на які мобілізуються фінансові ресурси, збігалися зі строками, на які вони вкладаються в реальні чи фінансові інвестиції, називається…

золотим правилом фінансування;

золотим банківським правилом;

правилом вертикальної структури балансу;

правилом узгодженості строків;

золотим правилом балансу.

Тест 11. До правил, які характеризують горизонтальну структуру капіталу, належать:

золоте правило фінансування;

золоте банківське правило;

правило вертикальної структури балансу;

правило узгодженості строків;

золоте правилом балансу.

Тест 12. Правило вертикальної структури балансу вимагає…

щоб відношення власного капіталу до позичкового дорівнювало 1 : 1;

щоб коефіцієнт заборгованості не перевищував 100 %;

щоб структура капіталу та структура активів були узгоджені між собою;

дотримання певного співвідношення між власним та позичковим капіталом підприємства, що залежить від галузевих та інших умов діяльності останнього;

розрахунку двох показників: коефіцієнта фінансової незалежності та коефіцієнта заборгованості.

Тест 13. Які з наведених висловлювань правильні?

З приростом заборгованості зростає рентабельність власного капіталу, якщо проценти за кредит менші за рентабельність сукупного капіталу.

Якщо рентабельність активів дорівнює процентам за кредит, то останні дорівнюють рентабельності власного капіталу.

Рентабельність власного капіталу зростає разом з приростом коефіцієнта заборгованості, якщо проценти за кредит перевищують рентабельність власного капіталу.

У разі негативного значення показника рентабельності активів, рентабельність власного капіталу буде завжди негативною.

У разі позитивного значення показника рентабельності активів рентабельність власного капіталу буде завжди позитивною.

Тест 14. До показників, які характеризують структуру капіталу підприємства, належать:

відношення Cash-flow до позичкового капіталу;

коефіцієнт заборгованості;

коефіцієнт фінансової незалежності;

коефіцієнт покриття;

робочий капітал.

Тест 15. До основних розділів фінансового плану (бюджету ліквідності) належать:

грошові надходження;

чистий прибуток;

грошові видатки;

собівартість реалізованої продукції;

залишок (дефіцит) грошових коштів на кінець планового періоду.

Задачі

Задача 1

Необоротні активи підприємства становлять 600 тис. грн.

Короткострокові активи — 700 тис. грн.

Власний капітал — 400 тис. грн.

Довгострокові зобов’язання — 350 тис. грн.

Поточні зобов’язання — 550 тис. грн.

Перевірити рівень виконання підприємством умов золотого правила фінансування. Розрахувати робочий капітал підприємства та зробити висновки.

Задача 2

Визначити планову потребу в капіталі нановостворюваного підприємства, якщо прогнозні розрахунки дають таку інформацію:

1. Затрати, пов’язані із заснуванням підприємства, — 5 тис. грн.

2. Первісна вартість необхідної для виробництва планового обсягу продукції виробничої споруди — 1 млн грн.

3. Придбання машин та обладнання — 500 тис. грн.

4. Щоденні виплати на закупку сировини та матеріалів — 6 тис. грн.

5. Середньоденні затрати на утримання персоналу — 10 тис. грн.

6. Середньоденні затрати за іншими видами елементів затрат — 3 тис. грн.

7. Середній період з моменту оплати вартості сировини та матеріалів до запуску їх у виробництво — 7 днів.

8. Тривалість виробничого циклу — 3 дні.

9. Середній термін зберігання готової продукції на складі — 5 днів.

10. Збут готової продукції здійснюється з відстрочкою платежу у 10 днів.

Задача 3

Затрати на виробництво та реалізацію продукції в плановому кварталі становлять 8 млн грн, в т. ч.:

затрати на сировину і матеріали — 45 % усіх затрат;

затрати на заробітну плату та нарахування на неї — 35 % усіх затрат;

інші затрати, пов’язані з виробництвом та реалізацією продукції, — 20 %.

Оплату сировини та матеріалів планується здійснювати на другий робочий день з дня оприбуткування їх на складі. Середній термін перебування виробничих запасів на складі — 2 дні. Тривалість виробництва продукції — 3 дні. Середній термін складування готової продукції — 5 днів. Підприємство планує відвантажувати готову продукцію з наданням відстрочок в її оплаті на 10 днів.

Фінансові служби підприємства повинні розрахувати плановий обсяг потреби підприємства в капіталі для фінансування оборотних активів у цілому та у розрізі окремих елементів затрат.

Задача 4

Розрахувати основні показники, що характеризують структуру капіталу підприємства, за таких даних (станом на кінець звітного періоду), тис. грн:

1. Статутний капітал — 500.

2. Додатковий капітал — 100.

3. Чистий прибуток — 200.

4. Нерозподілений прибуток — 150.

5. Валюта балансу — 2000.

Задача 5

Визначити оптимальну структуру фінансування інвестицій з метою максимізації рентабельності власного капіталу, за таких даних, тис. грн:

1. Загальний обсяг інвестицій — 100.

2. Базова рентабельність інвестицій — 25 % (за базового рівня процентів за кредит 20 %).

3. Можливі варіанти структури джерел фінансування (частка власного капіталу): 80 %; 70 %; 60 %; 50 %; 40 %; 30 %.

4. Починаючи з позначки 70 % (включно) зростання позичкових джерел фінансування в загальній структурі капіталу на 10 % веде до збільшення процентів за користування позичками на 1 %.

Задача 6

Капітал АТ «Х» становить 1 млн грн. Коефіцієнт заборгованості — 0,25. Вартість залучення позичкового капіталу — 5 %; вартість обслуговування власного капіталу (рентабельність власного капіталу) = 15 %. В рамках існуючої стратегії розвитку підприємство планує здійснити додаткові інвестиції. З метою зменшення вартості капіталу підприємства фінансовим контролінгом була внесена пропозиція щодо збільшення частки позичок у структурі капіталу до 50 % шляхом залучення додаткових кредитних ресурсів. Оцінити доцільність фінансування інвестицій за рахунок додаткових позичок та підвищення ризику структури капіталу з погляду зменшення середньозваженої вартості капіталу підприємства, якщо ставка податку на прибуток підприємства дорівнює 25 %. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим