Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Політична економія - Оганян Г.А.
Політична економія - Оганян Г.А.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Мінімальна заробітна плата

Щоб підтримувати в суспільстві соціальну справедливість, економічну й політичну стабільність, держава має регулювати рівень заробітної плати. Особливої уваги потребує регулювання мінімальної заробітної плати, яка не може бути нижчою за мінімальну вартість робочої сили і є гарантованим державою соціальним мінімумом нета-рифікованої праці. Мінімальна заробітна плата як державна соціальна гарантія може здійснюватися в різноманітних формах: законодавчо-правовій, економічній (вартісній і натуральній), організаційній та інформаційній.

Мінімальна заробітна плата — це встановлений державою розмір заробітної плати, менше за яку не може одержувати найманий працівник за фактично виконану ним повну місячну норму праці (робочого часу). Соціальна норма є найнижчою межею вартості робочої сили, яка виконує найпростішу працю за нормальних умов виробництва. Основною функцією мінімальної заробітної плати є стимулювання власника робочої сили до участі у праці. Розраховується вона в грошовій формі і встановлюється законом. Запровадження мінімальної заробітної плати має на меті: недопущення експлуатації працівників, які виконують нескладну роботу; протистояння недобросовісній конкуренції, що досягається у разі різкого зниження заробітної плати; збільшення найнижчої заробітної плати з метою підвищення загального рівня оплати праці; координування заходів соціальної політики у сфері перерозподілу національного доходу, їх узгодження з економічною політикою.

Поняття "мінімальна заробітна плата" стикається з різними сторонами оплати праці. Впроваджуючи інститут мінімальної заробітної плати як державної соціальної гарантії, обов'язкової на всій території України, законодавство визначило певне коло понять в Законі України "Про оплату праці" (табл. 12).

Мінімальна заробітна плата є одним з важливих важелів соціального захисту працюючих, виходячи з її розміру визначають розмір пенсії за віком, стипендії, допомоги у зв'язку з безробіттям, у зв'язку з доглядом за дитиною, виплати за лікарняними листками тощо.

Згідно із законом України про встановлення величини межі мало-забезпеченості та розміру мінімальної заробітної плати ці показники визначаються на кожен рік. Наприклад, з 1 січня 1999 р. розмір мінімальної заробітної плати становив 74 грн на місяць, у 2000 р. — 90 грн на місяць до 1 липня, після 1 липня 2000 р. — 118 грн на місяць, з 1 січня 2003 р. — 185 грн.

Поступово з розвитком економіки рівень мінімальної заробітної плати досягне рівня прожиткового мінімуму, що є важливою характеристикою стану економічного розвитку країни. Поки що цей показник не відповідає вимогам, які висуваються до нього.

Таблиця 12

Коло понять стосовно мінімальної заробітної плати, визначених в Законі України "Про оплату праці"

Поняття

Зміст поняття

1

2

Функціональна роль мінімальної заробітної плати

Сфера застосування мінімальної заробітної плати

Норма затвердження мінімальної заробітної плати

Мінімальна заробітна плата є засобом державного регулювання оплати праці працівників підприємств усіх форм власності (ст. 8, ч. 1)

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання (ст. 3, ч. 3)

Мінімальна заробітна плата — це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, годинну норму праці (обсяг робіт) (ст. 3., ч. 1)

Складові мінімальної заробітної плати

До 22 червня 2000 р. мінімальна заробітна плата не включала доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати (ст. 3, ч. 2). З 22 червня 2000 р. до мінімальної заробітної плати включаються всі передбачені умовами оплати праці доплати, надбавки, премії та інші виплати, крім доплат за роботу в надурочний час, у важких, шкідливих, особливо шкідливих умовах праці, на роботах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я, премій до ювілейних дат, за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, матеріальної допомоги

Зв'язок мінімальної заробітної плати із системою оплати праці

Не встановлено, але визначено, що тарифна ставка робітника першого розряду встановлюється у розмірі, що перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати (ст. 6, ч. 4)

Умови визначення розміру мінімальної заробітної плати

Розмір мінімальної заробітної плати визначається з урахуванням вартісної величини мінімального споживчого бюджету (ст. 9, ч. 2), загального рівня середньої заробітної плати (ст. 9, ч. 3), продуктивності праці, рівня зайнятості та інших економічних умов (ст. 9, ч. 4)

Обмеження на розмір мінімальної заробітної плати

Мінімальна заробітна плата встановлюється у розмірі не нижчому за вартісну величину межі малозабезпеченості у розрахунку на працездатну особу (ст. 9, ч. 5)

Закінчення табл. 12

1

2

Порядок встановлення і перегляду мінімальної заробітної плати

Умови перегляду мінімальної заробітної плати

Умови виплати заробітної плати, нижчої за мінімальну заробітну плату

Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України, як правило, один раз на рік при затвердженні Державного бюджету України з урахуванням пропозицій, вироблених шляхом переговорів представників професійних спілок, власників або уповноважених ними органів, які об'єдналися для ведення колективних переговорів і укладення генеральної угоди (ст. 10, ч. 1)

Розмір мінімальної заробітної плати переглядається залежно від зростання індексу цін на споживчі товари і тарифів на послуги за угодою сторін колективних переговорів (ст. 10, ч. 2)

Розмір мінімальної заробітної плати може бути нижчим за встановлений мінімальний розмір заробітної плати у разі невиконання норм виробітку, виготовлення продукції, що виявилася браком, та з інших, передбачених чинним законодавством причин, які мали місце з вини працівника (ст. 21, ч. 2)

Контрольні питання

1. Що розуміють під первісним нагромадженням капіталу?

2. Як відбувається перетворення грошей на капітал?

3. За яких умов гроші стають капіталом?

4. Чим відрізняється капітал з точки зору підприємства і з точки зору економіки країни?

5. У чому виявляється взаємозв'язок капіталу і праці?

6. Що слід розуміти під поняттям "вартість робочої сили"?

7. Від чого залежить розмір заробітної плати?

8. У чому полягає відмінність номінальної і реальної заробітної плати?

9. Які чинники позитивно впливають на реальну заробітну плату? 10. Сутність мінімальної заробітної плати та її значення. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим