Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Політична економія - Оганян Г.А.
Політична економія - Оганян Г.А.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Політика регулювання сільськогосподарського виробництва

Залежно від стану економічного розвитку країни цілі аграрної політики можуть бути такі: подолання залежності від інших країн у забезпеченні продуктами харчування і сировиною для промисловості, створення продовольчих запасів, забезпечення і підтримання продовольчої безпеки країни, розвиток експортного потенціалу агропромислового комплексу.

Основні напрями аграрної політики у розвинених країнах такі:

• цінова політика (відносно цін на сільськогосподарську продукцію);

• маркетингова політика, пов'язана з реалізацією сільськогосподарської продукції на внутрішньому та зовнішніх ринках;

• матеріально-технічне забезпечення аграрного виробництва;

• політика фінансового забезпечення — кредитами, субсидіями тощо;

• політика у сфері земельних відносин;

• політика у сфері наукових досліджень.

Наприклад, у США державне регулювання аграрного сектору реалізується за допомогою таких форм і методів: стабілізація цін і доходів фермерів; розвиток сільськогосподарської невиробничої інфраструктури; науково-дослідна робота з питань сільського господарства, впровадження результатів досліджень; збирання, обробка і поширення статистичних даних; охорона навколишнього середовища й раціональне використання земельних і водних ресурсів; забезпечення безпеки продовольства.

Для кількісної оцінки ефективності заходів державного регулювання сільського господарства у США використовується спеціальний показник — "еквівалент субсидування виробників", що вимірює вартість грошових трансфертів, які спрямовуються фермерам споживачами сільгосппродукції і платниками податків у результаті здійснення аграрної політики.

Екологічне регулювання

Для економік розвинених та інших країн характерна суперечність цілей максимізації загального обсягу продукції та збереження навколишнього середовища. Це пов'язано з недостатньою увагою політичної економії до проблеми використання у виробництві невідтворюваних ресурсів, нерозробленості теорії зовнішніх ефектів, що виявляються у впливі на "третіх осіб", які не є виробниками або споживачами відповідної продукції, тобто в екологічних наслідках промислового виробництва. Розв'язання питання зовнішніх ефектів неможливе без відповідного державного регулювання.

Екологічне регулювання полягає в такому:

• відповідна законодавча діяльність держави, що включає розробку гранично допустимих норм забруднення довкілля та вимог екологічної безпеки виробничого процесу з урахуванням технологічних характеристик підприємств;

• розробка і здійснення довгострокових екологічних програм, спрямованих на збереження і відтворення навколишнього середовища;

• застосування економічних і адміністративних регуляторів — видача сертифікатів, ліцензій, обов'язкове страхування певних видів екологічно небезпечної діяльності, встановлення форм матеріальної відповідальності (зборів, штрафів, компенсацій) за забруднення довкілля. Основною вимогою є неприпустимість вирішення економічних проблем за рахунок екологічних.

Екологічна політика реалізується за допомогою таких методів: встановлення податків і платежів за використання природних ресурсів; встановлення платежів за забруднення навколишнього середовища; встановлення плати за екологічні послуги — за прибирання твердих відходів, за користування очищеною водою тощо; надання безвідсоткових позик на придбання очисного устаткування; податкові пільги і прискорена амортизація очисного устаткування; надання прямих державних субсидій на здійснення природоохоронних заходів.

В умовах сучасної науково-технічної революції, інтернаціоналізації виробництва, інтеграції економік, глобалізації економічних процесів, зростання економічної потужності транснаціональних корпорацій спостерігається тенденція до гальмування економічного розвитку, пов'язана з надмірною централізацією, одержавленням виробництва, обмеженням вільного ринку й конкуренції. З'являється потреба у формуванні гнучкішої державної економічної політики, яка забезпечить сталий, стабільний і динамічний розвиток економіки, зможе реагувати на сучасні запити науки, техніки, технології, зміну потреб і вподобань споживачів.

Сучасна економіка нагально потребує оптимального співвідношення ринкового саморегулювання, внутрішньофірмової організації, міжфірмового співробітництва, регіональної та галузевої координації, державного регулювання, наднаціональної координації з метою найповнішої реалізації інтересів усіх груп економічних суб'єктів — окремих осіб і сімей, фірм та організацій, держави і міждержавних інтеграційних об'єднань для підтримання високого рівня виробничої і соціальної ефективності, забезпечення соціально-економічного прогресу розвитку світової економіки.

Контрольні питання

1. Охарактеризуйте етапи розвитку капіталістичної економічної системи. Чи є державно-монополістична стадія закономірним етапом її еволюції?

2. Як вплинув "новий курс" у США на подальший розвиток ринкової системи господарювання?

3. Розкрийте коротко сутність понять "регульований капіталізм" і "змішана економічна система". Чи тотожні ці поняття?

4. Обґрунтуйте економічну доцільність, механізм формування і функціонування державного сектору економіки.

5. Чи може держава виступати організатором економічної діяльності, товаровиробником, підприємцем, споживачем, замовником продукції?

6. Які сфери економічної діяльності охоплює державна контрактна система? Переваги і недоліки такої системи.

7. Назвіть пріоритетні напрями державного регулювання у сфері наукових досліджень.

8. У чому полягає спільність завдань і відмінність інструментів кредитно-грошового та фіскального регулювання?

9. Визначте можливості держави у здійсненні моніторингу, в координації та регулюванні цін.

10. Обґрунтуйте необхідність регулювання ринку праці в умовах сучасного капіталізму.

11. Якими методами розвинені країни нівелюють значну диференціацію доходів? Визначте поняття "соціальний захист", " перерозподіл доходів", "соціальне страхування".

12. У чому полягає специфіка регулювання аграрної сфери і сільськогосподарського виробництва?

13. Поясніть сутність і принципи державної екологічної політики.

14. Які історичні перспективи змішаної економічної системи? Аргументуйте відповідь. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування