Навигация
 
Главная - Экономика - Книги - Економіка підприємства - Макаровська Т.П.
Економіка підприємства - Макаровська Т.П.
<< Содержание < Предыдущая

 

Завдання для самостійної роботи

Тести

1. Трудові ресурси — це:

а) сукупність постійних і тимчасових працівників, які отримали необхідну професійну підготовку;

б) люди, які вже працюють або будуть залучені до праці в майбутньому;

в) промислово-виробничий персонал;

г) явочна чисельність працівників.

2. До категорій персоналу залежно від виконуваних функцій належать:

а) інженери;

б) спеціалісти;

в) директори;

г) робітники.

3. Персонал підприємства поділяється на промислово-виробничий і непромисловий за такими ознаками:

а) характером участі у виробничій діяльності;

б) характером виконуваних функцій;

в) складністю виконуваних робіт;

г) віковим і професійним складом.

4. До промислово-виробничого персоналу підприємства не належать: а) головний бухгалтер;

б) юрист;

в) лікар;

г) прибиральниця.

5. Працівник підприємства, який готує і оформлює документацію, належить до категорії:

а) керівник;

б) спеціаліст;

в) службовець;

г) робітник.

6. Для робітників рівнем кваліфікації є:

а) тарифний розряд;

б) рівень спеціальної освіти;

в) науковий ступінь;

г) посада і оклад.

7. Структура персоналу — це питома вага:

а) промислово-виробничого персоналу;

б) окремих категорій працівників;

в) працівників певного рівня кваліфікації;

г) певної групи професій.

8. Показник рівня дисципліни — це:

а) кількість звільнених за прогули та інші порушення;

б) відношення кількості звільнених з усіх причин до середньооблікової чисельності;

в) відношення неявок на роботу до середньооблікової чисельності працюючих;

г) кількість доган та інших адміністративних стягнень до порушників дисципліни за певний період.

9. Як відомо, планову чисельність робітників можна обчислити за трудомісткістю виробничої програми. Визначити, чи зміниться чисельність, якщо Тсум збільшити на 20 %, а Фд і квн — на 10 % кожний:

а) не зміниться;

б) збільшиться;

в) зменшиться.

10. Якщо плановий відсоток невиходів на роботу збільшиться, то коефіцієнт переведення явочної чисельності в облікову:

а) збільшиться;

б) зменшиться;

в) не зміниться.

11. Визначте неправильне твердження:

а) для встановлення чисельності управлінського персоналу підприємства керуються типовими штатними розписами;

б) коефіцієнт переведення явочної чисельності в облікову — це відношення явочної чисельності працюючих до облікової;

в) показник плинності кадрів на підприємстві — це відношення кількості звільнених з усіх причин до середньооблікової чисельності працюючих;

г) завданням кадрової політики на підприємстві є розробка стратегії формування й використання трудового потенціалу.

12. Спеціалістами вищої кваліфікації називають працівників:

а) що досягли певного працездатного віку;

б) що мають наукові ступені та звання;

в) із середньою освітою і великим практичним досвідом роботи;

г) із вищою спеціальною освітою і великим практичним досвідом роботи.

13. Вид трудової діяльності, здійснення якої потребує відповідних спеціальних знань і практичних навичок, називається:

а) категорією;

б) кваліфікацією;

в) спеціальністю;

г) професією.

14. Коефіцієнт відповідності кваліфікації працівників складності виконуваної ними роботи обчислюється як відношення:

а) чисельності працівників до чисельності управлінського апарату;

б) середнього тарифного розряду групи працівників до середнього розряду виконуваних робіт;

в) чисельності висококваліфікованих працівників до загальної чисельності працівників підприємства;

г) середнього розряду виконуваних робіт до чисельності висококваліфікованих і кваліфікованих працівників.

15. Визначте помилкові твердження:

а) за складністю виконуваних робіт персонал підприємства поділяється на керівників, спеціалістів, службовців і працівників;

б) відношення кількості звільнених працівників до середньооблікової їх чисельності — це показник стабільності персоналу;

в) планова чисельність робітників, що обчислюється за нормами обслуговування, прямо пропорційна нормі обслуговування;

г) кваліфікація працівника характеризує ступінь складності виконуваної ним роботи.

Задачі

 1. Підприємство почало працювати з 17 травня. Чисельність працівників за списком становила: 17 травня — 300 осіб, 18 травня — 330, 19 травня — 350, 20 травня — 360, з 21 по 31 травня — 380, з 1 червня по 31 грудня — 400 осіб. Визначити середньооблікову чисельність працівників у травні, у другому кварталі та за рік.
 2. Річний обсяг виробництва на підприємстві становить 900 тис. шт. виробів при трудомісткості виготовлення одного виробу 0,35 нормо-год. Тривалість робочої зміни — 8 год при однозмінному режимі роботи. Внутрішньозмінні втрати часу з вини працівників — 1,5 %, а регламентовані простої устаткування — 3 % номінального фонду часу. Рівень виконання норм виробітку планується 105 %. Визначити необхідну чисельність працівників, якщо в році буде 248 робочих днів.
 3. Станом на 01.10 на підприємстві чисельність працюючих за списком становила 800 осіб; 13.10 вісім працівників було звільнено за порушення дисципліни, 18.10 на роботу прийнято 10 осіб, а 22.10 звільнено за власним бажанням 7 працівників. Визначити середньооблікову чисельність працюючих за жовтень, чисельність працюючих на 1 листопада і коефіцієнт плинності кадрів підприємства в жовтні.

14. Річна планова трудомісткість робіт на підприємстві — 28300 людино-днів. Річний фонд робочого часу одного працівника — 230 днів. Визначити планову чисельність працюючих.

 1. У цеху встановлено 15 одиниць устаткування. Норма обслуговування — 5 одиниць устаткування на одного наладчика. Підприємство працює безперервно у три зміни. Річний плановий фонд робочого часу одного працюючого — 230 днів. Визначити планову чисельність обслуговуючих працівників.
 2. У цеху встановлено 70 верстатів. Режим роботи цеху двозмінний. Норма обслуговування — 7 верстатів на одного наладчика. Плановий фонд часу одного працюючого — 220 днів. Обчислити планову чисельність необхідних виробництву наладчиків.
 3. Підприємство почало працювати з 18 березня. Чисельність працюючих — 200 осіб. Визначити середньооблікову чисельність працюючих за березень.
 4. У звітному році трудомісткість виробничої програми підприємства становила 2 млн нормо-год. Передбачається, що в наступному році через ускладнення продукції її загальна трудомісткість збільшиться на 11 %. У звітному році річний фонд робочого часу одного робітника становив 1900 нормо-год. Очікується, що в наступному році він збільшиться на 7 %. У звітному році норма виробітку становила 112 %. У наступному році очікується її збільшення на 6 %. Визначити необхідну чисельність основних робітників у звітному і наступному роках.
 5. У звітному році трудомісткість виробничої програми підприємства становила 1778000 нормо-год. Передбачається, що в наступному році через ускладнення продукції загальна трудомісткість збільшиться на 8 %. У звітному році річний плановий фонд часу одного робітника становив 2000 нормо-год. Очікується, що наступного року він збільшиться на 10 %. Виконання норми виробітку кожним працівником утримається на рівні 110 %. Як зміниться рівень чисельності виробничого персоналу у плановому році?
 6. Визначити, якою повинна бути чисельність обслуговуючого персоналу на дільниці, яка має 40 верстатів, якщо режим роботи двозмінний, норма обслуговування — 10 верстатів на одного працюючого. Невиходи на роботу плануються на рівні 5 %.
 7. Ливарний цех працює у дві зміни. У місяці 22 робочих дні. Місячна планова трудомісткість програми формовки — 2420 машино-змін. Планові невиходи працюючих на роботу становлять 11,5 % номінального робочого часу. Визначити необхідну кількість робітників-формовників при нормі обслуговування 12 машин на одного робітника.
 8. Визначити необхідну кількість робітників та промислово-виробничого персоналу (ПВП) обробного цеху, якщо річний обсяг випуску продукції становить 280 тис. шт., норма часу на виготовлення одиниці продукції — 0,6 год. Річний фонд робочого часу на одного працюючого — 1700 год. Коефіцієнт виконання норми виробітку — 107 %. Питома вага основних робітників у загальній чисельності ПВП цеху — 82 %.
 9. Визначити середньооблікову чисельність робітників за перший квартал звітного періоду за такими даними:
 • Нормативна трудомісткість виробничої програми — 50 тис. нормо-год.
 • Зниження цього показника у березні — 12 %.
 • Місячний фонд часу одного робітника — 160 год.
 • Виконання норми виробітку, %: січень — 100; лютий — 105; березень — 112.
 • Визначити планову чисельність робітників на виробничій дільниці, якщо річний обсяг випуску продукції становить 1200 тис. шт. Робота складається з трьох операцій з такими нормами часу на обробку виробу: фрезерування — 0,9 хв, токарні роботи — 1,7 хв, шліфування — 3,1 хв. Річний фонд робочого часу на одного працюючого — 1860 год. Коефіцієнт виконання норм виробітку — 110 %.
 • Визначити явочну та середньооблікову чисельність працюючих, якщо режим роботи підприємства безперервний, річний плановий фонд часу одного робітника — 320 днів, кількість верстатів, що обслуговуються, — 60. Кожний верстат обслуговує ланка з трьох робітників, режим роботи тризмінний.


 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим