Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Економіка підприємства - Макаровська Т.П.
Економіка підприємства - Макаровська Т.П.
<< Содержание < Предыдущая

Завдання для самостійної роботи

Тести

1. Підприємство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з моменту:

а) відкриття розрахункового рахунка в банку;

б) укладення і підписання установчих документів;

в) державної реєстрації;

г) виготовлення власної печатки.

2. Зазначте помилкові твердження:

а) за метою і характером діяльності підприємства поділяються на комерційні та некомерційні;

б) за формою власності майна підприємства поділяються на приватні, колективні, державні та національні;

в) за структурою виробництва підприємства поділяються на комбіновані, багатота вузькопрофільні;

г) за потужністю виробничого потенціалу підприємства поділяються на великі, середні та малі.

3. Загальна структура підприємства — це:

а) сукупність виробничих, невиробничих та управлінських підрозділів;

б) сукупність основних, допоміжних та обслуговуючих підрозділів;

в) складові зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства;

г) структура вертикальних зв'язків і підпорядкованість його підрозділів.

4. Підприємство, яке засноване на власності відповідної територіальної громади, називається:

а) колективним;

б) комунальним;

в) кооперативним;

г) казенним.

5. Виробнича структура, яка найчастіше застосовується на великих підприємствах, де кілька однотипних підрозділів об'єднані в одне ціле, називається:

а) цеховою;

б) штабною;

в) комбінатською;

г) корпусною.

6. Цехи, які займаються утилізацією, переробкою відходів основного виробництва, називаються:

а) обслуговуючими;

б) підсобними;

в) побічними;

г) допоміжними.

7. Тимчасове статутне об'єднання промислового та банківського капіталу для реалізації спільної мети називається:

а) концерном;

б) картеллю;

в) корпорацією;

г) консорціумом.

8. На діяльність підприємства опосередковано впливає:

а) макросередовище;

б) мікросередовище;

в) внутрішнє середовище;

г) усі відповіді правильні.

9. Визначте помилкові твердження:

а) за часом роботи протягом року галузі промисловості поділяються на сезонні та несезонні;

б) за характером впливу на предмет праці галузі промисловості поділяються на добувні та обробні;

в) за станом технічної бази галузі промисловості поділяються на трудомісткі, фондомісткі, матеріаломісткі;

г) за економічним призначенням продукції промисловість поділяється на групи А і Б.

10. За характером виконуваних функцій складське господарство підприємства належить до цехів:

а) обслуговуючих;

б) підсобних;

в) побічних;

г) допоміжних.

11. Перепродаж товарів від свого імені за власний рахунок здійснює:

а) комівояжер;

б) дилер;

в) дистриб'ютор;

г) брокер.

12. Біржа, на якій здійснюються операції купівлі-продажу цінних паперів, називається біржею:

а) праці;

б) валютною;

в) товарною;

г) фондовою.

13. Консалтингові послуги належать до діяльності:

а) виробничої підприємницької, що має основний характер;

б) виробничої підприємницької, що має допоміжний характер;

в) посередницької;

г) маркетингової.

14. До основних функцій підприємницької діяльності належать:

а) творча;

б) ресурсна;

в) законодавча;

г) організаційно-супровідна.

15. Галузевий коефіцієнт випередження визначається:

а) у відсотках;

б) грошових одиницях;

в) як безрозмірна величина;

г) у натуральних одиницях.

16. Продаж товарів з доставкою покупцям здійснює:

а) дилер;

б) торговий дім;

в) консигнант;

г) комівояжер.

17. Будівельна фірма є об'єктом малого бізнесу в Україні, якщо чисельність працюючих у ній становить:

а) до 200 осіб;

б) до 100 осіб;

в) до 50 осіб;

г) до 15 осіб.

18. Господарська та економічна діяльність підприємства не залежить:

а) від планування його діяльності;

б) економічних відносин з іншими суб'єктами господарювання;

в) ціноутворення в межах підприємства;

г) відносин з місцевими радами.

19. На виробничому підприємстві за вдосконалення техніки і технології, підготовку та обслуговування виробництва, якість продукції відповідає:

а) головний інженер;

б) начальник виробництва;

в) відділ технічного контролю;

г) головний механік.

20. Джерелом формування майна підприємства не може бути: а) інвестиційний проект;

б) інноваційний проект;

в) дохід від цінних паперів;

г) кредити банків та інших кредиторів;

д) матеріальні внески засновників.

21. На виробничому підприємстві до обслуговуючих можна зарахувати цех:

а) прокатний;

б) ремонтний;

в) утилізації відходів;

г) транспортний.

22. За потужністю виробничого потенціалу (чисельністю працівників) підприємства поділяються на такі:

а) великі;

б) одноосібні;

в) малі;

г) середні.

23. Споживачі, конкуренти, державні органи, фінансово-кредитні установи, постачальники утворюють:

а) макросередовище підприємства;

б) мікросередовище підприємства;

в) внутрішнє середовище підприємства;

г) зовнішню структуру підприємства.

24. На підприємствах, де здійснюються багатостадійні технологічні процеси, характерною ознакою яких є послідовність процесу переробки сировини, використовується така виробнича структура:

а) корпусна;

б) дивізіональна;

в) множинна;

г) комбінатська.

25. Відношення темпів зростання обсягу виробництва певної галузі до темпів зростання обсягів виробництва промисловості загалом називається:

а) структурою промисловості;

б) коефіцієнтом випередження;

в) показником використання потужностей галузі;

г) коефіцієнтом промислового виробництва.

26. Зазначте, суб'єкти якого добровільного об'єднання підприємств втрачають юридичну і господарську самостійність:

а) асоціації;

б) корпорації;

в) холдингу;

г) концерну.

27. Схема об'єднання підприємств, що працюють у системі взаємовигідних партнерських відносин, при яких відбувається передача на платній основі торгової марки, технології або лінії виробництва, називається:

а) опціоном;

б) факторингом;

в) франчайзингом;

г) лізингом.

28. Агент, який здійснює посередницьку діяльність шляхом реалізації продукції з власного складу на підставі договору-доручення, називається:

а) консигнантом;

б) дилером;

в) дистриб'ютором;

г) комісіонером.

29. Торгові доми як суб'єкти посередницької діяльності займаються:

а) торгівлею масовими товарами;

б) організацією виставок, презентацій;

в) здійсненням експортно-імпортних операцій;

г) продажем товарів з доставкою додому.

30. Оптова торгівля товарами масового вжитку відбувається на біржі:

а) фондовій;

б) валютній;

в) фінансовій;

г) товарній.

Задачі

1. За даними таблиці визначити темпи зростання виробництва в галузях чорної металургії в 2000 р., якщо базовим періодом є 1997 р.

Показник

Обсяг виробництва, млн т

1997 р.

2000 р.

Залізна руда

47,5

47,8

Марганцева руда

3,1

2,0

Чавун

17,8

23,0

Сталь

22,3

27,4

Сталеві труби

2,0

1,2

Прокат чорних металів

17,0

19,3

2. За даними таблиці визначити обсяг випуску продукції окремими галузями машинобудування в 2000 р., якщо темп зростання машинобудівної промисловості загалом Т = 103 %.

 

Обсяг випуску

Галузевий

Галузь

продукції,

коефіцієнт

машинобудування

млн грн.,

випередження

 

1990 р. (базовий)

на 2000 р.

Машинобудування металургійне

22,2

1,07

Машинобудування гірничорудне

24,1

1,10

Електротехнічна промисловість

28,5

1,02

Хімічне і нафтове машинобудування

15,6

0,97

Верстатобудування

7,3

0,90

Приладобудування

8,5

0,88

Автомобільна промисловість

10,2

0,95

3. За даними таблиці дослідити динаміку зростання виробництва продукції в окремих галузях промисловості з виробництва мінеральних добрив, якщо за базовий період взято 1995 р.

Показник

Обсяг випуску, тис. т

1995 р.

1996 р.

1997 р.

1998 р.

1999 р.

Мінеральні добрива загалом

2221

2449

2376

1936

2319

У тому числі:

 

 

 

 

 

азотні

1871

2083

2022

1675

2060

фосфатні

294

327

305

240

238

калійні

56

39

49

21

21

4. За даними таблиці визначити натуральні показники обсягу випуску продукції в 2000 р., якщо обсяг валової продукції промисловості загалом становить 225 млн грн.

Галузь промисловості

Частка в загальному обсязі випуску продукції, %, 2000 р.

Електроенергетика

16,2

Паливна промисловість

11,2

Металургія

23,8

Хімічна і нафтохімічна промисловість

5,4

Машинобудування і металообробка

14,1

Деревообробна і целюлознопаперова

2,2

Промисловість будівельних матеріалів

3,1

Скляна і фарфоро-фаянсова промисловість

0,6

Легка промисловість

1,6

Харчова промисловість

15,1

Інші

6,7

5. За даними таблиці визначити структуру вантажоперевезень транспортом України в 1990 р. (базовий), 1995-1999 рр., темпи зростання, а також галузеві коефіцієнти випередження за окремими галузями транспорту. Дослідити динаміку обсягів надання послуг з вантажоперевезень.

Вид транспорту

Обсяг вантажоперевезень, млн т

1990 р.

1995 р.

1997 р.

1999 р.

Транспорт, разом

6289

2456

1799

1482

Залізничний

974

360

239

284

Морський

53

21

10

7

Річковий

66

13

9

8

Автомобільний

4897

1816

1250

955

Авіаційний

3

0

5,4

1

Трубопровідний

296

246

291

227

6. За даними таблиці визначити темпи зростання обсягів виробництва меблів у регіоні України. За базовий взяти 1990 р.

Меблі

Обсяг виробництва, тис. грн.

1990 р.

1995 р.

1999 р.

Столи

4275

713

341

Стільці, крісла

7908

855

1100

Шафи

2856

997

247

Дивани

1197

166

74,5

Гарнітури, набори (комплекти) меблів

12120

961

450

7. За наведеними в таблиці даними про темпи зростання загального обсягу виробництва в текстильній промисловості України визначити галузеві коефіцієнти випередження. На основі їх порівняння дійти висновку про тенденції зміни структури текстильної промисловості за 1996-2000 рр.

Галузь текстильної промисловості

Частка в загальному обсязі виробництва, % до 1990 р.

1996 р.

1998 р.

2000 р.

Усі галузі разом

144

150

158

Бавовняна

129

140

147

Льняна

86

96

94

Вовняна

152

140

140

Шовкова

212

240

242

Трикотажна

170

198

200

8. За наведеними в таблиці даними про обсяг валової продукції в підгалузях легкої промисловості визначити її структуру виробництва.

Підгалузь виробництва

Обсяг валової продукції, млн грн.

Тканини

147

Шкіргалантерея

52

Взуття

40

Пошиття верхнього одягу

100

Дитячий трикотаж

91

9. За наведеними в таблиці даними про обсяг валової продукції визначити галузеву структуру і темпи зростання обсягів виробництва у 1995-1999 рр. (базовий — 1995 р.).

Підгалузь виробництва

Обсяг валової продукції, тис. грн.

Галузева структура

Темпи зростання обсягів виробництва

1995 р.

1997 р.

1999 р.

1995 р.

1997 р.

1999 р.

1995 р.

1997 р.

1999 р.

Телевізори

590

480

340

 

 

 

 

 

 

Магнітофони

315

250

190

 

 

 

 

 

 

Велосипеди

320

90

78

 

 

 

 

 

 

Мотоцикли

640

300

230

 

 

 

 

 

 

Холодильники

1400

1200

1000

 

 

 

 

 

 

Пральні машини

1005

980

700

 

 

 

 

 

 

10. За даними таблиці про темпи зростання обсягів виробництва в підгалузях будівництва розрахувати коефіцієнти їх випередження, якщо темп зростання обсягів виробництва будівельної промисловості загалом становить 107 %.

Підгалузь виробництва

Темпи зростання обсягів виробництва, %

Шиферні листи

98

Цегла

105

Залізобетонні конструкції

100

Асфальтова плитка

120

  
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування