Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Політична економія - Оганян Г.А.
Політична економія - Оганян Г.А.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Методи політичної економії

Особливості предмета науки зумовлюють особливості та зміст методів пізнання. Метод (від грецьк.) — це спосіб пізнання дійсності, прийом дослідження. Метод лише тоді є науковим і практично доцільним та успішним, коли він відображає об'єктивні закони реальної дійсності. У політичній економії використовуються загальнонаукові і спеціальні методи дослідження економіки. До загальнонаукових належать математичні методи моделювання, кількісні та якісні методи аналізу, статистичні та ін. До спеціальних належать метод наукової абстракції, соціально-економічний експеримент, поєднання логічного та історичного підходів. Враховуючи специфіку предмета політичної економії, яка вивчає найскладнішу частину суспільного буття — відносини між людьми в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних і духовних благ, слід зазначити важливість використання тих методів дослідження, що дають уявлення про реальний економічний розвиток і запобігають фальсифікації та спотворенню дійсності.

Наукова сила політичної економії полягає в тому, що ця наука неупереджено розкриває реальний характер задоволення потреб людини. Відступ від наукового пізнання дійсності перетворює політичну економію на вульгарну (упереджену) суму уявлень і призводить до втрати нею авторитету, що відбувалося з політичною економією неодноразово протягом історичного розвитку, в тому числі і в недалекому ХХ ст. Завдання сучасних дослідників полягає у збереженні (дотриманні) науковості й поверненні політичній економії суспільного авторитету.

Єдність і відмінність предмета політичної економії і предмета економічної теорії

У сучасній вищій школі викладається курс "Економічна теорія", який у 90-х роках минулого століття замінив навчальну дисципліну "Політична економія".

Науковці пояснюють таку заміну з різних, інколи протилежних позицій. Одні пов'язують це із суто ідеологічними кроками, зумовленими розпадом Радянського Союзу, відмовою від соціалізму з його науковим обґрунтуванням — теорією марксизму-ленінізму; інші вбачають у такій заміні принципово новий крок у розвитку економічної науки в сучасних умовах дослідження буття людства. За такої позиції все виглядає "або — або". Або політична економія, або економічна теорія. Водночас учені в пошуках істини знайшли і компромісний варіант, викладаючи політико-економічний аспект економічної теорії у сучасному його розумінні, виходячи з плюралістичних засад розвитку людського суспільства й економічних знань. Тим часом, ці науки відрізняються одна від одної, оскільки кожна має свій специфічний предмет дослідження, який визначає сутнісний зміст кожної науки, методи дослідження предмета, об'єкти дослідження, механізм впливу на об'єкт, принципи впливу, критерії знань предмета й об'єкта досліджень. Природно, якщо науки та їх предмети дослідження різні, то і назви наук відрізняються одна від одної. Сучасні дослідники повинні визначитись, чи економічна теорія — це та сама наука політична економія, але під сучасною назвою, чи політична економія й економічна теорія — це дві різні суспільні економічні науки?

Виходячи із сучасних наукових досліджень, подібність двох наук зумовлена тим, що це суспільні, економічні науки. Об'єкт дослідження в них єдиний — економіка. Але економіка — це надто складна система з відповідно складною структурою своєї побудови, дослідити і вивчити яку можна тільки зусиллями системи економічних наук. У системі економічних наук розрізняють загальні, конкретні або часткові науки.

Наголосимо, що політична економія й економічна теорія належать до загальних економічних наук. Їх єдність полягає в тому, що вони досліджують відносини між людьми в економічній сфері їх вияву. Відмінність наук ґрунтується на тому, що економічна теорія досліджує економічні відносини в єдності виробничих, техніко-економічних й організаційно-економічних відносин, з'ясовує загальні економічні закономірності, тоді як політична економія у системі економічних наук досліджує найглибший, базовий прошарок сукупності економічних відносин — виробничі відносини як вираз економічних інтересів людей у поєднанні з продуктивними силами, від рівня розвитку яких залежить можливість реалізації інтересів людей, задоволення їх потреб і зростання добробуту.

Контрольні питання

1. Як ви розумієте сутність політичної економії як суспільної та економічної науки?

2. Що є предметом дослідження науки політичної економії?

3. Розкрийте зміст предмета політичної економії.

4. Що розуміють під виробничими відносинами?

5. В якому відношенні до політичної економії перебувають продуктивні сили суспільства?

6. У чому єдність і відмінність предмета політичної економії та предмета економічної теорії?

7. Які існують методи дослідження у політичній економії? 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим