Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Політична економія - Оганян Г.А.
Політична економія - Оганян Г.А.
<< Содержание < Предыдущая

Показники, які характеризують використання фондів підприємства

Використання фондів підприємства може бути проаналізовано за допомогою цілої низки показників. Розглянемо основні з них.

Швидкість обороту виробничих фондів має дуже важливе значення для підприємця: що вона більша, то краще. Швидкість обороту фондів, кількість оборотів за рік визначається за формулою

де п — швидкість обороту фондів; О — один рік (12 місяців); об — час обороту капіталу (фондів).

Основні виробничі фонди здійснюють за рік тільки певну частку свого обороту, а оборотні виробничі — кілька оборотів. Наприклад, якщо час обороту устаткування становить 10 років (120 місяців), то воно здійснить за рік 12міс/120міс =1/10=обороту. Якщо час обороту сировини становить 4 місяці, то ця частина оборотних виробничих фондів здійснить за рік 3 обороти 12міс/4міс

Відповідним чином можна підрахувати швидкість обороту або коефіцієнт оборотності оборотних коштів. Якщо час обороту оборотних коштів, або ще називають оборотністю оборотних коштів, становить 40 днів, то кількість оборотів дорівнюватиме 9 (360/40). Збільшення швидкості обороту оборотних коштів сприяє тому, що підприємство може зменшити суму грошей, яку потрібно тримати в обороті.

Час обороту виробничих фондів дорівнює середньому часові, протягом якого загальна маса виробничих фондів, авансована у грошовій формі, здійснює повний оборот і знову повертається підприємцю у грошовій формі. Оскільки швидкість обороту основних та оборотних виробничих фондів неоднакова — оборотні виробничі фонди обертаються значно швидше, то загальна сума, авансована в оборотні виробничі фонди, може повернутися ще до того, як здійснять свій повний оборот основні виробничі фонди.

Проілюструємо це за допомогою прикладу (табл. 10). Припустимо, що капітал, авансований в основні фонди, становить 150 тис. гр. од., у тому числі у виробничі споруди — 50 тис. гр. од., строк дії яких 25 років; у машини та устаткування — 80 тис. гр. од., які функціонують протягом 10 років; у дрібне устаткування та інструменти — 20 тис. гр. од., строк служби яких дорівнює 4 роки. Вартість оборотних фондів становить 45 тис. гр. од., вони роблять 4 обороти за рік.

Таблиця 10

Оборот основних і оборотних виробничих фондів

Елементи продуктивного капіталу

Вартість, гр. од.

Кількість оборотів за рік, п

Річний оборот,

гр. од.

Виробничі споруди

50000

1/25

2000

Машини, устаткування

80000

1/10

8000

Дрібне устаткування та інструменти

20000

1/4

5000

Основні виробничі фонди, разом

150000

1/10

15000

Оборотні виробничі фонди

45000

4

180000

Увесь авансований у виробничі фонди капітал

195000

1

195000

Використовуючи дані, наведені в табл. 10, визначимо річний оборот, швидкість обороту та час обороту всього авансованого у фонди капіталу та різних його частин. Річний оборот капіталу, авансованого у виробничі фонди, становить 195 тис. гр. од., він здійснює протягом року 1 оборот. При цьому оборотні фонди обернулися за рік 4 рази, основні фонди зробили тільки 1/10 свого обороту. Капітал, авансований у виробничі фонди, повернеться підприємцю через 1 рік, тобто раніше, ніж здійснять свій повний оборот основні виробничі фонди — 10 років (150000 : 15000, або 1 : 1/10).

Зменшення часу обороту фондів передбачає зменшення часу виробництва (час виготовлення продукції) та часу обігу (час, необхідний для того, щоб придбати необхідні для виробництва цієї продукції засоби виробництва, та час, щоб її реалізувати). Збільшення швидкості обороту фондів істотно впливає на зменшення витрат виробництва та збільшення прибутків.

Показники ефективності використання фондів підприємства

До основних показників, які характеризують ефективність використання фондів, належать фондовіддача Фв і матеріаловіддача Мв, а також показники, обернені до них, відповідно фондомісткість Фм і матеріаломісткість Мм. Фондовіддача розраховується як відношення вартості готової продукції ГП до вартості основних виробничих фондів Фо.

Матеріаловіддача характеризує ефективність використання оборотних виробничих фондів. Вона може бути обчислена як відношення вартості готової продукції до вартості використаних матеріалів М.

Узагальнюючим показником ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства є матеріаломісткість, що розраховується як відношення вартості спожитих матеріальних ресурсів (сировини, палива, енергії та інших предметів праці) до вартості готової продукції. У практичній діяльності підприємства використовують також показники, що характеризують ефективність використання металу, енергії тощо на одиницю продукції (металомісткість, енергоємність).

Розрахунок усіх цих показників можна представити за допомогою формул:

Важливим показником ефективності використання оборотних коштів є коефіцієнт оборотності Ко. Один з методів його обчислення був наведений вище. Цей показник можна також розраховувати як відношення виручки від реалізації В до середнього залишку оборотних коштів Оз:

Цей показник ще називають фондовіддачею оборотних коштів.

Останніми роками динаміка цих показників по більшості підприємств України незадовільна. Велика частина основних виробничих фондів зношена морально і фізично. Проблеми оновлення основних виробничих фондів, перебудови їх структури для України є дуже актуальними. Це пов'язано з необхідністю переходу до інтенсивного наукомісткого, ресурсозберігаючого типу суспільного відтворення, а також з тим, що на 90-ті роки припав період досягнення стану повного зношення дуже великими групами фондів. Вони були введенні в дію в 50-60-х роках ХХ ст. Ситуацію поглиблював кризовий стан економіки України впродовж тривалого часу. Це також позначилося на зменшенні купівельної спроможності господарюючих суб'єктів, що значно ускладнювало реалізацію вже виробленої продукції. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування