Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Політична економія - Оганян Г.А.
Політична економія - Оганян Г.А.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Моделі ринкової економіки

Не існує єдиної моделі ринкової економіки. Їх специфіка залежить від історичних особливостей розвитку конкретної країни, рівня її економічного розвитку, співвідношення функцій державних і

громадських структур, вибору пріоритетів суспільного розвитку. Однак попри всі відмінності моделей, їх можна об'єднати у три різновиди — ліберальний, соціально орієнтований і державно-керований ринок (рис. 6).

Моделі ринкової економіки

Рис. 6. Моделі ринкової економіки

Для США, наприклад, характерне незначне втручання держави в економіку, наближеність до реалізації принципу "вільної гри ринкових сил". Тут активно заохочується підприємництво, а високий рівень економічного розвитку дає змогу за рахунок часткового перерозподілу національного доходу підтримувати прийнятний життєвий рівень для малозабезпечених верств населення. Загалом ліберальна модель базується на соціально-культурних особливостях нації — масовій орієнтації на досягнення особистого успіху та високому рівні економічного добробуту.

Японська модель ґрунтується на історичних традиціях цієї країни, на пріоритетах інтересів нації над особистими інтересами, на високій трудовій дисципліні і відповідальності працівників, розвиненому почутті сприйняття нового, готовності населення йти на певні матеріальні витрати заради добробуту країни. За рахунок перелічених та інших чинників досягається значне зниження витрат виробництва продукції, її висока якість, що забезпечує незаперечну конкурентоспроможність японських товарів на світовому ринку. Японці не перебільшували роль "вільного ринку" і вже з повоєнних років активно застосовували механізм макроекономічного індикативного планування. Нині бізнесмени разом з міністерствами розробляють стратегічні напрями розвитку економіки і визначають ключові галузі для вкладення капіталів. В Японії відсутнє державне соціальне забезпечення (цю функцію виконують фірми).

Більшість західноєвропейських країн кілька століть жили за законами, побудованими на принципах монархізму, що зумовило значне втручання держави в економіку і соціальне життя. Висока норма оподаткування дає можливість цим державам нагромаджувати значні фінансові кошти і спрямовувати їх на розв'язання соціальних проблем (державне страхування здоров'я, державне утримання безробітних, пенсіонерів тощо). В результаті значною мірою вирівнюються поточні доходи населення, регулюється зайнятість, а в окремих випадках — і ціни. Соціально орієнтована ринкова економіка характерна для Швеції, Німеччини, Австрії.

Якщо узагальнити практику розвитку ринкових економік західних країн, то моделлю розвитку національних ринкових економік з певним припущенням можна вважати поєднання ліберального і соціально орієнтованого ринку. Для ліберальної моделі ринкового розвитку передусім характерний пріоритет приватної власності, заохочення приватного підприємництва. Економічні функції держави реалізуються в основному на макроекономічному рівні. Не ставиться проблема "соціальної рівності", державна соціальна практика спрямована на підтримку найзнедоленішого населення. Для соціально орієнтованої моделі економіки характерна міцна позиція держави в регулюванні відтворювальних процесів, розподілі прибутків через програми державних видатків на соціальне забезпечення. Соціальна політика держави спрямована на всіх слабких членів суспільства. Регламентуючі функції держави поширюються не тільки на макрорівень господарської діяльності, а й на діяльність суб'єктів мікроекономіки.

За якими показниками можна оцінювати перевагу тієї або іншої моделі ринкової економіки? Для більшості країн, що переходять від індустріального до постіндустріального суспільства, такими показниками мають бути: реалізація потенцій особистості, забезпечення сприятливих економічних, соціальних, екологічних та психологічних умов життєдіяльності людини.

Дієздатність ринку як форми функціонування товарного виробництва підтверджується тривалим періодом людської історії. Його " довголіття" визначається тим, що в самій суті розвиненого ринку закладено механізм його саморозвитку і саморегулювання.

Контрольні питання

1. Чи існував ринок за умов командно-адміністративної системи?

2. Які основні функції ринку і як вони реалізуються?

3. Які позитивні і негативні ознаки функціонування ринку?

4. Розгляньте критерії структурування ринку.

5. Охарактеризуйте структуру ринку за економічним призначенням об'єктів ринкових відносин.

6. Зазначте ринок, на якому можна одержати позику, придбати цінні папери:

а) валютний;

б) кредитний;

в) цінних паперів;

г) інвестиційний;

д) фондовий;

е) фінансовий.

7. Чим відрізняються моделі ринкової економіки? 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування