Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Політична економія - Оганян Г.А.
Політична економія - Оганян Г.А.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Фінансовий капітал і фінансова олігархія

Ще одна істотна ознака монополістичного капіталізму — панування фінансового капіталу.

Фінансовий капітал — це об'єднання монополістичного банківського капіталу з капіталом промисловості й інших галузей економіки. Для домонополістичної епохи були характерні диференціація видів капіталу, відокремлення торговельного та позичкового капіталів від промислового. Монополістичній стадії, навпаки, притаманна тенденція до інтеграції капіталів, поєднання його різних форм у межах єдиної системи фінансового капіталу. Виникнення фінансового капіталу приводить до зростання усуспільнення виробництва. Розвиток фінансового капіталу багато в чому залежить від еволюції банківської діяльності (універсальний характер сучасних банків, розвиток ринку цінних паперів, поява вузькоспеціалізованих небанківських фінансово-кредитних інститутів), знаменуючи собою встановлення єдиного контролю над виробництвом і обігом.

Найпоширеніші форми інтеграції банківських і промислових монополій такі: система взаємної участі в акціонерному капіталі, "перехресні" директорати, стійкі довготермінові ділові контакти, особиста унія, фінансово-промислові групи (ФПГ).

Основною формою фінансового капіталу є фінансово-промислові групи, які охоплюють різні сфери й рівні господарювання за схемою "сфера обігу -— промисловість -— внутрішньогалузеве використання капіталу — міжгалузеве переливання капіталу — розвиток банківських та інших кредитно-фінансових інститутів" і встановлюють багаторічні ділові відносини з поступовою трансформацією їх у майнові права та сімейно-асоціативні унії. В межах фінансово-промислової групи досягається певна координація економічної діяльності інтегрованих підприємств, перерозподіл акумульованого банками позичкового капіталу, відносна стійкість нагромадження капіталу. Сучасний період розвитку ФПГ характеризується двома тенденціями, які водночас взаємно виключають і діалектично доповнюють одна одну: до консолідації, більшої організаційної оформленості, з одного боку, і до розширення кордонів і взаємопроникнення існуючих груп — з іншого.

Уособленням панування фінансового капіталу в економічному та соціальному житті є фінансова олігархія — монополістична економічна та політична еліта суспільства, включаючи також найвищих менеджерів найбільших корпорацій. Доходи фінансової олігархії досягають значних розмірів, а основним джерелом їх появи є володіння великими пакетами акцій провідних корпорацій, що забезпечує економічну і політичну владу. Зростаючу роль у структурі фінансової олігархії відіграють найвищі прошарки управлінців-менеджерів, рівень доходів яких порівнянний з доходами власників корпорацій.

Отже, поступальний розвиток ринкової економічної системи пов'язаний з поступовим проходженням нею окремих етапів, що зумовлено трансформацією техніко-технологічних і соціально-економічних умов функціонування системи ринкового господарства. Це викликало еволюційну зміну мануфактурного капіталізму промисловим, епохи вільної конкуренції — пануванням монополістичного капіталу.

Контрольні питання

1. Охарактеризуйте основні етапи еволюції капіталістичної економічної системи.

2. Які історичні умови забезпечили формування мануфактурного капіталізму? Як відбувалося первісне нагромадження капіталу?

3. Назвіть характерні ознаки капіталізму вільної конкуренції.

4. Назвіть основні ознаки монополістичного капіталізму, спробуйте змоделювати процес їх формування.

5. У чому полягає економічна сутність монополії? Поясніть особливості цінової політики монополій. Як утворюється монопольний прибуток?

6. Розкрийте еволюцію форм монополістичних об'єднань у ринковій економіці. Як вона вплинула на модифікацію механізмів внутрішньо- і міжгалузевої конкуренції?

?. Охарактеризуйте основні принципи та сучасні тенденції антимонопольного регулювання. Які сфери економічних відносин регулює антимонопольне законодавство?

8. Вкажіть основні типи ринкових структур. Чому олігополістична структура ринку набула широкого поширення в сучасній економіці?

9. Розкрийте сутність фінансового капіталу та методи його панування в період монополістичного капіталізму.

10. У чому полягає історичне та сучасне значення фінансово-промислових груп? Як співвідноситься ця форма інтеграції капіталу з вимогами антимонопольного законодавства? 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим