Навигация
 
Главная - Экономика - Книги - Економіка підприємства - Макаровська Т.П.
Економіка підприємства - Макаровська Т.П.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

 

Завдання для самостійної роботи

Тести

1. До основних фондів підприємства належать:

а) автотранспорт;

б) спецодяг;

в) паливно-мастильні матеріали;

г) склад готової продукції.

2. До пасивної частини основних фондів підприємства належать:

а) залізничні вагони;

б) будинок дитсадка, який утримується на балансі підприємства;

в) під'їзні залізничні колії;

г) потокова лінія.

3. За функціональним призначенням основні фонди підприємства поділяються на такі:

а) орендні;

б) виробничі;

в) резервні;

г) невиробничі.

4. За матеріальним складом основні фонди підприємства поділяються на такі:

а) передавальні пристрої;

б) технологічні споруди;

в) змінне обладнання;

г) малоцінний інвентар.

5. Виробнича структура основних фондів — це відсоткове співвідношення:

а) між кількістю нової і відпрацьованої техніки;

б) між віковими групами основних фондів;

в) між наявністю основних фондів за окремими підрозділами підприємства;

г) між активною і пасивною частинами основних фондів.

6. Реально існуюча вартість основних фондів, ще не перенесена на вартість продукції, називається:

а) первісною;

б) відновною;

в) залишковою;

г) ліквідаційною.

7. Вартість основних фондів, яка склалася внаслідок переоцінки, називається:

а) первісною;

б) відновною;

в) залишковою;

г) ліквідаційною.

8. Первісна вартість основних фондів складається з вартості:

а) придбання;

б) майбутніх капітальних ремонтів;

в) поточних ремонтів;

г) транспортування й монтажу.

9. Знецінення основних фондів до їх повного фізичного зношення називається зношенням:

а) фізичним;

б) моральним;

в) матеріальним;

г) загальним.

10. За формулою 1 -(1- Кфіз) (1- Кмор) розраховують коефіцієнт:

а) фізичного зношення;

б) оновлення основних засобів;

в) ліквідації основних засобів;

г) загального зношення.

11. Амортизації підлягають витрати, пов'язані:

а) з рекультивацією землі;

б) поточними ремонтами;

в) придбанням основних фондів;

г) охороною основних фондів.

12. Нелінійні методи нарахування амортизації можна застосовувати до такої групи основних фондів:

а) першої;

б) другої;

в) третьої;

г) усіх.

13. Найнижча норма річних амортизаційних відрахувань встановлена для такої групи основних фондів:

а) першої;

б) другої;

в) третьої;

г) четвертої.

14. Відношення середньорічної вартості основних фондів підприємства до обсягу випущеної ними продукції називається:

а) фондовіддачею;

б) фондомісткістю;

в) коефіцієнтом використання виробничої потужності;

г) рентабельністю.

15. Час, потрібний для виготовлення одиниці продукції, називається:

а) продуктивністю устаткування;

б) інтенсивністю навантаження на основні фонди;

в) змінністю роботи устаткування;

г) трудомісткістю.

16. Річна норма амортизації — це:

а) втрата частини вартості основних фондів під впливом НТП;

б) відсоток річних відрахувань від балансової вартості основних фондів;

в) втрата частини вартості основних засобів внаслідок експлуатаційних навантажень;

г) втрата частини вартості основних фондів внаслідок морального старіння устаткування.

17. Розширене відтворення основних фондів підприємства відбувається шляхом:

а) автоматизації виробництва;

б) заміни застарілого устаткування продуктивнішим;

в) здачі в оренду зайвої техніки;

г) спорудження другої черги підприємства.

18. Річну виробничу потужність можна обчислити, знаючи:

а) фонд часу роботи одного працівника і кількість робочих днів у

році;

б) продуктивність та річний фонд часу роботи устаткування;

в) трудомісткість виготовлення одного виробу і річний фонд часу роботи устаткування;

г) річну виробничу програму з випуску продукції та коефіцієнт використання виробничої потужності підприємства.

19. Виробнича потужність, що використовується в моменти пікових навантажень, називається:

а) поточною;

б) проектною;

в) резервною;

г) законсервованою.

20. Просте відтворення основних фондів підприємства здійснюється шляхом:

а) поточних ремонтів;

б) модернізації окремих вузлів устаткування;

в) власного виробництва запасних частин;

г) амортизації.

Задачі

 1. Підприємство використовує дві швейні машини, придбані три роки тому за ціною кожна 1300 грн. Нормативний термін служби обладнання такого класу — 8 років. Теперішня ціна швейної машини — 1050 грн. Розрахувати загальний коефіцієнт зношення машин.
 2. На підприємстві 210 металорізальних верстатів: 130 з них працюють в одну зміну, 60 — у дві зміни і 20 — у три. Визначити коефіцієнт змінності роботи устаткування по підприємству загалом.
 3. Підприємство придбало два автокари вартістю 7,2 тис. грн кожний з терміном служби 10 років. Яка сума амортизаційних відрахувань нагромадиться в амортизаційному фонді підприємства за чотири роки їх експлуатації?
 4. Розрахувати коефіцієнт загального зношення верстата після п'яти років експлуатації, якщо його нормативний термін служби — 12 років, коефіцієнт морального зношення — 0,4.
 5. Початкова вартість придбаного устаткування — 132 тис. грн, термін служби — 9 років. При визначенні щорічної суми амортизаційних відрахувань був застосований метод прискореного зменшення залишкової вартості. Якою буде залишкова вартість устаткування після двох років його експлуатації?
 6. Фондовіддача основних фондів підприємства така, що на 1 грн їх вартості припадає 1,48 грн виробленої продукції. Розрахувати їх фондомісткість.
 7. На дільниці механічного цеху працюють 28 токарних верстатів. Трудомісткість обробки однієї деталі — 0,33 нормо-год. Дільниця працює у двозмінному режимі, тривалість зміни — 8 год. У розрахунковому році неробочих днів 115. Регламентовані простої устаткування становлять 3,5 % режимного фонду часу. Очікуваний коефіцієнт використання верстатів — 0,88. Обчислити виробничу потужність дільниці й річну кількість оброблених на верстатах деталей.
 8. На початок року підприємство мало в розпорядженні основні фонди загальною річною потужністю 520 тис. грн. У березні введено додаткові потужності на суму 58 тис. грн, а у жовтні виведено потужностей на суму 100 тис. грн. Знайти вихідну потужність підприємства.
 9. На підприємстві вартість основних фондів на початок звітного періоду становила 7500 тис. грн. З 01.06 введено основних фондів на суму 1550 тис. грн, а з 15.10 виведено основних фондів на суму 900 тис. грн. Обсяг виробленої продукції — 9800 тис. грн. Загальна чисельність працівників — 300 осіб. Розрахувати фондовіддачу, фондомісткість і фондоозброєність праці на підприємстві.
 10. Вартість придбаної промислової в'язальної машини — 28 тис. грн. Транспортні витрати — 2 тис. грн. Річна норма амортизації — 12 %. Визначити суму амортизації, що нараховується за місяць.
 11. Вартість придбання верстата — 30 тис. грн. Вартість доставки і монтажу — 600 грн. Визначити щорічну суму амортизаційних відрахувань і залишкову вартість верстата після двох років експлуатації при річній нормі амортизаційних відрахувань 15 %.
 12. Первісна вартість устаткування — 280 тис. грн. Нормативний термін служби — 8 років. Визначити залишкову вартість устаткування після трьох років його експлуатації, якщо для амортизації було застосовано лінійний метод. (Слік = 0).
 13. Початкова вартість основних виробничих фондів підприємства — 320 тис. грн. Нормативний термін служби — 7 років. Визначити суму амортизаційних відрахувань, що накопичиться в амортизаційному фонді підприємства за два роки експлуатації основних виробничих фондів, якщо було застосовано кумулятивний метод (цілих значень років).
 14. Первісна вартість поточної лінії на підприємстві — 420 тис. грн. Термін служби — 10 років. Визначити суму, що залишиться недоамортизованою після завершення терміну експлуатації, якщо для визначення річних сум амортизаційних відрахувань було застосовано метод прискореного зменшення залишкової вартості.
 15. Первісна вартість устаткування на підприємстві — 350 тис. грн. Термін служби — 6 років. Визначити суму амортизаційних відрахувань третього року експлуатації, якщо для розрахунку було застосовано кумулятивний метод (цілих значень років).
 16. На дільниці механічного цеху працюють 24 токарних верстата. Трудомісткість обробки однієї деталі — 1,2 нормо-год. Дільниця працює у двозмінному режимі, тривалість зміни — 8,1 год. У розрахунковому році неробочих днів 113. Регламентовані простої устаткування становлять 5 % режимного фонду часу. Очікуваний коефіцієнт використання верстатів — 0,85. Обчислити виробничу потужність дільниці й річну кількість оброблених на верстатах деталей.
 17. У цеху машинобудівного заводу встановлено 100 верстатів. Режим роботи цеху двозмінний, тривалість зміни 8 годин. Річний обсяг випуску продукції — 280 тис. виробів, річна виробнича потужність цеху — 310 тис. виробів. Визначити коефіцієнт змінності роботи верстатів, коефіцієнти екстенсивного та інтенсивного навантаження, якщо відомо, що в першу зміну працюють усі верстати, у другу — 50 % загальної кількості, кількість робочих днів у звітному році — 260, фактичний фонд часу роботи одного верстата за рік — 4000 годин.
 18. На дільниці механічного цеху працюють 20 токарних верстатів. Трудомісткість обробки однієї деталі на токарному верстаті — 0,25 нормо-год. Дільниця працює у двозмінному режимі роботи, тривалість зміни — 8 год. Робочих днів у році 258. Очікувані простої верстатів капітальному на ремонті — 180 год. Тривалість поточних ремонтів становить 2 % номінального річного фонду часу роботи верстатів. Коефіцієнт використання верстатів планується на рівні 0,85. Обчислити виробничу потужність механічного цеху і його річну виробничу програму з випуску деталей.
 19. Підприємство у 2000 р. придбало нові верстати з ЧПУ вартістю 45 тис. грн кожний. Визначити суми щорічної амортизації, які підприємство відраховує з одиниці устаткування, якщо використовує для цього прискорений метод.

45. Підприємство придбало новий верстат вартістю 70 тис. грн з нормативним терміном експлуатації 6 років. Визначити, яким методом краще нараховувати амортизацію: лінійним, прискореного зменшення залишкової вартості або кумулятивним (кращим вважається метод, який дає змогу за першу половину терміну експлуатації погасити більшу частину вартості). Результати розрахунків записати в таблицю.

Метод нарахування амортизації

Сума амортизаційних відрахувань, тис. грн., за роками

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

6-й

Рівномірний

Прискорєного змєншєння залишкової вартості Кумулятивний

 

 

 

 

 

 

  
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим