Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Політична економія - Оганян Г.А.
Політична економія - Оганян Г.А.

ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ

За заг. ред. Г. А. Оганяна

П50 Політична економія: Навч. посіб. / Г. А. Оганян, В. О. Паламарчук, А. П. Румянцев та ін.; За заг. ред. Г. А. Оганяна. — К.: МАУП, 2003. — 520 с.: іл. — Бібліогр.: с. 515-517.

ISBN 966-608-230-6

У пропонованому посібнику висвітлено основні аспекти теоретичної економії, структуру й логіку курсу політичної економії; окреслено зв'язок економічних законів, категорій і понять з реальною дійсністю, економічною політикою, практикою господарювання. Дано відповіді на нагальні питання економічної розбудови України з використанням світового і вітчизняного досвіду. У посібнику також розглядаються особливості історичного процесу становлення різноманітних теорій і напрямів економічної думки, аналізуються погляди науковців-економістів.

Для студентів економічних спеціальностей і всіх, хто цікавиться питаннями політичної економії.

ББК 65.01я73ЗМІСТ


ПЕРЕДНЄ СЛОВО
Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
1.1. Предмет політичної економії
До історії визначення предмета політичної економії
Зміст предмета політичної економії
Процес удосконалення виробничих відносин
Методи політичної економії
Єдність і відмінність предмета політичної економії і предмета економічної теорії
1.2. Економічні потреби і виробничі можливості суспільства. Економічні інтереси
Об'єктивність економічних потреб
Формування суспільних потреб
Управління формуванням потреб
Потреби як джерело активності особистості
Теорії потреб
Види економічних інтересів
Поєднання економічних інтересів
1.3. Економічна система суспільства
Сутність економічної системи, її структурні елементи
Джерела руху економічної системи
Класифікація економічних систем
Структура економічних відносин
1.4. Відносини власності
Поняття відносин власності
Економічні відносини власності
Розподіл прав власності
Структура власності у змішаній економіці
Інтелектуальна власність
Роздержавлення власності — центральна проблема перехідної економічної системи
Приватизація
1.5. Форми організації суспільного виробництва
Натуральна форма організації виробництва
Товарна форма організації виробництва
Товар
Споживна вартість
Мінова вартість
Теорія трудової вартості
Теорія попиту і пропозиції
Теорія трьох факторів виробництва
Теорія граничної корисності
Теорія альтернативної вартості
1.6. Сутність і еволюція грошей
Проста, одинична або випадкова форма вартості
Загальна форма вартості
Грошова форма вартості
Сутність грошей
Функції грошей
Міра вартості
Засіб обігу
Засіб нагромадження
Засіб платежу
Світові гроші
Альтернативні теорії грошей. Металістична теорія
Номіналістична теорія
Кількісна теорія
Товарна теорія
Грошова система. Типи грошових систем
Закон грошового обігу
Грошова реформа в Україні
1.7. Витрати виробництва і прибуток
Економічна сутність понять "витрати" і "прибуток"
Класифікація витрат
Економічний підхід до підрахунку витрат
Зовнішні і внутрішні витрати
Постійні і змінні витрати
Загальні, середні і граничні витрати підприємства
Теорія прибутку
Прибуток як економічна категорія
Економічний підхід у класифікації прибутку
Норма прибутку і рентабельність
Розділ 2. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ РИНКУ
2.1. Ринок: сутність, функції та умови формування
Поняття ринку
Визначення ринку
Функції ринку
Структурування ринку
Фінансовий ринок
Ринок праці
Умови формування ринку
Моделі ринкової економіки
2.2. Механізм функціонування ринку
Основи ринкового механізму
Попит. Величина попиту
Нецінові чинники попиту
Споживчий вибір
Крива попиту
Еластичність попиту. Види еластичності
Нецінові чинники впливу на пропозицію
Дефіцит товарів і послуг
Надлишок пропозиції
Функції конкуренції
Цінова конкуренція
Нецінова конкуренція
Недобросовісна конкуренція
Внутрішньогалузева конкуренція
Міжгалузева конкуренція
Досконала і недосконала конкуренція
2.3. Інфраструктура ринку і капітал сфери обігу
Поняття інфраструктури ринку, її елементи
Капітал сфери обігу
Поняття процента
Банк і банківська система
Національний банк України та його функції
Комерційні банки, їх види, функції й основні операції
Позабалансові операції банку
Небанківські кредитно-фінансові установи
Біржа
Розділ 3. Суб'єкти ринкової економіки
3.1. Домогосподарства
Суб'єктна структура ринку
Витрати домогосподарств
Доходи домогосподарств
3.2. Підприємство і підприємництво
Поняття "підприємництво"
Поняття "бізнес"
Поняття "спекуляція" в умовах ринку
Підприємство в системі виробничих відносин
Класифікація та функції підприємств
Правові основи функціонування підприємства в Україні
Капітал. Концентрація і централізація капіталу
Три стадії руху капіталу
Функціональні форми капіталу
Основні виробничі фонди
Оборотні виробничі фонди
Показники, які характеризують використання фондів підприємства
Показники ефективності використання фондів підприємства
Основні показники ефективності діяльності підприємства
3.3. Капітал і наймана праця
Первісне нагромадження капіталу
Перетворення грошей на капітал. Загальна формула руху капіталу
Капітал як економічна категорія
Капітал і праця
Винагорода за працю
Теорії заробітної плати
Номінальна і реальна заробітна плата
Мінімальна заробітна плата
3.4. Підприємництво в аграрній сфері
Зміст аграрних відносин
Місце й особливості аграрних відносин в економічній системі
Сучасний стан АПК України
Державний сектор у сільському господарстві
Колективні сільськогосподарські підприємства
Агропромислова інтеграція
Підприємництво в аграрному секторі
Рентні відносини
Оренда. Орендна плата
Ціна землі. Земельна реформа
Ціновий механізм
3.5. Держава та її економічні функції
Недосконалість ринкової економічної системи
Вразливість ринку
Економічні функції держави
Сутність, об'єкти та суб'єкти державного регулювання економіки
Принципи і методи державного регулювання економіки
Еволюція наукових поглядів на роль держави в економіці
Сучасні моделі державного регулювання: кейнсіанська і неокласична
Розділ 4. економічне зростання і соціально-економічний прогрес
4.1. Форми суспільного продукту у процесі відтворення
Суспільний продукт і його форми
Принципи Системи національних рахунків
Тіньова економіка
Тіньова економіка
Масштаби тіньової економіки
Національне багатство: сутність і структура
4.2. Розподіл національного доходу. Споживання і заощадження
Відносини розподілу та їх місце у відтворювальному процесі
Сутність розподілу національного доходу
Об'єктивні основи формування доходів населення
Диференціація доходів населення
Межа бідності
Прожитковий мінімум
4.3. Економічне зростання та його чинники. Економічні цикли
Темпи економічного зростання
Чинники економічного зростання
Основні типи економічного зростання
Економічний цикл і його фази
Механізм економічних коливань
Політика стабілізації
Державне регулювання економічного зростання
Особливості регулювання економічного зростання в Україні
4.4. Зайнятість і відтворення робочої сили
Зайнятість: сутність і форми
Теорії зайнятості
Повна зайнятість
Зайнятість і відтворення робочої сили
Неповна зайнятість
Види і форми безробіття
Державне регулювання зайнятості
Чинники розширеного відтворення робочої сили
Проблеми зайнятості та відтворення робочої сили в Україні
4.5. Господарський механізм у системі регулювання суспільного виробництва
Організаційно-економічні відносини
Ознаки господарського механізму
Функції господарського механізму
Держава й економіка
Механізм регулювання виробництва
Правове регулювання
Розділ 5. формування і розвиток сучасних соціально-економічних систем
5.1. Закономірності та етапи розвитку капіталістичної економічної системи
Закономірності формування мануфактурного капіталізму
Промисловий переворот: сутність і наслідки
Генезис монополістичного капіталізму
Ознаки монополістичного капіталізму
Акціонування підприємств
Монополія
Антимонопольне законодавство
Ринкові структури. Олігополія
Монопольне ціноутворення
Фінансовий капітал і фінансова олігархія
5.2. Економічна система сучасного капіталізму
Умови виникнення і сутність державно-монополістичного капіталізму
Змішана економічна система
Державне підприємництво і державний сектор
Державна контрактна система
Макроекономічне планування й програмування економіки
Регулювання науково-технічного розвитку
Фіскальне (бюджетно-податкове) і грошово-кредитне регулювання
Регулювання ринку праці
Перерозподіл доходу і соціальне регулювання
Політика регулювання сільськогосподарського виробництва
Екологічне регулювання
Розділ 6. світове господарство і міжнародні економічні відносини
6.1. Світове господарство
Концепції розвитку структури світової економіки
Принципи структуризації світового господарства
Особливості розвитку світового господарства
Загальні закономірності розвитку світового господарства
Економічні зв'язки між країнами
Форми міжнародної економічної інтеграції
6.2. Форми міжнародних економічних відносин
Засоби регулювання зовнішньої торгівлі
Міжнародний рух капіталів
Міжнародні валютно-фінансові відносини
Валютний ринок. Валютний курс
Міжнародні валютно-фінансові організації
6.3. Економічні аспекти глобальних проблем
Глобальні проблеми, їх класифікація й ознаки
Проблема збереження миру та роззброєння
Екологічна криза та форми її вияву
Продовольча проблема, шляхи її розв'язання
Паливно-енергетична і сировинна проблеми
Проблеми економічної відсталості окремих країн і регіонів світу
Додаток. нарис з історії економічних вчень країн ринкової економіки
Меркантилізм
Класична школа буржуазної політекономії
Основні напрями посткласичної економічної теорії в першій половині XIX ст.
Маржиналістська теорія та її основні школи
Американський інституціоналізм 20—30-х років XX ст.
Розвиток неокласичного мікроекономічного аналізу
Кейнсіанство та його вплив на світову економічну думку
Неокласичні концепції регулювання національної економіки
Сучасні економічні теорії зростання
Список використаної та рекомендованої літератури


 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим