Навигация
 
Главная - Экономика - Книги - Економіка підприємства - Макаровська Т.П.
Економіка підприємства - Макаровська Т.П.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

 

Завдання для самостійної роботи

Тести

1. До оборотних фондів підприємства належать:

а) паливо;

б) малоцінний інвентар;

в) відвантажена споживачеві готова продукція;

г) витрати на освоєння нової техніки.

2. Покупні напівфабрикати належать:

а) до незавершеного виробництва;

б) виробничих запасів;

в) готової продукції;

г) витрати майбутніх періодів.

3. За роллю у виробництві оборотні виробничі фонди поділяються так:

а) незавершене виробництво;

б) виробничі запаси;

в) готову продукцію;

г) витрати майбутніх періодів;

д) кошти в розрахунках.

4. За принципом організації оборотні засоби поділяються так:

а) власні та залучені;

б) стійкі пасиви та активи;

в) нормовані та ненормовані.

5. Визначити помилкові твердження:

а) норма витрат — це максимальні витрати матеріальних ресурсів;

б) структурою оборотних засобів є відсоткове співвідношення між окремими їх елементами;

в) стійкі пасиви належать до власних джерел формування оборотних засобів;

г) за функціональним призначенням оборотні засоби підприємства поділяються на оборотні виробничі фонди і фонди обігу.

6. Визначити правильні твердження:

а) грошові кошти в незавершених розрахунках належать до незавершеного виробництва;

б) незавершене виробництво і виробничі запаси є обов'язковими складовими оборотних засобів виробничого підприємства;

в) нормування оборотних засобів — це економічно обгрунтований розрахунок мінімальної потреби підприємства у фінансових ресурсах;

г) структура оборотних засобів залежить від специфіки виробництва.

7. Резерв часу, який дорівнює половині інтервалу між двома суміжними поставками матеріального ресурсу, називається запасом:

а) підготовчим;

б) поточним;

в) транспортним;

г) страховим.

8. Якщо поточний запас становить 12 днів, а час на підготовку сировини до використання у виробництві 8 днів, то підготовчий запас дорівнює:

а) 8 днів;

б) 20 днів;

в) 4 дні;

г) інша відповідь.

9. До нормованих оборотних засобів належать:

а) мастильні матеріали;

б) запасні частини;

в) готівка в касі підприємства;

г) готова продукція.

10. Норматив оборотних запасів у незавершеному виробництві залежить:

а) від методу організації виробництва;

б) від собівартості продукції;

в) від тривалості виробничого циклу;

г) від типу виробництва.

11. Показник, що визначає кількість оборотів, які роблять за певний період часу оборотні засоби, називається:

а) періодом обороту оборотних засобів;

б) коефіцієнтом збереження оборотних засобів;

в) коефіцієнтом використання матеріального ресурсу оборотних засобів;

г) коефіцієнтом оборотності оборотних засобів.

12. Вартість оборотних засобів, віднесена до вартості реалізованої продукції, — це показник:

а) матеріаловіддачі;

б) фондомісткості;

в) рентабельності;

г) матеріаломісткості.

13. Якщо обсяг реалізованої продукції і оборотні кошти одночасно збільшаться на 20 %, то тривалість обороту оборотних засобів:

а) збільшиться;

б) зменшиться;

в) не зміниться.

14. Норматив оборотних засобів, який визначається множенням середньодобового споживання матеріалів на норму їх запасу в днях, називається нормативом оборотних засобів:

а) у залишках готової продукції;

б) у незавершеному виробництві;

в) у витратах майбутніх періодів;

г) у виробничих запасах.

15. Вивільнення оборотних коштів може відбуватися за рахунок:

а) зменшення цін на основні матеріали;

б) збільшення норм використання матеріалів у виробництві;

в) зниження собівартості продукції, що випускається;

г) зменшення вартості основних фондів;

д) застосування прискореної амортизації.

16. Визначити неправильні твердження:

а) коефіцієнт збереження оборотних засобів характеризує суму вивільнених оборотних засобів підприємства;

б) норматив оборотних засобів у витратах майбутніх періодів визначається у гривнях;

в) норматив оборотних засобів у незавершеному виробництві обчислюється у тоннах;

г) оборотні засоби підприємства у вигляді готової продукції не нормуються.

17. Якщо норматив оборотних засобів підприємства збільшиться на 10 %, то коефіцієнт оборотності оборотних коштів (за незмінного обсягу реалізації):

а) зменшиться;

б) збільшиться;

в) не зміниться.

18. До фондів обігу підприємства належать: а) запаси деревини на складі;

б) продукція, готова до реалізації;

в) витрати на оренду приміщення цеху;

г) готівка в касі підприємства.

19. До норми запасу часу (у днях) при нормуванні оборотних засобів у виробничих запасах не належить запас часу:

а) для підготовки сировини до виробництва;

б) для підготовки партії продукції до відвантаження покупцям;

в) на транспортування сировини до місця призначення;

г) на випадок зриву поставок.

20. Якщо коефіцієнт оборотності оборотних засобів підприємства дорівнює 5,8, то фондомісткість становить:

а) = 6,0;

б) = 62,9;

в) = 0,17;

г) = 5,8.

Задачі

46. За даними таблиці визначити натуральний і вартісний нормативи оборотних засобів у виробничих запасах сировини, яка споживається підприємством. Сировину постачають три постачальники. На підготовку сировини до використання у виробничому процесі потрібно витратити 4 дні, на транспортування її до підприємства — 2 дні. Добова потреба виробництва у сировині — 8 т. Ціна 1 т сировини — 1450 грн.

Постачальник

Обсяг поставок, т

Інтервал між поставками, днів

1

15

18

2

30

26

3

52

45

 1. Визначити норму запасу оборотних фондів у незавершеному виробництві, якщо за рік буде виготовлено 300 виробів кожний собівартістю 420 грн. Тривалість виробничого циклу — 18 днів. На початку циклу витрачаються кошти, що становлять 33 % собівартості.
 2. Визначити норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві безперервно діючого підприємства, якщо річна виробнича програма — 800 од. продукції при собівартості кожної 320 грн. Тривалість виробничого циклу — 3 дні. Вартість сировини і матеріалів, які витрачаються в перший день циклу, — 70 % собівартості виробу. Решта витрат розподіляється за днями циклу рівномірно.
 3. Визначити коефіцієнт наростаючих витрат, який застосовується при нормуванні витрат незавершеного виробництва, якщо витрати першого дня виробничого циклу становлять 375 грн при собівартості одного виробу 580 грн.
 4. Підприємство використовує у виробництві будівельний матеріал. Інтервал часу між двома суміжними поставками — 24 дні. Термін доставки і вивантаження — 3 дні. Підготовка до використання матеріалу у виробничому процесі — 2 дні. Середньодобові витрати матеріалу — 12 т, а договірна ціна 1 т цього матеріалу — 580 грн. Розрахувати норматив виробничих запасів у натуральному і вартісному вираженні.
 5. Визначити суму умовно вивільнених оборотних коштів підприємства, якщо відомо, що в базовому році обсяг реалізованої продукції становив 10,8 млн грн при сумі оборотних коштів 470 тис. грн і у плановому році очікується збільшення обсягу випуску продукції на 12 % при скороченні тривалості обороту оборотних засобів на 2 дні.
 6. Розрахувати фондомісткість оборотних засобів підприємства, якщо коефіцієнт оборотності дорівнює 5,07.
 7. Обчислити норматив оборотних засобів у незавершеному виробництві, якщо протягом року буде виготовлено 1200 виробів при собівартості кожного 950 грн. Тривалість виробничого циклу — 7 днів. У перший день циклу витрачається 400 грн, а решта витрат розподіляється за днями циклу рівномірно. У розрахунковому році 230 робочих днів.
 8. На підприємстві реалізовано товарної продукції на суму 35 тис. грн при середніх залишках оборотних коштів 6400 грн. Визначити можливий обсяг випуску продукції в наступному році за незмінного обсягу оборотних коштів і зменшеній на 7 днів тривалості їх обороту.
 9. Розрахувати у днях норму поточного запасу сировини, якщо поставки здійснюють три постачальники за умовами, наведеними в таблиці.

Постачальник

Можливий обсяг поставки, тис. т

Інтервал між поставками, днів

1

16,3

28

2

6,9

26

3

5,8

10

56. Визначити норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві на підприємстві, якщо річна виробнича програма становить 1600 од. продукції при собівартості кожної 130 грн. Тривалість виробничого циклу — 4 дні. Вартість сировини і матеріалів, які витрачаються в перший день циклу, — 85 % собівартості виробу. Інші витрати розподіляються за днями циклу рівномірно.

 • Визначити суму умовно вивільнених оборотних коштів підприємства, якщо відомо, що в базовому році обсяг реалізованої продукції становив 20,5 млн грн при нормативі оборотних засобів 870 тис. грн і у плановому році очікується збільшення обсягу випуску продукції на 8 % при скороченні оборотності оборотних засобів на 12 %.
 • Встановити абсолютний приріст нормативу власних оборотних засобів підприємства, якщо обсяг реалізованої продукції в базовому році становив 3600 тис. грн при нормативі 360 тис. грн. У плановому році обсяг випуску продукції має збільшитись на 15 % при скороченні обороту оборотних засобів на 5 днів.
 • Обсяг реалізованої продукції на підприємстві становив 1200 тис. грн при нормативі оборотних засобів 340 тис. грн. Визначити, як зміниться коефіцієнт оборотності, якщо у плановому році передбачається збільшення обсягу реалізованої продукції на 18 %, а нормативу оборотних засобів — на 10 %.
 • Визначити, на скільки відсотків збільшиться прибуток підприємства у плановому році за рахунок прискорення оборотності оборотних засобів, якщо відомо, що в базовому році норматив оборотних засобів становив 280 тис. грн, обсяг реалізованої продукції — 15,4 млн грн, а витрати на її виробництво — 12,2 млн грн. У плановому році передбачається прискорити оборотність оборотних засобів на 8 %, а середні залишки оборотних засобів зменшити на 3 %.
 • У звітному році підприємство реалізувало продукції на суму 20 млн грн при середньорічних залишках оборотних засобів 5 млн грн. У плановому році підприємство зможе скоротити тривалість одного обороту на 10 днів за рахунок впровадження поточного методу виробництва у провідних цехах. Визначити абсолютну вивільнену суму нормованих оборотних засобів у плановому році.
 • Визначити, на скільки відсотків збільшиться прибуток підприємства у плановому році за рахунок прискорення оборотності оборотних засобів, якщо відомо, що у звітному році реалізовано продукції на суму 140 тис. грн при залишках оборотних засобів 12 тис. грн. Витрати на виробництво продукції — 104 тис. грн. У плановому році передбачається зменшити тривалість обороту оборотних засобів на 5 днів, а залишки оборотних засобів — на 2 %.
 • У плановому році підприємство має виготовити і реалізувати товарної продукції на суму 11 тис. грн. Обсяг реалізації за звітний період порівняно з плановим рівнем менший на 4,5 %. Середньорічні залишки нормованих оборотних засобів у плановому році становили 2,2 тис. грн, у звітному — 2,7 тис. грн. Визначити, на скільки відсотків збільшиться оборотність оборотних засобів у плановому році порівняно зі звітним.
 • Собівартість продукції на підприємстві становить 2 млн грн, обсяг її реалізації — 2,8 млн грн при середньорічних залишках оборотних засобів 300 тис. грн. На наступний рік заплановано прискорити оборотність оборотних засобів на 10 %. Визначити, як вплинуть на прибуток підприємства у плановому році зміна оборотності оборотних засобів і збільшення обсягів реалізації продукції.
 • У звітному році підприємство реалізувало продукції на суму 10 млн грн при нормативі оборотних засобів 1,2 млн грн. У плановому році передбачається збільшити обсяг випуску продукції на 15 %. При цьому планується 50 % необхідного приросту нормативу оборотних засобів одержати за рахунок кредиту банку, а решту суми — за рахунок прискорення оборотності оборотних засобів. Як зміниться тривалість обороту оборотних засобів?

  
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування